SFÂRȘITUL DEMOCRAȚIEI! Iată proiectul de lege introdus de Crin Antonescu pe agenda legislativă a Parlamentului României

binecuvantata inchisoare

Pentru legionari, simpatizanți și familiile acestora, punem la dispoziție conținutul proiectului legii de modificare a OUG 31/2002, prin care manifestările cu caracter legionar urmează să fie interzise sub pedeapsa cu închisoarea.

_________________________________

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal

fax: (021)414 10 72; telefon: (021)414 10 70

 Către,

Biroul Permanent al Senatului,

În temeiul art. 88 din Regulamentul Senatului şi al art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, vă înaintez, în vederea dezbaterii şi adoptării, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, însoţită de expunerea de motive.

Initiatori:

Crin Antonescu, senator PNL, Andrei Gerea, deputat PNL, George Scutaru, deputat PNL

EXPUNERE DE MOTIVE

1.      Descrierea situatiei actuale

În anul 2002, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infraţiuni contra păcii şi omenirii.

Aşa cum se menţiona la acel moment în Nota de fundamentare a ordonanţei, “împiedicarea proliferării manifestărilor extremiste de tip fascist, rasist sau xenofob a constituit şi constituie o preocupare constantă a comunităţii internaţionale, atât la nivelul organismelor europene şi internaţionale, cât şi la nivelul legislaţiilor naţionale. Prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă corespund cerinţelor Uniunii Europene în domeniu, constituind, în acelaşi timp, un semnal pozitiv dat de statul român pentru combaterea rasismului, antisemitismului şi xenofobiei

Ordonanţa de ugenţă nr.31/2002 a fost aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006.

Tot în anul 2006 articolele 8-11 din ordonanţă au fost abrogate prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului Penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi.

Din experienţa de până acum privind utilizarea acestui act normativ, cazurile sau manifestările menţionate prin adrese, solicitări sau reclamaţii (plângeri) depuse la Parchet de către diverse entităţi, inclusiv Institutul “Elie Wiesel”, pasibile de a intra sub incidenţa acestui act normativ, au fost finalizate cu închiderea dosarului încă din faza de cercetare. Argumentele de respingere ale Ministrului Public au fost, în majoritatea cazurilor, bazate pe interpretări ale articolelor din lege în care se face referire la Holocaust. în aceste condiţii se impune o clară definire a “Holocaustului pe teritoriul României”.

Neajunsul textului în vigoare este că, deşi din punct de vedere istoric lucrurile sunt clare, negaţioniştii de astăzi găsesc scăpări prin faptul că teritoriile actuale ale României nu mai corespund cu cele administrate în acea perioadă de guvernele istorice. Prin urmare, considerăm că introducerea unei noi definiţii este de natură să înlăture atât neajunsurile juridice, cât şi să îndrepte un adevăr istoric constând în aceea că doar guvernele de la acea dată se fac vinovate de paticiparea la holocaust în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944 şi nu trebuie aruncat stigmatul peste timp, nici asupra statului roman şi nici asupra generaţiilor ce au urmat perioadei în cauză.

în România, fascismul a luat denumirea de Mişcarea legionară sau titulaturi ale unor partide sub care aceasta a funcţionat până în ianuarie 1941 (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Ţară).

După decembrie 1989, mişcări, asociaţii sau partide politice şi-au revendicat ideologia legionară şi desfăşoară în spaţiul public acţiuni de promovare a ideilor legionare. Practica juridică a demonstrat că neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mişcării legionare ca mişcare naţionalistă diferită de fascism. Astfel, mişcarea legionară nu ar intra sub incidenţa unor reglementări limitative pentru extremismul de dreapta.

în România, două reglementări statuează specificul legionarismului ca parte din familia mişcărilor fasciste:

1.  Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, menţionează la art 3 lit h), acţiuni de inspiraţie legionară printre ameninţări la adresa siguranţei naţionale:

“h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept. “

2.  Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia I Civilă, în care se afirmă că “mişcarea legionară a fost în esenţă, organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit. ”

Tot din practică a rezultat necesitatea incriminării unor fapte săvârşite de persoane juridice în concordanţă cu cele stabilite de Codul penal în vigoare.

2.  Schimbări preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune:

-completarea titlului ordonanţei de urgenţă în sensul că aceasta se referă şi la “combaterea infracţiunilor”, nu doar la interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ca până în prezent;

-interzicerea şi a faptelor, şi nu doar a organizaţiilor, simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob;

–     includerea între faptele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a celor cu caracter legionar;

–     introducerea definiţiei dată “ Holocaustului pe teritoriul României” astfel încât aceasta să includă “persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”

–   circumstanţierea faptelor care nu constituie infracţiune în sensul prevăzut la art. 4. alin.(l) sau (2) dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei numai dacă acest interes este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de a nu fi repetată săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.

–   Reformularea art. 5 din lege astfel încât să intre sub incidenţa legii atât fapta persoanei de a promova în public, cultul persoanelor vinovate de crime de război sau crime contra umanităţii, cât şi fapta de a promova în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

–   introducerea unui nou articol art. 71 referitor la incriminarea unor fapte săvârşite de o persoană juridică, şi anume:

a)   răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori

xenofobe precum şi deţinerea, în vederea răspândirii a unor astfel de simboluri

b)  utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

c)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor

infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe

d)  negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia

Aceste fapte nu constituie infracţiuni dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de nu fi repetate săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.

în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

De asemenea se propune introducerea unei dispoziţii finale potrivit căreia “dispoziţiile prezentei legi se completează după caz cu dispoziţiile Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003 cu modificările si completările ulterioare”.

în acest context trebuie să menţionăm faptul că Europa cunoaşte, în aceste zile, o recrudescenţă a mişcărilor neofasciste antidemocratice, periclitând, nu de puţine ori, liniştea socială. Totodată, zilele acestea, România comemorează Ziua Holocaustului, moment care ne îndeamnă, încă odată, la o reflecţie asupra tragediei şi atrocităţilor prin care a trecut poporul evreu, şi la găsirea acelor metode sau mecanisme legislative pentru a preveni relansarea ideilor rasismului, ale cultului urii şi dispreţului faţă de fiinţa umană.

Menţionăm faptul că, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Faţă de cele prezentate vă supunem spre dezbatere şi adoptare această iniţiativă legislativă care – suntem convinşi – va beneficia de sprijinul instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, iar clasa politică, indiferent de apartenenţa doctrinară se va alătura acestui demers.

 PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR   – SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Parlamentul adoptă prezenta lege.

ART. I – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.    Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Ordonanţă de urgenţă privind combaterea infracţiunilor şi interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.

2.    Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art.l – Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ura naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.

3.    La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare.

rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. în această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a)”

4.   La articolul 2, după lit. d) de se introduce o nouă literă, litera d1), care va avea următorul cuprins:

” d1) prin Holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940 – 1944.”

5.   La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)       Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter”.

6.   La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”

“(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

” (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin.(l) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al prevenirii şi combaterii incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii. “

” Art. 5 – Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii , crime de război sau crime contra umanităţii, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”.

8.    Articolul 6 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, aşa cum este definit în prezenta lege, ori a efectelor acestuia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2)  Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Ruanda sau a oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

(3)  Săvârşirea faptelor prevăzute la alin (1) Şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune Şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

9.    După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71 – (1) Constituie infracţiuni şi se sancţionează conform art. 531 şi 532 Codul Penal coroborate cu dispoziţiile prevăzute de Capitolul IV1 (art. 711 – 71[1][1][1] Codul Penal) următoarele fapte săvârşite de o persoană juridică:

a)    utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

b)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi, temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

(2) în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, in mod obligatoriu, de către procuror.”

10.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Art. 12 – Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi omenirii.”

11.    După capitolul IV- se introduce un nou capitol, Capitolul IV1 – Dispoziţii finale şi tranzitorii, cu următorul cuprins:

” Capitolul IV1 – Dispoziţii finale şi tranzitorii – Dispoziţiile articolului 71, după intrarea în vigoare a Legii 286/2009 privind Codul Penal, se aplică în conformitate cu articolele 136 şi 138 din Codul Penal şi se completează, după caz, cu dispoziţiile Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Orice dispoziţii contrare se abrogă.”

ART. II – Legea nr. 107/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 3 mai 2006, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. Orice dispoziţii contrare se abrogă.


 

19 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Subscriu fratilor, pentru negarea Holocaustului pe teritoriul Romaniei.

  Asa sa ne ajute Dumnezeu Iisus Hristos.

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si eu subscriu la negarea Holocaustului in Romania. Sa-i fie rusine lui Crin, slugoiul jidovilor !

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Lingai de funduri straine de neamul si tara romaneasca, n-am mai vazut ca acum....
  Molustele de basescu,pontescu si antonescu intrec cu mult orice potaie supusa stapanului ei!!!

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Il rog pe impostorul Wiesel sa corecteze caricatura asta de lege. Vezi mai strainule, ca ai gresit la unul din puncte. Matale ai scris “introducerea definiţiei dată “ Holocaustului pe teritoriul României”” si corect este “introducerea definitiei termenului inventat “Holocaust” pe teritoriul Romaniei.”
  Ati vazut ce usor manipuleaza si denatureaza adevarul acesti impostori? Ne-au bagat fortat in “familia fascistilor”. Nici macar nu ne-au intrebat daca vrem. Hahaha….

  Auzi la ei…, “d) negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia”… De-asta isi rad ei perciunii acum, ca negam noi holocastul.

  Si inca ce ne mai pregatesc?... In primul rand scoaterea in afara legii a tuturor organizatiilor nationaliste – asociatii si partide. Sa vezi mascatii pe la manastiri dupa icoane cu sfinti. Doamne Dumnezeule!...

  "Menţionăm faptul că, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. – CE MINCINOSI! Le-au dat proiectul gata facut. Ordinul nu se discuta!!! Care sprijin?

  Legat de Art. 2, litera b) din noua lege. Ascundeti toate simbolurile si cartile!!! Bibliotecile, tot ce inseamna material legionar, va rog ascundeti-le acum cat se mai poate!!!
  I-auzi braul! – Art. 6, alin 3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin (1) Şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune Şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.” Astia vor sa ne inchida gura de tot. O sa ne faca inchisoare speciala pentru detinuti politici? Ca ma indoiesc ca ne-ar inchide fara sa ne izoleze de restul detinutilor. Va dati seama ce propaganda s-ar face in puscarii? Cate mii de persoane sunt inchise? Exista riscul - pentru slugi - ca din infractori sa ii transformam in legionari.

  NU A EXISTAT HOLOCAUST IN ROMANIA!!! Si nu doar in Romania, ci nicaieri in lume!!

  Imnul Tineretii Legionare

  versuri: Radu Gyr (evreu crestinat in Sfanta Credinta Ortodoxa!)
  muzica: Ion Mânzatu

  Sfânta tinerete legionara,
  Cu piept calit de fier si sufletul de crin
  Iures ne-nfrânat de primavara
  Cu fruntea ca un iezer carpatin,
  Cu bratele suim în soare
  Catapetesme pentru veac;
  Le zidim din stânci, din foc, din mare
  Si dârz le tencuim cu sânge dac...

  Refren
  Garda, Capitanul
  Ne preschimba-n soimi de fier
  Tara, Capitanul
  Si Arhanghelul din cer.

  Moartea, numai moartea legionara
  Ne este cea mai scumpa nunta dintre nunti,
  Pentru sfânta cruce, pentru tara
  Înfrângem codrii si supunem munti;
  Nu-i temnita sa ne-nspaimânte,
  Nici chin, nici viforul dusman;
  De cadem cu toti, izbiti în frunte,
  Ni-i draga moartea pentru Capitan!

  Refren

  Sfânta tinerete legionara,
  Suim biserici, stam viteji în închisori...
  În prigoana orisicât de-amara
  Cântam si ne gândim la Nicadori,
  Purtam în crivat si în soare
  Lumini pentru biruitori,
  Pentru cei viteji zidim altare
  Si-avem doar gloante pentru tradatori!

  Refren.

  Atentie tuturor nationalistilor! Tineti legaturile unii cu altii. Renuntati la intalniri date prin telefon. Stabiliti-va puncte de intalnire periodica, in locatii deja stiute de voi, fara sa mai aveti telefoanele la voi.
  Pentru cei care tin site-ri de informare, va rugam ca in cazul in care va inchid sa ne anuntati din timp alte locatii pentru informare. Trebuie sa pastram legaturile dintre noi, sa ramanem uniti. Cei care descopera tradatori printre ei, sa dea alarma pentru ca ceilalti sa se poata feri.

  La lupta Frati Crestini! Doamne ajuta!

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Parca la procesul de la (Newrennberg) nu au fost incriminati si legionarii din Romania, in timp ce alte organizatii de pe teritoriul Europei, au fost, inclusiv din Franta. De ce. Mai exista acele documente justificative? Parca si organizatia din Bulgaria nu au fost incriminata. Se pare ca au mai stat si in lagare de concentrare la nemti unii legionari de la noi, de bune relatii ce aveau cu acestia. Este o dezinformare sa asociezi cu fascismul criminal, organizatiile patriotice care informau despre pericolul venit de la comunistii atei declarati, din uniunea sovietica si care inca din 1917 au inceput sa omoare sute de mii de nevinovati..
  Ce mai, traim vremurile sfarsitului si ale persecutiei anticrestine si antiumane. Se impune prin lege tot ce este considerat gresit in crestinism si chiar in constinta normala a omului. Sistemul de intimidare si persecutare este pus la punct si aplicat. Raul este prezent la toate forurile mari legislative interne si internationale. Dezinteresul pentru cele spirituale indus oamenilor prin toata mass media, duce la o lipsa de reactie si de intelegere a vre unui lucru mai spiritual.. Cine protesteaza nu este luat in seama prin numarul mic de participanti si prin boicotul tv de a transmite stirea.
  Pacatele impotriva firii reprezinta un pacat mare, mentionat mult in vechiul testament in Geneza cand se vorbeste de Avraam, deci prezent si in legea poporului ales. Oare de ce nu se protesteaza si impotriva promovarii acestei "uraciuni inaintea Domnului".in toate tarile. Nu pentru aceasta a avut loc una dintre cele mai mari pedeapse date oamenilor pe pamant cand acele orase de homosexuali au fost arse in intregime in focul care a cazut, (o dovada in plus ramanand temperatura imposibil de atins la acea vreme, de aproape un milion de grade Celsius calculat de unii specialisti care au observat pietrele care s-au topit). Nu e acesta un fapt grav care dovedeste ce mare e aceasta greseala facuta fata de Dumnezeu. Pentru acest lucru nu trebuie protestat de catre urmasii poporului ales, Nu s-a auzit nici un cuvant care sa incrimineze legile asa zisei casatorii, care numai casatorie nu este, ci o sfidare a acesteia. Sunt lucruri grave care se fac, mantionate si in lege ca fiind gresite, si pentru care nu se zice un cuvant, dar sfintii prooroci au vorbit desspre asta, un esemplu fiind asuprirea oamenilor de catre proprietarii de atunci.. Oare nu e valabil si azi.
  Atunci s-a scris ceva f important si neluat in seama, sa te odihnesti in ziua de odihna si tu si nevasta ta, si asinul tau si boul tau si robul tau si roaba ta, deci si robul tau care facea parte poate dintre neamuri cum suntem noi. Se cerea ca si acestora sa le acorzi aceleasi drepturi la odihna nu sa-i subestimezi. Deci combaterea sodomiei ar trebui sa fie impusa si "neamurilor" si PROTESTUL AR TREBUI SA VINA TOCMAI DIN PARTEA CELOR CARE AU AVUT PENTRU PRIMA DATA IN LEGEA LOR ACEASTA PORUNCA.Cei care au in legea lor ar trebui sa se opuna nenorocirii care cuprinde toate tarile si sa invete ca sodomia este un pacat pentru care Dumnezeu i-a pedepsit pe acei oameni, iar aceasta porunca s-a continuat prin mentionari in lege "sa nu aveti sodomiti printre voi" sau acestia sa fie alungati omorati cu pietre, asa cum este scris. Nici o vorba despre aceasta uraciune care poate afecta si pe cei care sunt urmasi ai poporului ales daca este lasata sa se amplifice asa cum vor cei care o impun si se dovedesc dusmani ai omenirii. AR TREBUI SA SE SPUNA CHIAR DE CATRE EI, NOI AVEM IN LEGEA NOASTRA ACEASTA INVATATURA DESPRE SODOMIE CA FIIND CEVA FOARTE GRAV UN MARE PACAT, DECI NU FACETI ASTA PENTRU CANOI STIM CA ESTE O GRESEALA.
  Acest lucrui grave vor fi oprite prin venirea a doua oara a Mantuitorului. .Noi trebuie sa asteptam venirea izbavitoare si in slava a Celui care s-a jertfit pe sine pentru ca noi sa fim iertati Sa mentionam in rugaciuni aceasta problema a persecutiei din partea mai marilor lumii acesteia, care nu prea au educatie, Sa cerem ajutorul sfintilor inchisorilor si sa ne rugam cum e scris si in Apocalipsa "vino Doamne IIsuse".

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   E prevazut ceva si pentru maximalizare, sau doar pentru minimalizare? Poate mi-a scapat mie?
   Parca ar trebui sa fie...

 6. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De ne Vom Ridica in Apararea SFINTILOR acestui pamint pentru Dreapta CREDINTA si SFata BISERICA a Axestui Neam , SFINTII Ne vor Apara
  Sfanta Cuvioasa Parascheva , Sfanta Teodora de la Sihla , Sfantul Ioan Hozevitul , Sfantul Dimitrie Basarabov , Stefan Cel Mare si Sfant
  SFINTII si Martirii temnitelor comuniste indeosebi Sfantul Parinte Arsenie Boca , Sfantul Parinte Ilie Lacatusu , Sfantul Parinte Iustin si Sfantul lnchisorilor Valeriu Gafencu
  sa invatam a calca peste minciuna si peste cei ce slujesc tatalui minciunii pentru ca acestia sunt vrajmasi si potrivnici ai lui DUMNEZEU
  sunt draci fara coarne acesti jidovi spurcati si blestemati
  sa invatam a calca peste aceasta guvernare si conducere satanica a Tarii cu SFANTA CRUCE Inaltata caci ,
  Bine ne va fi pe acest pamint
  si Neamul acesta cu Glorie va fi incununat intre celelalte Neamuri
  ca va duce si Inalta CRUCEA BIRUINTEI si Birui-va raul ce pe spate samavolnic i s-o pus
  Bucura-te Cinstita CRUCE de Lemn Lavra Pecerska, pazitoarea crestinilor ortodocsi
  amin.

 7. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De ne Vom Ridica in Apararea SFINTILOR acestui pamint pentru Dreapta CREDINTA si Sfanta BISERICA a Acestui Neam , SFINTII Ne vor Apara

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Cabala a învins necesităţile publice, care sunt osândite să le mai rabde.(…)
  Iluzia că legile mai pot ascunde inconsecvenţa lor, îi sileşte să le mai sprijine cu spatele lor încovoite, crezând că mai sunt aleşii poporului românesc.” Filosoful Vasile Conta

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  costi
  Tribunalul international de la Nurnberg a dat in judecata:
  - Partidele fascist si national- socialist
  - „Rex” a lui Leon Degrelle
  - „”Ustaşa” croată
  - „Crucile cu sageti” maghiară
  - Hlinka – Garda” slovacă
  - Etc
  Numai Miscarea Legionară şi „Strajnicii” bulgară (după model legionar) a prof. Cantargief au fost scoase de sub acuzaţie
  Asta vrea sa şteargă din istorie institutul wisel. Detalii la Mihai Fotin Enescu

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fraților, am o idee. Este clar că această lege SE VA VOTA, este, practic, CERT. Eu propun, după ce se votează, să ne ducem în bloc să ne predăm la poliție ca legionari, să ne închidă. Vor închide zeci și sute? Hai să vedem!

 11. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  vor sterge ....cand vor trece peste noi ...
  ...
  HRISTOS A INVIAT , spurcati de jidani si vom invia asemeni in LUMINA Cea ADEVARATA ca LUMINA Ne Este si Ne va Fi , Torta in acest intuneric ce l-ati adus pe ast pamint de la Nistru pin'la Tisa
  si le spun celor de la wisel , wisaj
  HRISTOS A INVIAT
  si
  in HRISTOS noi vom Invia pina ce LUMINA in ADEVAR va rasari pe ast pamint
  HRISTOS este LUMINA cea Curata si Adevarata
  HRISTOS este Calea , Adevarul si Viata
  amin.

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Referitor la aceasta lege, pe langa cele relatate mai sus dati-mi voie sa mai abordez un aspect al protestului al marturisirii crestin ortodoxe.
  “Dupa ce Domnul l-a batut pe diavolul in Pustia Carantaniei in sfant sufletul Sau – curat de lumea aceasta ca o pustie – a venit sa-l bata si intre oameni. Cuvintele Evanghelistului ne descriu si acesta latura a razboiului, caci zice: ”Si dupa ce sfarsi toata ispita, diavolul se departa de la EL, pana la o vreme”. Semn ca a mai venit iarasi, insa de data aceasta razboindu-se cu Domnul prin oamenii lumii acesteia. Satana a rasculat impotriva Mantuitorului pe oamenii puternici de atunci, viclenii vremii, carturarii si fariseii lumii vechi, unelte ale sale, oameni slabi dar cu putere mare, ca doara-doara- Iisus ii va blestema, sau ii va uri si asa va gresi macar impotriva celei de-a doua porunci, porunca iubirii de oameni.” (fragment din “Cararea Imparatiei” –Arsenie Boca)
  Tot astfel si in vremurile actuale…! Avem si noi fariseii nostri, care-l rastignesc iar si iar pe Hristos! Printre multi altii, desigur si “institutul” satanic-masonic-jidanesc Ellie Wiesel. Satana pricepand ca impotriva opiniei publice crestine nu are sorti de izbanda (vezi succesele ortodocsilor: -oferirea Cetateniilor de Onoare lui Gafencu si pr Justin Parvu, precum si urmarirea in justitie a tortionarilor), ridica razboi crestinilor ortodocsi prin slugile lui aflate la conducerea tarii, prin “oameni slabi dar cu putere mare” cum spunea parintele Arsenie Boca. Astfel incat, prin legi –ordonante de urgenta, sa ingenunchieze, sa supuna orice impotrivire a crestinilor ortodocsi fata de “noua ordine satanica”. Deci, e foarte clar faptul ca aceasta lege nu este gandita si nu vine de la niste oarecare, ci e o lege foarte minutios elaborata, intr-un “laborator” masonic, sub obladuirea tatalui lor satana . Deci o actiune satanica in care tartorul principal ne ridica pe noi oamenii, unii impotriva celorlalti. Satana cu liota lui de draci, sunt capul rautatilor si influentele acestora trebuiesc starpite din societate, din lume! Insa, ATENTIE !- sa nu ne aflam urandu-ne si blestemand-ne aproapele, fie el si dusman, facandu-ne astfel calcatori ai poruncii “Iubirii aproapelui”. Caci Mantuitorul ne invata ca lupta NU se poarta impotriva trupurilor, ci impotriva duhurilor necurate care ii poseda…pe acesti conducatori ai nostri! Mai citeam deasupra cateva invective adresate unor conducatori de-ai tarii! Imaginati-va ca in locul lui Antonescu , Basescu, etc ar fi fost demonizatul din Gadara, …cel izbavit totusi de Hristos! Sa nu uitam nici pilda intemintatului Gherasim Iscu, cand in noaptea de Craciun si-a iertat cu lacrimi tortionarul. Pt jertfa lui Gherasim miluindu-L Hristos si pe temnicer, ca odinioara pe talharul de pe cruce. Si exemplele pot continua! Noi oameni simpli nu stim cine poate fi mantuit si cine nu, deaceea protestul nostru sa nu includa ura si manie indreptata impotriva omului fie el si dusman, ci doar impotriva duhurilor necurate care ii stapanesc pe oameni . In razboiul duhovnicesc, sa nu uitam aceasta deosebire! Amin!

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  origine evreiasca in Romania celui de-al doilea razboi mondial. Sa nu uitam insa contextul istoric...razboiul. Cifra de 150000 de victime a "holocaustului romanesc" insa e o aberatie fara margini in care nici chiar evreii nu cred. Cu exceptia catorva lideri, poate nu intamplator tocmai cei ce avanseaza si ideea unor despagubiri.
  2 In Romania secolului XXI nu exista miscare legionara. Cativa tineri in tricouri verzi care organizeaza cateva marsuri anti maghiare sau anti homosexualitate nu reprezinta legionarism. pot fi numiti, cel mult, organizatie legionaroida- au adoptat doar forma exterioara, adesea anacronica fara esenta miscarii legionare. Exista in schimb nationalisi...dispersati, fara posibilitatea, temporara, de coagulare intr-o miscare politica. In fapt spiritul acestora se incearca sa se franga. Dar, ce uita domnii ce au initiat acest proiect de lege, sau poate nu au invatat niciodata, stiut fiind ca educatia superioara nu intra in "fisa postului" pentru un politician de succes, este ca orice actiune presupune o reactiune, iar reinvierea perioadei de prigoana carlista, risca sa aminteasca romanilor ca au existat si niste nicadori.

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nimeni nu neaga tratamentul discriminatoriu al cetatenilor de origine evreiasca in Romania celui de-al doilea razboi mondial. Sa nu uitam insa contextul istoric...razboiul. Cifra de 150000 de victime a "holocaustului romanesc" insa e o aberatie fara margini in care nici chiar evreii nu cred. Cu exceptia catorva lideri, poate nu intamplator tocmai cei ce avanseaza si ideea unor despagubiri.
  2 In Romania secolului XXI nu exista miscare legionara. Cativa tineri in tricouri verzi care organizeaza cateva marsuri anti maghiare sau anti homosexualitate nu reprezinta legionarism. pot fi numiti, cel mult, organizatie legionaroida- au adoptat doar forma exterioara, adesea anacronica fara esenta miscarii legionare. Exista in schimb nationalisi...dispersati, fara posibilitatea, temporara, de coagulare intr-o miscare politica. In fapt spiritul acestora se incearca sa se franga. Dar, ce uita domnii ce au initiat acest proiect de lege, sau poate nu au invatat niciodata, stiut fiind ca educatia superioara nu intra in "fisa postului" pentru un politician de succes, este ca orice actiune presupune o reactiune, iar reinvierea perioadei de prigoana carlista, risca sa aminteasca romanilor ca au existat si niste nicadori.

 1. Pingback: Momentul adevărului: Care dintre cei cu evlavie la Sfintii închisorilor este gata să intre în închisoare pentru mărturisirea crezului lor naţionalist-creştin, adică LEGIONAR? - † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

 2. Pingback: PANA LA 15 ANI INCHISOARE … Iata proiectul legii Elie Wiesel – Crin Antonescu depus de urgenta la Parlament. Ce inseamna „idei, conceptii sau doctrine legionare”? Dar „nationalismul extremist”? | Saccsiv's Weblog

 3. Pingback: SFÂRȘITUL DEMOCRAȚIEI! Iată proiectul de lege introdus de Crin Antonescu pe agenda legislativă a Parlamentului României | Prietenii Legiunii Arhanghelului Mihail

 4. Pingback: Muzeul Țăranului Român, după propaganda homosexuală, din nou portavoce a minciunii: “Să învățăm despre Holocaust prin Film” - † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*