Mărturii ale minunilor Sfinților închisorilor: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii Lui. Vindecările primite tre­buie făcute cunoscute

M‑am întors de curând de la Mă­năs­tirea Că­şiel, o oa­­ză de linişte şi bu­cu­rie întru Dom­nul. Mergeam pentru pri­­ma da­tă şi am avut bu­curia să stau două zile a­colo. Aşa cum se în­tâm­plă de multe ori, bu­curia se face tot mai ma­re şi mai mare. A­colo, în a doua zi, a venit o doam­nă în­so­ţită de o prie­tenă. Doamna s‑a a­şe­zat a­lă­turi de noi şi a început şi dân­sa să a­ju­te la bucătărie, că e toamnă deja şi se pregă­tesc le­gumele pentru iarnă. Eram acolo cam de toa­te vârs­te­le, tinere şi mai puţin ti­nere. Se vorbea des­pre mă­năs­tiri, des­pre viaţa în mănăstire, des­pre cum se face dul­­cea­ţa de struguri, despre ser­viciu, des­pre neputinţe omeneşti, des­­pre cărţi du­hov­niceşti, despre boli, despre sfinte moaş­te… Aşa am ajuns să vorbim despre sfin­ţii în­chisorilor şi des­pre Aiud.

Doamna, mică de statură, cu ochii lu­mi­noşi şi faţa zâm­bitoare, stătea în dreap­ta mea. Îmi arată braţele şi îmi spu­ne că erau negre şi cu găuri, iar acum nu mai sunt aşa, îmi arată un picior şi îmi spu­ne că şi acolo e vindecată, că i‑au rămas doar urme. Braţele, picioarele şi ju­mătate din corp, până la torace îi fusese în­ne­grit şi plin de găuri, de răni sân­ge­rân­de, răni des­chise… Medicii nu ştiau ce ar fi pu­tut de­clan­şa o astfel de boală. Me­di­cul ei, o doamnă, i‑a in­dicat o mulţime de medicamente. Lumea o ocolea, fugea din calea ei, deşi boala nu era mo­lip­si­toa­re. Avea doar o mâ­nă de prieteni ca­re nu se temeau de ea şi cu care mer­gea la mă­năs­tiri prin ţară… Boala i se declanşase în ur­mă cu trei ani. O priveam cu uimire. Era îm­pă­cată cu sine, plină de nă­dejde şi de bucurie. Re­pe­ta mereu că pentru pă­ca­te­le ei e­ra aşa, că a­ce­lea erau păcatele ei ca­re din interior au ieşit la suprafaţă. Nu în­vinovăţea pe nimeni şi nu vor­bea de rău pe nimeni. „Pentru păcatele me­le”, repeta me­reu.

S‑a uns cu untdelemn adus de la di­ferite mănăstiri din ţară. Dar când a în­ce­put să se ungă numai cu unt­de­lemn din can­de­la de la icoana Maicii Domnului de la Aiud, a în­ceput să se vindece. De două ori pe an merge la Aiud. Ne arătă iar bra­ţe­le curate, sănătoase, doar cu câ­te­va pete mici, mici, puţin mai în­chi­se la culoare de­cât pie­lea dânsei. Doamna Ana I. din Satu Mare.

Am dat slavă lui Dumnezeu. Ve­deam o măr­turie vie, o minune. Apoi, doam­na arătă ce­lă­lalt picior. Acolo pielea mai era neagră şi mai a­vea o rană des­chi­să. Doar aceea a mai ră­mas. S‑a dus la me­dic şi i‑a arătat că s‑a vindecat. A în­tre­bat‑o ce anume a făcut, pentru că pen­tru boa­la ei nu există vin­decare! Acest lu­cru nu i‑l spu­sese mai înainte, doar a­cum, când a văzut‑o vin­decată.

Doamna Ana i‑a mărturisit că sfinţii de la Aiud au vin­decat‑o, că s‑a uns cu unt­delemnul din candelă. Azi doam­na doc­tor are în cabinet i­coana Maicii Dom­nu­lui cu sfin­ţii mărturisitori de la Aiud. A­cum doreşte să scrie o scri­soare în ca­re să specifice, cu ajutorul medicului, denu­mi­rea exactă a bolii şi tot ce a trăit, ca apoi să o dea părin­te­lui de la Aiud.

Mare eşti, Doamne!

Vindecările primite tre­buie făcute cunoscute

Dragii mei fraţi întru Domnul, do­resc a măr­turisi mi­nunile pe care unul din­tre sfinţii în­chisorilor le‑a făcut cu mi­ne şi familia mea. Sunt o credincioasă pe ca­re a în­vred­­nicit‑o Dum­nezeu să păs­tre­ze o vreme o răcliţă cu o păr­ticică din sfin­te moaşte de la Aiud, din cra­ni­ul care a izvorât mir la Iaşi doi ani con­se­cu­tiv. De când au intrat în ca­sa noastră, în su­fle­tul meu s‑a produs o schimbare. Su­fle­tul meu a fost mângâiat în cel mai bi­ne­cu­vân­tat mod. O li­nişte şi o dulce bi­ne­cu­vân­tare locuieşte acum în casa noas­­tră. Ori­cine intră în casă simte. Pu­ţin ştiu în­să care e­ste izvorul, ceilalţi măr­tu­ri­sesc că a­vem o casă binecu­vân­ta­tă.

Încep mărturisirea mea prin a spu­ne că în ultimii trei ani am cunoscut mul­te ne­a­jun­suri, multe probleme şi su­pă­rări. Eram e­pu­i­za­tă din toate punctele de ve­dere… Îmi slăbise pu­terea de a merge î­na­inte. Am suferit foarte mult după o pier­dere a unei persoane dragi şi timp de a­­pro­­ximativ un an nu îmi puteam re­ve­ni de­loc. Poate rela­tat în cuvinte nu pot trans­mite exact aceste simţăminte. Sfân­tul m‑a a­jutat să reînviez, să renasc. A­ceas­ta este mi­nu­­nea care pentru mine este cea mai im­por­tantă, cea le­ga­tă de su­flet.

Însă vreau să vă spun şi celelalte. Sfân­tul a­cesta mi­­nunat m‑a păzit într‑o noap­te de hoţi. În alte dăţi nu­mai cu u­le­iul de la candelă mi‑am alinat durerile de cap, şi al­te dureri pe ca­re le‑am uitat du­pă ce mi‑au trecut. Acum o lu­nă eram foar­te supărată datorită pro­ble­me­lor o­va­ri­­e­ne, deoarece menstruaţia ori lipseşte ori vine cu ma­ri în­târ­­­­zieri. Aceste de­re­glări pro­voa­că dureri de sâni şi îmi dau or­ganismul pes­te cap. M‑am rugat cu cu­vin­tele me­le foar­te in­tens şi am atins ră­cliţa de burtă. Nu am mai dat im­portanţă a­poi pentru că am mers la lu­cru, însă mi‑am a­mintit, la scurt timp după ru­gă­ciu­ne, pentru că în­ce­pu­sem deja să simt o fla­cără că îmi încălzeşte burta şi că lu­crea­ză ce­va înăuntru. În maxim şase ore, mi‑a venit men­str­uaţia.

Dacă această minune vi se pare „sim­plă”, pot să vă spun că şi mamei mele i s‑a întâmplat ceva deosebit. Tr­e­cu­­se la me­nopauză. Tul­bu­ră­ri­le în organism şi în a­cest caz sunt masive, de ce­le mai multe ori este de preferat să se pre­lun­geas­că pe­ri­oada de ciclu menstrual. După multe ru­­gă­ciuni, mamei mele i‑a revenit men­stru­a­ţia.

Unei prietene bune i s‑a îmbolnăvit co­pi­la­şul. Acesta a re­acţionat foarte a­gre­siv la un tra­tament homeopat. Fiind foar­te mic, riscurile e­rau foarte mari. I‑am promis că îi voi trimite pu­ţin ulei din candelă. Ea l‑a uns, iar co­pi­la­şul a în­ce­put să se vindece înainte de a începe tra­­ta­men­tul medicamentos.

Mă simt nevrednică, sunt o mare ne­pu­tin­cioasă. Sfân­tul acesta minunat, ma­re vin­de­că­tor de suflete şi de boli, m‑a a­tenţionat că darurile, vindecările primite tre­­bu­ie făcute cu­nos­cute…

 (C. A.)

 extrase din cartea Minunile Sfinţilor închisorilor,
volum îngrijit de Ciprian Voicilă ­şi coordonat de Danion Vasile

17 Comments

 1. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

 2. Sa nu uitati nici un moment ca 99% din cei care au suferit si au murit martiric in temnitele comuniste au fost mireni si mirence. Aceasta este proportia credinciosilor din Biserica. Biserica este condusa de elita monahala si preoteasca, dar este a tuturor credinciosilor. Amin!

 3. Sfintilor martiri romani din inchisorile comuniste ,ascultati si impliniti rugaciunile noastre si,mai ales,mijlociti pentru neamul nostru romanesc ,ca sa scape de toate impresurarile diavolesti care s-au abatut asupra lui .

 4. Și eu am fost pecetluit, știu, de sfinții Mucenici de la Aiud, împreună cu sfântul Arsenie Boca de la Prislop, când am avut un fel de toxintoxicație alimentară, după ce m-am uns cu ulei amestecat de la sfântul Arsenie și de la sfinții de la Aiud, mi-am revenit. Dau slavă Domnului și mulțumesc sfinților Săi!

 5. in sfarsit asa credeti cand vedeti exact ca Toma ,credeti dar eu doar m-am rugat la SFANTUL ARSENIE BOCA si mi-a amintit in vis ” trei ani de cand n-ai impartasit ,n-ai spovedit” a fost prima flacara aprinsa , si altele…

 6. Pluta care ne salveaza de valurile acestei lumi sunt acesti Sfintii ai inchisorilor ei prin suferintele lor au format o pluta pentru noi duhovniceasca sa putem trece peste marea acestei lumi , valurile mari care sunt astazi ne poarta prin intreaga lume.Acesti Sfintii ai inchisorilor e punctul nostru de sprijin atunci cand ai impresia ca totul se clatina.

 7. Multi fauresc corabii mari , puternice ,fara de intalepciune sunt ,ca apa tot vor lua , ba mai mult se vor si scufunda. Sa dam Slava Lui Dumnezeu si Sfintiilor Lui.

 8. remarca este la cei ce cenzureaza numele acestui SFANT PARINTE ARSENIE BOCA caci ii cam “arde” “nu pomeniti prea des numele meu ca pe multi ii va arde” nu-i asa dlor cenzuratori ca nu va place ca ADEVARUL sa fie spus ! si inca ceva imi pare rau doar de atat anume : in acest blogg cum s-a construit a fi Ortodox trebuie si sa arate ca Este Ortodox !!! insa se strecoara si lupi haini imbracati in blanite de oaie cu ‘sa ma iertati daca gresesc ‘ si ‘halesc ‘ dintr-un cuvant pe cei ‘slabi de inger ‘ cei la care ma refer ii veti cunoaste din cuvintele ce le spun atasate de ADEVARUL ORTODOX !!!
  Dumnezeu sa ne apere !
  amin!

 9. Uleiul din candela de la manastirea de la Aiud vindeca multi oameni, uneori si daca nu sunt cu multa incredere. Aceasta gasim in cartea mentionata, Marturisitorii din inchisorile comuniste, minuni marturii repere. Este o carte exceptionala, care cuprinde minuni savarsite in zilele noastre, asa cum gasim in Pateric. Sunt actele martirice ale unor oameni de acum care mai au rude in viata. Ar trtebui stiute de toti aceste fapte, de care sunt interesati mai mult credinciosi din alte tari ortodoxe, unde li se aduce inchinare si unde unele moaste au devenit izvoratoare de mir.

 10. Lui “crestinul ortodox”.
  Domnule, ma iertati,dar Arhimandritii Ilie Cleopa, Arsenie Papacioc si Ioanichie Balan nu erau de acord cu sfintenia Parintelui Arsenie Boca. Ii recunosteau anumite calitati cum ar fi aceea de pictor exceptional si cam atat…
  Si sa stiti ca nu numele unui anumit parinte chiar cu viata deosebita ne “arde” ci in cel mai rau caz, numele Domnului Nostru Iisus Hristos cel in Prea Sfanta Treime slavit!

 11. @Basarabeanu Liliana , sa va raspund , mai intai nu prin cuvintele mele , va raspund prin cuvintele spuse de Sfantul Parinte Arsenie Boca ” ierarhia BOR isi va face mult de lucru cu mine , dupa moartea mea” sa va raspunda asemeni si cei ce au avut ADEVARATE MINUNI pe care le-au avut Rugaciunile Dlor la acest Sfant al neamului romanesc !
  dupa cumplitele incercari prin care trecusem , cosmarurile ce mi-au rascolit cumplit viata vorbind cand mergeam catre miruire in biserica de care apartin , o dna mai in varsta scoate din geanta si imi da o iconita cu chipul acestui Sfant Parinte Arsenie Boca si mi-a spus roaga-te la acest Sfant! parca acel om era acolo si trimis sa imi spuna ceva in acea duminica !!!
  dar cuvintele mele sunt acestea – am avut mult ajutor de la acest Sfant cand m-am rugat si ma rog si astazi , va indemn si pe dvs sa va rugati in orice problema aveti cu credinta in duh si adevar la acest Sfant Parinte Arsenie Boca si va veti convinge !!!
  iar apropo de duminica orbului credeti sau nu dar SFINTII ADEVARATI se ARATA prin LUMINA pe care o fac si dupa “moartea” lor iar acea LUMINA sunt Minunile ce le traiesc la propriu cei ce CRED CU TARIE si se Roaga la CEI CE AU LUAT LUMINA DE LA HRISTOS SI EI INSISI AU DEVENIT O ADEVARATA LUMINA , o adevarata torta , Lumina din Lumina pentru cei ‘orbi ‘ din neamul nostru romanesc .
  iar referitor la cei trei de care spuneti dvs , atat va pot spune , stiu , am vazut si eu DAR LASATI PE DUMNEZEU SA DECIDA CINE ESTE SFANT SI CE ESTE SFINTENIE , CE ESTE A LUI VAS ALES caci DUMNEZEU STIE SA SPUNA INTOTDEAUNA ULTIMUL CUVANT , nu ! si credeti-ma ARATA SI SPUNE , ACESTA A FOST SI ESTE SLUJITORUL MEU , iar CUVANTUL LUI DUMNEZEU sunt MINUNILE REALE ce se intampla la Prislop si oriunde atunci cand Te ROGI CU CREDINTA la acest SFANT PAREINTE ARSENIE BOCA al romanilor !
  Doamne ajuta !
  amin!

 12. buna seara,vreau sa multumesc si eu Domnului Nostru IIsus Hristoi,Maicutei Domnului,Sfintilor de la Aiud .Parintelui Arsenie ,Sf Ierh, Nectarie si tuturor sfintilor pentru ce au facut ptr mine mi am gasit un job bun,si ori decate ori cer ajutor nu intarzie sa apara.Le multumec pentru tot ce fac ptr mine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 Comments
scroll to top