VIDEO: Părintele Mihai Valică – Creștinul de azi între libertate hristică, tranziție năucitoare și dictatură. Abordare teologică și bioetică

[youtube=https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qRbthzIPTSw]

| Asociația pentru Libertatea Românilor

Creștinul de azi între libertate hristică, tranziție năucitoare și dictatură. Abordare teologică și bioetică

Cuprins

 • Libertate hristică și demnitate teologică
 • Libertatea persoanei și dictatura lumii
 • Câteva date despre tehnologia RFID. Istoric şi actualitate
 • Dileme civice, legislative, bioetice şi încălcări ale drepturilor omului
 • Abuzuri și atitudini dictatoriale
 • Concluzii parțiale și întrebări retorice
 • Concluzii finale, precizări, soluții și perspective
 1. 1. Libertate hristică și demnitate teologică

Ființa umană trebuie să se dezvolte, să fie înțeleasă și acceptată în parametri de libertate, demnitate teologică[1], calitate a vieții, și de sfințenie și îndumnezeire a persoanei umane. Păstrarea și dezvoltarea acestor deziderate reprezintă motivul principal al conferinței din seara aceasta.

Scopul nu este acela, de a critica modernizarea tehnologiei, sau de a respinge a priori tehnologia, de a critica statul sau alte organisme interne sau internaționale, ci dimpotrivă de ai sensibiliza și atenționa de derapajele legislative și de cele ale tehnologiei biometrice actuale, plecând de la valoarea și nevoile ființei umane spre tehnologie și putere, și nu invers, întrucât tehnologia și statul au fost create pentru om și nu omul pentru tehnologie și lume.

Biserica, societatea civilă, societatea științifică și academică trebuie să îşi asume responsabilităţile ce le revin, „pentru apărarea valorilor fundamentale, care stau la baza edificiului socio-comunitar, pentru ca societatea pe care dorim să o construim, să fie o societate morală, dreaptă, prosperă, atât din punct de vedere economic, social şi politic, cât şi spiritual, cu un nivel ridicat de responsabilitate colectivă şi individuală, coezivă social, nediscriminatorie şi generatoare de valori umane nerestrictive, în ceea ce privește libertatea omului”[2]. (cerință europeană)

A trăi într-un sistem de supraveghere suspect, ocult și periculos, care se dezvoltă actualmente fără granițe morale, poate genera o dictatură biometrică generală, iar lumea ar putea deveni astfel, o închisoare la scară planetară.

Sf. Scriptură ne avertizează profetic, de posibilitatea acestei sumbre perspective antihristice și de aceea Biserica are datoria morală să fie vigilentă față de semnele vremii și să lupte cu mijloace specifice, pentru a face față provocărilor ce ne așteaptă.

Deci, personal nu propun o contra tehnică sau o contra cultură a modernizării, întrucât tehnologia și modernizarea în general nu conduc neapărat la secularizare sau la înjosirea demnității umane, sau la dictatură biometrică, ci propun o bioetică a tehnologiei în general și a tehnologiei informaționale în special, tocmai pentru a evita un eventual derapaj, care să țină cont, nu doar de valorile umane sau economice, ci și de cele creștine, de conștiință, religioase și să apere în mod unitar și holistic persoana umană.

În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul dă mărturie despre distincţia ce există între ceea ce el numeşte “voinţa naturală” şi “voinţa gnomică” a omului (care acționează după un efort de cunoaștere). Voinţa naturală este expresia naturii (firii) umane create de Dumnezeu şi orientate, prin însuşi actul creaţiei, spre comuniunea cu Dumnezeu. Fiind un atribut al naturii umane create după chipul lui Dumnezeu, voinţa naturală implică libertatea naturală, adică înclinarea “firească” (naturală) spre Dumnezeu, libertatea veritabilă[3].

În acest sens spune Sf. Apostol Pavel că ” Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă”[4]. În acelaşi timp, voinţa gnomică este, în înţelegerea Sfântului Maxim, expresia ipostasului căzut al omului (nu a firii); ea este “liberul arbitru”, adică libertatea personală, posibilitatea omului de a alege şi acţiona în consecinţă fără nici un fel de oprelişti. Voința naturală este preferabilă față de liberul arbitru, întrucât faca-se voia Ta… este mai importantă decât voia mea liberă.

Această libertate care acționează după o informare, iscodire, cercetare sau cunoaștere poate fi atât sursa păcatului originar (alegerea împotriva lui Dumnezeu – vezi Adam), împotriva firii, a naturii, etc., și poate fi și sursa mântuirii, dacă alege întru „înnoirea minții” după Dumnezeu și nu după veacul acesta”. Sf. Pavel spune în acest sens:Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit”[5].

“Numai Dumnezeu e bun prin a sa fire şi numai imitatorul lui Dumnezeu e bun prin a sa gnomă” – cunoaștere, precizează Maxim Mărturisitorul.

Vladimir Lossky în acest context face următoarea precizare[6]: “Totuşi, după Sfântul Maxim, această libertate de alegere (adică voinţa, libertatea gnomică – n.m.) este deja o nedesăvârşire, o mărginire a adevăratei libertăţi. O fire desăvârşită n-are nevoie să aleagă, pentru că ea cunoaşte în chip firesc binele: libertatea sa este întemeiată pe această cunoaştere. Liberul nostru arbitru dovedeşte nedesăvârşirea firii omeneşti căzute, pierderea asemănării cu Dumnezeu[7].

Deci libertatea și voința ipostatică, adică voința mea urmează în mod natural voinței lui Dumnezeu, (devin ipostatice și nu personale tocmai pentru că sunt într-o relație vie cu Dumnezeu), rămâne firească, veritabilă doar atunci când se raportează la Dumnezeu și urmează în chip firesc, voii și lucrării lui Dumnezeu[8]. Aceasta este libertatea hristică.

Atunci când libertatea și voia omului coboară din ipostas spre libertatea și voia persoanei, în acest caz omul acționează după propria sa voie și libertate, se interpune o mască între om și om, între om și Dumnezeu, care poate fi izvorul căderii sau cel mult, dacă duce o viață morală, conform legii morale naturale, poate duce la un confort psihic, ce-i drept și la o stare morală bună și o conduită etică pe măsură, dar nu la mântuire și îndumnezeire, care se fac exclusiv în și prin Iisus Hristos și energiile dumnezeiești necreate[9]. În acest context înțeleg Sf. Părinţi ai Bisericii, Omul în mod ontologic numai ca fiinţă și demnitate teologică: „ontologia lui este iconică[10], adică atât după chipul lui Iisus Hristos cât și după chipul Sf. Treimi.

 1. 2. Libertatea persoanei și dictatura lumii

Libertatea este caracteristică omului, darul lui Dumnezeu pentru om şi răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu: „căci Dumnezeu, preaînţeleptul Orânduitor al tuturor, a socotit că e drept să-i încredinţeze omului însuşi frânele propriilor voiri şi să îngăduie pornirilor lui libere să facă ceea ce le place”, cum arată şi Sfântul Chiril al Alexandriei[11]. Dacă nu proceda Dumnezeu așa, oamenii l-ar fi acuzat pe Dumnezeu de dictatură divină.

Aşadar am fost concepuţi şi creaţi ca fiinţe libere, capabile să alegem. Suntem, cum spunea Sartre, „condamnaţi la libertate[12], însă vedem că, în prezent, suntem condamnați la dictatură și robie electronică.

Dacă înainte aveam posibilitatea să alegem între libertate și sclavie, acum avem doar varianta din urmă, dictatura sau mucenicia în Hristos.

Contemporanii zilelor noastre acţionează în mod contrar la ceea ce se vrea a fi libertatea. Aceasta se realizează prin promovarea unei tehnologii, care are drept scop îngrădirea libertăţii umane, astfel încât persoana umană să nu mai aibă consimţământ asupra derulării unei vieţi fireşti, fiind în permanenţă monitorizată prin ceea ce ei numesc progresul în tehnologie.

În viaţa şi activitatea lumii materiale domneşte legea necesităţii, pe când în viaţa sufletească libertatea este o caracteristică stringentă și absolut necesară mântuirii și îndumnezeierii omului.

3. Câteva date despre tehnolohia RFID. Istoric şi actualitate

De la primul cip RFID apărut în urmă cu aproape 40 de ani[13] și până la crearea „internetului tuturor lucrurilor”[14], până la apariția NANO și ULTRA cip a fost o cale cu pași foarte mici, dar cu un scop foarte mare: înregimentarea electronică a omului și stăpânirea lui.

În varianta lor iniţială un microcip RFID avea două părţi principale: un circuit electronic capabil să memoreze şi să prelucreze informaţia şi o antenă necesară pentru primirea şi transmiterea semnalelor. Unele variante au baterie proprie, iar altele au nevoie de o sursă externă de energie pentru a putea recepţiona sau transmite semnale.

Astăzi s-a evoluat de la cipul clasic la era NANO micro chips Proofs of Mind Control MK ULTRA RFiD implants. Adică cipul total și controlul mintal al omului prin implantarea lui în corpul uman. Se încearcă trasformarea omului din Chipul și asemănarea lui Dumnezeu- Imago Dei în Imago Homo tehnicus și cip-icus. Vezi și Microdrona cip.

Imago Dei[15]omul - mister si preot al cosmosului

Omul recent, din chip şi asemănare cu Dumnezeu s-a transfigurat într-o creatură greoaie, pierzând firescul şi mobilitatea trupului adamic şi devenind împovărat şi împedicat de propria-i armură şi interfaţă tehnologică, asemenea unui robot industrial, până la autodistrugere prin forţa şi tehnologia armelor de tot felul.

Imago Homo tehnicus și cip-icus[16]imago homo tehnicus4. Dileme civice, legislative, bioetice şi încălcări ale drepturilor omului

Având în vedere argumentele teologice, civice, etice, bioetice şi duhovniceşti ale acţiunii de introducere a cipurilor RFID în documentele de identitate, carduri de sănătate, etc., precum şi a unor implanturi medicale în ţara noastră, consider ca fiind nedemne de fiinţa umană, imorale şi abuzive, următoarele acţiuni:

Regulamentul 2252/2004 a transformat nedemocratic caracterul standardelor minime (vezi rezoluțiile UE din 2000)[17], din recomandări în norme obligatorii. Deci s-a practicat politica paşilor mărunți și vicleni.

La nivel european a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385/29.12.2004, act ce asigură implementarea unor măsuri unitare pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi care este obligatoriu în toate elementele sale, aplicându-se direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

Din 2004 şi până în 2009 tehnica biometrică a evoluat. România este, din păcate, prima ţară care foloseşte tehnica de ultimă generaţie, cipul total, depăşind cu mult cerinţele ISO şi recomandările ICAO. Nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le implementeze cu atâta acrivie tehnică şi obedienţă. (demolarea industriei pe motiv ecologic= România devine rezervație naturală a sărăciei în aer liber)…rrom=român?

Ba dimpotrivă, România a adăugat prin hotărâri de guvern, noi prevederi, cu toate că nu i le ceruse nimeni. De exemplu: „obligaţia prevăzută la art. VII din O.U.G. nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, de corelare a actelor normative subsecvente (hotărâri ale Guvernului) cu noile prevederi introduse de ordonanţa de urgenţă” [18].

Faptul că nu a existat o dezbatere publică pe marginea legii interne prin care se transpune un Regulament este reprobabil și regretabil.

Principiul mai puţină libertate pentru voi dar mai multă siguranţă pentru noi loveşte demnitatea umană direct în fundamentul teologic al persoanei umane, întrucât din punct de vedere ortodox, libertatea omului este suverană şi nu poate fi diminuată sau pusă pe locul doi.

4.1. Abuzuri și atitudini dictatoriale

 • colectarea şi stocarea datelor personale cu scopul de a fi livrate unor organizaţii sau state[19], care invocă terorismul şi alte scopuri mondialiste[20];
 • identificarea frauduloasă a unei persoane de la depărtare, fără ştiinţa ei, mai ales în locurile unde ea nu este datoare să se prezinte;
 • acţiunea de „înregimentare” electronică biometrică a omului, care îl acuză a priori ca infractor şi îl clasează în categoria mărfurilor, a fiinţelor necuvântătoare sau a obiectelor oarecare, înjosind astfel demnitatea teologică şi umană a persoanei;
 • crearea unei baze de date biometrice centralizată la nivel mondi­al, având în vedere fragilitatea acesteia de a fi accesată de persoane rău intenţionate sau de servicii secrete străine[21];
 • legiferarea implantului medical, care conform H.G. 55/2009 per­mite controlul proceselor fiziologice normale ale organismului uman şi controlul concepţiei umane (procrearea)[22].
 • există un drept discreţionar asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise, întrucât nu este reglementat cine are dreptul de introducere a datelor, care sunt criteriile de selecţie a ceea ce trebuie scris şi ce ar putea afecta imaginea sau confortul psihic al persoanei în cauză, etc.;
 • abuzurile se extind şi mai aberant prin Legea 298 din 21 nov. 2008, care obligă pe furnizorii de servicii de comunicații electronice, să păstreze orice convorbire telefonică, orice sms sau e-mail pe ultimele 6 luni şi să le pună la dispoziţie, la solicitarea autorităţilor competente[23]. Acțiunea continuă cu toate că Legea a fost declarata neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr.1258 din 8 Octombrie 2009.
 • îngrijorător este faptul că nicio lege sau normă naţională, europeană sau internaţională nu garantează discreţia, securitatea absolută a datelor înscrise şi nu prevede sancţiuni clare pentru cei ce le-ar utiliza în alte scopuri, sau ar comite erori tehnice sau neglijenţă în securizarea datelor.
 • acţiunea a început fără o promovare şi dezbatere mass-media corespunzătoare[24].

4.2. Concluzii parțiale și întrebări retorice

Aceste acţiuni, abuzuri şi atitudini dictatoriale ale autorităţilor administrative şi politice române, denotă o lipsă de respect faţă de persoana umană, și față de români, care sunt folosiți doar ca masă electorală[25] și obiect de negoț, cu artizanii mondializării cu orice preț.

Se pune întrebarea firească: când se va opri „îmbunătăţirea” actelor biometrice în defavoarea demnităţii şi libertăţii omului?; sau dacă sistemul este așa de perfectibil şi vulnerabil, nu credeţi că în cele din urmă, pentru a simplifica procedurile şi „a asigura o securitate deplină” individului, se va propune implantarea cipului direct în trupul omului? Se știe că aceasta se practică deja în multe țări din lume[26].

O ultimă dilemă: nu s-ar face cea mai mare nedreptate celor care, plătesc toate taxele şi impozitele legate de asigurările de sănătate şi din motive de conştiinţă nu doresc să primească cardul biometric de sănătate?; drept urmare, aceştia, cu toate că sunt la zi cu plata contribuţiilor de sănătate, pentru că nu au acceptat cardul, nu pot beneficia de serviciile de sănătate, deoarece nu există alternativă, adică o variantă de card fără cip, ceea ce creează o discriminare ucigaşă, întrucât împiedică accesul la serviciile medicale, tocmai celor, pe care legea îi îndreptăţeşte, să fie beneficiarii serviciilor medicale, iar tehnica biometrică îi elimină şi-i condamnă la moarte?

 1. 5. Concluzii finale, precizări, soluții și perspective

Mondializarea, înlocuind religia cu drepturile omului, în mod paradoxal, în numele acestor drepturi, pretinde ca îi dă omului mai multă siguranță, dar numai la schimb, cu mai puțină libertate. Aici este capcana, pentru că, dacă se cedează din libertatea omului, care reprezintă o caracteristică fundamentală a chipului lui Dumnezeu în om, de dragul unei siguranțe închipuite, atunci le pierzi pe amândouă, dacă nu chiar totul. Deci, atenție: cipurile dăunează grav libertății omului și sufletului…! De ce? Pentru că a permite „clonarea electronică” a chipului uman şi înregimentarea sa în cipuri şi apoi manipularea lui, după bunul plac al cuiva, înseamnă a „amaneta” ceea ce nu ne aparţine, deoarece noi avem viața împrumutată de la Dumnezeu, şi nu avem voie să reducem identitatea noastră iconică, care este unică, la un număr într-o bucată de plastic, de care depinzi, ca de Dumnezeu, deoarece dacă nu deții acel card, nu exiști, din punct de vedere social, și astfel tehnica biometrică devine parte componentă din fiinţa şi persoana umană.

Eșecurile științei sau folosirea tehnologiei împotriva omului de către unii, nu pot discredita sau încrimina știința sau tehnologia însăși. (avem nevoie de telefon, computer, avion, nanotehnologie, etc).

Executând orbeşte şi slugarnic toate recomandările UE fără să negocieze sau să nuanţeze legile cerute sau impuse de UE sau SUA și mai recent de statul Israel, privind drepturile cetățenești, religioase sau de siguranță personală ori națională, Statul român devine doar un simplu angajat şi funcţionar al Uniunii Europene sau altor interese străine, iar românii devin doar figuranți în propria lor ţară, tratați ca o simplă marfă, pe care se poate pune o etichetă, coduri de bare, cipuri şi se poate livra oricui.

De aceea, cred că expunerea sau livrarea informaţiilor biometrice ale românilor fără discernământ şi discreţionar, reprezintă o acţiune inconştientă şi iresponsabilă şi poate fi considerată chiar ca o trădare a propriilor cetăţeni.

Biserica are obligația morală și pastorală, ca Mamă a Poporului Român, să nu permită ca statul naţional să fie confiscat și regionalizat, adică tranșat și împărțit, în numele unei ideologii economice globaliste himere şi utopice, de clici politice, economice sau mondialiste oculte sau să favorizeze economia, unei minorităţi clientelare. În caz contrar dictatura partidului unic va fi înlocuită cu dictatura unei oligarhii economice despotice, oculte și dictatoriale, dacă nu deja s-a şi instalat în România recentă şi în lume!

În acest caz statul intrumentalizează şi instituţionalizează războiul continuu cu proprii cetăţeni. În aceste circumstanţe Biserica trebuie să aibă o atitudine critică şi moralizatoare, în sens profetic[27], după modelul patristic şi să sancţioneze hristic derapajul şi dictatura mondială și lașitatea statului, cu riscul de a se întoarce înapoi în catacombe şi nu de a tăcea vinovat şi colaboraţionist cu acesta, doar de dragul de a sluji în Biserici frumoase şi în Catedrale măreţe, cu orice preţ şi de a nu-şi pierde confortul şi avantajele materiale.

A dispune de tehnologia biometrică fără limite morale, din punct de vedere teologic sau bioetic este ca și când am fi nepăsători faţă de semnele vremii[28] şi indiferenţi şi nepăsători faţă de călcarea libertăţilor cetăţeneşti, precum şi disprețuirea profețiilor[29], care ne previn prin Sf. Duh despre venirea unor astfel de vremuri de prigoană și dictatură antihristică.

Însă nici preocuparea exagerată faţă de cele de pe urmă, nici față de antihrist, nici față de semnele sale, nu trebuie să depăşească limita atenţiei noastre, fiindcă, atâta timp cât Îl avem pe Hristos cu noi, antihristul nu ne poate vătăma cu nimic, din punct de vedere spiritual, dacă refuzăm dictatura și ne asumăm mucenicia.

Dacă Biserica Ortodoxă Română nu a dorit și nu dorește încă, un consens teologic cu celelalte Bisercii Ortodoxe surori, care au pus în dezbatere sinodală și comunitară problema biometriei, atunci cred că, ar fi de minimă decență și de bun simț, să accepte măcar, un consens etic sau bioetic cu societatea civilă și academică responsabilă…

Pentru a birui lumea[30] trebuie să învăţăm să trăim isihast, cu rugăciune şi asceză, aşa cum rânduieşte Tradiţia noastră ortodoxă. Nu trebuie să considerăm lumea rea, ci să evităm conştiinţa lumească fără Dumnezeu, fie că se numește filosofică, științifică, politică, tehnologică sau academică. Nu trupul sau tehnica întinează, ci conştiinţa trupească fără Dumnezeu şi folosirea tehnicii și a științei împotriva omului creează probleme.

Învăţătura Sfântului Grigorie Palama răspunde la multe probleme actuale, deoarece subliniază că omul are adevărată comuniune cu Dumnezeu şi cu aproapele prin energiile dumnezeiești necreate și prin iubire.

Omul modern nu trebuie să distrugă nici tehnica, nici filosofia sau știința lumii actuale, ci să le transfigureze și să le dea valori hristice perene, pe cât îi stă în putere, iar în cazul când acestea nu pot fi metamorfozate în folosul persoanei umane, să le refuze categoric cu tot curajul și demnitatea, asumându-și orice risc și să trăiască duhovnicește la toate nivelurile vieții în Iisus Hristos şi prin Biserica Sa, în drumul lui spre îndumnezeire.

Nimeni nu se îndumnezeiește fără curaj, demnitate teologică și atitudine, întrucât acolo unde lipsește curajul nu își găsește locul nici o virtute, ne învață Sf. Ioan Gură de Aur.

Sf. Scriptură enumeră frica ca și cap de listă a celor ce nu se mântuiesc: „Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua” (Apocalipsa 21, 8).

Biserica trebuie să transfigureze cu răbdare și consecvență, lașitatea în curaj hristic (deci nu în tupeu sau răzvrătire), și să se delimiteze de cei ce confundă „frica” cu „smerenia”, „slugărnicia” cu „jertfa”, și „ascultarea” cu „delațiunea” aproapelui.

Se vorbeşte despre o Românie profundă, care ar putea face o Românie posibilă, însă ambele Românii nu se pot realiza fără curaj și demnitate, fără Iisus Hristos, fără Biserica Sa şi Poporul Său, aşa cum ne şi atenţionează însuşi Mântuitorul lumii: fără Mine nu puteţi face nimic[31].

Pentru dobândirea unei Românii profunde și a unei lumi mai bune este necesar să se trăiască liturgic, mistic şi euharistic în mod eclesial, economic şi politic în mod corect şi drept, cultural, ştiinţific, tehnologic, legislativ, filantropic şi diaconal în mod hristic, toate acestea într‑o reciprocă ar­monie.

Deci soluţia finală este atitudinea și trăirea hristică mărturisitoare, cu orice preț și „schimbarea prin înnoirea minţii[32]” până la dobândirea „minţii lui Hristos[33]. Acestea îl vor ajuta pe creștin să trăiască firesc, cu curaj și speranță, să convieţuiască empatic şi sinergic, să se împotrivească nedreptăţii, dictaturii şi celui rău, şi „să deosebească care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit[34], devenind astfelcurat şi nepoticnit în ziua venirii lui Hristos[35].

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Vă mulțumesc.

Pr. Mihai VALICĂ
11 Aprilie 2013 – Piatra Neamț


[1] Prin demnitate teologică se înţelege destinul hristic şi procesul de îndumnezeire al omului, iar prin demnitate umană se înţelege doar dimensiunea lui imanentă. Vezi pe larg pr. dr. Mihai Valică, Către cei responsabili ecclesial şi civic, în: Dictatura biometrică. Cipul controlului total, Edit. Fundaţia Petru Vodă şi Asociaţia Civic Media, Botoşani, 2009, pp. 154, 157.
[2] Vezi Sănătatea Publică, în: Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, 30 aprilie 2008, 6655/1/08, REV 1, pp. 164 -166.
[3] Vezi pe larg Pr. Petre Comșa și Prof. dr. Costea Munteanu, Documentarul Personalismul economic în viziunea ortodoxă, în: ziarul Lumina, 29 august 2010, pp. 10-11.
[4] Filipeni, 2, 13.
[5] Romani, 12, 2.
[6] Vezi pe larg Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, București 2003; Andrei Scrima, Despre Isihasm, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.
[7] Idem, ibidem.
[8] Vezi Filipeni 2, 13.
[9] Verzi Ioan, 15, 5.
[10] Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, op. cit. p. 69.
[11] Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în Duh şi adevăr în vol. Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea întâia, trad. introd. şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, PSB 38, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 20.
[12] Dr Mircea Gelu Buta, Medicii şi Biserica, vol VIII, (Bioetica creştină şi provocările lumii secularizate), Ed. Renaşterea, Cluj Napoca, 2010, pp 124-125.
[13] John Williams, Director, MIT Auto-ID Labs at the RFID Academic Convocation, 2006.
[14] Internet of all things – from wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
[15] Vezi pr. prof. dr. Mihai Valică în: https://groups.yahoo.com/group/fundamentele-teologiei-sociale/files/Cursuri/
[16] Vezi pe google pub_darpa_deep_green_concept_lg.jpg
[17] Rezoluţii a Consiliului U.E. din 2000prin care se solicita introducerea unor standarde comune în domeniul paşapoartelor, însă doar la nivel de recomandare pentru statele membre.
[18] România a reglementat implementarea cipurilor prin: OGU 94/2008, HG 1566/2008, OG 207 din 04/12/2008. În conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţia României, revizuită, Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. Astfel, punerea în circulaţie a paşaportului electronic constituie o obligaţie asumată de România potrivit calităţii sale de stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 şi cu Decizia Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, completată de Decizia Comisiei nr. C(2006)2909. În acest sens, prin H.G. 557/26.04.2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/02.05.2006, s-au definit paşaportul electronic şi datele biometrice ce urmează a fi introduse în cuprinsul acestuia şi s-au stabilit forma, conţinutul şi data de 1 ianuarie 2007 ca dată de punere în circulaţie a acestui document de călătorie în România. Prin publicarea actului normativ sus-menţionat în Monitorul Oficial s-a asigurat, astfel, accesul cetăţenilor la acest act normativ, pentru a lua la cunoştinţă despre forma, conţinutul şi data punerii în circulaţie a paşaportului electronic. Ulterior, data de punere în circulaţie a paşapoartelor electronice a fost modificată prin acte normative succesive, prin H.G. 571/28.05.2008 aceasta fiind stabilită pentru 31 decembrie 2008. Acest termen a constituit termenul limită de punere în circulaţie a acestor documente, întrucât deja fusese declanşată procedura necontencioasă împotriva României, premergătoare acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene. „Prin H.G. nr. 1566/25.11.2008 pentru modificarea şi completarea H.G. 557/2006 s-a avut în vedere cuprinderea, în cadrul aceluiaşi act normativ, a reglementărilor care vizează forma şi conţinutul paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi simple, a paşapoartelor pentru persoana fără cetăţenie, respectiv a documentelor de călătorie ce se eliberează refugiaţilor recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 ori persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, întrucât toate aceste documente vor fi produse ca paşapoarte electronice”. Citat de Aron Ioan, op. cit., vezi pe larg în: https://www.scribd.com/doc/47528886/aron-ioan-biometria-metoda-de-identificare-criminalistica-a-persoana.
[19] Potrivit unei telegrame secrete publicată de Wikileaks şi The Guardian, Departamentul de stat american a cerut Ambasadei SUA de la Bucureşti să strângă date despre politicienii români actuali sau “în ascensiune”. Vezi telegrama secretă trimisă de SUA autorităţilor române pe data de 16 iunie 2009: Telegrama secretă prin care SUA cere “date biometrice” despre liderii politici români în: https://www.gandul.info/international/telegrama-secreta-prin-care-sua-cere-date-biometrice-despre-liderii-politici-romani-777600; Vezi şi: https://www.gandul.info/international/cablegate-dosarele-secrete-sua-a-cerut-date-biometrice-ale-liderilor-politici-romani-si-informatii-privind-legaturile-cu-politicieni-sau-afaceristi-din-rusia-7776029.
[20] Pr. Dr. Mihai Valica, Către cei responsabil eclesial și civic, în: Dictatura Biometrică. Cipul controlului total, Botoșani, 2009, p. 152.
[21] Ibidem.
[22] Pr. Dr. Mihai Valică, Către cei responsabil eclesial și civic, în: Dictatura Biometrică. Cipul controlului total, Botoșani, 2009, p. 152.
[23] Legea nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.
[24] În România nu a avut loc nici o dezbatere publică privind acest Regulament până în ianuarie 2009, după ce normele interne de aplicare a acestuia au intrat în vigoare. Dacă această dezbatere publică ar fi avut loc, cu siguranţă punctele de vedere pro şi contra exprimate în acest moment ar fi arătat cu totul altfel. Este vorba de o situaţie mai generală: în România perioada de punere în aplicare a Regulamentelor nu este folosită pentru a genera dezbateri publice pe marginea conţinutului lor, pentru a găsi cea mai potrivită formă a legii interne, ci, ca şi în cazul de faţă, Regulamentele sunt transpuse în legea internă, în cel mai fericit caz, nu cu mult înainte de expirarea perioadei indicate pentru transpunerea în legea internă.
[25] Pr. Dr. Mihai Valică, Către cei responsabil eclesial și civic, în: Dictatura Biometrică. Cipul controlului total, Botoșani, 2009, p. 153.
[26] Vezi pe larg: La un pas de Semnul Fiarei, un documentar de Katherine Albrecht: https://www.youtube.com/watch?v=UCyNesHRaEM&feature=gv&hl=en
[27] Temeiuri biblice: „Vai vouă, cărturari şi farisei făţarnici, că închideţi îm­părăţia cerurilor de dinaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce intră nu‑i lăsaţi să intre!” (Matei 23,14). „Vai vouă, cărturari şi farisei fă­ţar­nici, că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile cele mai grele ale legii: dreptatea, mila şi credinţa; pe acestea tre­bu­ia să le fa­ceţi, fără ca pe acelea să le lăsaţi!” (Matei 23.23). „Vai vouă, căr­tu­rari şi fari­sei făţarnici, că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a bli­du­lui, dar înlă­untru ele sunt pline de răpire şi de ne‑nfrânare!” (Matei 23, 25).
[28] Vezi Matei 16, 3.
[29] Vezi 1 Tesaloniceni 5, 20.
[30] Ioan, 16, 33.
[31] Ioan, 15, 1-5.
[32] Romani, 12, 2.
[33] 1 Corinteni, 2, 16.
[34] Romani 12, 2.
[35] Vezi Filipeni, 1, 10.

17 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne, cat de superficiali putem fi. Oare e atat de important aspectul exterior in conditiile in care nu i se poate reprosa ceva referitor la marturisire si atitudine ?
  Cati din cei ce scriu pe bloguri, inclusiv eu, avem curajul sa iesim public, sa spunem, sa atragem atentia, sa atragem atentia pana si celui din deal. Si pe noi ne preocupa ......

  Bine, exista anumite retineri, unele justificate, ( coduri deontologice) care iti interzis o anumita atitudine ). Dumnezeu stie, dar de cele mai multe ori, stam in spatele monitorului si butonam.
  La adapostul anonimatului toti suntem buni si tari si curajosi. Cati au fost la mitingul de la Bagiucuresti, din capitala, nu din provincie ? Au fost mai multi veniti din provincie. Aceasta se numeste atitudine, iar parintele, (care din motive obiective nu se ridica la inaltimea ceruta de unii postaci cu privire la aspectul exterior) a dat dovada de atitudine, de marturisire si mai ales, striga. Depinde de noi, cei anonimi daca dorim sa-l auzim si sa-i urmam exemplul.

  bucovineanul

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @legionarulortodox
   totusi era bine sa discuti intai despre continutul articolului, in caz ca aveai ceva de reprosat sau adaugat... dar sa te iei de aspectul exterior al parintelui Valica, cand sunt destui barbosi lasi si ecumenisti, deci nu conteaza atat de mult barba... iar daca si tu zici ca parintele este un marturisitor, inseamna ca stie bine canoanele si le respecta.. nu ramane decat un motiv obiectiv pentru care nu poarta barba si nici nu se cuvine sa-l luam noi la intrebari cu asta..
   cand o sa ajungem la nivelul sau de marturisire, atunci poate ne-am putea permite sa-l luam la intrebari cu astfel de subiecte...
   doar in caz de erezie avem dreptul sa-i atragem atentia, oricine am fi

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  "adică o variantă de card fără cip" asta nu imi place mie nici cuvantu' card de plastic asta imi aduce aminte ce o zis Serafim Rose ca e o lume de platic deja de spui card iti cam pui latu singur de gat .... te cam sinucizi ...parerea mea, nu trebuie luate nici unele, nici cu cip nici fara cip ,ca lu dracu de ii dai o unghie numa' si iti ia totu' cum ziceau cei din inchisori "NU COCHETATI CU SATANA" oricum unii au buletinele alea vechii cu foi si uite ca nu ii lasa Dumnezeu sa moara de foame

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Interventia parintelui Antim de la sfarsit, din timpul intrebarilor a fost binevenita si foarte folositoare. S-au clarificat unele detalii spre final, cum ar fi faptul ca pana si cardul acela de banca este mai bine sa nu il luam. Parintele Paisie Aghioritul sustinea acelasi lucru despre aceste "banale" carduri, anume ca e recomandat sa ne lipsim de ele deoarece sunt tot o veriga din lantul acesta diabolic.

  Este trecerea spre banii virtuali, favorabili dictaturii electronice-biometrice.
  Sa facem tot posibilul (cei care putem) sa nu ne luam salariile/pensiile/bursele/alocatiile pe card! Sa incercam sa ne ferim de orice fel de card (fie el de banca, de fidelitate la supermarket, etc). Fiecare cum poate.

  Folositoare conferinta, multumiri organizatorilor!

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Daca tot vine vorba : esential in ortodoxie este respectarea canoanelor. Exista canoane care prevad pedepse canonice ( post, oprire de la impartasire etc. ), aceste canoane sunt esentiale de respectat, nu trebuie incalcate niciodata daca vrei mantuire. Deci cand ne confruntam cu o problema ne gandim " oare canoanele ce spun ? exista vre-un canon care sa prevada vreo pedeapsa pentru chestia asta ? daca exista atunci nu pot incalca, daca nu exista atunci nu e o chestie chiar esentiala, si in anumite situatii se mai poate si incalca ". Nu ca nu exista situatii cu totul exceptionale in care si canoanele ce prevad pedepse se pot incalca, dar numai in situatii cu totul exceptionale, nu in viata noastra de zi cu zi.
  Exemplu : nu exista canon care sa zica vreo pedeapsa pentru raderea barbii, insa este o lipsa de evlavie sa o razi, deci eu aleg sa nu o rad decat daca sunt intr-o situatie in care nu pot evita ( de exemplu ma da afara de la servici daca nu o rad ). Dar nu o rad pentru ca sa fiu la moda ...

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu stiti pe cineva care ar putea traduce din greceste in romaneste un film, care mie cel putin mi se pare destul de interesant ?
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gbU0a3RKEL8

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @legionarulortodox
   inteleg intrebarea ta, insa nu era momentul acum si nu ai ales nici persoana potrivita de la care sa pornesti aceasta discutie.. pentru ca astfel lumea crede ca ai ceva cu acest parinte sau ca vrei sa abati discutia de la subiect
   cand vorbim de sfarsitul acestei lumi, ajunsa la stadiul de dictatura biometrica, si noi ne apucam sa discutam de barbi, chiar ne incadram in tara arde si baba se piaptana
   consider ca e un lucru firesc sa porti barba, dar sunt si barbati ce au ratiuni binecuvantate de a nu purta: conditie impusa la serviciu, boli de piele s.a.
   iti recomand sa citesti un articol pe aceasta tema.

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ptr @Emanuel cu raderea barbii nu scrie in vechiu testament sa nu razi marginea barbii
  Lev. 21 ,5 Să nu-şi radă capul, să nu-şi tundă marginea bărbii şi
  Lev. 19 ,27. Să nu vă tundeţi rotund părul capului vostru, nici să vă stricaţi faţa bărbii voastre
  cuvantul barbat vine de la barbă Adam in Rai avea barbă,sunt chiar si unele icoane mai vechi cu Adam cu barbă
  http://www.pelerinortodox.com/unii-barbati-in-loc-de-a-ramane-dupa-chipul-ce-li-s-a-dat-de-dumnezeu-se-necajesc-a-se-asemana-femeilor/

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Limbajul nu este greoi pe cat este de lamuritor, cat si pentru cei mai pretentiosi teologi. Este bine sa fie citit de mai mule ori.
  Parintele Justin ne-a avertizat profetic, iar p Valica ne argumenteaza teologic pericolul la adresa mantuirii noastre reprezentat de actele biometrice.
  Legatura cu 666 este greu de definit, tocmai din acest motiv este o greseala sa spunem ca e evidenta, dar si sa spunem ca nu exista. Asadar, trebuie mai mult decat discernamant, si anume intelepciune de la Dumnezeu. Iar aceasta o au in primul rand marii duhovnici care simt ceva din prezenta acestui numar in cipurile din acte. Parintele Arsenie Papacioc a spus ca miroase a 666 sau ca acum sunt doar doi de 6.
  Mucenicia la care face referire Parintele Justin este cea venita in urma vietuirii noastre fara inlesnirile oferite de actele cu cip, emise de acest sistem. De aici incepe pregatirea pentru mucenicie, calirea si curatirea pentru un astfel de dar, oferit doar de Dumnezeu si nu cautat cu lumanarea de unii. Intr-un final mucenicia va fi singura alternativa, pentru cei carora li se va impune pecetea.
  Cat despre cei ce umbla cu viclesug, Dumnezeu ii va vadi la un moment dat, caci nu pot fi actori mereu, vor obosi sa joace teatru la nesfarsit. Important e sa fim noi pe pozitii ortodoxe.

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Felicitari parintelui Mihai Valica pentru folositoarea cuvantare! Ar fi frumos sa tina conferinte si pe aici prin sudul tarii, nu numai in Moldova.

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Interesant de urmarit si expunerea dl-ului Lt.Comandor(r) Aurelian Chirica:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QfsO0qmOf3U

 10. legionarulortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  V-am zis, sunt multi care se intreaba de barba parintelui Valica. Mai bine sa se clarifice, altii poate nu iau ce spune in seama, doar pentru simplu fapt ca nu are barba.

  Am spus, nu am nimic cu parintele Mihai, daca e acceptat de parintele Iustin, il accept si eu.

  E adevarat si ca multi preoti cu centimetrii mari ,de barba sunt ecumenisti , masoni sau alte zapaceli.....

  Insa, personal, cand vad preotul fara barba, stau mai departe de el! E simplu!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @legionarulortodox
   din pacate asta e nivelul tau de intelegere, dar asta nu inseamna nimic fata de valoarea unui om, care reiese din ce face, din ce vorbeste
   sa nu ne condamnam singuri la judecata.. tine cont ca este un preot, si unul marturisitor.. are motive medicale pentru care nu poarta barba..
   ca sa vezi cat suntem de superficiali, cei care nu vad dincolo de aparente ar fi in stare sa-l imbratiseze si pe antihrist, doar ca ar avea barba
   si pentru ca v-am respectat dreptul la opinie, am riscat sa las terfelita imaginea parintelui Valica
   ei bine, dreptul la opinie va fi doar pt cei care respecta fiinta umana, vor avea un discurs ortodox si vor argumenta decent
   nu mai fac niciun rabat
   cine nu este multumit, mai bine nu mai intra pe acest blog, decat daca se pune la punct cu buna cuviinta
   mai bine sa fim mai putini, decat doar datatori cu parerea, ca babele la coltul gardului

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajută,
  Ştiu că părintele Ilie Cleopa cerea ca preoţii să poarte barbă, dar nu cred că nepurtarea bărbii ar anula harul preoţiei, căci Domnul nostru Iisus Hristos a spus:
  "Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi judecată dreaptă." (Ioan 7:24), adică, să judecăm omul după fapte, iar Sf. Apostol Pavel spune: "Dumnezeu nu caută la faţa omului" (Galateni 2:6), ci la inima lui.

  "Cel ce-l cinsteste pe preot, si pe Dumnezeu Il va cinsti" (Ioan Gură de Aur - http://www.ioanguradeaur.ro/348/trebuie-a-asculta-de-invatatori-si-de-preoti-si-a-nu-i-judeca/)

  P.S.
  Călugării, însă, au obligatoriu purtarea bărbii.

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @dle Ioan Cadar, daca nu ma insel, tot Pr. Ilie Cleopa spunea ca de vedem un preot beat cazut in sant, sa il ridicam si sa luam binecuvantare pentru ca este valabila. Tot ceva in acest gen, insa nu stiu exact unde am citit, o explicatie cu un cersetor murdar ce duce o galeata cu bani de aur.

  Am luat mai demult o binecuvantare de la cineva care apare adesea in presa locala pentru diverse chestii. Abia dupa aceea m-am uitat mai bine si cand am vazut cine e, imi doream sa nu ma fi apropiat de el. Sa vedeti pana unde poate ajunge gandul ticalos... ma gandeam "ok, acum ce fac cu binecuvantarea asta?" - de parca era ceva de care vroiam sa scap, dupa ce am vazut de la cine a venit, si eram chiar tulburata! Sper sa se foloseasca cineva de ceea ce am povestit. Nu ne vedem barnele, dar avem ochi pentru paiele altora.

 1. Pingback: VIDEO: Romania, exercitiu de libertate – Teolog Mihai-Silviu Chirila, Pr. Prof. Dr. Mihai Valica | Saccsiv's Weblog

 2. Pingback: Pr. prof. dr. Mihai Valică – Despre curaj: fricoșii nu se mântuiesc | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*