Să chemăm Sfinţii cei mai aproape de neamul românesc să mijlocească pentru noi: Acatistul noilor mucenici şi mărturisitori din temniţele comuniste

Precuvântare

Cercetând noi istoria bisericească în lumea noastră creştin ortodoxă, aflăm nişte valori mari şi doveditoare pentru existenţa noastră, pentru Ortodoxia noastră, pentru viaţa noastră de toate zilele, aici, în răsăritul Europei. Cel mai important lucru, grăitor pentru noi şi în viitor, sunt noii mărturisitori din închisorile noastre şi de la Canal. E cel mai important genocid din lumea asta.

Nu a existat o urgie mai puternică decât a fost, în România, Canalul. Şi noi avem pe acei rugători fierbinţi, înaintea lui Dumnezeu, şi ne duc, mai departe, în istorie. Ei sunt temelia pe care ne aşezăm noi pentru veacul viitor…

 Părintele Justin Pârvu
(3 octombrie 2012)

ACATISTUL NOILOR MUCENICI ŞI MĂRTURISITORI DIN TEMNIŢELE COMUNISTE (se distribuie gratuit cu revista ATITUDINI, nr. 25)

(Alcătuit în cinstea robilor lui Hristos de la Târgu Ocna, Aiud, Piteşti, Gherla, de la Canal şi din toate celelalte locuri de pătimire)

După obişnuitul început se zice:
 
Troparul, glasul al 4-lea:
Cei ce sunteţi podoabă a neamului românesc şi creştinilor ajutători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă ca prin harul Său să ne întărească şi să ne acopere de toată ispita.
 
Condacul 1:
Îngerii păzitori din cer au fost trimişi, dimpreună cu arhanghelul Mihail, căpetenia lor, să vă ocrotească în încercările voas­tre, sfinţilor care aţi încununat neamul românesc. Iar noi, văzând roadele răs­­­­tig­­­­­nirii voastre pe crucea pătimirii, vă zi­cem cu mare glas: Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Icosul 1:
Să ne ridicăm din somnul cel de moarte al păcatului şi al fricii, că, iată, Dumnezeu ne‑a făcut nouă dar de mare preţ, punându‑ne înainte pilde vii de nevoinţă şi de jertfelnicie, iar noi, luând aminte la lupta lor, să le aducem laude ca acestea:
Bucuraţi‑vă, biserici vii, sfinţite prin sânge mucenicesc;
Bucuraţi‑vă, altare de mare preţ ale neamului românesc;
Bucuraţi‑vă, că v‑aţi arătat biruitori în multe prigoane şi lupte;
Bucuraţi‑vă, roade ale rugăciunii sfinţilor din veacurile trecute;
Bucuraţi‑vă, dascăli ai creştinilor care cu multe osteneli se nevoiesc;
Bucuraţi‑vă, călăuze ale celor care pe calea cea îngustă călătoresc;
Bucuraţi‑vă, pietre, care aţi strigat adevărul când oamenii tăceau;
Bucuraţi‑vă, că v‑aţi arătat mai puternici decât cei care vă chinuiau;
Bucuraţi‑vă, că pe prigonitorii voştri prin răbdare i‑aţi înfrânt;
Bucuraţi‑vă, cei ce de moarte şi de chinuri nu v‑aţi temut;
Bucuraţi‑vă, că Sfântul Arhanghel Mihail asupra voastră a vegheat;
Bucuraţi‑vă, că la lumina împărăţiei cerurilor în chip tainic v‑a chemat;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărtu­ri­sitori români.

Condacul al 2‑lea:
A încercat fiara roşie să stăpânească lumea întreagă, având de partea ei mulţime de diavoli, dar voi i‑aţi stat împotrivă cu mult curaj, pentru că aţi iubit pătimirea şi aţi avut ca dascăl suferinţa, iar lui Dumnezeu I‑aţi cântat neîncetat: Aliluia.
 
Icosul al 2‑lea:
Aţi ascultat cuvântul care zice: „Pe deasupra tuturor suferinţelor, a loviturilor, a ameninţărilor şi chiar a morţii, vom învia, biruind în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi al neamului românesc”, şi, prin pătimirile voastre, v‑aţi asemănat mucenicilor de demult, pentru care vă lăudăm, zicând:
Bucuraţi‑vă, apărători neînfricaţi ai Bisericii şi ai pământului românesc;
Bucuraţi‑vă, ocrotitori cereşti ai celor care cu credinţă vă fericesc;
Bucuraţi‑vă, că întâi‑stătătorii voştri v‑au fost pildă de nevoinţă şi mucenicie;
Bucuraţi‑vă, că prin suferinţe v‑au arătat calea spre veşnica bucurie;
Bucuraţi‑vă, brazi falnici care v‑aţi frânt, dar nu v‑aţi îndoit;
Bucuraţi‑vă, jnepi pe care vitregiile sorţii nu i‑au nimicit;
Bucuraţi‑vă, că prin rugăciuni îndelungate sufletele vi le‑aţi hrănit;
Bucuraţi‑vă, că, prin versuri scrise cu sânge, poeţii temniţelor v‑au întărit;
Bucuraţi‑vă, că talanţii lui Radu Gyr, pentru voi, Hristos i‑a înmulţit;
Bucuraţi‑vă, că această binecuvântare însutit a rodit;
Bucuraţi‑vă, că şi astăzi bem apă curată din acest izvor;
Bucuraţi‑vă, că sufletelor apăsate de teamă şi frică le este leac tămăduitor;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 3‑lea:
„Porunceşte‑mi, Iisuse, dacă sunt vrednic de aceasta, să mă răstignesc şi eu pe o cruce, alături de Tine”, s‑a rugat Ţie, Doamne, părintele Ioan Negruţiu, când i Te-ai arătat în vis, iar Tu ai plinit cererea sa, dar i‑ai dat şi bucuria în­vierii. Şi de aceeaşi bucurie i‑ai învredni­cit pe toţi noii mucenici şi mărturisitori, pentru care ei Ţi‑au adus în dar cântarea: Aliluia.
Icosul al 3‑lea:
Lumea aceasta vrea să ne amăgească cu patimile şi cu poftele ei, dar noi, cugetând la suferinţele voastre, sfinţilor, ne lepădăm de deşertăciunea ei. Şi, ca nu cumva, fiind înşelaţi de diavol, să pierdem raiul cel preadulce din pricina bunătăţilor celor trecătoare, vă cerem cu stăruinţă să ne fiţi dascăli pe calea mântuirii, pentru care vă zicem unele ca acestea:
Bucuraţi‑vă, cruci fără număr, în jurul crucii lui Hristos răsărite;
Bucuraţi‑vă, monumente netrecătoare, în piatra inimilor noastre dăltuite;
Bucuraţi‑vă, că aţi ridicat catapetesme pentru neamul românesc;
Bucuraţi‑vă, suflete de crin, care aţi înmiresmat pământul strămoşesc;
Bucuraţi‑vă, că prin soarele Hristos ţarinile inimilor voastre au înverzit;
Bucuraţi‑vă, că în Dumnezeu aţi crezut şi fără teamă L‑aţi mărturisit;
Bucuraţi‑vă, că aţi iubit crucea şi pe Cel ce pentru noi S‑a răstignit;
Bucuraţi‑vă, că, luând paharul pătimirii, de înviere v‑aţi învrednicit;
Bucuraţi‑vă, că peste pomenirea voastră rugina nu s‑a aşternut;
Bucuraţi‑vă, că urmaşii voştri candela muceniciei voastre nestinsă o au ţinut;
Bucuraţi‑vă, comori de mare preţ tăinuite în inimile noastre;
Bucuraţi‑vă, icoane scoase la iveală după vremi de lacrimi şi prigoane;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 4‑lea:
„Aici va fi într‑o zi loc de pelerinaj”, a proorocit Cuviosul stareţ Gherasim Iscu despre temniţa de la Târgu Ocna, şi cuvintele sale s‑au adeverit. Dar, mai mult decât atât, Dumnezeu a arătat că şi celelalte temniţe au primit această cunună, căci în toate locurile unde s‑a vărsat sângele creştinilor jertfa a rodit. Iar noi, închinându‑ne cu evlavie în faţa noilor mucenici, Îi cântăm Celui ce le‑a dat răbdare în vremea pătimirii cântarea: Aliluia.
 
Icosul al 4‑lea:
Mare este soborul mărturisitorilor şi mucenicilor care la Canal şi în coloniile de muncă, la Aiud, la Târgu Ocna, la Piteşti, la Gherla şi în celelalte temniţe au pătimit pentru Hristos. Şi noi, minunându‑ne de slăvitul nor de sfinţi, aducem aceste laude:
Bucuraţi‑vă, că profeţia Cuviosului pătimitor Gherasim s‑a adeverit;
Bucuraţi‑vă, că prin voi închisoarea de la Târgu Ocna loc de pelerinaj a devenit;
Bucuraţi‑vă, că tot pământul românesc prin sângele vostru s‑a sfinţit;
Bucuraţi‑vă, că de la Mănăstirea Petru Vodă vestea despre jertfa voastră s‑a răspândit;
Bucuraţi‑vă, că multe mănăstiri şi schituri porţile vi le‑au deschis;
Bucuraţi‑vă, că din focul inimilor voastre mulţime de suflete s‑au aprins;
Bucuraţi‑vă, cei ce aţi defăimat înţelepciunea cea lumească;
Bucuraţi‑vă, că v‑aţi împotrivit celor ce credinţa încercau să o nimicească;
Bucuraţi‑vă, că pe slujitorii fiarei roşii i‑aţi putut înfrânge;
Bucuraţi‑vă, cronicari, care aţi scris nu cu cerneală, ci cu sânge;
Bucuraţi‑vă, că învăţăturile voastre în cugetele noastre înfloresc;
Bucuraţi‑vă, file luminoase din istoria neamului românesc;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 5‑lea:
Cu bucurie am primit cuvintele noului mucenic Valeriu Gafencu, prin care ne‑a vorbit tot soborul sfinţilor închisorilor: „Sunt fericit că mor pentru Hristos. Totul e o mi­nune. În măsura în care mi se va în­gă­dui, de acolo de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi şi voi fi ală­turi de voi”. Iar noi, nădăjduind că prin aceste rugăciuni jertfelnice vom avea parte de mila lui Dumnezeu, Îi cântăm: Aliluia.
Icosul al 5‑lea:
S‑a arătat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu noului mucenic Valeriu şi i‑a zis: „Eu sunt dragostea ta! Să nu te temi! Să nu te îndoieşti! Biruinţa va fi a Fiului meu!” Iar noi, crezând cuvintelor ei, ale Maicii lui Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa cea adevărată, vă lăudăm, sfinţilor, cu laude ca acestea:
Bucuraţi‑vă, că veţi fi martori ai biruinţei Fiului lui Dumnezeu;
Bucuraţi‑vă, că în momentele de ispită vă cerem ajutorul mereu;
Bucuraţi‑vă, că Maica Domnului cu sfântul ei acoperământ v‑a acoperit;
Bucuraţi‑vă, că în temniţe şi deportări ca nişte îngeri aţi vieţuit;
Bucuraţi‑vă, că pentru adevăr v‑aţi învrednicit să pătimiţi;
Bucuraţi‑vă, că din pilda voastră iau putere să reziste cei prigoniţi;
Bucuraţi‑vă, cei ce cu rugăciunea lui Iisus v‑aţi îndeletnicit;
Bucuraţi‑vă, că prin pătimiri îndelungate pe scara raiului v‑aţi suit;
Bucuraţi‑vă, cei ce aţi simţit harul lui Hristos ca o putere nebiruită;
Bucuraţi‑vă, că El nicio lacrimă a voastră nu a lăsat‑o nerăsplătită;
Bucuraţi‑vă, că după ce aţi urcat muntele suferinţei v‑aţi odihnit;
Bucuraţi‑vă, că cetele sfinţilor cu mare cinste v‑au primit;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
 
Condacul al 6‑lea:
„Doamne, Ţie îţi închin toată suferinţa mea. Pe cei ce m‑au torturat iartă‑i, miluieşte‑i şi‑i sfinţeşte pe dânşii. Iar dacă au nevoie de zile din zilele mele, sunt gata să le dau, căci comoara sufletului şi a minţii e să iubeşti, pentru a putea ierta”, s‑a rugat Ţie, Hristoase, părintele Vasile Pătraşcu, povăţuindu‑ne să îi iertăm pe toţi vrăj­maşii şi prigonitorii noştri, pentru a‑Ţi putea aduce cântarea de laudă: Aliluia.
 
Icosul al 6‑lea:
Cu limbă de moarte noii mucenici ne‑au cerut să nu îi răzbunăm, arătân­du‑ne că răzbunarea e doar a Ta, Doamne, şi că doar prin iubirea vrăjmaşilor noştri vom putea păstra în inimile noastre harul Sfântului Duh. Iar noi, dascăli ai iubirii de vrăjmaşi avându‑i pe noii mărturisitori, le aducem aceste laude:
Bucuraţi‑vă, că, văzând pilda voastră, să vă urmăm ne ostenim;
Bucuraţi‑vă, că, ruşinaţi fiind de răbdarea voastră, răutatea şi ura le părăsim;
Bucuraţi‑vă, că prin smerenia voastră pe unii torţionari i‑aţi îmblânzit;
Bucuraţi‑vă, că aceştia au cunoscut că în inimile voastre Hristos S‑a sălăşluit;
Bucuraţi‑vă, că, pentru rugăciunile voastre, în adevăratul Dumnezeu au crezut;
Bucuraţi‑vă, că prin voi fiii risipitori pe Tatăl ceresc L‑au cunoscut;
Bucuraţi‑vă, cei ce ne‑aţi învăţat ca pe vrăjmaşi să îi iubim;
Bucuraţi‑vă, că ne îndemnaţi ca prin iubire să îi biruim;
Bucuraţi‑vă, că puterea iertării v‑a fost leac pentru suflete şi v‑a întărit;
Bucuraţi‑vă, că, plinind porunca iertării, aţi ajuns în raiul preadorit;
Bucuraţi‑vă, că prin faptele voastre aţi mărturisit că Evanghelia poate fi urmată;
Bucuraţi‑vă, că celula întunecată a devenit prin rugăciune cămară luminată;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 7‑lea:
Văzând cu duhul mai înainte adormirea sa şi mai apoi, după cincisprezece ani, adormirea soţiei sale, părintele Ilie Lăcă­tu­şu ne‑a arătat că Dumnezeu a rânduit ca sfintele sale moaşte, întregi şi neputrezite, să nu zacă în mormânt, ci să fie scoase la lumină, pentru a fi puse la închinare. Şi noi, auzind mulţimea minunilor de tot felul făcute de Dumnezeu prin părintele Ilie, cântăm: Aliluia.
Icosul al 7‑lea:
Când de praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi li s‑a cerut deţinuţilor să intre în apa îngheţată a deltei, ca să adune stuf, şi paznicii erau pregătiţi să îi împuşte pentru nesupunere, s‑a auzit glasul părintelui Ilie, care a zis: „Să intrăm în apă, că Mai­ca Domnului şi Sfinţii Trei Ierarhi ne vor scoate ne­vă­tă­maţi. Că, altfel, vom fi împuşcaţi”. Şi, pentru credinţa lui, a apărut soarele, care a alungat gerul, încălzindu‑i, şi, deşi au muncit multă vreme în apă, nu s‑au îmbolnăvit, căci i‑a acoperit harul Sfântului Duh. Iar noi zicem cu uimire aceste laude:
Bucuraţi‑vă, că aţi cerut ajutorul sfinţilor şi, primindu‑l, v‑aţi sfinţit;
Bucuraţi‑vă, că asemenea sfinţilor mucenici din vechime aţi pătimit;
Bucuraţi‑vă, că pe cei apăsaţi de neputinţe de tot felul îi ocrotiţi;
Bucuraţi‑vă, că pe cei biruiţi de povara deznădejdii îi ridicaţi;
Bucuraţi‑vă, trâmbiţe, care mustraţi păcatul, arătând calea cea dreaptă;
Bucuraţi‑vă, că urechile inimilor noastre aud a voastră şoaptă;
Bucuraţi‑vă, că pe cei păcătoşi îi chemaţi la pocăinţă;
Bucuraţi‑vă, că, schimbându‑şi vieţile, varsă lacrimi de umilinţă;
Bucuraţi‑vă, că sufletele rătăcite le chemaţi la Biserica cea adevărată;
Bucuraţi‑vă, că celor care vă cer ajutorul le răspundeţi de îndată;
Bucuraţi‑vă, că părintele Ilie Lăcătuşu mărturiseşte harul care v‑a acoperit;
Bucuraţi‑vă, că pe cei ce s‑au închinat la sfintele voastre moaşte i‑aţi sprijinit;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 8‑lea:
Semn dumnezeiesc I‑au cerut lui Hristos cărturarii şi fariseii, dar El le‑a răspuns că, dacă nu vor crede în învăţătura lui Moise şi a proorocilor, nu vor crede nici dacă ar învia morţii. Iar noi, vă­zându‑i pe urmaşii fariseilor batjocorind minunea neputrezirii sfintelor moaşte ale părintelui Ilie Lăcătuşu şi tăgăduind mi­nu­nea izvorârii de mir şi de bună‑mi­reasmă din moaştele pătimitorilor, nu ne smintim, ci prin ele ne întărim în credinţă, cântându‑I lui Dumnezeu: Aliluia.
 
 
 
Icosul al 8‑lea:
De multe ori au izvorât mir din unele sfinte moaşte ale mucenicilor şi mărturisitorilor, la care închinându‑se unii bolnavi au primit vindecare. Cum să înţelegem, Doamne, această minune? Nepricepuţi suntem şi ne e teamă că, pentru puţinătatea credinţei noastre, nu suntem vrednici de asemenea daruri. Dar ştim că bineplăcut Îţi este să îi lăudăm pe aceşti robi aleşi ai Tăi şi, de aceea, zicem:
Bucuraţi‑vă, că mari şi grabnici făcători de minuni v‑aţi arătat;
Bucuraţi‑vă, că, prin rugăciunile voastre, cei suferinzi de boală au scăpat;
Bucuraţi‑vă, că, răsplătindu‑vă ostenelile, Hristos v‑a proslăvit;
Bucuraţi‑vă, că sfintele voastre moaşte în toată lumea le‑a împărţit;
Bucuraţi‑vă, că la Iaşi de mai multe ori mir şi bunămireasmă au izvorât;
Bucuraţi‑vă, că această minune în multe mănăstiri şi biserici s‑a mai văzut;
Bucuraţi‑vă, că de mireasmă cerească pe credincioşi i‑aţi umplut;
Bucuraţi‑vă, că ritorii care batjocoreau darul dumnezeiesc au tăcut;
Bucuraţi‑vă, că înţelepciunea cea deşartă a defăimătorilor o aţi ruşinat;
Bucuraţi‑vă, că pe cei slabi în credinţă i‑aţi întărit;
Bucuraţi‑vă, că, auzind aceasta, credincioşii s‑au veselit;
Bucuraţi‑vă, că cei ce se împotriveau cinstirii voastre au amuţit;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 9‑lea:
A venit pe pământul românesc părintele Ivan cel străin, pentru ca predania Mănăstirii Optina să aducă şi aici roade de mare preţ. Şi, lăsându‑se mistuiţi de focul rugului aprins al rugăciunii lui Iisus, mulţi robi ai lui Hristos au răbdat cu curaj răzbunarea diavolească, căci au fost aruncaţi în temniţă, unde I‑au cântat lui Dumnezeu fără teamă: Aliluia.
Icosul al 9‑lea:
„Ai vrut să dai foc comunismului cu Rugul aprins”, i‑a spus acuzator anchetatorul părintelui stareţ Daniil de la Rarău, mărturisind fără să vrea că cea mai importantă rezistenţă împotriva duşmanilor Sfintei Biserici este rugăciunea şi nevoinţa. Iar noi, vrând să aprindem candela inimilor noastre cu acest foc dumnezeiesc, vă zicem vouă, celor ce aţi urcat pe treptele rugăciunii ca sfinţii din vechime:
Bucuraţi‑vă, ruguri aprinse de focul nematerialnic al rugăciunii;
Bucuraţi‑vă, că, fiind înţelepţi ca şerpii, aţi dărâmat idolii minciunii;
Bucuraţi‑vă, că cei puternici ai lumii acesteia de voi se temeau;
Bucuraţi‑vă, că în arena muceniciei sfinţii îngeri vă încurajau;
Bucuraţi‑vă, că prigonitorii să vă îngenuncheze nu au reuşit;
Bucuraţi‑vă, că, la vreme de ispită, cu rugăciunea lui Iisus v‑aţi hrănit;
Bucuraţi‑vă, chipuri senine, care răspândiţi lumina Filocaliei;
Bucuraţi‑vă, că ne chemaţi să urmăm predania sfinţeniei;
Bucuraţi‑vă, că zeghea voastră a fost mai preţioasă decât odăjdiile aurite;
Bucuraţi‑vă, lumânări, care aţi ars pe altarul vieţuirii curate;
Bucuraţi‑vă, că ne îndemnaţi să ne luptăm cu poftele trupeşti;
Bucuraţi‑vă, că ne izbăviţi de ispitele diavoleşti;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 10‑lea:
La Baia Sprie, pregătindu‑se să prăznuiască în adâncul pământului Învierea lui Hristos, deţinuţii desenau pe pereţii minei semnul crucii, spunând: „E semnul izbăvirii şi vrem să‑l vedem peste tot. Noi suntem creştini şi credem că şi de la crucea Domnului putem primi ajutor”. Şi, fără să se teamă să mărturisească credinţa în Hristos, Îl lăudau pe Dumnezeu, căruia noi Îi cântăm: Aliluia.
 
Icosul al 10‑lea:
Deţinuţii şi‑au făcut clopote din sfredele, anunţând începutul sfintei slujbe de Paşti, iar preoţii, neavând odăjdii, în salopete au slujit, aducând în inimile pătimitorilor bucuria creştinilor din catacombele Romei. Şi, cântând fără teamă imnul învierii lui Hristos, au arătat cu toţii că Domnul învierii în inimile lor era viu. Iar noi, uimindu‑ne de curajul lor, vă aducem cântări de laudă:
Bucuraţi‑vă, cei ce nu v‑aţi temut de moarte, pentru că aţi crezut în Cel înviat;
Bucuraţi‑vă, cei ce în viaţă crucea ca jugul cel de folos aţi purtat;
Bucuraţi‑vă, cei ce aţi fost în oastea lui Hristos ostaşi neînfricaţi;
Bucuraţi‑vă, că prin semnul sfintei cruci aţi fost binecuvântaţi;
Bucuraţi‑vă, că nici chinurile groaznice nu v‑au putut înspăimânta;
Bucuraţi‑vă, că de Dumnezeu nimic nu v‑a putut îndepărta;
Bucuraţi‑vă, că uneltirile celor ce vă chinuiau s‑au surpat;
Bucuraţi‑vă, că socotelile lor în chip minunat s‑au spulberat;
Bucuraţi‑vă, că unii dintre voi, după căderi grele, v‑aţi ridicat;
Bucuraţi‑vă, că, prin pocăinţă, la măsuri duhovniceşti înalte v‑aţi înălţat;
Bucuraţi‑vă, că mulţi dintre cei din urmă cei dintâi s‑au arătat;
Bucuraţi‑vă, că în aceştia puterea dumnezeiască şi mai mult a lucrat;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 11‑lea:
Nu doar pe pământul românesc, ci din Muntele Athosului până în Ţara Sfântă vestea despre mulţimea minunilor voastre s‑a răspândit, şi cei de alte neamuri au priceput măsura sfinţeniei voastre. Iar noi, văzând că Dumnezeu nu a ţinut sub obroc lumina mărturiei pe care aţi dat‑o, Îi mulţumim, cântându‑I: Aliluia.
Icosul al 11‑lea:
Niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor voastre, sfinţilor, că prin rugăciunile voastre sufletele slabe se întăresc, cei căzuţi în păcate se ridică, bolnavii se tămăduiesc şi cei deznădăjduiţi află mân­gâ­iere cerească. Şi noi, primind chemarea voastră la jertfă ca un testament de mare preţ, vă aducem din prinosul inimii aceste cântări:
Bucuraţi‑vă, preoţi, care aţi adus lumina lui Hristos în întunericul temniţelor;
Bucuraţi‑vă, credincioşi, care cu suferinţe v‑aţi umplut sacul sufletelor;
Bucuraţi‑vă, tineri, care nu aţi avut tinereţe, căci I‑aţi dăruit‑o lui Hristos;
Bucuraţi‑vă, că, în loc să căutaţi slava acestei lumi, aţi ales cele mai de jos;
Bucuraţi‑vă, că, renunţând la desfătări, aţi dobândit bucuria cea netrecătoare;
Bucuraţi‑vă, că Dumnezeu a îndulcit zilele voastre amare;
Bucuraţi‑vă, femei, care mucenicelor de demult v‑aţi asemănat;
Bucuraţi‑vă, bătrâni, care prin adevărata înţelepciune v‑aţi încununat;
Bucuraţi‑vă, cei ce ne daţi putere în cugete şi în cuvânt;
Bucuraţi‑vă, că rugăciunile voastre le simţim ca un acoperământ;
Bucuraţi‑vă, că temniţele, lagărele şi coloniile de muncă le‑aţi sfinţit;
Bucuraţi‑vă, că pecetea lui Hristos în sufletele voastre s‑a vădit;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
 
Condacul al 12‑lea:
Profetic a fost cuvântul părintelui Gheor­ghe Calciu Dumitreasa: „Or să se bată cu noi şi morţi; iar noi o să fim alături de voi, ca să ne apă­raţi. Şi morţi vom izbândi”. Căci, oricât ar încerca urmaşii prigonitorilor voştri să defaime şi să batjocorească jertfa voastră, voi răsăriţi şi creşteţi ca nişte flori binemi­rositoare pe pământul inimilor noastre şi, pentru aceasta, Îl lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce v‑a proslăvit, cântând: Aliluia.
Icosul al 12‑lea:
Tânărului aflat pe patul de suferinţă i s‑a arătat în vis Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, ţinând în mâini o raclă cu sfinte moaşte de la Aiud, şi prin aceasta ne‑a îndemnat să înţelegem că mari sunt darurile pe care le‑aţi primit de la Hristos. Iar noi, uimindu‑ne de această arătare minunată, îndrăznim a vă cere să fiţi mijlocitori pentru noi în faţa tronului ceresc şi vă aducem cântări de laudă:
Bucuraţi‑vă, că Sfântul Nectarie a vădit urcuşul vostru duhovnicesc;
Bucuraţi‑vă, că astfel v‑a arătat podoabe ale neamului românesc ;
Bucuraţi‑vă, că suntem fiii pătimirii voastre însângerate;
Bucuraţi‑vă, când vestim minunile voastre nenumărate;
Bucuraţi‑vă, apărători ai celor care fără teamă vă cinstesc;
Bucuraţi‑vă, sfinţi care staţi împotriva celor ce şi acum vă prigonesc;
Bucuraţi‑vă, ai celor care dau mărturie despre sfinţenia voastră, ocrotitori;
Bucuraţi‑vă, ai celor aflaţi în ceaţa ispitelor, luminători;
Bucuraţi‑vă, că, prin rugăciunile voastre, pe cei slabi îi întăriţi;
Bucuraţi‑vă, că aţi înviat după ce pe crucea pătimirii aţi fost răstigniţi;
Bucuraţi‑vă, ai celor ce merg pe urmele paşilor voştri, luminători;
Bucuraţi‑vă, ai celor care vor să Îl mărturisească pe Hristos, povăţuitori;
Bucuraţi‑vă, noilor mucenici şi mărturisitori români.
Condacul al 13‑lea:
O, sfinţilor mucenici şi mărturisitori, care prin jertfele voastre sunteţi pilde vii înaintea ochilor inimilor noastre, rugaţi‑vă lui Dumnezeu pentru noi, ca să ducem lupta cea bună cu patimile, cu poftele şi cu înţelepciunea acestui veac, ca, stând împotriva prigonitorilor lui Hristos din vremurile noastre, să dăm mărturia cea bună cu dreaptă socoteală, cu curaj şi putere multă, cântând: Aliluia.
Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice Icosul întâi: Să ne ridicăm din somnul cel de moarte… şi Condacul întâi: Îngerii păzitori din cer au fost trimişi… Apoi se zice această
Rugăciune
Sfinţilor noi mucenici şi mărturisitori, rugaţi‑vă lui Dumnezeu pentru noi în a­ces­te vremuri de grea încercare. Aveţi grijă de tot clerul şi de tot poporul bi­ne­­cre­­­dincios. Nu îngăduiţi ca duşmanul mân­­­­­tu­i­rii noastre să cotropească pământul sufle­telor noastre, prin rătăciri şi patimi de tot felul. Ajutaţi‑ne să punem, iară şi iară, început bun mântuirii noastre.
Fiţi călăuzitori ai noştri pe calea mântu­irii, povăţu­in­du‑ne prin părinţii noştri duhovnici. Fiţi sprijinitori ai celor care vor să lepede înţelepciunea acestei lumi şi să dobândească înţelepciunea cea adevărată. Fiţi întăritori ai celor care, din pricina fricii, se feresc să dea mărturia cea bună. Ridicaţi‑i pe cei căzuţi în groapa păcatelor. Celor bolnavi uşuraţi‑le suferinţele, celor necăjiţi daţi‑le cele de trebuinţă.
Voi, care aţi răbdat foamea, şi setea, şi frigul, şi arşiţa, şi golătatea, aţi primit de la Dumnezeu darul de a‑i mângâia pe cei aflaţi în nevoi de tot felul. Vrem să vedem lucrarea voastră în vieţile noastre, vrem să fim martori ai mijlocirii voastre minunate. Îmblânziţi‑i pe cei care şi acum vă prigonesc, potoliţi‑i pe cei care şi acum vă de­fai­­­­mă. Rugaţi‑vă lui Dumnezeu să răspândească în tot locul mărturia despre pătimirea şi sfinţenia voastră. Daţi‑ne putere, sfinţilor, să mergem pe urmele voastre, ca să fim cu adevărat urmaşii rugăciunilor voastre.
Ajutaţi‑ne să zugrăvim în inimile noastre icoanele voastre, şi să vă lăudăm până în ceasul din urmă al vieţii noastre, slă­vindu‑L pe Dumnezeu cel în Treime lăudat, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfân­tul Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
 
 
Rugăciune pentru
proslăvirea noilor mucenici
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce i‑ai păzit pe cei trei tineri şi pe Daniel în cuptorul cel de foc, Cel ce i‑ai întărit pe mărturisitorii ultimei prigoane să dea măr­turia cea bună în faţa prigonitorilor, pri­meşte de la noi această puţină rugăciune. Sădeşte, Hristoase Dumnezeule, jertfa lor ca o sămânţă pe pământul ini­mii noastre. Să fie această sămânţă aducătoare de roa­dă bună, să ne fie nouă spre început bun mân­tu­i­rii şi dătătoare de curajul mărturisirii adevărului în fa­ţa celor care îl batjocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării, ci din ea să se hrănească fiii Bi­se­ricii celei dreptslăvitoare. Fă ca virtuţile şi jertfa lor să mustre lenevia şi negrija noastră, şi să primim a­ceastă mustrare spre îndreptarea noastră.
Cerut‑a oarecând Sfânta Maria Magdalena tru­pul Tău, zicând Grădinarului: „Doamne, spune‑mi un­de l‑ai pus, şi eu îl voi lua”. Tot aşa noi cădem îna­intea Ta, rugându‑ne Ţie cu nădejdea că ne vei ierta în­drăzneala şi nu vei trece cu vederea cererea noas­tră: „Doamne, arată‑ne nouă locurile în care se află sfin­tele moaşte ale mărturisitorilor Tăi, ca aflându‑le să le cinstim cu evlavie”. Şi dacă din pricina păcatelor noas­tre nu am fost vrednici să ne închinăm lor, ne ru­găm Ţie cu zdrobire de inimă, Doamne, să nu laşi sfin­tele moaşte ale robilor Tăi să zacă în uitare, ci scoa­te‑le la lumină, pentru a primi închinarea cu­venită.
Ca închinându‑ne cu evlavie, să ne putem bu­cu­ra şi de cinstirea lor în Biserica Ta, după cum li se cu­vi­ne, împreună cu a cetelor de sfinţi mucenici şi mu­ce­nice. Şi împreună cu ei să Îţi aducem slavă, cinste şi închinăciune Ţie, Dumnezeului cel în Treime lău­dat, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pu­rurea şi în vecii vecilor. Amin.

| ATITUDINI

92 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa ne rugam pentru toti romanii de pretutindeni ! Toti suntem ai lui Hristos Domnul ! Toti avem rude care au patimit pt slava Sfintei Cruci a Mantuitorului IIsus Hristos ! Amin ! P.S. Eu sunt un mare nevrednic !

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/scandalul-sova-se-repeta-si-vadim-neaga-holocaustul-vezi-pozitia-institutului-elie-wiesel-281708.html

 3. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ai Mila DOAMNE si de noi
  ca lupul paznic o'fost pus la oi ...
  amin!

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Va surprinde cine a construit acest motor de cautare mozila?
  http://www.mozilla.org/en-US/firefox/16.0.1/firstrun/

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cum am putea trai oare intr-o lume ce a fost si este construita pe minciuna? Tot ce iti ofera acesta lume nu este nimic alceva decat miciuna, oferita nou pe tava ca si mancare. Ajungem sa ne mintim intre noi si sa avem secrete ascunse, sa ne uram sa nu ne suportam, dezbinarea si separarea noastra de Dumnezeu incepe cu minciuna ce o primim din partea vrajmasului lui Dumnezeu. Cand ne vom hotara sa luptam si noi pentru Adevar pentru credinta , pentru a inlatura minciuna. Asa cum a facut Sfintii ce au murit in inchisori. Atata timp cat clocaie minciuna in parlamente. atat timp cat minciuna nu este inlaturata , suntem in pribegie de si suntem in tara noastra.

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=43PAAzOfoxM

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=Ek_pb_qirfw&feature=fvwrel

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Vesnica pomenire sfintilor inchisorilor comuniste.Vesnica lor pomenire.
  Cinste lui Vadim Tudor ca a avut curajul sa spuna public ca in Romania nu a fost holocaust.(afara doar de holocaustul iudeo-bolsevic satanist comunist)

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  "10. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
  11. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
  12. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi."
  (Matei 5:10-12)

  "10. Luaţi, fraţilor, pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului.
  11. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul şi îndurător."
  (iacov 5:10-11)

  "Sângele martirilor, sămânţa creştinilor!"
  (Tertulian)

 10. valentin dorneanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Domnul să vă binecuvinteze pentru această lucrare

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frate Apologeticum, te rog ceva daca poti. http://saccsiv.wordpress.com/2012/10/24/interviu-cu-parintele-justin-in-revista-atitudini-romania-intr-un-viitor-razboi-mondial/#comment-150916
  Ce anume a vrut sa spuna Parintele Justin in acest interviu legat de rasa galbena?
  Eu initial am presupus ca Parintele vroia sa spuna ca cei din rasa galbena vor fi ei mucenici ai crestinismului( stiind de unele profetii care spuneau ca asiaticii se vor converti masiv la ortodoxie)

  Vad ca pe saccsiv alti frati au interpretat ca asiaticii vor fi de fapt calaii!!! Nu mucenicii!!! Si am recitit si acel pasaj din articol:

  Războiul nu vine niciodată de la creştini, tot timpul vine de la păgâni… Un conducător, fiu al Bisericii, nu se aliază niciodată cu păgânii, sau împotriva unor state ortodoxe. Îl vedeţi pe Ştefan cel Mare, pe Mihai Viteazul sau pe Constantin Brâncoveanu aliindu-se cu turcii? Asta înseamnă să îţi vinzi credinţa şi neamul. Nu că ceilalţi ar fi mai ortodocşi. Pentru că ruşii, vă mai povesteam eu, din războiul trecut, tocmai de Paşti ne atacau sau de sărbătorile mai importante, chiar dacă era o convenţie între noi să nu atacăm în perioada sărbătorilor. Dar atunci Rusia era sub stăpânire atee, bolşevică. Acum însă totul este dirijat din umbră şi se urmăreşte de fapt un război împotriva statelor ortodoxe, de aceea marile puteri susţin Turcia şi statele musulmane. Religia musulmană este mult mai pe placul omului modern de azi, pentru că încurajează patimile şi viciile. Pe de altă parte este puterea rasei galbene. Pericol este şi dintr-o parte şi din alta, iar la nivel înalt ele sunt mână în mână, spre instaurarea guvernului mondial şi punerea în aplicare a planului satanic. Însă mucenicia creştinilor va veni de la rasa galbenă.

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocroteşte pe fiii poporului tău, şi va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele şi până în vremea de acum. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit şi anume oricine va fi găsit scris în carte.
  Şi cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului şi cei care vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor. .......Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte ştiinţa. ..... toţi cei fără de lege nu vor pricepe, ci numai cei înţelepţi vor înţelege."Du-te, Daniele, că sunt închise şi pecetluite cuvintele acestea până la sfârşit!
  Şi El va încheia un legământ cu mulţi într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa şi prinosul şi în templu va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii".
  Am privit până când au fost aşezate scaune, şi S-a aşezat Cel vechi de zile; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul capului Său curat ca lâna; tronul Său, flăcări de foc; roţile lui, foc arzător.

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://ro.stiri.yahoo.com/cele-cinci-riscuri-importante-pe-care-fmi-le-104300396.html

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu panica , nu suferinta , nu torturile , nu frica , nu moartea poate sa infioare pe credinciosi , un singur lucru poate sa infioare pe un credincios. Frica de Dumnezeu, inconstientii , inresponsabilii , pacatosi, patimasi si asa mai departe ,poti sa-i pacalesti poti sa-i mintii dar pe Sfintii cum poti sa cobori sufletele lor in iad?? cum? Frica de Dumnezeu arma ce ucide mandria din om. Iadul se bucura de pacatosi de prosperitatea lui , dar cand vine vorba de Sfintii si de Dumnezeu lucrul devine mlastinos, malu te trage in jos , si apa te duce la vale, dar viata tainueste in toate lucrurile.

 15. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Vine fiara si te mananca, vine intunericul si te inspaimanta, vine Diavolul si te infrunta, te duce pe unde tu nu ai umblat te duce pe carari nestiute si ne cunoascute de tine. De acea in fata ta si in calea ta VIATA si MOARTEA ti-au fost puse, lucruri nevazute si nepipaite ne simtite de tine omule sunt acolo pe care tu nu le stii si nu le-ai gustat,. De aceia spune Mantuitorul noastru nimeni nu s-a suit la cer, sa va poata spune vou cum sunt asezate temeliile si cum merge iconomia lui Dumnezeu decat unul singur , Cel care a venit de la El de la Tatal.Tatal nostru
  Care esti in ceruri
  Sfinteasca-se numele Tau
  Vie imparatia Ta
  Faca-se voia Ta
  Precum in cer asa si pre Pamant
  Painea noastra cea de toate zilele
  Da-ne-o noua astazi
  Si ne iarta noua gresalele noastre
  Precum si noi iertam gresitilor nostri
  Si nu ne duce pre noi in ispita
  Ci ne izbaveste de cel rau
  Ca a Ta este imparatia
  Slava si puterea
  In numele Tatalui
  Al Fiului
  Al Sfantului Duh
  Amin.

 16. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa cunoasca toti credinciosi ca Dumnezeu Tatal nu este doar un El , Fiind Tatal tuturor nu este doar un El si este Cel ce a fost si va Fi. Si in tot timpul sa fie cu noi cei ce nu am cunoscut inca bunatatile Lui si dulceata Lui.

 17. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pentru ca de aceaia va veni judecata Lui Dumnezeu peste fii oamenilor, pentru ca au vazut si nu au priceput , au auzit si nu au luat aminte, pentru ca nu au crezut cea ce trebuia sa creada, sau poticnit in cine nu trebuia sa se poticneasca , sau zapacit de invatatura dupa invatatura au uitat ce este frica si mila lui Dumnezeu, au uitat de unde au fost botezati si de unde au fost nascuti, au uitat cine le-a dat lapte si cine le-a dat hrana, au uitat pe Dumnezeul lor care , tot timpul s-a ingrijit de iei si , a avut grija lor. ............Nu poti sa taci , nu poti , decat pana la un anumit timp dar cand va veni vremea te vei razboii pentru dreptul tau pentru viata ta si a celor care traiesc pentru a lumina pentru cei care traiesc pentru altii. Numai Tatal traieste pentru fiul Sau si Fiul Sau nu poate fi despartit in viac de Tatal sau. Nu este o durere mai mare pe acest pamant decat atunci cand fiul tau si fica ta sunt in suferinta, nu te gandi ca poate nu ai parte de asa ceva , pentru ca viata nu e statica, rugaciunea nu e vorba goala dorinta dupa Dumnezeu nu este risipa, sufletul tau si al meu se va odihni doar impreuna. sa treaca viacuri sa treaca vremi, dar iubirea nu poate fi stinsa de toata apa ce e pe acest pamant, si daca focul va vrea sa arda iubirea mea o voi lasa sa arda cu nici focul nu poate sa arda focul cel Dumnezeiesc.

 18. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=8xwRjo_1I4k&bpctr=1351185586

 19. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.trilulilu.ro/video-evenimente/acatistul-sfantului-dumitru-iavoratorul-de-mir-1-4

 20. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=vfViAyPr28Q&feature=related

 21. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=xfEOGRPCktg&feature=related

 22. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  “A tainui Cuvintul Adevarului inseamna a te lepada de el. Bine este sa traim in pace cu toti, dar numai cu aceia care cugeta aceleasi despre buna credinta ortodoxa. Si este mai bine sa ne razboim, atunci cind pacea lucreaza conglasuirea catre rau”
  Sfantul Maxim Marturisitorul , un Mare Sfant Al Rusiei Pravoslavnice ,
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RPO6j3-55uw
  http://www.youtube.com/watch?v=fQ5wxcWVizU&feature=related

 23. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  crestinul ortodox,
  Care sfant al Rusiei?? Sfantul Maxim Marturisitorul (580-662) nu e al intregii Ortodoxii?

 24. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Mucenicii stau in sobor in cer acum in Biserica biruitoare. Nu putem sa-i despartim noi pe cei de dinaintea lui 48 de cei de dupa. Trebuia sa specificati... Acatistul vechi de la Diaconesti era o istorie a suferintei Neamului Romanesc, dupa cuvantul Parintelui Justin de la Aiud, la o pomenire a lor. Desi tiparul e acelasi si acest acatist nominalizeaza numele mucenicilor (partea buna) nu se mai intelege ca lupta a inceput la 1927 sau chiar mai devreme. Acest comentariu nu vrea sa fie critic, ci doar o constatare, pana la urma bine ca ne rugam lor si ca ei mijlocesc pentru noi.

 25. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  admin

  Cum pot sa fac abonament la revista ''ATITUDINI"

 26. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @ crestinul ortodox / @ daniel

  Sfantul Maxim Marturisitorul este intr-adevar al intregii Ortodoxii, insa s-a nascut la Constantinopol in anul 580, in imperiul Roman (fost imperiu grec)

  Sfinte Mare Mucenic Dimitrie, intaresta-ne si te roaga pentru noi, putin-credinciosii, la vremea muceniciei.

 27. ortodoxiacatholica

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2012/10/26/lansare-de-carte-la-libraria-sofia-bucuresti-18-zile-in-congo-de-arhimandrit-gheorghe-hrisostomu-traducere-si-cuvant-inainte-de-preot-matei-vulcanescu/
  Rog pe administrator daca este de folos sa posteze invitatia pentru lansarea jurnalului.

 28. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu cred că tot răul care se întâmplă în Biserica Ortodoxă este din cauza gravului păcat numit SIMONIA.
  De aceea îi admir pe aceşti mucenici, că ei au primit să se jertfească, decât să îi slujească lui Mamona.

 29. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  " Eu cred că tot răul care se întâmplă în Biserica Ortodoxă este din cauza gravului păcat numit SIMONIA "si MASONIA as completa ;
  acea spurcaciune " veti vedea peste tot spurcaciune pina si in Biserica va intra si va murdari unele suflete de aici "
  mai nou la predicile Ierarhilor din zilele noastre , se predica despre "DOAMNE Ajuta spus de poporul roman pe telefoane "
  predica tinuta ieri la Moastele Sfintilor Adusi in Aceasta Tara
  dar nu se predica de cele 25 milioana de avorturi pe care le-a facut poporul roman spre Mania DUMNEZEIASCA ce va veni pentru acestea ...
  nu se predica de draciile de cipuri care s-au dat populatiei din 2011 pe acte si care vor sa ingenuncheze turma sau populatia acestei Tari intr-un mod diabolic spre pierzarea sufletelor si a ORTODOXIEI acestui popor , acesti antihristi conducatori din guvernare Tarii care tac si fac impreuna si deopotrica cu acesti lupi in piei de oaie !
  nu se Spune si Arata ADEVARUL ,
  SI TACEREA ESTE UN RASPUNS ...un raspuns ca sunteti de acord cu pierderea si ducerea turmei la pierire , cei care stati in fruntea Bor si va laudati ca reprezenati Biserica Ortodoxa Romana !
  nu reprezentati ADEVARUL sau ORTODOXIA pentru ca sunteti slugi ale sistemului antihristic pusi la conducere spre pierderea in iad a cat mai multe suflete
  pentru ca va place ASCUNDEREA ADEVARULUI , ASCUNDEREA LUMINEI ADEVARATE
  Luptand Impotriva ORTODOXIEI prin ceea ce faceti
  SUNT ACELEASI PREDICI CARE LE AUD MEREU SI CARE MASLUIESC SI INGROAPA ADEVARUL ducand Acest Neam si popor in orbire si mai mult pentru pierzarea sa si nu pentru MANTUIRE Sa
  "baciul beat si turma la pierire "
  Dar va veni si Dreapta Masura in fata careia vom da seama toti de la vladica la opinca pentru TOT CE S-A SPUS SI S-A FACUT SI INSASI ADEVARUL SPUS SAU ASCUNS NE VA JUDECA ;
  de asta spun si ma voi ruga
  Ai MIla DOAMNE si de noi
  ca lupul paznic o' fost pus la oi ...
  DUMNEZEU CU MIla cand va veni si Plata ,
  Caci dupa Fapta este si PLATA
  amin!

 30. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Creştine ortodox,
  Da, ai dreptate, MASONERIA, nu doar Simonia.

 31. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Confruntare dură între Mitropoliții Pergamului și Nafpaktului – partea a II-a * ÎNTREAGA CORESPONDENŢĂ DINTRE MITROPOLIȚII ZIZIULAS ŞI VLAHOS
  http://graiulortodox.wordpress.com/2012/10/24/124-confruntare-dura-intre-mitropolitii-pergamului-si-nafpaktului-partea-a-ii-a-intreaga-corespondenta-dintre-mitropolitii-ziziulas-si-ierotheos-4/

 32. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  apologeticum o pagina dedicata dezvaluirii a ce este de fapt sarbatoarea satanica halouin te rog si de ce nu e bine sa fie sarbatorita intr o tara crestina.sa se spuna adevarul despre cum isi fac de cap in acea noapte duhurile rele si ce risti incepand de la copil pana la adult

 33. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://bisericaromanilor.blogspot.ro/2010/10/halloween-sarbatoare-pagana.html

 34. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  IAI cu Foc in Primire , SFINTE SI MARITE PROOROC ILIE pe acesti draci fara coarne , pe acesti antihristi , vrajmasi ai lui HRISTOS !
  vor sa ne faca a ne pierde cu totul identitatea de Roman si Crestin Ortodox ;
  Au adus sarbatori demonice de la pagani si lepadatii de ADEVARATUL DUMNEZEU din america care ne falsifica si istoria , transformand pe Domnitorul Vlad Tepes in dracula !
  spurcati de jidani ce lucrati impotriva ADEVARULUI si A ORTODOXIEI ;
  Oare POPORUL ACESTA ESTE ATAT DE ORB IN A VEDEA CUM ESTE BATJOCORiTA ISTORIA NEAMULUI SI IDENTITATEA DE ROMANI la noi acasa , pe acest pamint Romanesc ?
  Cum de s-a ajuns la asa ceva ?
  Acestia trebuie fugariti cu pietre din Aceasta Tara si de pe Acest pamint ;
  Aceste vrajitorii sub propaganda infecta a massmediei controlata de jidani , sub numele de halodraci TREBUIE SCOSI AFARA si dat cu ei de pamint pina le sare din cap ideile demonice de a invoca demonii si de a ameti populatia cu paganismul si spurcaciunea altor natii pagane care nu se inchina ADEVARATULUI DUMNEZEU ci lui mamona ,
  Ce tupeu fantastic au de a ne mai fasifica si Istoria Neamului invatandu-ne copii cum ca n-a existat Domnitorul Vlad Tepes , Un Domnitor ce a iubit Adevarul , Dreptatea in ADEVAR si Credinta Crestin Ortodoxa Acestui Neam si care a Aparat Acest pamint cu pretul vietii Sale ci au inventat " dracula " , aceste natii pagane controlate jidanii spurcati ce lupta impotriva ORTODOXIEI sau impotriva ADEVARATULUI DUMNEZEU INTRU SFANTA TREIME ;
  este proasta lumea ca Tace !
  asemeni
  clericul care nu ia Atitudine ! dar ...
  INSA Cinste Acelor PREOTI CARE NU AU UITAT CUI SLUJESC , ADICA PE HRISTOS , nu lui mamona si STRIGA ACESTIA PRECUM SFANTUL IOAN BOTEZATORUL LA ACEST POPOR ;
  SA CONTESTAM IN MASA ACEASTA HULA LA ADRESA NEAMULUI ROMANESC Si HULA ASEMENI LA ADRESA ORTODOXIEI ,
  cu petitie si semnaturi stranse pentru NU ! la PAGANIZAREA ACESTEI NATII CRESTIN ORTODOXE
  mmh !
  halo...sau halodraci in libera exprimare pentru tot prostul de rand
  DOAMNE AJUTA LA TREZIREA ACESTEI NATII DIN ORBIRE SI SURDO-MUTENIE IN CARE ZACEM SI NE AFLAM
  AJUTA-NE DOAMNE PENTRU A ARATA si A LUPTA pentru ADEVAR caci vom Afla LUMINA ADEVARATA care alunga intunericul
  amin!

 35. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://vladherman.blogspot.ro/2012/10/sondaj-ar-trebui-canonizat-parintele.html

 36. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Acest Sfant Ocrotitor al nostru si al Romaniei Trebuieste Canonizat PENTRU CA ESTE UN SFANT ;
  sunt atat de multe Marturii Adevarate si Dovezi care Arata ADEVARUL ca Omul Lui DUMNEZEU A fost si este Acest Sfant , Sfantul Parinte Arsenie Boca ;
  Sfantul Parinte Arsenie Boca ne Arata in intuneric care este Calea , Adevarul si Viata
  "la mine omul trebuie sa vina de doua ori odata cand i-am spus ce Trebuie Sa faca si a doua oara cand imi va spune daca a facut ce i-am spus " Sfantul Parinte Arsenie Boca ,
  amin!

 37. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  " Prin Harul Sfantului Parinte Nectarie Sfantul Ierarh Nectariedin Eghina, facatorul de minuni, daruiesc lumii intregi acest site dedicat Sfantului, in care, incerc, pe masura putintei mele, sa adun si sa infatisez cat mai multe informatii despre viata, lucrarile, sfintenia, minunile sale luminate de Dumnezeu.
  Sper ca pentru cei care deja il "cunosc", il cinstesc si il iubesc pe Sfantul Nectarie (dupa ce au citit despre darurile sale sau dupa ce au aflat despre ajutorul sau cel grabnic), acest site va fi inca un prilej de mangaiere duhovniceasca. Iar pentru cei care abia acum fac cunostinta cu Sfântul Ierarh, nadajduiesc ca vor avea o surpriza: vor intâlni un om al lui Dumnezeu care in vremuri apropiate de ale noastre a urcat pe culmile sfinteniei, si care este, asa cum nu degeaba i se spune, mare facator de minuni."

  Este aproape singurul Sfant a carui infatisare o cunoastem " de la propria sa persoana ", infatisare in care i se oglindeste lumina launtrica. Vederea duhovniceasca este cea care poate descoperi in persoana preasmeritului monah din Egina un mare Parinte al Bisericii, care este impodobit cu harul savarsirii minunilor.
  La Sfântul nostru Parinte nimeni nu poate afla numai o parte sau o invatatura unidimensionala, fiindca a fost o personalitate desavarsita si totala, o alcatuire universala la care participa toate aspectele Ortodoxiei, o intruchipare dumnezeiasca a tuturor virtutilor, un suflet cu multe camari, daruit cu prisosinta cu harurile Sfântului Duh, stralucind de cunoastere dumnezeiasca si de stiinta omeneasca.
  Sfântul Nectarie a fost de buna seama un carturar si un intelept ierarh, un teolog erudit si un dascal al Bisericii. Dumnezeu insa, daruindu-i harul tamaduirii, care aprinde mai ales evlavia poporului, a dorit ca el sa fie un sfânt popular potrivit cu vremea noastra, dar si un instrument al innoirii credintei secatuite din inimile multora. Dumnezeu a voit ca unora sa le dovedeasca prin el si prin semne exterioare ca exista, iar altora a voit sa le arate ca Sfântul este o lumina a Ortodoxiei, de vreme ce, cum am spus, " inima acestui popor s-a invârtosat " si in loc sa-L caute in inimile lor pe Dumnezeu, traind in traditia duhovniceasca, ei " cer semne". Si in nesfarsita Sa iubire de oameni Dumnezeu le da "semne". Poporul va fi intotdeauna popor.
  Pe Sfantul Nectarie il durea suferinta semenilor si de aceea a cerut de la Domnul Harul tamaduirii. Vindecandu-i insa pe cei ce sufereau de boli fara leac, atat Dumnezeu cat si Sfântul nostru Parinte doreau de la dansii ca dupa tamaduire sa se caiasca si sa-si schimbe viata si sa urmeze voia lui Dumnezeu; acelasi lucru il cereau si de la cei ce aflau ca exista Dumnezeu si ca El ii iubeste pe oameni.Credem, cum am mai spus-o si inainte, ca in conditiile vietii morale si spirituale de astazi nenumaratele vindecari ale unor boli incurabile sunt predica cea mai eficienta in randul poporului nostru, care, find "tare de urechi", "cere semne", pe care Dumnezeu i le da.
  Sfântul Nectarie nu este doar un sfânt facator de minuni. Nu este doar un doctor fara de arginti. Este si un dascal al celor care vor sa fie izbaviti de necazuri. Este un dascal al rugaciunii, un frate mai mare care vrea sa mergem pe drumul batatorit pe care au mers si altii inaintea noastra. Si au ajuns la lumina...
  Sfântul Nectarie a ramas in inimile crestinilor ca unul dintre marii eroi care au dus crucea suferintei. Prigonit ca episcop de catre alti slujitori ai altarului, el a ramas cu aceeasi inima tânara, cu aceeasi inima plina de nadejde in Dumnezeu: suferintele nu l-au ocolit pâna la sfârsitul vietii. Insa, cu rabdare le-a biruit pe toate. Si mucenicia nesângeroasa a suferintei l-a transformat intr-un stâlp al Bisericii, l-a transformat intr-un prieten si intr-un ajutor al tuturor credinciosilor care poartà crucea suferintei.

  Fie ca rugaciunile preaBlandului nostru Parinte, Marele Sfant Facator de Minuni al Eginei, Nectarie, sa acopere Biserica, poporul nostru si toata lumea. Amin. "
  preluare de pe....Sf.Nectarie.ro
  Indemn pe cei care pot si de unde pot , sa mearga Astazi la Sfintele Moaste ale Sfantului Nectarie care se afla la Bucuresti , dealul Mitropoliei
  INTRUCAT A FOST O MINUNE CA AU VENIT AICI Aceste SFINTE MOASTE , SFANTUL IERARH NECTARIE A VRUT A VENI AICI PE PAMINT ROMANESC , PAMINT AL ORTODOXIEI !
  unde toti spurcatii sau spurcaciunea cea mare ne spurca acest Pamint Sfant ...
  Au Venit Aceste SFINTE MOASTE ALE SFINTILOR NECTARIE , SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA care impreuna cu Ale SFINTILOR ROMANI : DIMITRIE BASARABOV ...vor A Ne Sfinti si Curati cu HARUL DUMNEZEIESC Ce SE REVARSA peste noi si peste Romania !
  Bucura-Te caci prin Tine Se Arata MILA LUI DUMNEZEU ,
  Bucura-Te Grabnic Mijlocitor catre CREATOR
  Bucura-te Sfinte Parinte Nectarie ,
  din Acatistul Sfantului Parinte Nectarie
  Amin!

 38. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=kffrDl4rUjE

 39. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu ajunge sa marturisim Adevarul, macar daca am marturisi cu adevarat, gandul nostru sa-l indreptam spre Dumnezeu, ca fara traire ; trecem pe langa bucuria noastra crestina.

 40. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu mult si calatoria noastra pe acest pamant stim cu toti ca se va sfarsi, anii trec ca gandul. Spunea un om batran de 80 de ani , mai baiete nustiu cand mi-a trecut viata ,parca totul s-a intamplat ieri. Sa nu lenevim , sa ne ridicam la rugaciune , pentru ca simtim cum lenevim, si ca Duhul neincetat vrea sa se roage, si noi tot oprim si amanam. Doamne indurate de noi, ca in pacate lenevim si de rugaciune nu ne ingrijim.

 41. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cuvintele astea, mereu in inima sa le avem . " Rugaciunea este viata sufletului nostru" cum spunea si Parintele Arsenie Boca, cand a fost intrebat, care rugaciune este primita de Dumnezeu? nu doar boroscodind din gura, rugaciunea primita de Dumnezeu este atunci cand INIMA E FRANTA, cand inima ta e rupta in doua, cand nu mai poti sa traiesti nu mai poti sa rabzi nu mai poti sa suferii. Asa sau rugat acesti Sfintii ai inchisorilor, cu inima in doua veneau in fata Lui Dumnezeu. Noi cum venim astazi in fata Lui Dumnezeu?

 42. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Asa este Dinu ,
  ” Rugaciunea este viata sufletului nostru” si fara Inima Franta in fata Lui DUMNEZEU suntem precum un Copac fara radacini care se usuca si nu aduce Roade ;
  Rugaciune Adevarata fara Traire Adevarata este aproape imposibila in fata Moastelor Unui Sfant precum Sfantul Parinte Nectarie ;
  Slava lui DUMNEZEU CEL PUTERNIC si SFANT intru SFINTII SAI ,
  Multumesc Sfinte Parinte Nectarie pentru Toata Apararea si Ajutorul pe care l-am avut spre inchinare la Sfintele Tale Moaste pentru a trai si a spune Aceste cuvinte ;
  Bucura-te Cel ce descoperi Slava Adevarului ,
  ca Harul Sfant il reversi peste noi cei pacatosi iar bolnavii se vindeca si traim Aceste Minuni privind , Minundu-ne de Apararea si Ocrotirea Ta Cea Sfanta si Binecuvantata
  amin!

 43. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ...si traim Aceste Minuni privind , Minunandu-ne de Apararea si Ocrotirea Ta Cea Sfanta si Binecuvantata
  amin!

 44. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Unde sa ne mai pogoram, in iad sa pogorat cel Sfant si cel din iad la cer vrea sa se inalte, nu ne putem inghiti unul pe altul, si nici rivalitate nu este in imparatia cerurilor. De acea Insusi Hristos ne spune fratilor, ne face deopotriva cu El , pentru ca a suportat si a indurat mizeria lumi, nu a cartit nu s-a razvratit le-a dus toate ca un adevarat Fiu, ca un adevarat Isac. Nu e lucru putin si nici lucru mult, dar a primi raul cu bine, dar fratilor asta inseamna suferinta inseamna ocara , batjocara chiar, pentru crestinii exzista un singur principiu sa nu fiu despartit de Hristosul meu, toata viata mea, te-am neglijat Hristoase si cu oameni nu am putut macar cu unul a fuziona, cu care sa pot sa zic frate cu tine sunt , cu adevarat viata mea eu as vrea sa o pun pentru tine. Nu am aratat nici un strop de iubire mereu egoist am fost si in inaltarea meu pe mine , m-am inaltat, nu am stiut ce este iubirea si in numele iubiri am prosperat, m-am ratacit, nu am mai stiut de mine , dar tu Doamne mi-ai luat picioarul si eu am mers, am pasit sustinut de Tine. Acest tablou l-am vazut o data la Prislop si am cartit. Sa nu ma vorbiti de bine, ca daca va arat cat rau am facut, nimeni nu se pune chejas , sau rascumparator pentru mine sau tine . Doar Unul singur s-a facut punte, de au putut trece si talhari, in a Sa Imparatie.

 45. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Adminul blogului "binevestitorul" nu este IoanC, care comentează pe Război întru Cuvânt.

  Am fost Ioan C. şi niciodată IoanC (legat între ele), care este cu totul altă persoană şi se semnează aşa tocmai pentru a se deosebi de mine.

  Persoana care răspândeşte aceste informaţii false ar face bine să mă fi întrebat mai întâi, nu să răspândească zvonuri calomnioase.

 46. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  din data de 23.10 .2012 nu au mai aparut alte articole, de ce ?

 47. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  am observat asemeni , Ce se intampla ?
  Admin , spuneti-ne daca ceva rau se intampla si noi , cititorii nu Stim !
  Trebuie sa Stim ADEVARUL care ne Uneste si ne Aduna pe Toti , precum puii sub aripa clostii , ADEVARUL fiind ORTODOXIA , Neam si Romania care arata Lumina Intru ADEVAR adica pe DUMNEZEU
  “A tainui Cuvintul Adevarului inseamna a te lepada de el. Bine este sa traim in pace cu toti, dar numai cu aceia care cugeta aceleasi despre buna credinta ortodoxa. Si este mai bine sa ne razboim, atunci cind pacea lucreaza conglasuirea catre rau”
  Sfantul Maxim Marturisitorul , un Mare Sfant Al ORTODOXIEI
  DUMNEZEU Sa Ne Ocroteasca pe Toti si sa Luptam pentru ADEVAR si LUMINA !
  amin!

 48. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Prezent!
  Prezenta noastra in Sf Biserici.

 49. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Domnul Iisus Hristos a zis : cine vrea sa ma urmeze...numai un sigur tip de oameni va vrea si va dori sa-L urmeze, iar din acesti oameni care vor numai o mica parte va duce si crucea si tot asa. De acea se zice unul din 10000 mie va ajunge la la o stare mai desavarsita.Pentru ca prezenta lui Hristos este totul. Asa sau invrednicit prin suferinte Sfintii Inchisorilor sa caute in orice moment prezenta lui Hristos.
  Rog sa va rugati pentru un baitel , pe nume Stefan , care se chinui intre viata si moarte, si care sta in aparate pentru a mai trai.

 50. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Se mai spune asa ca Domnul Iisus nici ca om nu putea sa moara, decat daca era golit sau lipsit de a Sa Slava, Glorie. In pacat ma nascut maica mea spune Psalmistu, Insa Domnul Iisus fara de Slava fara de glorie a fost nascut, si s-a nascut asa ca sa poata muri cu adevarat si sa invie cu adevarat.

 51. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  lui , Basescu Traian trebuie sa-i pese de soarta Acestui popor ca a mai avut o sansa de la DUMNEZEU pentru ca este crestin ortodox si pentru aceasta am spus si am aratat , dupa cum am si vazut …
  a luat acea Icoana pe care a cerut-o din Sfantul Munte Athos ?
  pentru ca asa am vazut in vis “cum Ps Varsanufie i-a dat acea Icoana invelita in alb si Basescu a luat icoana … ”
  nu sunt din ‘gasca ‘lui Basescu dar asa am vazut si am intrebat ” a luat acea Icoana pe care a cerut-o ? ”
  si sa ia seama bine Traian Basescu sa nu tradeze Acest popor vanzandu-l la fiara antihristica FARA NICIO ATITUDINE sa nu fie precum faraonul egiptului care s-a indaratnicit si a vrut a-l minti pe insasi DUMNEZEU si …a sfarsit cu toata fala sa si viclenia de a minti pe DUMNEZEU …
  PENTRU CA ACEST POPOR SE TRAGE NEAM CRESTIN ORTODOX SI NU PAGAN IAR PAMINTUL PE CARE STATI CEI CARE VA CREDETI STAPINII ACESTUI PAMINT ESTE SFANT ;
  SI SFINTII ACESTUI PAMINT NE VOR APARA SI NE VOR FI APARATORI IMPOTRIVA fiarei antihristice numita ue si spurcaciunii celei mari din aceasta guvernare antihristica …la care vreti sa ingenunchiati Acesta Natie si Acest popor crestin ortodox ..
  DUMNEZEU Sa Ne Lumineze in A Fi Adevarati Crestini Ortodocsi
  In Aparatori ai ORTODOXIEI , Acestui Neam si Al Acestei Tari
  si rugati-va la Acest Sfant , Sfantul Parinte Arsenie Boca caci ne va ajuta mult in aceste timpuri ,

  …DUMNEZEU Sa Ne Lumineze in A Fi Adevarati Crestini Ortodocsi
  In Aparatori ai ORTODOXIEI , Acestui Neam si Al Acestei Tari

  si ,
  Asemeni ii mai Cer inca Odata lui Basescu Traian sa Respecte Cererile noastre de a scoate documentele cu cip sau semnul fiarei din circulatie de a se inceta inchinaciunea la fiara antihristica si sa Apere ORTODOXIA , Neamul , si TARA , sa nu vanda Acest popor la fiara antihristica ;
  Cer acestea pentru ca este crestin ortodox si nu celor din guvernare care sunt antihristi cu sarsaila in echipa si joaca precum papusile mapet in parghiile spurcaciunii celei mari ;
  asa am vazut acestea ..precum in realitate …
  cum i-a fost cerut lui Basescu de catre acel Cineva imbracat in alb la Cotroceni prin mai anul acesta sa renunte la actele cu cip , sa scoate documentele cu cip din circulatie si am venit apoi in urma aceluia imbracat in alb cu aceleasi cereri si am cerut lui Basescu sa respecte aceste cerinte ale acestuia imbracat in alb altfel voi ridica tot poporul in picioare ;
  si spun Acestea
  INTRUCAT VOIA LUI DUMNEZEU VA FI VOIA LUI DUMNEZEU CEL MARE SI PUTERNIC .Cu Aceasta tara si Acest popor ..
  sa nu va credeti stapinii acestui pamint si acestei natii pentru ca Altii Sunt Stapinii , SFINTII ACESTUI NEAM si Ai Acestui Pamint , EI sunt ADEVARATII STAPINI INTRU ADEVAR si LUMINA adica DUMNEZEU ;
  Acestia Vegheaz AICI pe Acest pamint
  va inselati amarnic daca credeti ca aveti totul sub control NU ESTE ASA
  OCHIUL CEL MARE ESTE AL LUI DUMNEZEU ADEVARAT CEL ATOTPUTERNIC Intru Sfanta Treime CARE VEGHEAZA PESTE Toate Ale SALE si peste Tot ce ne inconjoara
  si Sa Fim Adevarati Crestini Ortodocsi in Cuvant si in Fapta ,
  nu putem minti pe DUMNEZEU la nesfarsit , altfel ...
  amin!

 52. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://video.crestinortodox.ro/a2YhE4ub3wY/Parintele_Iulian_de_la_Prodromu_Despre_mireasma_Sfintilor_din_inchisori.html

 53. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://video.crestinortodox.ro/4PIPbU0XVvg/Despre_parintele_Arsenie_Boca.html

 54. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=nxVrfhVktZQ

 55. Un calendar ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  A fost o placere pentru mine sa citesc acest articol interesant si frumos!

 56. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  A plecat la Domnul , Stefan baietel de 2 ani . Dumnezeu sa/l odihneasca.

 57. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajută,

  Fraţilor, iată că a venit rândul să clarificăm şi următoarea problemă:
  “Fraţii” Domnului din Evanghelii. Cine sunt ei?
  http://binevestitorul.wordpress.com/2012/11/02/fratii-domnului-din-evanghelii-cine-sunt-ei/

 58. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cu zambetul pe buze moartea in fata noi o privim.

 59. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=7IvhcYnGUjU

 60. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  cei de la antena 3 duc o campanie pentru Tricolorul Romanesc si Salut Aceasta Initiativa insa numa cu juma de masura ... ;
  insa cu juma de masura nu este De Ajuns atat ..., anume cu Acest TRICOLOR simplu Sa Fim Uniti ;
  Acest TRICOLOR TREBUIE SA FIE ANCORAT PE SFANTA CRUCE A ACESTUI NEAM ROMANESC adica Sfanta CRUCE A ORTODOXIEI pe Care sa FLUTURE ACEST STEAG AL BIRUINTEI STRABUNE ;
  Ce inseamna A Fi Roman ?
  Inseamna A Fi Roman Crestin Ortodox ;
  Roman separat de Crestin Ortodox este IMPOSIBIL si ne-a fost aratat prin Ceausescu care a sfarsit cum a sfarsit pentru necredinta lui si persecutia impotriva SFINTILOR LUI DUMNEZEU , nationalist dar fara credinta cea vie, ORTODOXIA ;
  Astfel , 2000 de ani de Istorie a acestui Neam sunt Dovada Vie ca UNIREA ACESTUI popor Trebuie sa fie in ORTODOXIE ADEVARATA , intr-un Neam Romanesc si O Tara numita ROMANIA CEA MARE ;
  Asa ca indemn la UNIREA CEA ADEVARATA si nu la dezbinare ,
  INDEMN sa fim Romani Adevarati care inseamna in acelasi Gand , Cuvant , Fapta si Crestini Ortodocsi Adevarati Intru ORTODOXIE si nu lepadare de ADEVARATUL DUMNEZEU prin acceptarea semnului fiarei pe acte si corp si plecaciune in fata unor spurcati de secatri ce guverneaza Aceasta Tara si plecaciuni la spurcaciune cea mare ...pentru o si mai multa Tradare si Vanzare a Acestui Neam , A Acestei Tari si a Acestui popor !
  Ne Jigniti CREDINTA SFANTA A ACESTUI NEAM si CENZURATI ADEVARUL ISTORIC , Cenzurati Aceasta Tara fara TRICOLORUL ROMANESC ANCORAT PE SFANTA CRUCE
  viclean este necuratul care nu suporta SFANTA CRUCE , vicleni , vicleni sunt si slugile lui asemeni ...
  Apara-ne DOAMNE ca multi sunt dusmanii Acestei Tari ROMANIA CEA MARE de la Nistru pina la Tisa ,
  amin!

 61. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Parintii nostrii au luptat pentru pamant, si sangele lor au varsat pentru un petic de pamant, si noi azi nu ne mai luptam pentru nimic. Oare chiar nu avem un rost si un scop>? trebuie neaparat sa inventam unul noi? Ne iubim strabunii si stramosii nostri. Pentru ca nimeni nu poate controla prezentul decat unul Singur Dumnezeu.Gandurile oamenilor sunt atat de departe de gandurile Lui Dumnezeu si totusi , gandim atat de mult si facem atat de putin. Ma intreb oare unde traim in trecut? sau in viitor ? sau in Prezent? Oameni daca nu vor intalege si nu vor pricepe rolul lor pe acest pamant vor rataci toti ca oile pierdute. Daca avem gandurile ratacite nu e departe nici ratacirea noastra. Doamne Dumnezeul nostru stim ca suntem un popor rau si care se pricepe la multe , dar Doamne Dumnezeul nostru nu mai lasa oamenii lipsiti de intalepciune la conducerea acesti tari. Doamne Dumnezeul nostru alunga de la conducerea acesti tari oameni nelegiuti , si alege Tu oameni intalepti si destoinici pentru aceste vremuri. Doamne Dumnezeul nostru ne-am saturat de vanzatori de tara de neam de credinta de curvari de toate relele care tot vin si vin asupra noastra. Cerem de la Tine Doamne, oameni intalepti sa stea la conducerea acestui neam. Inlaturai pe cei ce nu au ce cauta in fruntea acestei Tarii. Sa ne rugam pentru Tara noastra pentru nemul nostru. Sa vomitam minciuna afara din gurile noastre.

 62. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  au ajuns tradatorii de Neam , Credinta Sfanta a Acestui Neam si tradatorii de TARA sa strige pentru Unire sa spuna cu nonsalanta AM TRADAT ACEST NEAM am fost colaborator al hidrei rosii dar ...este atata viclenie in strigarea aceasta , catre o si mai multa dezbinare pentru
  a "divide et impera " in numele unui patriotism fals ce scoate Sfanta Cruce a acestui Neam si a acestui popor de pe Steagul Romanesc dar , si din Constiinta , Mintea Acestui popor vor a scoate Sfanta Cruce ;
  de ce ?
  pentru ca sunt niste spurcati de sectari sau masoni , lepadati de ADEVARATUL DUMNEZEU al ORTODOXIEI si sunt condusi de cel rau , cu spurcaciunea cea mare care - i invarte in gheare precum papusile la teatru ;
  au ajuns curvele si talharii de mare cinste si de mare rang dregatoresc ...SA NE REPREZINTE ?!!!
  si stricaciunea , dezmatul , sinucideri , crime , sunt prezentate ca ceva normal CA SI CUM NUMIC rau NU S-AR FI INTAMPLAT ...
  oare nu vedeti cu cata viclenie lucreaza aceasta massmedie infecta care vor a darama Credinta Adevarata , Credinta Sfanta a Acestui Neam si Popor anume -ORTODOXIA ;
  cand vin Sfinte Moaste , ne iau in batjocura Credinta cu " Sfanta imbulzeala ", batjocorindu-ne SFINTII la Care Ne Inchinam si pe care -i pretuim cu a Noastra Credinta
  ex , protv madame Esca la o stire despre femeia care i-a murit pruncul inainte de nastere , batjocoritor a spus " nu au venit moastele sa o consulte " in loc sa spuna "moasele sa o consulte " fara corectura imediat sau sa-si ceara scuze pentru blasfemia cu intentie facuta ;
  Este strigator la cer cum isi bat joc jidanii de ORTODOXIE si de Acest Neam si popor Inradacinat in Credinta Strabuna ORTODOXIA ;
  de ce ?
  pentru ca avem lupul paznic pus la oi , tot de acestia ce se numesc Sistemul si nu are cine sa ne apere pentru a Noastra ORTODOXIE
  cum vor a da cu barda dusmanii lui DUMNEZEU in Acest Copac Bine Infipt si Ancorat pe Acest pamint Sfant
  de ce ?
  pentru ca oamenii de rand sunt sedati si drogati cu massmedia infecta care manipuleaza si orbeste aceasta Natie spre pierderea ei , nu spre Trezire Acesteia , a Acestui popor la ADEVAR , LUMINA Adevarata pentru ca ADEVARUL SI LUMINA sunt Intru DUMNEZEU ;
  Steagul ADEVARAT Romanesc Acesta Ne Este
  Steagul Ancorat pe Sfanta Cruce
  Sfanta Cruce sa Fie Acel SUPORT care Tine Steagul pentru ca Astfel VOM AVEA BIRUINTA IN UNIREA ADEVARATA
  iar,
  UNIREA ADEVARATA In Acest Cantec Sa Ne fie pentru ORTODOXIE , Neam si ROMANIA ,
  Amin!
  http://www.youtube.com/watch?v=kqYCLYCQ2vs

 63. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.rostonline.ro/studii-religios/163-distributism-si-ortodoxie

 64. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.stiri.com.ro/stire-39512/biserica-sfantului-mormant-din-ierusalimdatoare-vanduta.html

 65. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sper ca actualizarea site-ului sa se reia cat de curand. Zilnic il deschid si raman dezamagita. Este foarte bine documentat si in spiritul credintei noastre ortodoxe. Nu s-a raspuns la motivul acestei intreruperi. DOAMNE AJUTA!

 66. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=a4pszT2QZdI&feature=related

 67. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=8BKjGe6X2CE

 68. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=E5GNtTa6OHU&feature=related

 69. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Iubirea mea este nemuritoare , sa nu ma iubitii, sa ma uitatii, minuni eu nu vreau, sa va duceti unde vreti la mine sa nu veniti, ca nu am cu ce sa va ajut. Cinstirea e necaz , fara Hristos, sunt un inselatoor.

 70. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SINGUR ORTODOXIA
  http://luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.com/2012/11/06/singur-ortodoxia/

 71. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ce se intampla cu blogul dvs. ? Sper sa reluati activitatea in curand.

 72. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Omule nu lenevi , ziua si noaptea gandul meu la Tine Doamne sa fie.

 73. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dxvADU2l090

  ROMANIA sau
  MAI BINE SPUS OAMENII CARE TRAIESC IN ROMANIA - ROMANII NU AU OCHI SA VADA SI URECHI SA AUDA CAT DE FRUMOASA ESTE ACEASTA TARA CU CE BOGATIE SE MANDRESTE sI MUNTII EI CE AUR POARTA iar noi cersim din poarta in poarta ...
  ATAT DE SURDO-MUTA si OARBA ESTE ACEASTA NATIE CARE SE CONPLACE IN MOCIRLA NESIMTIRII SI NEPASARII FATA DE ACEST ACEST NEAM , FATA DE ACEASTA TARA si In PRIMUL RAND FATA DE CREDINTA SFANTA IN CARE NE-AM NASCUT ORTODOXIA ;
  o mocirla infecta cu care se balacareste zi de zi Acest popor Care NU VREA A VEDEA ADEVARUL SI LUMINA Ci vrea a zace in minciuna si intuneric...
  insa Alegerea ESTE GRESITA si Intr-o zi ne Vom Intreba ?
  Dar ce am facut DOAMNE , de ne Pedepsesti Asa ? Cu Atata Manie si Atata Urgie !
  Sa nu Credeti ca DUMNEZEU VA TACEA ... noi singuri ne semnam Sentinta Inca De Pe AICI la Bine sau la rau , la Lumina sau la intuneric , cu HRISTOS DUMNEZEU sau cu mamona !
  Trezirea Dragii mei pina nu va fi prea tarziu ...
  Trezirea IN FAPTA SI IN CUVANT PENTRU ACEASTA TARA , ACEST NEAM SI PENTRU ORTODOXIE !
  si DATI JOS toti spurcatii sau masonii din Conducerea Tarii si a Bisericii care s-au lepadat de ADEVARATUL DUMNEZEU
  si
  AFARA cu spurcatii si jidanii care ne-au condus si ne conduc , NE MANIPULEAZA SI VAND PRECUM VITELE si care nu se inchina la DUMNEZEU ADEVARAT ci lui mamona sau la fiara antihristica ;
  AFARA cu spurcaciunea cea mare din TARA CRESTIN ORTODOXA pentru A Ne Apara ORTODOXIA SI PENTRU A FI BINE IN ACEASTA TARA CRESTIN ORTODOXA pentru noi si copii nostri ...

  http://www.youtube.com/watch?v=wEobWYkE-pA

  AMIN!

 74. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cand va veni Domnul Iisus Hristos cu miile si miile Lui de Sfintii, sa vedem noi atunci ce raspuns vom da.

 75. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Atunci nu vor mai fi Sfintii pictatii, pe icoane cum sunt azi . Sa ne fereasca Dumnezeu de mania Sa.

 76. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cand Hristos va veni ,El va veni si nimeni dar absolut nimeni nu va putea sa L opreasca , absolut nimeni nu va fi instare sa opreasca venirea Sa.

 77. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  daca nu am sa mai scriu ......sa nu ma judecati pentru aceasta ... oricare dintre voi sa fiti crestinul ortodox si SA NU UITATI CA ADEVARUL SI LUMINA VOR INVINGE INTOTDEAUNA ;
  Pentru ca Intru ADEVAR CURAT si LUMINA ADEVARATA ESTE SI SE AFLA DUMNEZEU ADEVARAT
  Pentru ADEVAR si LUMINA sa Luptam pina la capat , caci in ADEVAR SI LUMINA NE AFLAM IZBAVIREA SI MANTUIREA ;
  Si atunci cand toata lupta pare a fi pierduta ATUNCI VA RASARI LUMINA Gloriei si a Biruintei Adevarate si ce- a fost rau se va topi si va pieri din fata LUMINEI ADEVARATE caci nu va putea sta spurcaciunea si intunericul in calea LUMINEI ADEVARATE si nici minciuna in fata ADEVARULUI CURAT ;
  nu vor putea sta fii nelegiurii si slujitorii tatalui minciunei in Fata Lui DUMNEZEU ADEVARAT ci vor fi in focul vesnic cu cel caruia i-au slujit
  sa nu ma judecati pentru am vrut Sa Arat ADEVARUL CURAT SI LUMINA ADEVARATA pentru ca Aici Ne Aflam Izbavirea si Mantuirea , intru Asta Am Fost Creati in Adevar Curat si Lumina Adevarata dupa care tanjim cei care Iubim ADEVARUL si nu minciuna , Cei care Iubim LUMINA si nu intunericul
  "Sa facem om dupa Chipul si Asemanarea Noastra "
  Sa nu uitam niciodata ca A Fi Crestin Ortodox CARE inseamna a Spune si Marturisi HRISTOS este ORTODOX ,
  Sa nu uitam ca In ORTODOXIE Este Adevarul Curat si Lumina Adevarata , este COMOARA ADEVARATA ce furiile nu o vor lua si rugina nu o va manca
  Sa Fim ADEVARATI CRESTINI ORTODOCSI In Fapta si In Cuvant
  Ai Mila DOAMNE si de noi
  ca lupul paznic a fost pus la oi ...
  Amin!

 78. Dumitru Ciprian

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Har si binecuvntare la Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, frate Gabriel (admin)!Cu mare intarziere vine uraraea mea, dar cu mult drag.
  Ce se intampla la voi? Nu spui nimic despre cele intamplate la hramul Sfintei Manastiri Petru Voda, nu ne mai dai vesti despre dragul nostru parinte Justin.
  Asteptam filmari de la priveghere, de la hram!
  Doamne,ajuta!

 79. ortodoxiacatholica

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pentru a se publica (text antiecumenist al prof Dimitrios Telenghidis)

  Textul Conferintei de la Iasi al domnului Dimitrios Telenghidis: “Credința ortodoxă și viața bisericească” in care se arata ca trebuie sa luptam impotriva ecumenismului.
  Posted on noiembrie 8, 2012

  Credința ortodoxă și viața bisericească (conferinta tinuta la Iasi pe data de 7 Nov 2012 cu binecuvantatea IPS Teofan)

  de profesor Dimitrios Țelenghidis

  traducere pr. Matei Vulcănescu

  Credința ortodoxă și viața bisericească se găsesc într-o unitate indisolubilă. Credința ortodoxă, înțeleasă ca adevăr dogmatic, delimitează conținutul vieții Bisericii și garantează autenticitatea vieții Ei.

  În același timp, viața Bisericii este oglinda vie a conținutului credinței ortodoxe. Duhul Sfânt, ca Duh al Adevărului Ipostatic, cu prezența Lui harismatică în Biserică, asigură viața Bisericii în esența ei, și îi dă un sens autentic.

  Credința ortodoxă și viața bisericească se exprimă la nivel existențial și de către fiecare membru al Bisericii. În mod special, viața bisericească, exprimată ca un fel nou de a fi al credinciosului, nu poate avea ca rezultat un mod de manifestare individualist și autonom. De altfel, fiecare om (membru al Bisericii celei Una) exprimă, în manifestările lui individuale Biserica. Astfel, ethosul eclesiastic al credinciosului se identifică cu fiecare lucrare a sa. Adică prin fiecare lucrare intelectuală, psihologică, artistică și în general, prin fiecare manifestare psihosomatică a credinciosului, se dezvăluie viața lui interioară bisericească. Astfel, în baza acestui fapt, putem să susținem că viața Bisericii se descoperă din viața membrilor Ei.

  Când credința ortodoxă se desparte și devine autonomă față de viața credinciosului, nu mai are caracter mântuitor. Aceasta înseamnă că acest fel de credință nu poate să mântuiască pe om. Credința ortodoxă capătă caracter mântuitor numai atunci când se leagă indisolubil și funcțional cu viața de fiecare zi a credinciosului. Atunci este și se numește viața lui, viață bisericească.

  Desigur că nici viața bisericească, nici participarea la Sfintele Taine fără credința ortodoxă nu poate duce la mântuire. Aceasta înseamnă că nici o Taină a Bisericii, în această situație, nu ne poate mântui de la sine (adică fără ca noi să credem ortodox).

  Ortodoxia deține și trăiește adevărul integral. Viața și adevărul se înțeleg în primul rând în domeniul existențial. Adevărul nu poate fi separat de viață în integralitatea și în autenticitatea lui fără consecințe dezastruoase.

  Viața, pentru Biserică, este cealaltă față a adevărului. Este necreeată, este pururea fiitoare, este viața veșnică, despre care se vorbește în Evanghelie.

  În această situație, este foarte edificatoare și expresivă legătura pe care o face Hristos între adevărul autentic și viața autentică. Hristos, ca Adevăr în Sine, ne adeverește că « aceasta este viața veșnică : să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu Adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis » [1] Viața veșnică este cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Dar, așa cum știm, în limbajul biblic, patristic și ecleziologic, cunoașterea este cauzată de trăire. Cunoașterea înseamnă experiență trăită. Experiența care se vede din participarea la adevăr. Din istoria și experiența arătată a Bisericii, ortodoxia se concretizează prin exactitatea (acrivia) și integritatea învățăturii dogmatice a Ei, în timp ce ortopraxia (dreapta făptuire a Ei) se arată, prin excelență, în viața duhovnicească a membrilor îndumnezeiți ai Bisericii.

  Credinciosul care are o viață duhovnicească lucratoare este condus în toate manifestarile sale de Duhul Domnului său. Deoarece Hristos există și trăiește înlăuntrul nostru prin Duhul Său. Hristos, prin Duhul Său, devine « în toate primul » numai în membrele lucrătoare ale Trupului Său mistic, adică în membrii activi ai Bisericii. În practică, aceasta înseamnă că Hristos, prin Duhul Său, stăpânește în gândul, în cuvântul și în toată lucrarea acestui credincios. Împărăția lui Dumnezeu, care se identifică cu viața duhovnicească în cea mai curată înfățișare a ei, este aceea care stăpânește toate manifestarile credinciosului în cadrul Bisericii. În această situație, credinciosul împărățeste, este stăpânit de Duhul lui Dumnezeu de fiecare dată când arată o viață evlavioasă.

  Și asa cum, în mod fericit însemnează Sfântul Chiril al Ierusalimului : « viața evlavioasă este susținută de dogma ortodoxă și de fapte bune, și nici dogmele fără fapte bune nu sunt primite de Dumnezeu, dar nici faptele care nu sunt însoțite de dogmele ortodoxe nu sunt primite de Dumnezeu. »[2] Virtuțile morale, dupa Sfântul Ioan Gură de Aur, primesc viață din puterea dogmelor, așa cum membrele trupului primesc viață de la suflet[3], care sunt sfințite de dogmele ortodoxe[4], care sunt agenții lucrării sfințitoare. Dar și după Sfântul Maxim « omul se sfințește prin mărturisirea exactă a credinței ».[5]

  Ca urmare, adevărul în Biserică nu este teoretic, adică nu este primirea intelectuală prin ascultare și studiu a cunoașterii conținutului credinței, ci este, în principal, taina care se trăiește prin lucrarea Duhului Sfânt[6]. Fără această participare, a lucrării, este imposibil ca omul să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu și să se împărtășească de Sfintele Taine ale credinței noastre[7]. Credincioșii sunt conduși către plinătatea adevărului de Duhul Adevărului prin trăire. De aceea ei rămân neclintiți în aceasta, fără a le fi frică de amenințări, prigoană sau moarte. În această situație, poate fi vorba despre maturitatea duhovnicească, despre care vorbește Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se la cei care se hrănesc cu hrana tare a dogmelor, « deoarece aceștia au terminat viața copilărească și nu au nevoie de lapte, ei pot să se hrănească cu dogmele tari care îl desăvârșesc pe omul duhovnicesc »[8].

  Desăvârșirea duhovnicească, atunci când îl definește pe credinciosul ortodox, este întrepătrunsă cu conștiința ortodoxă și cu acrivia dogmatică.

  După cum Ortodoxia trăită coexistă cu ortopraxia (dreapta făptuire), erezia nu poate fi deloc compatibilă cu evlavia, nu poate coexista cu ea. Este imposibil ca ereticul sa fie evlavios și plin de virtuți. « așa cum nu poate să iasă din zăpadă foc, tot așa, ba chiar cu atât mai mult nu poate ieși de la eretic smerenie », remarcă Sfantul Ioan Sinaitul, « îndreptarea este a credincioșilor și a evlavioșilor și, desigur, a acelora care au inima curată»[9] exact din acest motiv ereticii se caracterizează ca neevlavioși (necredincioși) și erezia lor ca blasfemie[10].

  Biserica Ortodoxă nu a despărțit niciodată adevărul dogmelor de viața si evlavia Ei. Teologia și dogmele au fost întotdeauna legate de viața credincioșilor. Învățătura dogmatica a Bisericii și felul de a fi (etosul) al credincioșilor trebuie să se găsească într-o relație funcțională, în așa fel încât una să o adeverească pe cealaltă, ca două fețe ale aceleiași realități. În nici un fel de situație nu se poate permite a se separa viața credincioșilor de dogmele Bisericii. De aceea atunci când se anulează una, încetează a avea putere și cealaltă. Desigur că această vedere unilaterală a unei însușiri fundamentale a Ortodoxiei a fost considerată întotdeauna ca o respingere a însăși identității Bisericii. Viața curată este judecată și capătă vrednicie numai din credința dreaptă, viața curată având ca monedă de schimb dreapta credință. « Nici un folos nu are viața curată atunci când credința este greșită » subliniază Sfântul Ioan Hrisostom, «dar nici credința ortodoxă nu e de folos atunci când viața este stricată, murdară »[11].

  Viața credincioșilor este autentică atunci când confirmă Teologia Bisericii, adică atunci când constituie experiența trăită a conținutului credinței.

  Dar și adevărul dogmatic are valoare practică și mântuitoare, atunci când este trăită și se arată ca viață în Hristos, atunci când există viață curată duhovnicească. Părintele cel cu Gură de Aur spune hotărât : « Nici să credem că este suficientă pentru mântuire credința, dacă nu arătăm viață curată »[12].

  Felul de a fi eclesial, ca etos în Hristos, nu este o manifestare individuală, ci își exprimă existența sa în mod universal. De aceea și Hristos în « Predica de pe Munte » a unit credința către El cu ținerea voii lui Dumnezeu : « nu tot cel ce Îmi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu, Celui din ceruri ». [13]

  Unirea dintre dogme și etosul credinței și al vieții, nu este mecanică ci este lucrarea Duhului Sfânt, care presupune conlucrarea liberă cu omul. Ca să rămână credința nezdruncinată este nevoie de ajutorul și de lucrarea activă a Duhului Sfânt în credincios. Lucrarea activă a Duhului Sfânt în credincios este asigurată prin curățenia viețuirii. Viața curată face ca Duhul Sfânt să rămână lucrător și să întărească puterea credinței. De aceea este imposibil ca să nu se clatine credința aceluia ce are viață necurată[14], deoarece viața prihănită devine piedică în trăirea exactă a dogmelor în așa măsură încât dogmele acestea se strâmbă în mintea lui și încep să corespundă cu viața sa întinată. [15]

  Viața eronată și întinată împiedică înțelegerea înălțimii dogmelor credinței, deoarece, în mod practic, întunecă puterea de înțelegere a minții. Și, așa cum nu este posibil ca cineva care se găsește în înșelare dar trăiește corect (având smerenie, dragoste, moralitate, virtute, viață curată) sa rămână într-un final în înșelare, tot așa cel care se găsește în viclenie, nu poate să ajungă repede la înălțimea dogmelor. Cel care caută adevărul, trebuie să se păzească neîntinat de orice patimă. Cel care se eliberează de patimi, și din înșelare se va elibera și adevărul va cunoaște. Dumnezeu cheamă și conduce la adevăr pe orice om care are frică de Dumnezeu și viață virtuoasă. Nu există situație, spune Sfântul Ioan Hrisostom, ca un om de altă religie sau eretic, să rămână în înșelare, atunci când este bun și iubitor de oameni. Întotdeauna Dumnezeu îl va conduce la Biserica Sa. Dacă se întâmplă însă, să rămână în înșelarea sa, atunci există cu siguranță o altă patimă pe care o are, cum ar fi slava deșartă, nepăsarea sau lenea sufletească, lipsa de grijă față de propria mântuire, etc. « Dumnezeu îi atrage pe cei care se găsesc în înșelare, atunci când au viața curată ».[16] Un exemplu este Apostolul Pavel, care era un prigonitor și luptător cumplit împotriva Bisericii lui Hristos. Deoarece avea o viața ireproșabilă, nu numai că a primit credința Bisericii, dar și pe toți i-a întrecut.[17]

  Cât privește legătura dintre credința și viața în cadrul Bisericii, vom sublinia următorul fenomen tragic și paradoxal. În zilele noastre, mulți creștini ortodocși ne arătam a crede după credința Răsăritului, dar ne comportăm și trăim Apusean. Aceasta este o problemă foarte gravă, deoarece confirmă o fracturare interioară existențială. De aceea, se înțelege de ce în vremea noastră se schimbă adevăruri înrădăcinate de secole, în ciuda recomandării clare scrispturistice și patristice de a nu « schimbă granițele veșnice pe care le-au așezat Părinții Bisericii ».[18] Felul apusean de a trăi, care de la început și prin construcția sa este definit ca arogant și plin de mândrie. Are ca rezultat nașterea fiecărei eterodoxii, dar și a panereziei Ecumenist sincretiste, erezie ce se referă nu numai la sincretismul intereligios (care îi cuprinde atât pe romano-catolici cât și pe toți protestanții) ci și la sincretismul intercreștin, la acordul de la Balamant, la minimalismul dogmatic, teoria ramurilor, recunoașterea unei presupuse succesiuni apostolice și a Tainelor în afara Bisericii, teoria « Bisericilor Surori », teoria « celor doi plămâni ai Bisericii », și la acordul de la Chambesy care ar recunoaște pe eterodocșii anticalcedonieni condamnați de Duhul Sfânt prin Sinoadele Ecumenice, ca fiind ortodocși, rugăciunile în comun cu eterodocșii, căsătoriile mixte, primirea eterodocșilor în Biserica fără Taina Botezului, etc.

  Pericolul ca printr-o viața necurată sa se ajungă la o credința strâmbă este iminent. Este doar o problemă de timp când și cum se va întâmpla. De aceea este nevoie mereu de însoțire dintre viata si dogme, « așa fel încât viața noastră să evidențieze dogmele credinței și dogmele să adeverească buna-credință a faptelor noastre ».[19] Nu avem nici un folos din dreapta credința, dacă viața noastră este necurată.[20]

  Dacă cunoașterea și trăirea adevărului recomandă împreună Ortodoxia, atunci erezia este deviația de la aceasta cunoaștere și participare.

  După Sfânta Scriptura, erezia este în primul rând învățătura demonilor, adică este inspirată de duhurile viclene.[21] După Scrierile Ascetice ale Bisericii, diavolul însuși a adus în lume toate credințele greșite și ereziile. După Stâlpul Ortodoxiei Atanasie cel Mare, “erezia nu provine de la apostoli, ea provine de la demoni și de la tatăl lor, diavolul, și este fără roadă, stearpă, irațională și nebunească”.[22]

  În același duh, Părinții Sinoadelor Ecumenice îi caracterizează pe eretici ca având rațiunea deteriorată, ca fiind nebuni (duhovnicește).

  Părinții mari ai Bisericii folosesc atribute grele în privința ereziei și a ereticilor. Numesc erezia necredință și ateism și pe eretici necredincioși și atei. În mod special, Sfântul Atanasie cel Mare îi caracterizează pe eterodocși ca cei ce neagă adevărul, dușmani, colaboratori ai diavolului[23], și premergători ai antihristului.[24]

  Erezia este legată strâns de înșelare, fiind o deviație de la adevăr și totodata o deviație de la ceea ce înseamnă viața deplină, autentică.

  “Așa cum acela care se depărtează de drumul cunoscut se rătăcește pe drumuri necunoscute, fără să știe unde merge” notează Sfântul Nil Ascetul, “așa și omul care nu crede în Treimea cea de o ființă se găsește în rătăcire”.[25] Acela care rătăcește, nici la scopul ultim nu ajunge, deoarece se află în afara drumului, nici de siguranță nu se bucură, înstrăinându-se de ceea ce este ființial viața sănătoasă.

  Este uzual în Scrierile Patristice a se evalua erezia ca fiind mult mai gravă decât orice păcat moral al omului deoarece erezia, prin excelență, îl desparte pe om de Dumnezeu. Despărțirea omului de Dumnezeu este confirmată și instituțional de către Biserica Sinoadelor Ecumenice prin afurisire (oprirea de la Sfânta Împărtășanie) și anatematizare (tăierea din trupul Bisericii) a acelora care nu primesc hotărârile dogmatice date sub inspirația Duhului Sfânt.

  Dar în Scrierile Fundamentale Patristice este amintită des și partea morală a ereziei, ca fiind strâns legată de importanța ei dogmatică. În opoziție cu însușirea Bisericii de a uni, erezia are însușirea de a dezbina. Nimic altceva nu au facut Bisericii, ereziile si ereticii, decât să nu ne iubească pe noi, pe Dumnezeu și pe ei înșiși. [26]

  Devierea ereticilor de la dreapta credință are ca urmare fireasca si devierea lor de la viața duhovnicească veritabilă. De aceea, și viața lor este caracterizată de violență, calomnie și atrocități. Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie Palama ne mărturisesc astfel de experiențe. Nu sunt scutiți de comportări similare romano-catolicii și protestanții, așa cum ne informează istoria cruciadelor și a prozelitizmului din Orientul Mijlociu și din Europa de Est.

  Atunci când este în pericol credința ortodoxă, cei credincioși cu adevărat arată o mare sensibilitate și se arată ca apărători ai dogmei Ortodoxe și ai evlaviei Ortodoxe. De altfel, aceeași sensibilitate pe care o au credincioșii pentru trăirea și apărarea integrității credinței, se intensifică în lupta împotriva rătăcirii ereticilor. Este firesc ca cei care trăiesc adevărul eclezial să fie și apărători ai credinței și neînfricați luptători împotriva ereziei, deoarece erezia are ca rezultat contrazicerea vieții în Duhul Sfânt a Bisericii. Astfel încât, toți care luptă pentru credința Ortodoxă universală, se luptă, în esență, pentru apărarea experienței harismatice a Bisericii, care înseamnă și viața lor personală. În această situație, credincioșii, care sunt în mod obișnuit toleranți și pașnici, se arată ca « războinici » ne va spune Sfântul Grigorie Teologul.[27] Aici, apologetica și starea de război a credincioșilor, și prin excelență a păstorilor sfințiți ai Bisericii noastre, nu trebuie să fie înțeleasă greșit, deoarece aceasta este cu adevărat lupta de apărare. Adica, atunci când Biserica îndură un pericol real din partea ereticilor (cum ar fi astăzi din partea ecumenistilor-n.t.), credincioșii ortodocși care au conștiință se luptă să o apere, dând în felul acesta mărturia rămânerii statornice în credință. “ Am rămas statornici, prin lupta noastră, darului de obște, comorii părintești a credinței sănătoase”.[28]

  Lupta creștinilor ortodocși, chiar dacă este pentru viața lor însăși, nu este îndreptată împotriva ereticilor ci împotriva ereziei, care amenință să erodeze adevărul in constiinta membrilor Bisericii și prin extensie viața Ei. Ortodoxia nu a adoptat niciodată violența împotriva ereticilor, ci elaborează teologia apologetică, pentru a convinge cu rațiunea și cu argumente corecte, subliniind în principal trăirea în Duhul Sfânt a membrilor Ei.

  Scopul acestei poziții a Ortodoxiei în fața provocării ereticilor este dublu. Pe de o parte apără trupul bisericesc de a nu fi molipsit, iar pe de alta parte dă posibilitatea ca rătăciții să revină la credința sănătoasă a Bisericii. Aceasta se adeverește și din faptul că Părinții apologeți, deși folosesc un limbaj dur la adresa ereticilor, nu simt ură față de aceștia.[29] Vis-a-vis de ei părinții sunt neținători de minte a răului, blânzi și iubitori de oameni, deși aceia sunt puși pe ceartă. În mod evident socotesc prietenia și tovărășia cu ereticii ca o « stricăciune » și ca o « pierdere a sufletului ».[30] Dialogul cu ereticii trebuie să se desfășoare numai în cadrul recomandat de Sfântul Apostol Pavel : « de omul eretic, dupa întâia și a doua mustrare depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit » .[31] Dialogul trebuie să se limiteze « numai până la sfatul pentru întoarcerea lor la dreapta credință » după Sfântul Atanasie cel Mare.[32] Fiind mișcat de același duh al Sfintei Scripturi și al practicii Sfinților Părinți, marele teolog al vederii luminii necreate, Sfântul Grigorie Palama, pune ca și condiție pentru un dialog cu Romano-catolicii scoaterea lui Filioque din Simbolul de Credință.[33] După cum este Hristos, așa sunt și Sfinții Săi, întotdeauna cer credința curată ca și condiție absolut necesară pentru vindecare și mântuire. Este specifică, în mod deosebit, condiția pe care o pune Marele Atanasie în privința dialogului cu ereticii. Nu se poate să se discute nimic altceva cu aceștia, spune el, până când nu se va verifica chestiunea credinței. Mai întâi trebuie să fie acordul în credință. Aceasta metodă eclesiastică este întemeiată de însuși Hristos, care nu vindeca pe cei ce pătimeau până nu își exprimau credința lor către El. [34]

  Ortodoxia, ca gândire și trăire a credinței, se vede în mod special, în perioada când apar ereziile. Și astăzi, figuri harismatice ale Bisericii devin centre de referință pentru o orientare stabilă a dreptei credințe și a vieții duhovnicești în fața confuziei produse de diversele interpretări ale conținutului credinței și mai ales în cadrului dialogului în curs de desfășurare dintre ortodocși și eterodocși.

  Ortodoxia a fost exprimată întotdeauna în mod autentic de către sfinți, de către purtătorii de harisme ale vieții ei în Duhul Sfânt. Putem să fim siguri și optimiști că nu suntem în pericol, numai cu condiția să mergem pe urmele Sfinților Părinți ai Bisericii.

  [1] Ioan 17, 3

  [2] v. Cateheze 4, P.G. 35, 456B

  [3] v P.G. 60, 745

  [4] V. P.G. 59, 443

  [5] V. P.G. 90, 165A

  [6] V. Sfantul Marcul Ascetul P.G. 65, 1001AB

  [7] V. Sfantul Macarie P.G. 34, 904B

  [8] V. P.G. 31, 920A

  [9] V. P.G. 88, 996B

  [10] V. Sfantul Atanasie cel Mare, P.G. 26, 1076C si P.G. 25, 221-225

  [11] V. P.G. 53, 31 si P.G. 59, 369

  [12] V. P.G. 59, 77

  [13] Matei 6, 21

  [14] V. P.G. 51, 280

  [15] V. P.G. 55, 50 si P.G. 62, 93

  [16] V. P.G. 61, 70 si P.G. 57, 243-244

  [17] V. E.P.E. 18, 222-224

  [18] V. P.G. 59, 63 si Paremii 22, 28: « Nu muta granitele vesnice pe care le-au pus Parintii tai »

  [19] V. P.G 64, 500C

  [20] V. P.G. 59, 59-61

  [21] V. I Timotei 4, 1

  [22] V. P.G. 26, 960B

  [23] V. P.G. 25, 541C-544C

  [24] V. P.G. 26, 25B si 941A

  [25] V. P.G. 79, 1237C

  [26] V. P.G. 87, 2925B

  [27] V. P.G. 35, 1112A

  [28] V. Scrisoarea 243, P.G. 32, 908C

  [29] V. Sfantul Atanasie cel Mare, P.G. 26, 937C

  [30] V. Sfantul Atanasie cel Mare, P.G 26, 940C

  [31] Tit 3, 10

  [32] V. P.G. 26, 940B

  [33] V. Despre purcederea Duhului Sfant, Cuvantul 1, 4, 27-31. P.Hristu, Vol. A, p.31.

  [34] Sfantul Atanasie cel Mare, Περί τον γεγενημένων παρ’αρειανων 36, V.E.P., 31, 260-261

 80. ortodoxiacatholica

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2012/11/08/textul-conferintei-de-la-iasi-al-domnului-dimitrios-telenghidis-credinta-ortodoxa-si-viata-bisericeasca-in-care-se-arata-ca-trebuie-sa-luptam-impotriva-ecumenismului/

 81. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fraţilor,
  Aruncaţi, rogu-vă, o privire aici: http://binevestitorul.wordpress.com/resurse-biblice-ortodoxe/

 82. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://vladherman.blogspot.ro/2012/11/ce-vor-reusi-sa-faca-viitori-vechi.html

 83. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  admin@

  De ce nu mai postati articole pe blog?..
  Speram sa reveniti..

  Doamne ajuta!

 84. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Poate ca nu meritam articole duhovnicesti:
  http://www.youtube.com/watch?v=JPvs8I_GWjE&feature=relmfu
  Deci nu gasesti un ex de nunta adevarata ortodoxa dupa canoane, nutile se fac dupa viata apuseana si multi zic ca traiesc dupa credinta rasariteana. ACESTA ESTE UN MARE SUBIECT, mai ales ca cununia se face in biserica rasariteana adica ortodoxa si dupa restu se traieste dupa traiul apusean adica mai rau ca si catolici.

 85. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Te cununi in biserica crestina ortodoxa si tu faci nunta cu lautari, mai este asta viata crestina ortodoxa? nu . Este viata crestina catolica, sau lumeasca sau poarta de deschidere a lumi in casa ta in biserica ta.

 86. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si ne mai intrebam de ce asa de multi tineri traiesc in concubinaj, poate daca apare un copil poate poate fac si nunta, si ne intrebam de ce atat de multe avorturii pai daca nu sunt casatoriti ,avorteaza doar na. Si fratilor noi vrem lucruri spirituale lucruri duhovnicesti lucriri tari cand noi avem o problema care nu este tratata si care a prins a fi un fenomen major in societatea in care traim in ce romaneasca. Sa nu zic de cardasia cealalta ecumenica. Totul pleaca de la nunta daca nunta se face in Biserica rasariteana cea ortodoxa atunci ce cauta lautari la nunta rasariteana si toate celelalte nebuni furatu miresei , dansul mirilor astea toate vin de pe la catolici paganism si asa mai departe, poarta de intrare a lumi in biserica ta poarta de intrare in sufletul tau in viata ta,Nu mai este mult sa vina spurcaciunea sa intineze si sufletul si gandirea mai un pas si uriciunea pustiiri apare. Poate de aici porneste totul de la nunta.
  Intreb si eu sunt nuntii ortodoxe facute dupa canonul Sfintilor Parinti?

 87. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Foarte putini Preoti din romania invata si educa tineretul, cum se face o nunta adevarata crestineasca ortodoxa. Nu invata si nu se spune nimic in Biserica despre nunta paganeasca care se face, dar iei sunt cununati in Biserica Rasariteana in invatatura rasariteana , dar restul nuntii de ce este paganeasca sau catolica sau apuseana?? sunt intrebari pe care eu mi le pun. O sa spuna cineva dar cine te opreste sa nu faci dupa canoane. Dar se invata in biserica cum se face o nunta ortodoxa adevarata? se invata? e dezamagire mare cu privire la acest lucru.
  Dar noi vrem lucruri duhovnicesti. Daca se poate de ultima ora.Vrem descoperiri Dumnezeiesti si asa mai departe.

 88. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa ne fereasca Bunul si Milostivul Dumnezeu si Maicuta Domnului ca nu cumva sa gasim poarta inchisa.............Sa ne trezim la vremea rugaciuni si sa nu dormim ca lenesi si imbubatii, de spurcaciunile acestei lumi.

 89. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Viata de crestin ortodox este cea mai frumoasa viata pe care poate sa o traiasca un crestin. Iar un batran cand plange si e amarat, inseamna ca nu are de la cine sa ceara ceva , nu are de la cine sa ceara, nu are pe cine sa responsabilizeze, Cand cineva iti cere ceva inseamna ca te responzabilizeaza. Esti responsabil de cererea Lui. Durerea este atat de mare incat simti ca iti este depasita speranta si credinta chiar si dragostea. Nimeni altul nu a inviat din morti decat unul singur Hristos. Intradevar numele de crestini vine de la Cristos. Dar numele de Hristos vine de la Cel inviat. Forta si puterea ramane intotdeauna in Hristos, pe Hristos moartea nu L-a putut tine.
  Vin cu viclesug , sa te pacaleasca sa te domine sa te subjuge, sa nu poti nici vinde si nici cumpara. Asa se intampla in Cristos . Dar in Hristos nu este asa. In Hristos este o forta atat de mare incat nu ar putea sa o masoare nici o stiiinta si nici un aparat de ultima generatie.Pentru ca acolo daca ai dat in unul ai dat in tot.

 90. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.frontpress.ro/2012/11/apel-la-inchiderea-frontpress-cenzura-internetului-si-apusul-libertatii-de-exprimare.html

 1. Pingback: 21 nov. – Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa la 6 ani de la sălășluirea în ceruri. Naționalism: izolare sau implicare? | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*