COMUNICAT: Ierarhi, preoți, monahi și mireni se dezic de hotărârile sinodului panortodox din Creta

romania ortodoxa - sfinti romani fresca manastirea Petru Voda

M Ă R T U R I S I R E A

ierarhilor, preoților, monahilor și monahiilor, precum și a credincioșilor ortodocși de pretutindeni privitoare la hotărârile apostate ale Adunării ecumeniste din Creta la anul 2016

De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te (Tit 3.10)

Cu multă întristare am luat cunoștință de hotărârile Adunării din Creta prin care s-au introdus în Biserică noi teorii dogmatice și principii canonice străine de duhul patristic al Sfinților Părinți. Din numărul total de episcopi ortodocși din întreaga lume, doar un sfert au fost prezenți, iar dintre cei prezenți doar 11 Patriarhii din cele 14 au fost reprezentate. Considerăm că textele de o asemenea însemnătate trebuie să fie unanim acceptate, foarte minuțios formulate, cu toată precizia teologică și canonică, încât să respingă neclaritățile teologice și formulările incorecte, care pot conduce la răstălmăciri și denaturări ale cugetului Bisericii Ortodoxe. În continuare vom arăta de ce hotărârile Adunării din Creta sunt neclare dogmatic și sunt rodul compromisurilor diplomatice și de ce nu afirmă explicit că Biserica Ortodoxă este singura deținătoare a plinătății Adevărului.

1. Decretarea infailibilității patriarhale – instituirea unui nou organism supra-eclesial

Adunarea din Creta a desființat modelul de sobornicitate al Sinoadelor Bisericii, introducând prerogative papale anumitor Patriarhi, luând abuziv fiecărui episcop dreptul de vot. Combatem cu tărie decretul pct. 22 din “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” prin care se legitimează în Biserică un nou organism administrativ alcătuit exclusiv din anumiți Patriarhi cu drepturi depline în materie de dogme și canoane. Opinia personală a unui Patriarh (Întâistătător) nu poate impune și obliga niciun Sinod local sau vreun ierarh contrar propriei alegeri, altfel Patriarhii s-ar transforma în Papă care ar decide și și-ar impune suveranitatea de pe poziții de forță. De vreme ce plinătatea Bisericii este poporul, atunci nici Sinodul fără popor, nici poporul fără Sinodul Ierarhilor nu pot să se considere pe ei înșiși Trup și Biserică a lui Hristos și să trăiască în adevăr viața și învățătura Bisericii. Deși la această Adunare nu s-a întrunit consensul, trei Patriarhii refuzând participarea (Rusia, Georgia și Antiohia) și opt ierarhi nesemnând hotărârile, totuși în mod abuziv s-au legiferat și urmează să fie impuse hotărârile ecumeniste în toate Bisericile Ortodoxe.

2. Introducerea ereziei Ecumenismului ca dogmă în Biserică

Cele 13 referiri la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) din cadrul hotărârior privind “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” creează premeditat confuzii între diferențele dintre Biserică și Confesiuni, întroducându-se în același timp un termen nou, cel de “Biserici neortodoxe” în sensul întăririi Teoriei Ramurilor. În acest context nu se precizează clar ce/cine este Biserica și care sunt membrii acesteia, ce/cine sunt Confesiunile, ce înseamnă “Biserici neortodoxe” sau dacă mai există grupări eretice și schismatice în zilele noastre. Noi mărturisim o singură Biserică și toate celelalte grupări drept erezii și schisme. În mod intenționat nu se pomenește absolut deloc singura cale care conduce la unirea cu Biserica, anume întoarcerea ereticilor și a schismaticilor prin pocăință și botez la Biserica sfântă, sobornicească și apostolică a lui Hristos, una Biserica noastră Ortodoxă. Celelalte culte creştine sau confesiuni nu sunt “biserici neortodoxe”, pentru că Hristos nu a întemeiat totodată și Biserici ortodoxe şi Biserici neortodoxe, nici nu poate fi Capul mai multor Biserici, după cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel: “Există un Domn, o credinţă, un botez” (Efes. 4.5). Niciun participant la Adunarea din Creta nu a luat în considerare afirmația Sfântului Iustin Popovici (+1979): “Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală).”

3. Anularea conștiinței ortodoxe privitoare la mântuire

Observăm cum sistematic s-au eliminat din discuțiile preliminare termenii de schismatic și eretic, condamnarea ereziei și a ereticilor, înlocuirea termenului eretic cu neortodox, precum și acceptarea monofiziților, catolicilor și protestanților drept “biserici istorice” și confesiuni. Se recunoaște în termeni reali, expliciți, eclesialitatea ereticilor. Repetatele referințe la „înțelegerea Bisericii vechi” (pct. 5, 8, 18 din cadrul hotărârior privind “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”) creează intenționat o ruptură de esență între Biserica “învechită” a celor șapte Sfinte Sinoade Ecumenice și“prototipul noului om”, neo-socialistul redefinit dogmatic la pct.23 care va rezolva toate problemele lumii. Credem cu toată tăria că nu există absolut nicio diferență între Biserica din secolul al XXI-lea și Biserica primului veac pentru că una dintre caracteristicile Bisericii este și faptul că mărturisim de două mii de ani în Simbolul de credință că ea este apostolică. La pct. 12 se afirmă că scopul comun al dialogurilor teologice este restabilirea finală a unității în adevărata credință și în dragoste”. Sub acoperirea unui limbaj cu dublu înțeles, se induce ideea că și noi, ortodocșii, căutăm restabilirea noastră în dreapta credință și în unitatea dragostei, ca și cum le-am fi pierdut precum neortodocșii. Considerăm că această concepție este fundamental greșită teologic și legitimează în Biserică Teoria Ramurilor. Dacă am admite că Biserica este alcătuită şi din neortodocși, atunci Ortodoxia nu ar avea niciun rost, de vreme ce te poți mântui în orice comunitate neortodoxă sau necreştină şi nu mai trebuie să fii ortodox şi să trăieşti după asprimea canoanelor ortodoxe.

4. Noua inchiziție religioasă – Sfântul și Marele Sinod

Cu toate că la hotărârile supuse dezbaterii au existat dezacorduri totale sau parțiale sau contestații temeinice la anumite puncte – ținute în secret de Patriarhia Ecumenică, toate acestea au fost trecute cu vederea și nepomenite în hotărârile finale. Premeditat s-a creat o situație ambiguă atunci când, sub fiecare dintre documentele publicate în versiunea electronică figurează toate numele ierarhilor delegați, fără excepție, ceea ce face să se creadă că au semnat toți, ceea ce este o minciună. Originalele semnăturilor documentelor nu au fost publicate. Din păcate acest lucru arată cum principiul unanimității a fost grav încălcat, însă cu un scop: reducerea la tăcere a episcopilor nesemnatari și fabricarea unei false sinodalități. Întregul Trup al Bisericii lui Hristos nu are așadar vreun temei canonic pentru acceptarea ca ortodoxă a hotărârilor Adunării din Creta. Privitor pct. 6 al hotărârii “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” Ierarhul Ierotheos Vlachos menționează cu mâhnire manipulările, presiunile și injuriile la care au fost supuși ierarhii care nu au semnat că ”acceptă denumirea istorică a altor biserici și confesiuni creștine neortodoxe”. Confesiunile eretice nu pot fi numite „biserici” deoarece exact de aceea le denumim „rupte de întreg” (hairesis), și prin urmare ca eretice nu pot fi numite „biserici”.

5. Măsuri pentru combaterea ereziilor și hotărârilor necanonice semnate la

Adunarea din Creta

Respingem cu tărie opinia destul de răspândită potrivit căreia canoanele sunt pentru Biserică ceea ce sunt legile pentru stat, știut fiind că legile sunt stabilite de o instituție legislativă constituțională. Canoanele sunt stabilite de către Sinoadele Ecumenice care nu sunt o instituție, nu o administrație, ci reprezintă o lucrare dumnezeiesc-omenească în viața Bisericii, cu dimensiune teandrică, iar nu simplu omenească. Canoanele sunt o prelungire a teologiei dogmatice a Bisericii, care ajută în buna păstorire a poporului.

Cum poate un creştin să nu lupte pentru apărarea adevărului de credinţă şi să se mântuiască? Acest lucru îl spune şi Hristos în faţa oamenilor: “Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32-33). Sfântul Grigorie Palama (+1359) ne vorbeşte de trei categorii de necredincioși. Prima este a acelora care nu cred în existenţa lui Dumnezeu, a doua este aceea a ereticilor care denaturează sensul existenţei lui Dumnezeu, iar a treia este a celor care sfătuiesc pe creştini să stea liniştiţi în casele lor, să aibă o atitudine defensivă și lașă. Neimplicarea și tăcerea noastră va duce la înaintarea ereziei ecumeniste în Biserică, la unirea cu papismul, la unirea cu celelalte religii și la pierderea veșnică a mântuirii. Plecând de la Sfânta Scriptură și luând ca mărturie pe Sfântul Grigorie Palama care spune că cea de-a treia formă de necredință (ateism) este neimplicarea în lupta contra ereziei, tăcerea din frică, socotim că a venit vremea ca fiecare credincios al Bisericii Ortodoxe – cu atât mai mult ierarhul, preotul și călugărul – să mărturisească pe față împotriva apostaziilor din Biserică.

De aceea îndemnăm și chemăm pe fiecare ortodox la a duce lupta cea bună de apărare a Bisericii prin următoarele măsuri concrete:

Conștientizarea poporului drept-credincios prin predici și materiale audio-video care să evidențieze gravitatea și pericolul hotărârilor Adunării din Creta.

Întreruperea pomenirii la toate slujbele bisericii a arhiereilor semnatari ai hotărârilor de la Adunarea din Creta.

Preoții boicoteze activitățile de colportaj și cumpărarea de lumânări de la patriarhiile, mitropoliile și episcopiile ale ror ierarhi au semnat hotărârile Adunării din Creta.

Credincioșii ortodocși sub nici un chip nu trebuie mai participe la slujbele arhiereilor semnatari și nici se mai împărtășească din mâinile acestora. Cu mâna cu care au semnat trădarea credinței, Arhiereii nu mai pot împărtăși turma Ortodoxiei.

Îndemnăm cu toată stăruința pe credincioșii ortodocși se spovedească la acei preoți duhovnici care NU primesc hotărârile ecumeniste ale Adunării din Creta.

– Oprirea donațiilor de orice formă (pomelnice, cumpărarea de cărți, icoane și lumânări) către patriarhiile, mitropoliile și episcopiile ale ror conducători au semnat hotărârile ecumeniste ale Adunării din Creta.

Studenții teologi și elevii seminariști sunt datori nu mai participe la cursurile despre ecumenism predate în cadrul facultăților și seminariilor ortodoxe.

Susținerea cu toate mijloacele a ierarhilor, preoților și credincioșilor care se ridică hotărât împotriva trădării semnate la Adunarea din Creta.

Demascarea politicii globaliste de integrare religioasă ca fiind demonicã și fundamentată pe principii anticreştine.

6. Următorii pași ai apostaziei – internaționalismul religios și pregătirea venirii lui Antihrist

S-au făcut deja mari trădări din partea arhiererilor ortodocși la întrunirile din Lima (1982, Peru) prin recunoașterea botezului, preoției și euharistiei catolicilor (BEM), la întrunirile din Balamand (1993, Libia) unde Biserica Ortodoxă devine egală celei Romano-Catolice care zace în cacodoxie (credință greșită) și se introduce termenul de “biserici surori” adică cu putere egală de mântuire, la întrunirile din Ravena (2007, Italia) prin recunoașterea papei ca arhiereu valid, și reciproc, acordarea primatului papal Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, ca hotărâri total în afara Tradiției Ortodoxe. Suntem conștienți de un plan mondial ocult de unire a tuturor religiilor și globalizare a lumii pentru pregătirea venirii unui conducător unic mondial, Antihrist. Ultimele declarații elogioase ale papei Francisc despre deschiderea către “restabilirea unității” și “un bine comun al Bisericii” nu arată decât ralierea semnatarilor trădători ai Adunării din Creta la socialismul religios mondial. În fapt, la Adunarea din Creta nu s-a semnat unirea cu romano-catolicii, ci s-a săvârșit un lucru cu mult mai grav: auto-atribuirea infailibilității (negreșelniciei) și a primatului papal noii instituții numită Sfântul și Marele Sinod – papismul în Biserica Ortodoxă.

nu ne amăgim: cine aprobă și primește hotărârile Adunării din Creta, primește ecumenismul. Iar cine primește ecumenismul se lipsește de prezența Duhului Sfânt, Duhul Adevărului.

| sinodultalharesc

16 Comments

 1. Da, toate bune și frumoase, dar lipsite de substanță. Nu are curaj nimeni să semneze un asemenea document. Aceasta este mărturisire pe ascuns, adică falsă. Patriarhul trâmbițează, prin toți subordonații și pe toate canalele, despre marea victorie, în timp ce cățeii latră doar pe la colțuri. Românul nu mai are capacitatea de asumare a faptelor. Trist.

  1. citisem undeva pe un blog ca ar fi bina sa sa tina un sinod intradevar ortodox care sa dea anatema sinodului tilharesc. ma interb oare cine sa il mai organizeze.. Dumnezeu cu mila Lui.. e jale ce vremuri traim..

  2. O singura voce s.a ridicat, a Ieromonahului Macarie Banu, de la Oituz. Si probabil i se pregateste o “mazilire” ca la carte…:( restul…vorbe goale…

 2. Da FRATE. Astazi am primit si eu inapoi din sutele de biletele (pentru TREZVIA NEAMULUI ORTODOX). (Biletelul continea adrtesa SINODULTILHARESC XYZ) L-am intrebat de ce faci gestul acesta. Esti de la CATOLICI, PROTESTANTI, LUTERANI. Nu. Eu merg mai departe. Foarte bime. Urmatoarea statie e IADUL. Cobori? Nu a zis nimic . Mi-a intors spatele si s-a pierdut printre mireni.

 3. Eu cred cu tarie ca o sa mai raman cateva manastiri care or sa se dezica de acesti ecumenisti. Cel mai important lucru este sa nu ii mai pomeneasca pe acesti tradatori in Sfintele slujbe!!!! Din pacate ecumenisti au din ce in ce mai multi adepti,instruiti inca din bancile scolii teologice pe care ii infiltreaza in toate manastirile si bisericile. In foarte scurt timp duhovnicii adevarati or sa traca la Domnul sau or sa se ratraga prin pesteri iar bisericile vor fi conduse de catre Antihrist. Acesta este crunta realitate despre care este scris si in apocalipsa Sf Ioan.

 4. Doamne ajuta! cum ar trebuii abordati preotii de mir care refuza sa creada ca sa semnat tradarea ortodocsiei la Creta sau pur si simplu
  nu au taria sa marturiseasca lucrul acesta? ,pe mine personal ma infioara lipsa lor de atitudine de unitate dintre ei ,le e frica unul de
  altul ca se dau in gat la episcop ,episcop {IPS Irineu } ce a participat fara vreo explicatie teologica ,asta iarna,la Hannuka chipurile in calitate
  de invitat ,ca sa ce!!!!???sa traseze cat mai bine linia ecumenista pe care trebuie so urmeze clerul si enoriasii din Craiova ,care multi nici nu stim ce inseamna ecumenism si unde se vrea a se ajunge.Poate stie cineva de pe acest site preoti caterisiti din Craiova pe motiv anticip,anti ecumenism,anti ….babilon prezent in care traim .Numi dati neparat nume ci parohie sau indiciu unde poate fii gasit,am simtamantul ca numai acesti preoti isi vor pastra harul ,ceilalti prin tacere se vor face partasi cu ecumenistii si implicit cadere din har

  1. preotii trebuie abordati in duhul blandetii si responsabilizati.. insa trebuie sa fie din partea majoritatii din parohie, sau macar un grup de oameni uniti si cu argumente patristice si teologice

 5. Doamne ajuta; si eu doresc sa semnez aceasta marturisire, dar unde?

 6. Sfantul Teofilact al Bulgariei
  Luca 12,51-53: Vi se pare ca am venit sa dau pace pe pamant ? Va spun ca nu, ci dezbinare. Caci de acum inainte cinci dintr-o casa vor fi dezbinati: trei impotriva a doi di doi impotriva a trei. Dezbinati vor fi: tatal impotriva fiului si fiul impotriva tatalui , mama impotriva fiicei si fiica impotriva mamei, soacra impotriva nurorii sale si nora impotriva soacrei.

  Talcuire a Sfantului Teofilact la Luca 12,51-53 :”Hristos, cu adevarat “este pacea noastra”(Efeseni 2,14), insa spune ca “nu am venit sa dau pace pe pamant”, pentru aceea asemenea unei ghicituri este ceea ce graieste Domnul. Asadar, zicem ca nu toata pacea este fara de prihana si e buna, ci de multe ori este cu greseala si departe de dragastea cea dumnezeiasca ne arunca. Precum este cand ne impacam si ne unim cu cineva spre stricarea adevarului. Deci nu a venit Hristos ca sa e dea acest fel de pace, ci, dimpotriva, mai vartos ne voieste pe noi ca sa ne invrajbim unii cu altii pentru lucrul cel bun. Iar aceasta s-a si implinit in vremea prigonirilor crestinilor, caci intru o casa tatal elin era inbrajbit cu fiul credincios si maica si fiica sa si invers…

  Asadar, nu toata pacea si unirea este lucru bun, ci uneori si vrajba si dezbinarea oarecare lucru dumnezeiesc se pare a fi. Nimeni, dar, sa nu se imprieteneasca cu cei rai, ci chiar daca tatal, chiar daca maica, impotrivitori ai Legii lui Hristos de se vor afla, sa ne ivrajbim cu dansii, ca si cu unii care sunt vrajmasi ai adevarului.”

 7. Unde putem semna aceasta MARTURISIRE la care subsciu,in mod absolut? Doamne Iisuse Hristoase,Fiul Lui Dumnezeu,miluieste-ne si ne mantuieste pre noi!

 8. Subscriu absolut la aceasta petitie pentru ca doresc sa se pastreze neschimbata credinta ortodoxa mantuitoare si dreptmaritoare. Indemn pe toti fratii ortodocsi sa se trezeasca din somnul nepasarii si al lenevirii si sa nu se lase biruiti de frica si deznadejde,ci sa stea neclintiti in fata prigoanelor de tot felul !!!!. Dragostea de Dumnezeu si de oameni este cea care trebuie sa ne anime. Domnul nostru Iisus Hristos si Preacurata Lui Maica sa ne trezeasca, sa ne intelepteasca si sa ne miluiasca pe toti, izbavindu-ne de panerezia ecumenista . Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Comments