MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

CEI CE AU SEMNAT “MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI” SUNT PESTE  40000

Conform ultimei actualizări a listei cu semnatarii „Mărturisirii de credinţă împotriva ecumenismului” (11/11/2010), episcopii care au semnat Mărturisirea până în acest moment sunt opt – trei aparţin Bisericii Greciei, iar egumenii athoniţi sunt deja șase. Mărturisirea a fost semnată şi de mulţi alţi egumeni, preoţi şi mulţi credincioşi, iar înregistrarea de semnături continuă.

Episcopi care au semnat Mărturisirea de Credinţă:
Mitropolitul Pantelimon de Antinoe
Mitropolitul Serafim al Kythirelor şi Antikythirelor
Mitropolitul Cosma al Etoliei şi Akarnaniei
Mitropolitul Serafim al Pireului
Mitropolitul Artemie de Raşka şi Prizreni, Kossovo şi Metohia
Mitropolitul Natanael de Nevrokopios (Bulgaria)
Episcopul Gheorghe (Schaefer) din Mayfield, Egumenul Mănăstirii Sfânta Cruce din Wayne, West Virginia
Arhiepiscopul Nikiforos de Askalon

Egumeni care au semnat Mărturisirea de Credinţă:
Arhim. Hristodoulos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Cutlumuş – Sfântul Munte
Arhim. Iosif, Egumenul Sfintei Mănăstiri Xiropotamu – Sfântul Munte
Arhim. Filotheos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Karakalu – Sfântul Munte
Arhim. Agathon, Egumenul Sfintei Mănăstiri Konstamonitu – Sfântul Munte
Arhim. Nikodimos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Filotheu – Sfântul Munte
Arhim. Justin Pârvu, Egumenul Sfintei Mănăstiri “Sf. Arhangheli” – Petru Vodă, cu obştea
Arhim. Ambrozie, Egumenul Sfintei Mănăstiri Zografu – Sfântul Munte, cu obştea
La sfarsit aveti o lista mai extinsa a celor mai importanti semnatari.
Toţi acei clerici, monahi, monahii şi laici care doresc să participe la această mică consemnare a Mărturisirii Ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
Să trimită însă spre informare şi numele, prenumele, localitatea şi ţara, precum şi identitatea lor clericală, monahală sau profesională la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: [email protected]
Să fiţi siguri că această semnătură o veţi găsi în veşnicie în „cartea faptelor bune”, iar Sfinţii Ierarhi, Martiri şi Mărturisitori vă vor da sfânta lor sărutare şi îmbrăţişare frăţească mijlocind pentru voi la ceresul Împărat.
NEVOINŢĂ FRUMOASĂ!

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI[1]

SINAXA CLERICILOR ŞI MONAHILOR ORTODOCŞI DIN GRECIA

Toţi cei care prin harul lui Dumnezeu am crescut în dogmele cele binecinstitoare şi urmăm în toate Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească credem că:

Singura cale mântuitoare pentru oameni[2] este credinţa în Sfânta Treime, în opera şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt continue în trupul Lui, Sfânta Biserică. Hristos este singura lumină adevărată[3]; nu există alte lumini care să ne lumineze, nici alte nume care pot să ne mântuiască: „Şi nu este întru alt întru nimic mântuire, pentru că nici nume este altul sub cer dat întru oameni, întru care trebuie să ne mântuim noi”[4]. Toate celelalte credinţe, toate religiile care ignoră şi nu-L mărturisesc pe Hristos „venit în trup”[5], sunt făcături omeneşti şi lucrurile diavolului[6], nu conduc la adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu şi la naşterea din nou prin dumnezeiescul Botez, ci îi rătăcesc pe oameni şi îi conduc la pierzare. Noi, creştinii care credem în Sfânta Treime, nu avem acelaşi Dumnezeu cu nici o altă religie: nici cu aşa-numitele religii monoteiste (iudaismul şi islamul), care nu cred în Sfânta Treime.
De două mii de ani, Biserica întemeiată de Hristos şi călăuzită de Sfântul Duh a rămas statornică şi neclintită în Adevărul mântuitor învăţat de Hristos, predat de Sfinţii Apostoli şi păzit de Sfinţii Părinţi. Nu a fost îngenuncheată de cumplitele prigoane ale iudeilor, iniţial, şi ale închinătorilor la idoli, mai apoi, în primele trei secole; a arătat o mulţime de martiri şi a ieşit biruitoare, dovedind originea ei dumnezeiască. După cum minunat spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nimic nu este mai puternic decât Biserica… Dacă porţi război împotriva vreunui om, fie ai învins, fie ai fost învins; dar dacă porţi război împotriva Bisericii, vei fi învins fără să te dumireşti, căci Dumnezeu este mai tare decât toate”[7].

După încetarea prigoanelor şi triumful Bisericii asupra vrăjmaşilor din afară, adică a iudeilor şi a închinătorilor la idoli, s-au înmulţit şi s-au împuternicit vrăjmaşii dinăuntru ai Bisericii. Au apărut diferite erezii, care au încercat să perimeze (răstoarne) şi să falsifice credinţa predanisită, aşa încât credincioşii să fie zăpăciţi şi să slăbească încrederea lor în adevărul evanghelic şi în cele încredinţate. Marele Vasilie schiţând situaţia bisericească, creată de erezia lui Arie, care a dominat timp de patruzeci de ani şi administrativ, zice: „Dogmele Părinţilor sunt dispreţuite, predaniile apostolice sunt socotite de nimic, invenţiile oamenilor mai noi înlumesc Bisericile; aşadar, oamenii nu mai teologhisesc, ci tehnologhisesc; înţelepciunea lumii are întâietate îndepărtând lauda Crucii. Păstorii sunt izgoniţi, iar  în locul lor sunt introduşi lupi grei care sfârtecă turma lui Hristos”[8].

Ce s-a întâmplat cu vrăjmaşii din afară, religiile, s-a întâmplat şi cu cei din interior, ereziile. Biserica – prin marii şi luminaţii Sfinţi Părinţi, a definit şi a îngrădit credinţa Ortodoxă prin hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi Locale referitoare la anumite învăţături îndoielnice, dar şi prin conglăsuirea Părinţilor (consensus Patrum) asupra  întregului de teme al credinţei. Suntem mai siguri când îi urmăm pe Sfinţii Părinţi şi nu mutăm hotarele pe care ei le-au aşezat. Cuvintele „Următori Sfinţilor Părinţi” şi „Nu muta hotarele pe care le-au aşezat Părinţii noştri” constituie o linie sigură de drum şi supapa de siguranţă a credinţei şi vieţuirii noastre ortodoxe. Prin urmare punctele de bază ale mărturisirii noastre sunt următoarele:
1. Păzim neclintite şi nefalsificate toate cele legiuite de Sinoade şi de Părinţi. Primim toate câte ei le-au primit şi condamnăm toate câte ei le-au condamnat, ferindu-ne de contactul cu toţi cei care inovează în chestiunile credinţei. Noi nici nu adăugăm, nici nu desfiinţăm vreo învăţătură, nici nu o schimbăm. Sfântul Ignatie al Antiohiei, purtătorul de  Dumnezeu, scria deja în Epistola sa către Sfântul Policarp al Smirnei: „Tot cel ce se pronunţă împotriva celor hotărâte, chiar dacă ar fi vrednic de crezare, chiar dacă ar posti, chiar dacă ar trăi în feciorie, chiar dacă ar face minuni, să-ţi fie lup în piele de oaie, care lucrează stricarea oilor”. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind cuvântul Apostolului Pavel: „Dacă cineva va binevesti vouă, altceva decât aţi primit, să fie anatema”, observă că Apostolul „nu a zis că dacă propovăduiesc împotrivă sau leapădă totul, ci chiar şi ceva foarte mic dacă v-ar binevesti în afara celor primite, chiar dacă de întâmplare vor fi mişcaţi, anatema să fie”[9]. Sinodul al VII-lea Ecumenic, proclamând hotărârile lui împotriva iconomahilor către clericii din Constantinopol, scrie: „Am urmat Predaniei Bisericii Universale şi nu am făcut nici destindere (scoatere), nici prisosinţă (adaos), ci învăţându-ne apostoliceşte, ţinem Predaniile pe care le-am primit, primind şi îmbrăţişând întotdeauna câte Sfânta Biserică Universală de la începutul vremurilor a primit oral şi prin scris… Căci adevărata şi prea dreapta judecată a Bisericii nu acceptă nimic a înnoi în ea, nici a face vreo scoatere. Drept aceea, noi, urmând legilor părinteşti şi primind harul de la unicul Duh, am păzit toate cele ale Bisericii fără a tăia sau a împuţina cu ceva”[10].
Împreună cu Sfinţii Părinţi şi cu Sfintele Sinoade lepădăm şi anatematizăm toate ereziile care s-au ivit în cursul istoric al Bisericii. Dintre ereziile vechi, care supravieţuiesc până azi, condamnăm arianismul (supravieţuieşte la minciuno-martorii lui Iehova) şi monofizitismul, cel radical al lui Eutihie şi cel moderat al lui Sever şi Dioscor, conform hotărârilor Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon şi învăţăturii hristologice a marilor Sfinţi Părinţi şi Dascăli, precum a Sfântului Maxim Mărturisitorul, a Sfântului Ioan Damaschinul, a Marelui Fotie şi a imnelor din cult.

2. Proclamăm că papismul (romano-catolicismul – n.tr.) este pântecele ereziilor şi al rătăcirilor. Învăţătura despre „Filioque”, adică a purcederii Sfântului Duh şi de la Fiul, este contrară celor pe care Însuşi Hristos le-a învăţat despre Sfântul Duh. Întreaga ceată a Părinţilor – şi în sinoade şi în parte – consideră papismul ca erezie, pentru că în afară de Filioque, a introdus o mulţime de alte rătăciri, precum  primatul şi infailibilitatea papei, azima, focul curăţitor, imaculata concepţie a Născătoarei de Dumnezeu, graţia creată, răscumpărarea iertărilor (indulgentiae); a schimbat aproape toată învăţătura şi practica în legătură cu Botezul, Mirungerea, Dumnezeiasca Euharistie şi celelalte taine şi a transformat Biserica într-un stat lumesc.
Papismul actual s-a abătut mult mai mult decât papismul medieval de la învăţătura Bisericii, aşa încât el nu mai constituie continuarea vechii Biserici Apusene. A introdus o mulţime de noi exagerări în „mariologie”, precum învăţătura despre Născătoarea de Dumnezeu ca „împreună-mântuitoare” (corredemptrix) a neamului omenesc. A încurajat „Mişcarea Harismatică” a grupărilor protestante, chipurile pnevmato-centrice. A înfiat metode spirituale orientale de rugăciune şi meditaţie.  A introdus noi inovaţii în dumnezeiescul cult, precum corurile şi orgile muzicale. A prescurtat şi distrus cu totul Dumnezeiasca Liturghie. În spaţiul Ecumenismului a pus bazele religiei mondiale (pan-religia), recunoscând prin Conciliu II Vatican „viaţa duhovnicească” a celor de alte religii. Minimalismul dogmatic a condus şi la o împuţinare a cerinţelor morale, dată fiind legătura dintre dogmă şi morală, având ca urmare căderile morale ale înalţilor prelaţi şi dezvoltarea între clerici a deviaţiilor morale ale homosexualităţii şi ale pedofiliei[11]. Continuând să susţină „Uniaţia”, această caricatură a Ortodoxiei, prin care ca printr-un  cal troian îi înşeală şi îi atrage pe credincioşi, torpilează dialogul şi demistifică aşa-numitele sincere dispoziţii pentru unire.
În general, există o schimbare radicală a papismului şi o întoarcere spre protestantism după Conciliul II Vatican, precum şi o înfiere a unor diferite mişcări „spirituale” ale „Noii Ere”.
Conform Sfântului Simeon al Tesalonicului – Mistagogul, papismul a a provocat Bisericii cea mai mare stricăciune din câte au provocat toate ereziile şi schismele împreună. Noi ortodocşii avem comuniune cu papii dinainte de schismă şi pe mulţi papi îi sărbătorim ca sfinţi. Papii după schismă sunt eretici; au încetat să mai fie succesori în tronul Romei, nu au succesiune apostolică, pentru că nu au credinţa Apostolilor şi a Părinţilor. Din acest motiv, pe orice papă „nu doar că nu-l avem în comuniune, dar îl numim şi eretic”. Din cauza blasfemiei împotriva Sfântului Duh prin învăţătura despre Filioque, L-au pierdut pe Sfântul Duh, iar toate la ei sunt lipsite de har. Nici o taină a lor nu este validă după Sfântul Simeon. „Deci blasfemiază inovatorii şi departe de Duhul sunt, blasfemiind împotriva Duhului Sfânt, şi cu desăvârşire nu este întru ei Duhul Sfânt; pentru care şi cele ale lor sunt fără har, după cum harul Duhului l-au nesocotit şi l-au subminat… pentru care şi Duhul Sfânt nu se află întru ei, şi nimic duhovnicesc întru ei şi toate cele de la ei sunt goale şi noi şi contrarii Predaniei dumnezeieşti”[12].

3. Aceleaşi sunt valabile, într-un mai mare grad, pentru Protestantism, care ca un copil al papismului a moştenit multe erezii, iar pe de altă parte a  adăugat mult mai multe; respinge Predania, acceptând doar Sfânta Scriptură  (sola Scriptura), pe care o răstălmăceşte; desfiinţează Preoţia ca Har tainic special, cinstirea Sfinţilor şi a icoanelor; subestimează persoana Născătoarei de Dumnezeu; respinge monahismul; din Sfintele Taine acceptă doar Botezul şi Dumnezeiasca Euharistie, denaturând şi în acestea învăţătura şi practica Bisericii; învaţă predestinaţia absolută (calvinism) şi îndreptarea (mântuirea) doar prin credinţă, iar, în cele din urmă, partea lui „progresistă” a introdus preoţia femeilor şi căsătoria homosexualilor, pe care îi primeşte şi în Preoţie. Însă, în principal, este absentă eclesiologia, pentru că nu există sensul de Biserică, aşa cum îl deţine Predania Ortodoxă.

4. Unica modalitate de restabilire a comuniunii noastre cu ereticii este proclamarea rătăcirii în ceea ce-i priveşte şi pocăinţa, aşa încât să fie o adevărată unire şi pace; unire cu adevărul şi nu cu rătăcirea şi cu erezia. Pentru încorporarea ereticilor în Biserică, acrivia canonică pretinde primirea lor prin Botez. „Botezul” lor anterior, săvârşit în afara Bisericii, fără întreita afundare şi ridicare a celui ce se botează în apa sfinţită printr-o rugăciune specială şi de către un preot neortodox, nu este botez. Sunt lipsiţi de Harul Sfântului Duh, care nu există în cadrul schismelor şi ereziilor, şi, prin urmare, nu avem nimic comun care să ne unească, precum zice Marele Vasile: „Cei ce s-au lepădat de Biserică n-au mai avut harul Duhului Sfânt peste ei, căci a lipsit comunicarea prin întreruperea succesiunii…cei ce s-au rupt, devenind mireni, n-au avut nici putere de a boteza, nici de a hirotoni; nici nu puteau da altora harul Duhului Sfânt, de la care ei au căzut”[13].
Pentru aceasta  este netemeinică şi nesigură noua încercare a ecumeniştilor de a impune concepţia că avem botez comun cu ereticii, şi pe inexistenta unitate baptismală să susţină unitatea Bisericii, care există – chipurile – acolo unde există botezul[14]. Însă cineva intră în Biserică şi devine membru al ei, nu prin orice botez, ci prin singurul şi unicul Botez săvârşit de preoţii care au Preoţia Bisericii.

5. Atâta vreme cât ereticii continuă să rămână în rătăcire, respingem comuniunea cu ei, şi în mod deosebit rugăciunile în comun. Sfintele Canoane, în întregul lor, interzic nu doar coliturghisirile şi rugăciunile în comun în biserici, ci şi simplele rugăciuni în comun în spaţii private. Poziţia severă a Bisericii vis-a-vis de eretici provine dintr-o adevărată iubire şi dintr-un sincer interes pentru mântuirea lor şi dintr-o grijă pastorală ca nu cumva credincioşii să fie atraşi în vreo erezie. Cine iubeşte, arată adevărul, nu-l lasă pe celălalt în minciună;  altfel, iubirea, concordia şi pacea cu el sunt prefăcute şi false. Există un război bun şi o pace rea. „Căci mai vrednic de laudă este un război decât o pace care desparte de Dumnezeu” – spune Sfântul Grigorie Teologul[15]. Şi Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă: „Dacă vezi că se vatămă buna-cinstire, nu da întâietate împăcării în detrimentul adevărului, ci împotriveşte-te cu vitejie până la moarte… netrădând nicidecum adevărul”. Iar în altă parte recomandă accentuând: „Să nu acceptaţi nici o dogmă nouă sub pretextul iubirii”[16]. Această poziţie a Părinţilor şi-a însuşit-o şi marele luptător şi mărturisitor al Credinţei Ortodoxe înaintea latinilor, Sfântul Marcu al Efesului Evghenicul, care îşi încheie propria Mărturisire de Credinţă la Florenţa prin următoarele cuvinte: „Toţi Dascălii Bisericii, toate Sinoadele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne sfătuiesc să fugim de cei cu cugetă diferit (cu alte credinţe) şi a sta departe de împărtăşirea cu ei. Deci, să dispreţuiesc eu toate acestea, şi să urmez celor care sub pretenţiozitatea unei păci fabricate poruncesc unirea? Celor care au violat sfântul şi dumnezeiescul Simbol şi Îl introduc pe Fiul ca a doua cauză a Sfântului Duh? Căci celelalte ale dezaxaţiilor lor le las, avându-le pe cele de acum, dintre care şi un singur lucru era suficient, ca noi să ne fi despărţit de ei. Să nu pătimim aceasta niciodată, Mângâietorule Bune, şi fă să nu mă depărtez niciodată de credinţa faţă de care sunt dator, ci, ţinând învăţătura Ta şi a fericiţilor bărbaţi insuflaţi de Tine, să mă adaug părinţilor mei, ducând de aici, dacă nu altceva, măcar buna-cinstire”[17].

6. Până la începuturile secolului XX, Biserica a avut în mod ferm şi constant o poziţie de respingere şi de osândire în faţa tuturor ereziilor, precum este clar formulată în Sinodiconul Ortodoxiei, care se citeşte în Duminica Ortodoxiei. Se anatematizează ereziile şi ereticii, fiecare în mod particular; iar ca să nu rămână niciuna în afara anatemei, la sfârşit există o anatematismă generală: „Tuturor ereticilor anatema”.
Din păcate, această poziţie unică, fermă şi neoscilantă a Bisericii de până la începutul secolului XX a început treptat să fie abandonată, după Enciclica emisă de Patriarhia Ecumenică în 1920 „Către Bisericile lui Hristos de pretutindeni”, care, pentru prima oară, caracterizează în mod oficial ereziile ca biserici, care nu sunt înstrăinate de Biserică, ci sunt casnice (intime) şi rude. Recomanda  „să se reaprindă şi să se întărească înainte de toate iubirea între Biserici, neconsiderându-ne unele pe altele ca străine şi ale celorlaţi, ci rudenii şi apropiate (casnice) în Hristos şi împreună-moştenitoare şi in corpore ale făgăduinţei lui Dumnezeu în Hristos”[18].
Se deschise deja drumul pentru înfierea, constituirea şi dezvoltarea în spaţiul Bisericii Ortodoxe a ereziei Ecumenismului, această panerezie, iniţial o invenţie protestantă, iar acum avizată şi de catolici, erezie care înfiază şi legiferează toate ereziile ca biserici şi atacă  dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Mai mult, a fost dezvolată, se învaţă şi se impune de către Patriarhi şi episcopi o noua dogmă despre Biserică, o nouă eclesiologie. Conform acesteia, nici o Biserică nu este îndreptăţită să-şi  revendice exclusiv pentru ea caracterul de Biserică universală şi   adevărată. Fiecare este un fragment, o parte, dar nu Biserica întreagă. Toate împreună constituie Biserica.
Toate hotarele  (definiţiile)  pe care le-au pus Părinţii au căzut; nu  mai există nici o linie de definire şi de demarcaţie între erezie şi Biserică, între adevăr şi rătăcire. Şi ereziile sunt biserici, şi desigur multe, precum cea papală (catolică), se consideră acum ca biserici surori, cărora împreună cu noi Dumnezeu le-a încredinţat grija pentru mântuirea oamenilor[19]. Există şi în cadrul ereziilor harul Atotsfântului Duh, drept pentru care şi botezul lor, precum şi toate celelalte taine sunt valide. Toţi câţi s-au botezat, oricărei erezii ar aparţine, sunt mădulare ale trupului lui Hristos, ale Bisericii. Blestemele şi anatemele sinoadelor nu mai sunt valabile şi trebuie radiate din cărţile liturgice. Ne-am adăpostit în „Consiliul Mondial al Bisericilor” şi ne-am vândut substanţial – şi aceasta doar prin aderarea noastră – propria conştiinţă de sine eclesiologică. Am desfiinţat dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, dogma despre „un (singur) Domn, o (singură) credinţă, un (singur) Botez”[20].

7. Acest sincretism intercreştin, a fost dezvoltat acum şi într-un sincretism interreligios, care pune semnul egal între toate religiile şi theosevia, cinstirea de Dumnezeu cea una, de-Dumnezeu-descoperită în Hristos, cunoştinţa dumnezeiască şi viaţa în Hristos. Este atacată, în consecinţă, nu doar dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească în relaţie cu ereziile, ci şi dogma de căpetenie despre unica  Revelaţie în lume şi unica mântuire a oamenilor prin Iisus Hristos în relaţie cu religiile lumii. Este cea mai mare rătăcire, cea mai mare erezie din toate veacurile.

8. Noi credem şi mărturisim că doar în Hristos există posibilitatea mântuirii. Religiile lumii şi ereziile duc la pierzare. Biserica Ortodoxă nu este doar Biserica adevărată; este Biserica cea Una. Doar ea a rămas fidelă Evangheliei, Sinoadelor şi Părinţilor, şi, prin urmare, doar ea reprezintă adevărata Biserică Universală a lui Hristos. După Cuviosul Stareţ Iustin Popovici, Ecumenismul este numele comun pentru falsele biserici ale Europei Apusene. Numele lor comun este panerezia[21].
Această panerezie a fost primită de mulţi patriarhi, arhiepiscopi, episcopi, clerici, monahi şi laici dintre ortodocşi. O învaţă „cu capul descoperit”, a aplică şi o impun în practică, împărtăşindu-se în felurite chipuri cu ereticii, prin rugăciuni în comun, schimb de vizite, colaborări pastorale, aşezându-se radical pe ei înşişi în afara Bisericii. Poziţia noastră inspirată de hotărârile canonice sinodale şi de exemplul Sfinţilor este evidentă. Fiecare trebuie să-şi ia în serios responsabilităţile sale.

9. Desigur că există şi responsabilităţi colective, iar în principal cele ale Ierarhilor şi teologilor noştri cu mentalitate ecumenistă în faţa pleromei ortodoxe şi a turmei lor. Acestora le declarăm întru frica lui Dumnezeu şi cu iubire că această poziţie a lor şi deschiderile lor în activităţile ecumeniste sunt condamnabile din orice parte am privi, pentru că:

 1. pun la îndoială realmente Credinţa şi Predania noastră ortodox-patristică;
 2. seamănă îndoială în inimile turmei şi îi clatină pe mulţi, conducându-i spre divizare şi schismă şi
 3. atrag o parte a turmei în rătăcire şi prin aceasta într-un dezastru duhovnicesc.

Proclamăm, aşadar, că din aceste motive, cei care se mişcă în această iresponsabilitate ecumenistă, oricare ar fi poziţia pe care o ocupă în Organismul Ecleziastic, se opun Predaniei Sfinţilor noştri şi, în consecinţă, sunt în opoziţie cu ei.

De aceea, poziţia lor trebuie osândită şi respinsă de către întregul Ierarhilor şi al poporului credincios.

Câţi dintre clerici, monahi, monahii şi laici doresc să participe la această mică consemnare a mărturisirii ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”. Să trimită însă spre informare şi numele lor complet, precum şi identitatea lor clericală, monahală sau profesională, localitatea şi ţara la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: [email protected]

Mărturisirea de credinţă este semnată de următorii în mod doveditor şi verificabil. Au semnat-o şi o vor semna mult mai mulţi:

Mitropolitul Serafim al Kitherei şi Antikitherei
Mitropolitul Cosma al Etoliei şi Akarnaniei
Mitropolitul Serafim al Pireului
Mitropolitul Ieremia al Gortinei şi Megalopolisului
Arhimandritul Iosif, Igumenul Sfintei Mănăstiri Xiropotamu, Sfântul Munte
Protoiereul Gheorghios Metallinos, profesor emerit al Şcolii Universitare de Theologie din Athena
Protoiereul Theodoros Zisis, profesor emerit al Şcolii Universitare de Theologie din Thessalonic
Arhimandritul Marcu Manolis, proistamen (conducător) duhovnicesc al „Uniunii Orthodoxe Pan-Ellinice”
Arhimandritul Athanasie, Igumenul Sfintei Mănăstiri Stavrovunion, Cipru
Arhimandritul Timothei Sakkas, Igumenul Sfintei Mănăstiri Parakliti, Oropos
Arhimadritul Chiril Kehaghioglu, Igumenul Sfintei Mănăstiri Pantokrator, Melissohori, Langadas
Arhimandritul Sarandie Sarandos, parohul Sfintei Biserici a Adormirii Născătoarei-de-Dumnezeu, Amarusion
Arhimandritul Maxim Karavas, Igumenul Sfintei Mănăstiri a Sfintei Paraschevi, Milohori, Ptolemais
Arhimandritul Grigorie Haginikolau, Igumenul Sfintei Mănăstiri a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Arhimandritul Athanasie Anastasiu, Igumenul Sfintei Mănăstiri Marea Meteoră
Arhimandritul Theoclit Volkas, Igumenul Sfintei Sihăstrii a Sfântului Arsenie Cappadokianul, Halkidiki
Arhimandritul Hrisostom, Igumenul Sfintei Chinovii a Cuviosului Nicodim, Pentalofos, Gumenissa
Arhimandritul Theodor Diamantis, Igumenul Sfintei Mănăstirii Panaghia Molivdoskepasti, Koniţa
Arhimandritul Palama Kirillides, Igumenul Sfintei Mănăstiri a Naşterii Maicii Domnului, Kallipetra, Veria
Arhimandritul Lavrentie Gratsias, Sfânta Mitropolie a Florinei, Prespei şi Eordeei
Arhimandritul Meletie Vadrahanis, Sfânta Mitropolie a Florinei, Prespei şi Eordeei
Arhimandritul Pavel Dimitrakopulos, Sfânta Mănăstire a Schimbării la Faţă a Mântuitorului, Muţiala, Veria
Arhimandritul Ignatie Kalaitsopulos, Sfânta Mănăstire a Sfinte Paraschevi, Milohori, Ptolemais
Arhimandritul Simeon Gheorghiades, Sfânta Mănăstire a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Arhimandritul Augustin Siarras, Sfânta Mănăstire a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Arhimandritul Amvrosie Ghionis, Sfânta Mănăstire a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Gheronda (stareţul) Grigorie Ieromonahul, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Evstratie Ieromonahul, Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Filipp Ieromonahul, Coliba Marelui Athanasie, Mănăstirea Sfânta Anna Mică, Sfântul Munte
Ieromonahul Athanasie, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Ieromonahul Nicodim, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Ieromonahul Nifon, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Ieromonahul Hrisosotom Kartsonas, Coliba Sfântului Gheorghe, Mănăstirea Sfânta Anna Mică, Sfântul Munte
Ieromonahul Onufrie, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sfântul Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Ieromonahul Hrisanth, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sfântul Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Ieromonahul Azaria, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sfântul Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Ieromonahul Gavriil, Sf. Chilie Panaghia Gorgoepikoos, Sfânta Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Ieromonahul Panteleimon, Sf. Chilie a Sfântului Panteleimon, Sfânta Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Ieromonahul Tihon, Sf. Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Protoiereul Lambros Fotopulos, parohul Sfintei Biserici a Sfântului Cosma Etolul, Amarusion, Attica
Protoiereul Ioannis Fotopulos, parohul Sfintei Biserici a Sfintei Paraschevi, Attica
Protoiereul Athanasios Minas, Lutraki, Corinthia
Protoiereul Eleftherios Palamas, Sfântul Hristofor, Ptolemais
Protoiereul Konstantinos Migdalis, parohul Sf. Biserici a Sfântului Constantin, Volos
Protoiereul Photios Vezinias, profesor, Sfânta Mitropolie a Lagadasului
Protoiereul Antonios Vusdekis, parohul Sf. Biserici a Sfântului Nicolae, Nikea, Pireu
Preotul Dionisios Tatsis, pedagog, Koniţa
Preotul Dimitros Psarris, parohul Sf. Biserici a Atotputernicilor Arhangheli, Sesklon, Aesonia
Preotul Efthimios Antoniades, Sfânta Mitropolie a Larisei
Preotul Anastasios Gotsopulos, parohul Sf. Biserici a Sfântului Nicolae, Patre
Preotul Gheorghios Papagheorghiu, Sfânta Mitropolie a Dimitriadei
Preotul Peter Hirsch, Petrokerasa, Halkidiki
Preotul Theophanis Manuras, parohul Sf. Biserici a Sfântului Athanasie, Velestino, Magnesia
Ierodiaconul Theológ Kostopulos, Sf. Mănăstire a Sfintei Treimi, Ana Ghazea, Volos
Preotul Pashalis Ghinudis, Sfânta Mitropolie a Larisei
Preotul Gheorghios Diamantopulos, Lavrion, Sfânta Mitropolie a Mesogeei
Preotul Vasilios Kokolakis, parohul Sf. Biserici a Cinstitei Cruci, Holarghos, Attica
Preotul Petros Pantazis, parohul Sf. Biserici a Schimbării la Faţă, Halandriu
Ierodiacon  Iraclidie Kleanthus, Sfânta Mitropolie a Tamasei
Ierodiacon Antonie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohoriu
Gheronda (stareţul) Theolipt Monahul, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Gavriil Monahul, Chilia Sfântului Hristodul, Karies, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Ilarion Monahul, lângă Arsanaua Konstamonitului, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Daniil Monahul, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Acachie Monahul, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Ştefan Monahul, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Pavel Monahul, Sf. Chilie a Sfinţilor Apostoli, Schitul Xenofont, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Onufrie Monahul, Sf. Chilie a Naşterii Maicii Domnului, Sf. Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Nectarie Monahul, Sf. Chilie Izvorul Tămăduirii, Sf. Mănăstire Kutlumusiu, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Isaac Monahul, Sf. Chilie a Zămislirii Născătoarei-de-Dumnezeu, Sf. Mănăstire Stavronikita, Sfântul Munte
Monahul Arsenie Vliagoftis, Sf. Sihăstrie a Sfântului Arsenie Cappadokianul, Halkidiki
Monahul Gheorghie, Sf. Chilie a Naşterii Maicii Domnului, Sf. Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Monahul Hristofor, Sf. Chilie a Sfinţilor Apostoli, Schitul Xenofont, Sfântul Munte
Monahul Maxim, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Monahul Dosithei, Kathisma Sf. Mănăstiri Kutlumusiu, Sfântul Munte
Monahul Spiridon, Chilia Sfântului Nicolae, Sf. Mănăstire Kutlumusiu
Monahul Damaschin Aghioritul, Sf. Chilie a Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Mănăstire Karakallu
Monahul Savva Lavriotul, Sf. Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte
Monahul Theofil Aghioritul, Sf. Chilie Sambri, Sfântul Munte
Monahul Paisie, Sf. Chilie a Sfinţilor Arhangheli „Savvaion,” Sfântul Munte
Monahul Heruvim, Sf. Chilie a Sfinţilor Arhangheli şi Sfântului Ioan Cucuzel, Sfântul Munte
Monahul Nicodim, Sf. Chilie a Sfântului Nectarie, Kapsala, Sfântul Munte
Monahul Dosithei, Sf. Mănăstire a Schimbării la Faţă a Mântuitorului, Sohos, Langada
Monahul Hariton, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Nicodim, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Averchie, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Pródrom, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Arsenie, Sf. Colibă a Cuviosului Gherasim, Schitul Sf. Panteleimon, Sf. Mănăstire Kutlumusiu, Sfântul Munte
Monahul Evstratie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Arsenie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Ignatie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Mihail, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Nectarie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Rafail, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Mardarie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Dionisie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Dimitrie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Pahomie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Luca, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahia Mariam, Igumena Sf. Mănăstiri a Sfântului Lavrentie, Fili
Monahia Hristonimfa, Sf. Mănăstire a Sfântului Lavrentie, Fili
Monahia Lavrentia, Sf. Mănăstire a Sfântului Lavrentie, Fili
Nikolaos Vasiliadis, theolog şi scriitor, Frăţia Theologică „Sotirios”
Despina Anastasiadu Gheorguda, Nipiaghogos, educatoare, consilier educaţional primar
Panaghiota Antsu, filolog şi theolog, Thessalonic
Gheorghios Gheorgudas, doctor în theologie, consilier educaţional primar
Ioannis Dekliomis, theolog, Thessalonic
Stefanos Ziogas, profesor de filologie, Thessalonic
Dimitrios Karaghiannidis, antrenor, Thessalonic
Vasilios Kermeniotis, profesor, Ptolemaida
Agathi Kiriakidu-Theodosiu, filolog, Thessalonic
Gavriil Lampsidis, jurnalist, Thessalonic
Sotirios Lisikatos, theolog şi filolog, Thessalonic
Hristina Bulaki-Zisi, profesor-asistent primar la Şcoala de Theologie A.P.Th.
Dimitrios Mavridis, matematician, Thessalonic
Konstantinos Nusis, filolog şi theolog, Volos
Lavrentios Ntetsiortsio, publicist şi scriitor, preşedintele Uniunii Filo-orthodoxe „Cosmas Flamiatos,” Eghion
Andreas Papavasiliu, doctor în theologie, inspector primar de educaţie secundară, Cipru
Panaghiotis Simatis, profesor de theologie, secretarul Uniunii Filo-orthodoxe „Cosmas Flamiatos,” Eghion
Konstantinos Stavrinidis, Athena
Marina Stravaku, filolog, Thessalonic
Afrati Strakali-Tzoanopúlu, filolog, Thessalonic
Malamati Strakali-Papaioánnu, filolog, Thessalonic
Dimitrios Zisis, consilier educaţional şi theolog, Kastoria

 


 

[1] Text preluat din Săptămânalul Uniunii Panelenice, „Orthodoxos Typos”, nr. 1785 din 29 mai 2009, pp. 1 şi 7) şi tradus din limba greacă de monahul Leontie. Semnăturile în limba engleză au fost preluate de pe adresa:  https://oodegr.com/english/oikoumenismos/omologia_pistews.htm#_ednref1
[2] A se vedea opera lui Ghenadie al II-lea Sholarios, patriarhul Constantinopolului, Despre singura cale de mântuire a oamenilor (în greceşte), în Gheorghios Sholarios, Apanta ta evriskomena, Oevres Completes de Georges Scholarios, vol. I-VII, Paris 1928-1936, ed. L. Petit – X. Siderides – M. Jugie, vol. III, 434-452.
[3] Ioan 8:12: „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. Idem 3: 19: „Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina”.
[4] Fapte 4: 12.
[5] I Ioan 4: 2-3: „Tot duhul care mărturiseşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, de la Dumnezeu este; şi tot duhul care nu mărturiseşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, de la Dumnezeu nu este; şi acela este al lui antihrist, de care aţi auzit că va veni; şi acum în lume este”.
[6] A se vedea Cosma Etolianul, Învăţături, în I. Menounou, Cosma Etolianul, Învăţături (şi Biografia), ed. „Tinos”, Atena, Învăţătura I 1, 37, pag.142: „Toate credinţele sunt mincinoase, false, toate ale diavolului. Acest lucru l-am înţeles drept adevărat, dumnezeiesc, ceresc, sănătos (corect), desăvârşit şi pentru mine şi pentru voi, cum că singură credinţa binecinstitorilor şi ortodocşilor creştini este bună şi sfântă, şi a crede şi a ne boteza în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.
[7] Omilia înainte de surghiunire 1, EΠΕ 33, 186 (în limba greacă).
[8] Epistola 90, Către preasfinţii fraţi şi episcopi din Apus 2, EΠΕ 2, 20  (în limba greacă).
[9] Gal. 1:9. Omilii la Galateni, cap. I, PG 61, 624.
[10] Mansi, 13, 409-412.
[11] Laxismul şi decăderea morală chiar şi între clerici a fost semnalată chiar de la începuturile secolului XV de către Sfântul Simeon al Tesalonicului. A se vedea Epistola Dogmatică 16 în D. Balfour, Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (1416/17 – 1429), Opere Teologice, Analekta Vlatadon 34, Tesalonic 1981, p.218: “Şi mai mult, ei nu privesc adulterul ca pe ceva ce implică iadul întreg, nici măcar în rândurile preoţilor lor, ci dimpotrivă, ei îşi doresc cu neruşinare concubine şi tineri pentru adulter şi doresc să slujească în fiecare zi “.  Ibid,15 , pag. 216 : ” De asemenea, ei nu au un mod de viaţă evanghelic; întrucât orice fel de lux şi adulter nu reprezintă pentru ei ceva reprobabil şi nici orice altceva ce este interzis pentru creştini”.  Decăderile morale care se văd în ultimul timp chiar şi în rândul clerului ortodox sunt rezultatul liberalismului şi secularismului ecumenist.
[12] Dialog 23, PG 155, 120-121. Epistola despre fericiri 5, în D. Balfour, Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului (1416-17 – 1429). Opere teologice, Analekta Vlatadon 34, Tesalonic 1981, p.226.
[13] Epistola I Canonică, Către Amfilohie de Iconium, canonul 1.
[14] În textul celei de-a 9-a Adunări Generale a Consiliului Mondial al Bisericii în Porto Alegre (Brazilia 2006) care a fost acceptat de către reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe şi a avut ca titlu „Chemaţi să fie o Unică Biserică” (Called to be the One Church), în paragraful 8 se menţionează: „Toţi cei botezaţi în Hristos sunt  uniţi în Trupul Lui”. În paragraful 9: „Faptul că noi toţi în comun aparţinem lui Hristos prin botezul în numel Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, dă posibilitatea bisericilor şi le cheamă să păşească împreună chiar şi atunci când nu cad de acord. Asigurăm că există un singur botez, precum există doar un singur trup şi un  singurDuh, o singură nădejde a chemării noastre, un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Dumnezeu şi Tată al nostru, al tuturor (vezi Efes. 4: 4-6)”. Mitropolitul Ioannis (Zizioulas) de Pergam, în lucrarea Orthodox Ecclesiology and the Ecumenical Movement, Sourozh Diocesan Magazine (Anglia, august 1985, vol. 21, p. 23) a preîntâmpinat această poziţie scriind: Within baptism, even if there is a break, a division, a schism, you can still speak of the Church. … The Orthodox, in my understanding at least, participate in the ecumenical movement as a movement of baptised Christians, who are in a state of division because they cannot express the same faith together, In the past this has happened because of a lack of love which is now, thank God, disappearing. (În botez, chiar dacă există o ruptură, o despărţire, o schismă, poţi încă să vorbeşti despre Biserică. … Ortodocşii, cel puţin după părerea mea, participă la mişcarea ecumenică ca la o mişcare a creştinilor botezaţi, care se află într-o situaţie de despărţire, pentru că nu pot să exprime aceeaşi credinţă împreună.  În trecut , aceasta se întâmpla din lipsa de iubire, care acum, slavă lui Dumnezeu, dispare.)
[15] Cuvânt apologetic despre fuga în Pont 82, ΕΠΕ 1, 176.
[16] Omilia 22 la Romani, 2, PG 60, 611. Omilia 2 la Filipeni,1, PG 62, 119.
[17] Mărturisirea de credinţă expusă la Florenţa, în Documents relatifs au Concile de Florence, II, Oeuvres anticonciliaires de Marc d’Ephese, de L. Petit, Patrologia Orientalis 17, 442.
[18] A se vedea I. Karmiris, „Monumente Dogmatice şi Simbolice ale Bisericii Ortodoxe Universale” (în limba greacă), vol. 2, p. 958.
[19] A se vedea Declaraţia Comună a papei Ioan Paul al II-lea şi a patriarhului Bartolomeu în timpul vizitei celui de-al doilea la Roma, pe 29 iunie 1995. Mai devreme, aceleaşi lucruri fuseseră proclamate şi de către Comisia Teologică Mixtă pentru Dialogul dintre ortodocşi şi catolici la Balamand (Liban) în 1993.
[20] Efeseni 4:5.
[21] Arhim. Iustin Popovici, Biserica şi Ortodoxă şi Ecumenismul (în limba greacă), Tesalonic 1974, p. 224.

532 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Am trimis și la emailul scris în articol!

  Doamne ajută frați creștini!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Da,sant impotriva ecumenismului.Un an cu folos duhovnicesc.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Marturisirea impotriva Ecumenismului si semnez.Doamne ajuta!

  • oana,ioan,ecaterina

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   „Suntem de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnam”.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   OFF TOPIC - ULTIMUL ARTICOL

   http://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/09/06/de-ce-sfintii-grigorie-palama-si-arsenie-boca-sunt-prigoniti-si-astazi-de-catre-catolici-si-masoni-radu-iacoboaie-6-septembrie-2014/

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisitrea impotriva Ecumenismului. sper sa pot trimite si confirmarea. Sa fim cat mai multi care sa fim uniti impotriva acestui flagel care cauta sa cuprinda pe tot masi multi, mai ales clerici. sa nu-i ascultam pe acestia . Ii avem pe Pr. Iustin, Arsenie, Mihail Jar, Andrei Fagateanu.

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  In afara Parintelui Iustin Pirvu nu prea vad preoti romani care sa fi semnat aceaste Marturisire.

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt si multi clerici si monahi romani care au semnat-o. O parte dintre ei sunt pe pagina site-ului din Grecia, iar restul in fisierul cu lista completa a celor care au semnat.

  Pr. Vasile

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Care e cel mai rău lucru din această lucrare a lui Dumnezeu, pentru că el s-a rugat ca toţi să fie una?

  Si chiar nu este nimic bun a ne ruga impreuna, daca el a spus ca unde doi sau trei se adună ÎN NUMELE MEU sunt si eu prezent?!

  Dumnezeu sa aiba mila de noi si sa ne binecuvanteze!

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dumnezeu voieste ca toti sa fim una in El, adica in Biserica Sa cea una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca. Si acolo unde snt doi sau trei adunati in numele Sau in dreapta credinta, acolo este si El.

  Insa rugaciunea in comun cu eterodocsii este cu totul altceva, si nu la asta s-a referit Mantuitorul.

  Crestinii poti fi uniti in multe, dar nu orice unire este bine lacuta lui. Si dusmanii lui Hristos, comunistii, cereau si doreau ca toti (proleterii) din toate tarile sa se uneasca. Si ei cautau unitatea.

  Asadar, nu orice unita este buna, ci doar cea in Hristos intru dreapta credinta ortodoxa.

  Pr. Vasile

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  inceputul acestei marturisiri ar fi ca sa nu se mai mearga la bisericile unde slujesc ecumenistii !!referitor la bor am o intrebare : ie sau nu e sefu bor: ecumenist ? daca ie ecumenist inseamna ca toti cei cel pomenesc sant ecumenisti !! daca nu ie atunci ce sa semnam si pentru ce si impotriva cui ? caci ereziile sant facute de oameni cu inpiratie de la dracu

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pentru pr vasile :tu nu il pomenesti la slujbe pe episcopul ecumenist? atunci nu mai da sfaturi,sfatuieste te singur ! noi am mai vorbit si ai recunoscut ca episcopul tau e ecumenist ,insa te scuzai ca nu este un ecumenist maximal.. esti glumetz maximal !

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Rugaciunea comuna cu cei de alte confesiuni si de alte credinte?! Pai, asta e invatatura Sfintilor Parinti? Asa ne-a invatat Mantuitorul? Iisus ne-a invatat sa fim UNA, in Duhul Sfant, adica ne-a cerut sa fim sfinti, nu uniti lumeste in numele lui antihrist!

  In zilele noastre asistam la batjocorirea credintei si din interior.
  Masonii au pus mana pe fraiele Bisericii si asta nu mai e o noutate. Portocaliul a patruns in biserica lui Hristos, dar vai de cei prin care vine sminteala aceasta. Insusi Mantuitorul a spus despre Iuda ca mai bine era daca nu se nastea. La fel cred ca ar spune astazi si despre ierarhii si preotii masoni. Mai bine nu se nasteau. Mai bine isi alegeau o alta profesie. Caci mult li s-a dat si mult li se cere.

  Dumnezeu sa ne ajute ca in perioada de cernere care va urma sa reusim sa ne mentinem credinta ortodoxa asa cum am mostenit-o. Ne va fi greu, pentru ca multi sunt debusolati. Multora nu le vine sa creada ca exista ierarhi masoni. Adica uraciunea pustiirii stand in locul care nu li se cuvine. Isi fac o cruce stramba si zic ,,Doamne miluieste!'', dar stim noi cui se inchina cu adevarat? Caci si-au pus si in biserici semne masonice, blasfemiatoare pana si pe icoane! Doar cand ii vedem prigonind pe cei mai sfint preoti si episcopi, atunci ne dam seama cum stau lucrurile. Dupa faptele lor ii cunoastem, nu dupa vorbe!

  Dumnezeu a ingaduit sa se intample astfel pentru pacatele noastre si ale lumii in care traim. Scopul nostru este sa ne mantuim, nu sa ascultam orbeste de ierarhii ecumenisti si masoni. Vremea lor nu poate sa dureze atat cat vor ei! Dumnezeu poate scurta acele vremuri.

  Sa ne incredintam vietile noastre voii lui Dumnezeu si sa ne impotrivim antihristului. Daca vom castiga toate bunurile materiale pentru nu se stie cate zile, luni sau ani, dar ne vom agonisi osanda vesnica nimic, care va fi castigul nostru? Nu suntem noi ca bogatul care este numit nebun in Evanghelie?

  Asa ca nu pot decat sa dezaprob ecumenismul.

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Isus s-a rugat ca toţi să fie una. E visul lui Dumnezeu. Unii au încercat prin ecumenism. Dar, se pare, după unii, că nu e bun. Nu facem ecumenism pentru că nu e bun. Dar atunci ce facem, cum facem pentru a împlini visul lui Dumnezeu?! Care e oferta dumneavoastră?!

  Domnul să aibă milă de noi şi să ne lumineze!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Laurentiu
   Iti raspunde Parintele Papacioc: http://vimeo.com/8888411

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Nu ecumenismului papalitatii! E pan-erezia secolului 21! Cand voi papistasii o sa va lepadati de toate ereziile voastre si o sa va intoarceti la Biserica lui Hristos de unde ati plecat, atunci noi o sa va primim si o sa fim Una si o sa ne rugam in comun! Pana atunci, Dumnezeu sa va lumineze calea si sa va lepadati de toate ereziile papei si sa va pocaiti!

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez Marturisirea impotriva ecumenismului!
  Cum as putea avea macar un dialog, nu mai vorbesc de partasie, cu cei ce nu cred in Iisus cel cu Cruce sau Maica LUI?

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Exista si posibilitatea de a vota impotriva?

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De îndată ce recunoaște că e sectant înseamnă că e pe calea cea bună.

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sant in potriva ecumenismului ei sant sectari vicleni.vicleni

 15. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sa revina inapoi de unde au plecat taina sfantului botez prin afundare si sarespecte canoanele sfintilor parinti ortodoxsi.papistasi.budisti.mahomedani.si toate cele lalte secte nu avem nici un dialog cu ei decat sa le spunem adevarul ca sat sectari anti hristi.amin

 16. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sustin aceasta marturisire de credinta. In ea ne regasim toti cei care, pe aceasta planeta, oriunde am fi, pastram, dupa puterile noastre, Cuvantul dintai al Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, intru Sfanta credinta Ortodoxa, singura cale a Adevarului si Vietii. Sa daruiasca Dumnezeu, din mare mila Sa, sa fim din ce in ce mai multi si, de ce nu, toti oamenii, intru cetatea ortodoxiei.

 17. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sustin

 18. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Doina

 19. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Martursirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 20. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Suntem de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnam.
  Doamne ajuta-ne, miluieste-ne, intareste-ne in credinta, sa putem face fata celor ce vin.
  DOAMNE IARTA SI NE MILUIESTE PE NOI PACATOSII
  Gabriel si Florentina

 21. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Subscriu!
  Doamne-Ajuta !

 22. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Marturisind Dreapta Credinta Ortodoxa, suntem implicit impotriva ecumenismului (...care le are pe toate, numai Adevarul nu). Semnam cu smerenie si nadejde in mila si intarirea Domnului nostru Iisus Hristos! Doamne ajuta!

  • Anisoara-Manuela Sandu

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Marturisesc Dreapta Credinta Ortodoxa impotriva ecumenismului si semnez. Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma cu mila si dragostea Ta!

 23. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu sunt de acord cu ecumenismul : e alterarea dreptei credinte ortodoxe .

 24. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De la sfinti am observat ca vor sa niveleze totul cei care vor ecumenismul. Nu se poate sa le acceptam celorlalte religii, ereziile lor. Asta ar insemna sa nu credem in credinta noastra, Ortodoxia. Pr Arsenie Papacioc spune ca trebuie sa ii iubim, si iubindu-i sa le aratam adevarul, nu acceptandu-le toate ereziile. Daca le acceptam ereziile lor inseamna ca nu ii iubim ci suntem nepasatori si fata de Ortodoxie si fata de mantuirea lor.
  Nu sunt de acord cu ecumenismul. Sfintii zilelor noastre spun ca ii cea mai mare inselare a zilelor noastre.

 25. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu ecumenismului

 26. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ECUMENISMULUI

 27. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 28. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 29. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ECUMENISMULUI.si
  DOAMNE AJUTA!

 30. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu ecumenismului

 31. Octavian Farcasanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

  Cei ce au ratacit calea cea dreapt,[s-o caute si sa vina ei spre noi.
  Dar ce ne facem cu ierarhii romani pentru care duplicitatea este a doua natura ;i care pentru locul caldut, l-au si vandut pe Mantuitorul Iisua Hristos. Sunt elocvente figurile lui Nicolae Corneanu, a episcopului de la Oradea, a patriarhului Daniel care s-a opus pedepsirii lor, care cocoloseste Spagoveanu pus pe capatuiala, un Nifon care
  s-a spetit tot ajutand securitatea etc.
  Cancerul este prea avansat si ma tem pentru viitorul Bisericii.
  Uitati-va in jur si vedeti care sunt preocuparile episcopilor romani, al majoritatii lor si al majoritatii preotilor.
  Intre cler si popor este o prapastie pe care episcopii au sapat-o atat de adanc incat nu mai poate fi trecuta de ei.
  Ati auzit pe vreunul discutand despre ecumenism ca despre o erezie?!.
  Dimpotriva. Ecumenismul este bun; mergem pe la Roma, pe la Paris, pe la Bosey(?). Iesim in lume, participam la festinuuri,....E foarte bine !
  Halal. Cu asa pastori, asa turma.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
   DOAMNE AJUTA!

 32. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu sunt de acord cu ecumenismu

 33. ilinca-panait ramona elena

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 34. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez! Daniela Isac

 35. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sa nu uitam niciodata ca prima adunare ecumenista s-a soldat cu rastignirea Mintuitorului, si atunci El s-a rugat pentru ei: iarta-i Doamne ca nu stiu ce fac! aratandu-le celor ce acum ne indeamna la iubire doar in trupuri, calea de urmat.

 36. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  citeam undeva ca ucenicul unui parinte a mers pana intr-o cetate pt ceva si a intrat intr-o biserica si s-a impartasit, fara sa stie ca e eretica iar batranului i s-a aratat in vedenie ca ucenicul lui a preacurvit,deci cei ce se roaga impreuna cu ereticii se impartasesc din erezia lor si se fac apostoli ai minciunii,iar cand se impartasesc euharistic cu ei insusi tatal intunericului isi face salas in ei demonizandu-se acesti trambitatori ai "pacii si dragostei"nu fac altceva decat sa sfasie unitatea dragostei care nu se poate desparti de adevar si doar impreuna se gasesc,au furat cuvantul "ecumenic"cu scopul de a induce in eroare pe ortodocsi deoarece e cuvant ortodox adevaratul ecumenism pt ortodocsi e acela de a se uni intre ei mai intai,sa scape de virusul troian pe care l-au primit in 1923-`24sa rezolve cu schismele din interiorul ei si dupå aia sa deschida un dialog cu ereticii si paganii pt luminarea lor si doar atat nu rugat si impartasit cu ei.Prin ecumenism misionarismul ortodox a murit,ereticii si paganii nu mai iau lumina,li se spune sa ramana acolo unde sant ca si la ei in biserica e ristos si sa astepte unirea cea mincinoasa a unei singure turme cu antihrist in fruntea ei

 37. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Petitia aceasta

 38. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 39. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sant de acord cu petitia asta .

 40. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
  Mariana Gurza
  Timisoara

 41. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  IULIANA NICOLA
  Slatina, judetul Olt

 42. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  FELICITARI ORTODOXIEI PENTRU INITIATIVA.
  DUMNEZEU ESTE UNUL SINGUR.

  DOAMNE LUMINEAZA-NE MINTILE!

 43. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu ecumenismului

 44. DANIELA si ALEXANDRU TUDORACHE

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Suntem de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnam!
  DOAMNE AJUTA!

 45. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 46. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu ecumenismului....................nu are ce cauta in sfinta noastra traditie.

 47. Rosioru Cornelia

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu ,,Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului "
  si semnez
  Nu trebuie nici o explicatie,motivatie sau interpretare subiectiva. Credinta este una, sfinta ;
  nu se negociaza !Doamne ajuta!

 48. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt TOTAL impotriva ecumenismului si ca dovada semnez
  gb

 49. crican monica gabriela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ECUMENISMULUI

 50. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 51. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Scriptura ne invata ca Hristos a intemeiat un singur Crestinism dreptmaritor,o singura Biserica nepieritoare si a aratat o singura Treime Sfanta.
  Crestinism inseamna o singura credinta apostolica vesnica si neschimbata,nu mai multe biserici ,nu mai multe crestinisme,nu mai multi hristosi,nu mai multe treimi,nu mai multe religii.
  Scriptura ,insa,nu ne descopera si nu ne vorbeste de un "dumnezeu lumesc",de dreptatea sau calea multimilor,de un adevar al "democratiei",al logicii si echitatii,de o biserica " a celor multi",ci de un singur Dumnezeu,un singur adevar si o singura credinta mai presus de lume si de oameni: Dumnezeu-Omul Iisus Hristos.
  Asadar:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 52. Prepelita Ioan (republica moldova ) ortodox pe stil vechi . AMIN

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  semnez si eu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului, caci nu vreau alt Dumnezeu

 53. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  silvica semneaza si ea. sunt de acord,pentru marturisirea de credinta impotriva ecumenismului,amin,doamne ajuta,semnez si pentru sotul meu amin, amin,amin

 54. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.Doamne ajuta si Iarta-ne greselile!

 55. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Dumnezeu sa ne intareasca si sa ne lumineze

 56. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sfintele Manastiri din Athos si Romania sa se roage pt noi

 57. Florentina Dumitru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Si Eu Eu Laura Cipriana sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului Care numai respecta nimic din cele ale Sfintilor ... si semnez pentru mantuirea mea si a altora Care nu vor accepta nici cipuirile anticristilor

 58. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  cer iertare pentru gramatica...

 59. HORTOLOMEU GHEORGHE ovidiu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  A SOSIT VREMEA PRIGOANEI TREBUIE SA MARTURISIM PANA LA JERFA ASA CUM AU FACUT-O ADEVARATII CRESTINI. SA NE RUGAM LUI DUMNEZEU SI MAICII SALE CELEI PREACURATE SA FIM MARTURISITORI SI JERTFELNICI PANA L A ULTIMA SU FLARE. DOAMNE AJUTA.

  • Baltag Lică

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Mărturisesc că nu sunt de acord cu ecumenismul.Acesta (ecumenismul) este o cumplită înșelare pentru orice om care îl va accepta.Este lepădare de dreapta dredință,adică este lepădare de Hristos,Domnul și Dumnezeul nostru.Acum și aici se scrie pașaportul de intrare în Rai.Atenție deci cui vă alăturați.Vă rog,în numele Domnului Iisus Hristos,să nu primiți actele ce conțin cipuri.Pregătiți-vă sufletele pentru mucenicie,adică pentru întîlnirea dintre Hristos și prietenul LUI care ești tu în condițiile respectării celor precizate anterior.Fiți fără frică pentru că ,,Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului"zice Domnul.Iar dacă Domnul este cu noi,cine ni se va putea pune împotrivă?Luptați până la capăt și veți primi cununa .Asta-i fraților întru Hristos.Așa să ne ajute BunulDumnezeu.Amin!

   • Baltag Lică

    Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Am uitat să semnez cele declarate .Revin și mărturisesc că sunt împotriva acestui tăvălug uniformizator numit ecumenism,ce pregătește venirea lui antihrist.Semnez pentru acestea declarate.

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Waw!
    Amin!
    Doamne ajuta!

 60. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Normal ca : Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 61. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Marturisesc CREDINTA CEA ADEVARATA IN UNICUL DUMNEZEU,CEL IN TREIME INCHINAT:TATAL,FIUL SI DUHUL SFANT DE O FIINTA SI NEDESPARTITA. Sfantul Parinte ILIE CLEOPA ne avertiza de pe atunci de acest MARE PERICOL-EREZIA TUTUROR EREZIILOR=ECUMENISMUL!Cea mai perversa invatatura ,care sub masca umanismului(stim bime de cine l-a inventat) sa ne dam la inceput mana si apoi sufletul in ghearele satanei.Trebuie privit cu multa,multa vigilenta la tot ce ne inconjoara,deoarece exista extrem de multe capcane ascunse in cele mai neasteptate locuri,lucruri si gesturi!Cu multa rugaciune si ajutor de la DUMNEZEU ,ca la EL e nadejdea,putem scapa de rau si sa mostenim viata vesnica AMIN

 62. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  semnes si eu.......sunt impotriva si eu

 63. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu e bine ce vor astia sa faca in Biserica noastra

 64. MOROSANU BOGDAN GHEORGHE

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI O SEMNEZ .

  MOROSANU BOGDAN GHEORGHE CNP 1830324336402

 65. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez si eu

 66. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ : GEORGE MOISEI

 67. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  FARA ECUMENISM!!!
  AVEM TOT CE NE TREBUIE
  "NU TREBUIE SA IMPRUMUTAM NIMIC DE LA NIMENI"
  ASA SPUNEA PARINTELE CLEOPA
  DOAMNE AJUTA-NE SI LUMINEAZA-NE!

  RAZVAN SARARU

 68. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Oare cand se v-a termina aceasta lupta milenara intre *greci* si *latini* pentru ca de fapt asta este. Calugarii au stabilit chiar un Canon care loveste in preotii casatoriti ortodocsi- a se vedea si analiza pacatele care opresc de la Impartasanie.
  Niciodata grecii nu vor accepta unirea cu Biserica Catolica in special latina, este orgoliu.
  Biserica Ortodoxa nu este UNA, au dovedit-o BO Rusa care refuza libertatea BO Estone, iar mai grav a fost *bataia intre ortodocsi la Ierusalim*
  Dupa caderea Romei , Constantinopolul, Moscova sau Muntele Athos au avut pretentii de Primat in Biserica.
  Cum poate avea pretentia Constantinopolul (Orasul lui Constantin) fondat dupa anul 300 d.H sa se considere cu succesiune apostolica sau Moscova care abia are un mileniu crestin.
  Daca BOR are o atitudine amiabila cu Bis.Catolica, grecii-ortodocsi sar ca si arsi.
  Oare de ce Arhimandritul ortodox Nylos a pus la cale asasinarea lui Alexandru Ioan Cuza?
  Marea majoritate a credinciosilor ortodocsi habar nu au de invatatura ortodoxa, in afara de a fi primit botezul in Biserica Ortodoxa ei nu stiu de ce sunt ortodocsi.
  Cu ocazia diverselor evenimente religioase s-a vazut acest lucru.
  La inmormantarea PF Teoctist au fost cca zecemii de persoane care s-au inbulzit ca nebunii, la moastele cutarui sfant la fel, la apa sfintita la fel. Cand a murit presedintele Poloniei - catolic s-au perindat cca o suta de mii (de zece ori mai multi) dar nu a fost aceasta debandata.
  Zicala *iti taie popa limba* vine de la faptul ca preotii ortodocsi romani nu aveau voie la limba romana in slujbele pe care le faceau. Puteau folosi doar greca, sarba sau bulgara dar nu romana.
  DE CE LA MUNTELE ATHOS NU ESTE NICI-O COMUNITATE ROMANEASCA CU STATUT DE MANASTIRE? Desi multe din cele 20 de manastiri (17 grecesti, 1 rusa, 1 sarba, 1 bulgara) au fost sustinute substantial sau chiar refacute de Domnitori Romani. Suntem singurul popor care afirma ca s-a format deodata ca popor roman si crestin.
  Pana cand grecii sau rusii sau... alti ne vor invrajbi?
  Biserica Ortodoxa este ROMANEASCA doar de cand a inceput sa aiba ierarhi romani si a devenit autocefala.
  Sa auzim numai de bine!

 69. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord si semnez!!!!!!!!!

 70. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu, ecumenismului!
  De ce ne cauta atat de mult catolicii in Romania? In Vatican se gasesc documente vechi despre originea noastra crestina, chiar si din vremea ocuparii Daciei,...de ce nu ni le inapoiaza....cate moaste zac aruncate in cutii de lemn, fara a fi laudate, pe intreg teritoriul Italiei?(Sfinti laudati si preamariti de ortodocsi).
  Nu ne vindem credinta! Nu ne supunem papei! Cerem inapoierea tuturor obiectelor furate, in timpul ocupatiilor, de pe teritoriul nostru.
  Sa lasam mana Celui de Sus sa ne faca dreptate, iar noi sa ramanem drepti in credinta. Doamne, ajuta!

 71. Bardasu Nicoleta

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 72. Kinyo Antoaneta Sanda

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI O SEMNEZ .
  Kinyo Antoaneta Sanda

 73. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Pentru inchinatorii satanei (inclusiv catolicii al caror conducator s-a proclamat cap al Bisericii pe pamant - dorind ruperea oamenilor de Dumnezeul Cel adevarat - cerandu-si intaietatea si impatimindu-se de gandul mandriei facandu-se asemeni lui lucifer doritori de slava desarta si uratori de smerenie, post si ascultare) este firesc sa-si doreasca unirea cu ortodocsii sperand in indurarea Mantuitorului. In spatele iubirii fatarnice a catolicilor si a slugoilor lor (celelalte erezii) se ascunde o mare ura, caci ei simt ca ortodocsii vor fi masura cu care ceilalti vor fi judecati si de aceea este dorinta aceasta covarsitoare de a-i pangari si pe ei. Daca chiar ar fi curati, ar odihni inimile lor, nu ne-ar mai avea grija zornaindu-si argintii pierzarii si cerandu-ne sa devenim partasi la averea lor blestemata. Argintii lor ii ard si de aceea vor sa ne faca partasi la vanzarea Mantuitorului. De aceea ne-au robit cu toate contractele diavolesti intocmite in numele si in spiritul dumnezeului lor sperand ca ne vom vinde sufletele. Au gasit iudele poporului nostru care ne-au vandut si pe care si i-au facut ucenici. Bunul Dumnezeu sa ne ajute ca la vremea incercarii sa putem renunta la desertaciunea luxului promis de iudele acestui veac si sa ni se deschida ochii sa le putem refuza argintii. Noi nu Il vom vinde pe Dumnezeul Nostru si nu ne vom inchina dumnezeului lor. De aceea, ei sa faca bine si sa stea departe de noi deoarece Dumnezeul nostru nu are nimic in comun cu dumnezeul lor si dragoste cu de-a sila au mai facut ei pe parcursul istoriei si tot la rusine au ajuns iar cel aidoma lor s-a spanzurat...

 74. Gabriela Drumuş

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez: Gabriela Drumuş

 75. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT SI VOI PLECA LA DOMNUL, ORTODOX!
  NU ECUMENISMULUI !!!!
  NUMAI SFANTA TREIME ESTE SALVAREA, FRATILOR!!!!

 76. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez Maria Sisko, Arad, Romania, sunt ortodoxa

 77. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 78. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 79. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 80. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 81. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @admin,

  Cred că ai auzit că între 18-25 ianuarie vor hăbăucii de ecumeniști (oficial consiliul mondial al bisericilor) să facă o rugăciune împreună pentru unirea tuturor.

  Eu propun altceva: ce-ar fi să faci un apel la Psaltire pentru „izbăvirea oamenilor de erezie, rătăciri, secte și ecumenism și întoarcerea lor la dreapta credință” în perioada aceea ?

  Trebuie să facem și noi ceva, măcar cu rugăciunea ... cum spunea saccsiv, păi noi suntem creștini sau umerașe ? Creștinul trebuie să se roage, nu să stea mămăligă să se uite cum macină tot ecumenismul și să zică că e fără speranță.... Unde-i râvna fraților ??

  Doamne ajută!

 82. Lup din Apuseni

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU, ecumenismului!

 83. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cu Hristos inainte ! Nu - ecumenismului !

 84. Elena Teodorescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!
  Elena Teodorescu

 85. nicoleta draghici

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ecumenismului!
  DOAMNE AJUTA!

 86. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez !
  Bogdan Ciobanu

 87. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Luca 12
  51. "Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare.
  52. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei."

  Şi se ridică deştepţii acestei lumi şi-I dau lecţii Mântuitorului...
  Bunul Dumnezeu ştie că, dacă îngeri au căzut din cer, se vor găsi şi oameni care vor iubi mândria, slava deşartă, banii şi le vor urma celor cărora le-au slujit. Iar iudele acestea vin acuma şi ne spun "fraţilor, să fim toţi o singură turmă".
  A cui turmă iudelor, dacă Mântuitorul a spus că oamenii vor fi dezbinaţi, adică vor fi două turme? El nu-i va primi pe hulitorii de Dumnezeu.
  Pe când stăpânul vostru satana cu bucurie i-ar primi pe toţi oamenii şi pe cei necredincioşi şi pe cei credincioşi - aţi văzut adevărul unei singure turme?
  Şi cu adevărat cred căci vor fi două turme (căci a grăit Cuvântul Lui Dumnezeu). O turmă ortodoxă (care iubeşte pe Bunul Dumnezeu şi Evanghelia Sa) şi cealaltă formată din toţi hulitorii (care răstignesc şi astăzi Cuvântul Lui Dumnezeu făcându-şi propria evanghelie). Da, toţi ceilalţi sunt de fapt în aceeaşi turmă ce slujeşte lui satan şi e condusă de masoni, urmaşii fariseilor de odinioară care L-au răstignit pe Mântuitorul Hristos. Şi capii diferitelor erezii o ştiu. Ei ştiu că slujesc câte unui diavol de rang doi. De aceea sunt mai multe erezii, grupate pe categorii de păcate. Si astfel în sectele respective se vor duce dedaţii acelui păcat.
  diavolul ştie că risca să-i piardă dacă le făcea o singură religie în care erau îngăduite toate păcatele caci astfel oamenilor le-ar fi fost uşor să aleagă între o Evanghelie a Cuvântului Lui Dumnezeu şi o evanghelie a păcatului.
  Însă atunci când lângă un diamant adevărat sunt aruncate mai multe diamante false necunoscătorilor le va fi foarte greu să nimerească pe cel bun, ba chiar la un moment dat vor spune că toate sunt la fel.
  Şi aceasta, din păcate, o auzim la mulţi ortodocşi de astăzi.
  Lăsaţi-ne turma în pace căci de păstorul vostru noi nu avem nevoie. Amin.

 88. Constantin Netoiu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 89. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  afara din tara cu ecumenismul , marturisim si aparam pe Hristos nu "un cozonac frumos de Paste" cum zice marele Arsenie Papacioc ,a fost anatematizat ecumenismul

 90. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Cînd mi-a dat vorbit cineva despre partea pozitivă a ecumenismului (din punctul lui de vedere) mi-am dat seama cu tristeţe că dacă numai pentru atâta trebuie să ne reunim, atunci nu merită. Căci, omenenşte vorbind, nu am face altceva decât să ne hrănim mândria iar din punct de vedere duhovnicesc, înaintea Bunului Dumnezeu, am săvârşi cea mai mare hulă.
  Toate unirile apar de la sine. Când în sinele oamenilor va fiinţa acelaşi duh ei se vor uni de la sinele lor. Pe creştinii adevăraţi îi uneşte deja Hristos şi nicidecum raţiunea (pomul cunoaşterii). Creştinii nu trebuie să-i caute pe creştini ci pe Hristos. Şi când Îl vor afla se va topi om după om prin dragostea Lui Hristos.
  În vremurile din urmă, şi ceilalţi (împăştiaţi în mai multe confesiuni) se vor uni căci, deşi trăiesc cu impresia că nu e aşa, au tot un singur stăpân care cu duhul lui îi va uni (duhul ce îngădiue şi justifică păcatul).
  Duhul Stăpânului nostru ne-a dăruit postul (inclusiv de ulei şi vin miercurea şi vinerea) de care nu vrem să ne despărţim (chiar dacă nu-l putem ţine totdeauna) şi pe care vrem să-l lăsăm moştenire şi copiilor noştri.
  Duhul Stăpânului nostru ne-a lăsat duhul smereniei, al rugăciunii în picioare sau în genunchi (plidă având de la Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa), pe care nu vrem să-l părăsim şi în care vrem să-i creştem şi pe copii noştri.
  Duhul Stăpânului nostru ne-a arătat că în iubirea de arginţi stă vânzarea Mântuitorului (se va dezicerea omul de Cuvântul Lui Dumnezeu şi va căuta un alt cuvântător ce-l va oduhni în săvârşirea păcatului) şi vrem ca în urma noastră să lăsăm ucenici ai Lui Hristos şi nu iude.
  Duhul Stăpânului nostru ne-a spus Nu să NU facem păcatul ci nici să gândim spre a-l face căci în acel moment l-am şi făcut.
  Şi, sincer, n-aş vrea ca să se întâmple cu sufletul meu ce s-a întâmplat cu ţara mea.
  Căci au venit la noi cei ce se numesc pe sine creştini şi au spus: Fabricile voastre sunt energofage (ca şi postul). Trebuie tăiate. Şi trădătorii acestui neam le-au tăiat şi le-au vândut ca fiare vechi (comportamente arhaice) deşi ţineau atâte familii (suflete) în bunăstare.
  În viaţa voastră pământească trebuie să vă grijiţi de ziua de mâine adică trebuie să urmăriţi obţinerea capitalului (sămânţa din care va rodi neîncrederea în purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu) şi s-au apucat mai marii noştrii pe strâns averi (prin furt, înşelăciune, nedreptate şi batjocorirea poruncilor Lui Dumnezeu).
  Trebuie să faceţi restructurări (să vă deziceţi de aproapele) în numele profitului (a arginţilor) şi iudele poporului nostru au executat (şi au distrus familii deşi cel mai mare profit ce îl poate obţine o întreprindere este liniştea, pacea şi fericirea oamenilor care lucrează acolo şi a familiilor lor).
  Trebuie să arătaţi dragoste creştinească şi să ne daţi posibilitatea să cumpăram şi noi de la voi băncile, resursele, piaţa de desfacere, etc (moştenirea de la străbuni şi viitorul copiilor) şi noi vă vom ajuta (împrumuta) când aveţi nevoie şi, din dragoste (probabil) le-au dat. Şi acum, după semnarea "contractelor" noii stăpâni modifică termenii acestora (Oare Bunul Dumnezeu şi-a modificat vreodată legământul Său? Sau poate altcineva?).
  Şi ţara mea şi-a aflat alt stăpân...
  Însă necazul ăsta nu e chiar aşa mare căci Domnul meu mi-a spus odată că dacă cineva vrea haina să-i dau şi cămaşa, dar să am grijă de suflet…
  Şi atunci am înţeles căci cu "duhul" celor care vor să ne unim pentru a vorbi despre Domnul (căci rugăciune nu o pot numi) noi nu putem să părtăşim. Ţara ne-o pot lua dar sufletul nu.
  Şi, de aici, punctul meu de vedere este simplu. Să se unească turmele după duhul lor. Şi dacă noi nu putem să fim cu ei în rugăciune, să nu plângă după noi căci nu depinde de noi ci de duhul pe care-l purtăm. Iar dacă noi greşim ei să se roage la dumnezeul lor să fim iertaţi şi dacă ei greşesc ne-om ruga şi noi la Dumnezeul nostru pentru iertarea lor. Şi va fi mult mai bine Căci măcar una din două va fi pe calea cea bună şi pentru rugăciunile ei Bunul Dumnezeu mult se poate milostivi. Amin.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Foarte frumos raspuns, consider ca este un punct de vedere foarte corect si nu pot decat sa fiu in totalitate de acord. Sunt impotriva Ecumenismului si semnez, ma rog bunului Dumnezeu sa aibe mila de noi si sa ne ierte pe toti pentru greselile noastre. Ortodoxia ne arata calea spre mantuire, sa ne ajute Dumnezeu sa avem mare grija de credinta in care ne-am nascut. Amin

 91. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sant impotriva masoneriei ,cip ,.....etc -slava lui Dumnezeu,

 92. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Asa-i, ne-am nascut crestini. Asta nu o mai poate nimeni schimba. Sus s-avem inimile!
  Livia-Dorina

 93. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă Ortodoxă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 94. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez si eu aceasta marturisire de credinta, dar in privinta sectarilor nu trebuie sa aruncam cu piatra in ei. Ca niste crestini adevarati trebuie sa aratam o dragoste inteleapta si datatoare de har. Invartosarea inimii nu este fireasca in crestinism. Har si pace de la Dumnezeu noua tuturor!

 95. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta Ortodoxa impotriva Ecumenismului!DUMNEZEUsa ne ajute!

 96. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si eu sunt de acord cu aceasta Declaratie impotriva ecumenismului.
  Doamne ajuta!

 97. Sterie Silvestru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Rămân si voi rămâne cu Mantuitorul si Dumnezeul nostru IIsus Hristos, cu Preasfanta Treime Dumnezeul nostru – Tatal si Fiul si Duhul Sfant -, cu Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu Fecioara Maria ,cu Sfanta Impartasanie,cu Sfintele Taine,cu toti Sfintii si cu toate Sfinteniile din Biserica Ortodoxa.
  Nu voi lua niciun act cu numarul 666( cu cip ), nici carte de identitate (buletin),nici pasaport,nici permis,nici abonament,nici card bancar,nici card de sanatate,nici semnatura electronica, nimic.
  Cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau sa ajung in Rai si toate aceste lucruri ale diavolului,toate aceste acte cu cip care au numarul diavolului 666 si toate lucrurile diavolului, nu le primesc si nu le voi primi, chiar de m-ar omora cineva ( slugile diavolului, sclavi diavolului, oamenii care fac ceea ce le spune diavolul prin acceptarea gandurilor rele ale diavolului si punerea acestor ganduri rele in practica ).
  Toata lumea sa se lepede de satana si de toate lucrurile lui( de gandurile rele, de faptele rele, de numarul diavolului 666 ).

 98. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ECUMENISMULUI, semnez, fac orice !!! faceti ceva cu ecumenismul asta ca nu mai pot cu el...cine IL cauta pe Dumnezeu stiu unde sa-L caute...

 99. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 100. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Acest mesaj l-am trimis si la adresa de e-mail mentionata in articol.

 101. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Biserica ecumenista este o biserica a vremurilor de pe urma, iar capul acesteia este Antihrist. Cea mai mare bogatie pe care o poate avea omul este darul dumnezeiesc, care nu se va gasi niciodata in biserica ecumenista

 102. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva ecumenismului.Adevarata credinta este credinta ortodoxa.Vreau sa semnez si eu,cum fac?

 103. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  fara ecumenism

 104. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ
  SA NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU IN ACESTE VREMURI TULBURI SI SA NE LUMINEZE PE CALEA "ADEVARULUI SI A VIETII"

 105. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva .Sa se pocaiasca sa accepte Botezul Ortodox si sa se intoarca la Dreapta Credinta aparata de Sfintii Parinti si care au murit aparand Adevarata credinta in Hristos.

 106. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.

 107. Monica Ursachi

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

  Poporul roman s-a nascut ortodox! Sfantul Apostol Andrei este cel care a venit pe aceste meleaguri si ne-a crestinat. Din cate stiu, tot el i-a crestinat pe rusi si greci.
  Masonii sunt cei care vor sa faca aceasta ciorba: o singura religie, o singura economie, o singura moneda, un singur guvern, un singur conducator, Antihristul!
  Bunul Dumnezeu sa ne intareasca!

 108. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De ce numai cu numele complet, adresa si alte date personale se poate da semnatura?
  Daca acest site tot este pt. democratie in adevaratul sens al cuvantului, de ce se cer date confidentiale pt un vot?
  Intr-un stat de drept votul este SECRET!!!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Maria
   Datele tale se vor duce la cei care au initiat aceasta actiune si nu apartin de acest site.
   Insa este vorba de marturisire pentru care trebuie sa-ti asumi divulgarea numelui.

 109. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisira de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez,
  Carmen Ecaterina

 110. Elena Liliana Agathangelou Ionita

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismuului si semnez

 111. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord si semnez.

 112. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului si semnez rat elena Oradea

 113. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului si semnez.

 114. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sf.Parinti ne indeamna sa ne unim in numele Domnului Nostru Iisus Hristos...mai multe argumente nu cred ca ne trebuiesc.Dumnezeu sa ne binecuvateze pe toti!SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ cu toata ratiunea si cu toata fiinta mea.

 115. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT CU DESAVARSIRE CONTRA LA ECUMENISM .DUMNEZEUL CEL ADEVARAT IN TREIME A VENIT O SINGURA DATA CU INVATATURA PENTRU MANTUIRE ,RESTUL E O FACATURA OCCIDENTALA CATOLICO-MASONICO PROMOVAND UN dUMNEZEU EUROPEAN CARE NU E NIMIC ALTCEVA DECAT dIAVOLUL vATICANESC CEL VECHI DE 1000 DE ANI SI NESCHIMBAT.
  CATOLICII DE O 1000 DE ANI NU IL URMEAZA PE DUMNEZEU CEL ADEVARAT CI PE dUMNEZEUL ARTIFICIAL COMOD ,EUROPEAN INCERCAND SA SPURCE SI SA DISTRUGA CEEA CE A MAI RAMAS CURAT : ORTODOXIA
  ORTODOXIA PT.ei E INCOMODA PT. CA ORTODOXIA INSEAMNA TOT CEEA CE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS NE-A LASAT MOSTENIRE ADICA ,DRUMUL CATRE MANTUIRE SPRE VIATA VESNICA ,IN SCHIMB dUMNEZEUL EUROPEAN ARTIFICIAL E PT. MOARTE VESNICA .
  FRATILOR DE BUNA CREDINTA SA NE RUGAM PENTRU PARINTII NOSTRI LA SFANTUL DUH CA SA NE INTAREASCA
  SA NE INTELEPTEASCA SI SA NE AJUTE SA NU NE CLINTIM DE LA ORTODOXIE ,CE SE INTAMPLA IN OCCIDENT SI IN LUME E TREABA LOR SI A TRADATORILOR DE NEAM SI TARA
  .NU SUNT EU CARE TREBUIE SA DAU SFATURI DAR DATORIA MEA CA ORTODOX TREBUIE SA NU MA LAS CONTAMINAT DE OTRVA DIN AFARA ORTODOXIEI .DIN RESPECT PT.SFINTII NOSTRI ,PT. MARTIRII NOSTRII, PT., FRATII NOSTRII PT., PREOTII ,MONAHI SI MONAHII ,PT. CEI DE BUNA CREDINTA ,pt. cei care au murit si suferit prin lagarele comuniste ,TOT LA ORDINUL OCCIDENTAL .O TARA ASA DER MICA A PUTUT SA TINA PIEPT LA TOTI PAGANII IN TRECUT,IN ISTORIE,SI ASTA PT.FAPTUL CA DUHUL SFANT DE LA DUMNEZEU A FOST CU NOI ,PT. CA SI NOI PRIN MAMELE NOASTRE PRIN PREOTII NOSTRI PRIN FRATII NOSTRI PRIN DOMNITORI CREDINCIOSI NE-AM RUGAT LA DUMNEZEUL NOSTRU IISUS HRISTOS LA SFANTA TREIME ,LA DUHUL SFANT ,LA SFANTA NOASTRA FECIOARA MARIA SI LA TOTI SFINTII NOSTRI .
  DOAR PRIN RUGACIUNE TARISOARA ASTA
  MICA A FOST SI ESTE MARE .
  CINE ARE URECHI SI OCHI VA STI PRIN RUGACIUNE SA NU SE LASE ORBIT DE ECUMENISM.DUMNEZEU SA NE AJUTE AMIN
  SUNT IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ IMPREUNA CU FRATII MEI DE MAI SUS

 116. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 117. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 118. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  frati romani sa ne adunam in jurul sfintilor parinti din cele mai sfinte lacasuri din tara si sa ne hranim cu invataturile lor,RAUL este foarte mare si urmareste sa ne dezbine.Daca pe mine un muritor de rand m-a deranjat foarte tare schimbarea calendarului nostru,si cand am vrut sa aflu un adevar,am deranjat foarte tare preotul de la Biserica pe care o frecventez si pe deasupra imi este si duhovnic.Deci acest preot nu a avut un raspuns,si m-a intrebat de fapt cu ce ma deranjeaza.Ca sa vedeti deavolul ce subtil este,si cum lucreaza.Ma rog la Dumnezeu pentru toti fratii nostri romani crestini sa traim in curatenie si-n marea iubire fata de Dumnezeu,Domnul Isus si Sfantul duh si vesnica ocrotitoare Maica Domnului.UN NU HOTARAT ECUMENISMULUI in patria nostra.DUMNEZEU SA NE AJUTE SA TRECEM PESTE TOATE RAUTATILE CE VOR VENI PESTE NOI.

 119. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 120. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 121. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu ecumenismului si oricarei alte abateri de la Sfanta Traditie si de la Ortodoxie. Doamne ajuta-ne sa nu ne abatem!

 122. Radu-Paul Neverinu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu stiu bine ce inseamnă pierzania, fiindcă trăiesc in occident de o perioadă de timp și am văzut că pentru ei (catolici) nu mai contează nimic decit banii. Am fost dat afara din casa Domnului fiindcă n-am avut bani să plătesc chirie. Dar mai inainte ne-au transformat in slugile lor, in schimbul banilor, pînă îm ajuns în pragul divorțului Doar credința m-a salvat ca să-mi pot să-mi duc copiii in facultate. Preotul imi ridea in față si-mi spunea că și copiii mei vor ajunge să se drogheze. Dar credința m-a salvat de această nenorocire. Mă urau pentru că le spuneam deschis că greșesc transformînd biserica in discotecă. Si dacă au văzut că rezist m-au indepărtat, desi continuă sa-mi facă rau pe unde mă duc, fiindcă caracatița diavolească are mii de capete si lungi tentacule. Suferința mea e mare dar și credința in Dumnezeu creste odată cu ea. Dumnezeu sa-i aibă in pază pe crestini. Amin si Curaj Pînă la urmă vom birui pentru că Dumnezeu îi rasplăteste cu fericire pe cei ce cred in El si nu-l abandonează.
  AFIRM SI SEMNEZ MARTURISIREA DE CREDINTA

 123. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Diavolii stiu ca vor pierde batalia si vor fi rapusi de rasuflare Domnului IISUS HRISTOS, de aceea se zbat in toate felurile sa castige cat mai multe suflete, sa ne amageasca in primul rand cu o falsa libertate, cu hrana, cu haine(cu tot felul de pachete), cu o iubire inselatoare identica cu sarutul lui Iuda. Frate intru Hristos, am sa-ti amintesc de martirajul domnitorului Brancoveanu. Sa ne pregatim, sa ne intarim in credinta si sa fim si noi gata sa ne punem capetele sub sabie, sa ne marturisim fara frica credinta in IISUS HRISTOS. ECUMENISM = cea mai mare erezie! Este lepadarea totala si pentru totdeauna de dreapta credinta! In concluzie: - afirm cu toata responsabilitatea si semnez MARTURISIREA MEA DE CREDINTA ~Sunt Impotriva ecumenismului.

 124. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA, si semnez, sunt impotriva ecumenismului.Dumnezeu vrea unificarea in credinta,nu unificarea religiilor pe care omu le-a creat.
  Dumnezeu sa ne aiba in paza, sa ne dea putere si tarie in credinta sa rezistam cit mai multi la ceea ce va urma.
  DOAMNE AJUTA!

 125. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  I-mi cer iertare, nu am dat date personale, daca trebuie le dau din tot sufletul meu.Nu doresc nimic altceva din aceasta lume, decit mintuirea sufletului meu, a celor din familia mea si a tuturor celor care cred cu adevarat in Viata vesnica.
  Dumnezeu sa binecuvinteze poporul roman de pretutindeni, sa-l intareasca in credinta, sa-l pregateasca pentru martirizare, sa binecuvinteze pamintul acesta romanesc si tarisoara noastra Romania.

 126. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Un DA, hotarit si constient impotriva ecumenismului.Dumnezeu vrea unirea in credinta si nu unirea religiilor pe care omul le-a creat.Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA SI SEMNEZ, cu toata responsabilitatea.Daca e nevoie de datele mele personale, in acest scop le dau din tot sufletul.Nu doresc nimic din acesta lume decit mintuirea sufletului meu, a celor dragi mie si a tuturor celor care cred cu adevarat in VIATA VESNICA.Dumnezeu sa binecuvinteze poporul roman de pretutindeni, sa-i dea putere si tarie in credinta, sa-l pregateasca pentru martirizare, sa binecuvinteze pamintul acesta romanesc si tarisoara noastra Romania.
  DOAMNE AJUTA!

 127. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 128. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu M[rturisirea de credinta si impotriva ecumenismului

 129. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu ecumenismului.

 130. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 131. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.Bucurie tuturor celor intru HRISTOS.

 132. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.Bucurie tuturor celor intru HRISTOS. Doamne ajuta!

 133. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de accord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez. Domne ajuta!

 134. Vintila Viorel

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de accord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez.
  Sa ne rugam pentru intarirea in credinta noastra ortodoxa milenara si sa avem rabdare ca toate vor trece.
  Doamne ajuta!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Va reamintim ca adeziunea dvs. trebuie trimisa astfel:
   numele complet, precum şi identitatea clericală, monahală sau profesională, localitatea şi ţara la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: [email protected]

 135. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  FERICIREA CEA MAI MARE PT PAMANTUL ROMANESC- AR FI ACEASTA : TOT INTUNERICUL CE A VENIT DIN STRAINATATE PESTE -ROMANIA- SA DISPARA IN VECI.

  TRAIM IMPOTRIVA PORUNCILOR LUI DUMNEZEU DACA ACCEPTAM TOATE SECTELE SI RAUTATEA ECUMENISMULUI!

  NU-I DESTUL CA POFTELE TRUPESTI, AVORTURILE, DEPRAVAREA, MINCIUNILE ACADEMICE, IPOCRIZIA, NERESPECTAREA POSTULUI,DIVORTURILE,INFRACTIUNILE, LIPSA DE IMPOTRIVIRE FATA DE SECTE SI CAUTAREA DOAR A TRAIULUI LUXOS...NE-AU INDEPARTAT DE -DUMNEZEU- SI NE-AU ADUS SUFERINTE INIMAGINABILE...ACUM SE VREA SI ECUMENISM TOTAL.

  NICIODATA, NICIUNDE SI IN NICI O VREME,ECUMENISMUL NU VA ADUCE BUCURIE LUI -DUMNEZEU-SI NICI NATIUNII CARE IL ACCEPTA.

  VOTEAZ - NU - PENTRU ECUMENISM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  DUMNEZEU SA AIBA MILA DE NOI PENTRU CA NU FACEM NIMIC BUN PE FATA PAMANTULUI...CI STIM DOAR SA NE RAZBOIM DOAR IN FAVOAREA DIAVOLULUI...UITAND DESEORI DE BUNATATEA DIVINA SI HRISTOSUL NOSTRU CARE NE DUCE CATRE IMPARATIA CEREASCA.

  NU UITATI : STUDIATI CARTILE PARINTELUI -ARSENIE BOCA- SFANTUL ARDEALULUI SI VE-TI INVATA MULTE LUCRURI AJUTATOARE PENTRU VIATA VOASTRA ATAT DE PAGANA.

  NOI SUNTEM DOAR NISTE CONSUMATORI DE PLACERI SI MULTA CARNE DECI ORDINARI DAR SA NU UITAM SA FIM SI CREDINCIOSI IN ORTODOXIE DECI NICIDECUM - TRADATORI - CACI VOR MUSCA DIAVOLII DIN NOI LA - VAMILE VAZDUHULUI -

  DOAMNE AJUTA-NE SI NU NE PARASI !

 136. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ECUMENISMULUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 137. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
  Sunt crestina si ma alatur voua cu sufletul ...Dumnezeu sa ne aiba in paza fratilor!
  Sa ne bucuram ca luptam pentru credinta noastra si pentru El!
  Avem sfintii parinti si preoti de seama ce lupta pentru sufletele noastre sa fim alaturi de ei cu bucurie...sa ne traiti dragi parinti si Domnul sa va dea mantuire!

 138. Marcu Costinel

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt total împotriva ecumenismului pentru că așa cum spunea sfântul părinte Arsenie Boca:

  "Ecumenismul este erezia tuturor ereziilor"

  Marcu Costinel.

 139. Tandara MIrela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT de acord sa semnez impotriva ecumenismului.

 140. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ca orice roman sunt total împotriva ereziei ecumeniste, aceasta diversiune fabricata in laboratoarele anticrestine.

 141. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 142. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord pt. Marturisirea de Credinta si semnez IMPOTRIVA .ecumenismului.

 143. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord pt. Marturisirea de Credinta si semnez IMPOTRIVA .ecumenismului.

 144. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sustin si semnez.
  "Cu noi este Dumnezeu, intelege-ti neamuri si va plecati,
  Caci cu noi este Dumnezeu!
  Doamne al Puterilor, Fii cu noi caci pe Altul in afara de Tine
  Ajutor intr-u necazuri nu avem
  Doamne al Puterilor
  Milueste-ne pe noi!"
  Doamne ajuta

 145. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez! Dumnezeu sa ne ajute!

 146. Hulber Cristian preot

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 147. Gheorghe Marius

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez! Dumnezeu sa ne lumineze!

 148. Cristina Popescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta!
  SUNT DE ACORD CU PETITIA SI SEMNEZ.

 149. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt intru totul de acord cu aceasta petitie si semnez.

 150. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SEMNEZ SI SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA ANTIECUMENISTA!DOAMNE AJUTA-NE PE NOI!

 151. DIACONU IOAN

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE PAZESTE-NE DE SMINTEALA!DOAMNE LUMINEAZA-NECU LUMINA SINTELOR TALE EVANGHELII SI NE AJUTA SA PASTRAM CREDINTA DREPTMARITOARE!AMIN!

 152. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva Ecumenismuli

 153. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu ecumenismului

 154. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SA NE RUGAM, SA FACEM CRUCEA MARE SI INTREAGA.
  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva Ecumenismuli

 155. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 156. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord si semnez ipotriva ecumenismului

 157. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu ecumenismului !

 158. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 159. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 160. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu ecumenismului.

 161. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Elena Pop, Chicago, Usa

 162. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  doamne fereste si apara nu ecumenismului si semnez cu toata inima

 163. stelea madalina

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez : STELEA MADALINA, BRASOV, ROMANIA

 164. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez!

 165. Bighiu Gabriela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Martusirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez

 166. Dumitru Leliana Augustina

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 167. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE PAZESTE-NE DE SMINTEALA! DOAMNE LUMINEAZA-NE CU LUMINA SFINTELOR TALE EVANGHELII SI NE AJUTA SA PASTRAM CREDINTA DREPTMARITOARE! AMIN!

  Sunt total împotriva ecumenismului pentru că așa cum spunea sfântul părinte Arsenie Boca:

  “Ecumenismul este erezia tuturor ereziilor”

 168. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Tare bucuros sunt. Am citit mesajele voastre si am vazut ca sunteti contra ecumenismului. Am citit de ceva timp pe net despre faptul ca Biserica Ortodoxa Romana face parte din ecumenism si nu mi-a venit sa cred, pentru ca eu stiam ca e ceva rau ecumenismul. Am mai cititi despre invataturile parintelui Arsenie Boca, parintelui Cleopa, etc. ca noi suntem contra ecumenism si am inteles clar de ce, dar am ramas uimit cand am vazut ca BOR e in consiliul asta. M-am speriat, am zis... chiar asa nu mai citeste nimeni si nu mai asculta ce ne-au invatat acesti mari parinti ? Dar acum m-am bucurat cand am vazut ca suntem mai multi contra ecumenismului. Semnez si eu si trimit mail. P.S. Am vazut o stire ieri despre faptul ca in China s-a nascut o fetita cu 2 capete (nu este vorba de siamezi) si mi-am adus aminte ca parintele Ilarion Argatu a spus ca la vremea de apoi oamenii vor avea chipul balaurului, un trup si mai multe capete.

 169. florin bathory

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 170. Constantin_ox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @admin... şi celorlalţi fraţi

  Hristos a înviat!

  Oameni buni, din câte am înţeles, "Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului" se semnează efectiv, într-o scrisoare, apoi se trimite la adresa indicată.

  E bine că mărturisim şi aici, pe net, dar aceste mărturisiri nu sunt suficiente scopului propus - cei ce vrem să mărturisim împotriva ecumenismului suntem chemaţi să facem mica osteneală de a o semna pe hârtie, completând datele cerute (pentru că o mărturisire a adevărului cere şi asumarea răspunderii celor afirmate, doar astfel semnatarii fiind vrednici de plată...). Apoi, această scrisoare trebuie trimisă la adresa indicată, unde sunt colectate Mărturisirile Ortodocşilor din toată lumea.

  Să mă iertaţi dacă mă înşel, dar cred că unii din noi nu am sesizat acest aspect, crezând că Mărturisirea de Credinţă ar fi o petiţie online, iar nu una de facto.

  Să ne ajute bunul Dumnezeu în osteneala cea bună şi fie ca să ajute şi la răspândirea acestei acţiuni printre fraţii noştri ce poate nu au aflat de acest demers binecuvântat. Mulţumesc Domnului şi ostenitorilor că sunt şi eu chemat să semnez împotriva ticăloşiei numită acum ecumenism. Vorba părintelui Arsenie: "Niciun lucru mic nu e lucru mic în materie de credinţă"... .

  Doamne ajută!

 171. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 172. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 173. panfil florian

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez si sunt de acord.
  IPS Nifon de la Targoviste spune ca doar cei luminati(iluminati) pot intelege ecumenismul.
  Ortodox pana la moarte
  Preot Florian

 174. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Daca ii preocupa grija si ii mustra constiinta atat de tare sa se intoarca la Credinta Ortodoxa toti sectarii si pacatosii ce vin cu astfel de idei, nu sa ne traga dupa ei in pacat.

  DOAMNE AJUTA !

 175. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Trebuie mai multa preocupare din partea Bisericii si mai multa apropiere a Preotilor de enoriasi,nu sa le impui taxe de cununie,botez si inmormintare ca la taraba in piata.Oamenii trec prin mari necazuri,cumpara medicamente la preturi necompensate ,alimentele scumpe si sa ma ierte d-zeu preotii se imbogatesc tot mai mult pe taxele inrobitoare pe care l-eam mentionat.M-am nascut ortodox si nimeni din aceasta lume nu v-a putea sa-mi schimbe orintareareligioasa,chiar cu pretul vietii.

 176. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului, si sunt de acord cu marturisirea de credinta,am ochelari de cai si nu vad altceva decit ortodox,semnez.Amin.

 177. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu ecumenismului, nu acestui patriarh care sa folosit de sfinti cum ar fi parintele cleopa ca sa-si ia un renume de duhovnicie aparenta sa le fie rusine tot sinodului asa zis si sfint ca asa cum ereticul arie ia rupt camasa Lui Hristos asasi ei i-L rasticnesc pe hristos a doua oara desbracandu-L de dumnezeire. Sa va fie rusine indracitilor , nesimtitilor sinodali CUM PUTETI VOI OARE SA VA PUNETI PE TATAL VOSTRU DIAVOLUL ALATURI PE SCUN CU MANTUITORUL HRISTOS? VE-TI DA SEAMA PENTRU ASTA sunte-ti niste manjiti si va plac scaunele moi in care stati cu nevrednicie. S nu uitati ca iadul e pavat cu mitre de arhierei si nici voi nu sunteti sutiti de aceasta STATIUNE BALNEARA SAU POLARA

 178. Constantin_ox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @ Ionut...
  (Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Daca ii preocupa grija si ii mustra constiinta atat de tare sa se intoarca la Credinta Ortodoxa toti sectarii si pacatosii ce vin cu astfel de idei, nu sa ne traga dupa ei in pacat.

  DOAMNE AJUTA !)

  AMIN!

 179. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Doamne ajuta !

 180. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu sunt de acord cu ecumenismul,de asemenea sunt impotriva cartilor de identitate si a pasapoartelor cipate,sunt de credinta ortodoxa si asa voi ramane pana ce BUNUL DUMNEZEU se va indura de mine si ma va lua de pe aceasta lume.Semnez impotriva ecumenismului.DOAMNE AJUTA!

 181. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  din pacate se promoveaza ideile ecumenismului peste tot. ascultam acum cateva zile slujba de la manastirea putna online , iar cel care tinea predica afirma ca biserica ortodoxa , biserica catolica si cea anglicana pastreaza la fel tainele botezului. nu inteleg ce cauta celelalte doua in ecuatie. din pacate aceste idei sunt promovate agresiv. Doamne ajuta si ne lumineaza

 182. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Un Domn,o credinta ,un botez,.....Iisus Hristos,Maica Domnului si toti Sfintii Ecumenismul este erezia ereziilor pr. Staniloaie

 183. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez. Dumnezeu sa ne ajute si sa ne lumineze,cat nu e prea tarziu,sa fim uniti si fie ca aceste semnaturi sa fie in numar cat mai are. Doamne ajuta.

 184. Atena Zaharescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 185. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ecumenismul este strategia dusmanilor crestinatatii pentru a anihila ortodoxia, si in cele din urma pe toti care ii urmeaza intr-un fel sau altul lui Hristos.
  Doamne ajuta!

 186. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 187. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  "SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI ,SEMNEZ MONICA CHILIAN.

 188. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu ecumenismului ,ecumenistilor si tuturor ereziilor .Sunt de acord cu Marturisirea Dreptei Credinte Ortodoxe si semnez Citet Andriuta Walter Gabriel

 189. ticu lacramioara

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ
  Nadejdea mea este TATAL, scaparea mea este FIUL, acoperamantul meu este SFANTUL DUH, TREIME SFANTA, slava TIE!!!!!!!!!!!rugaciunea Sfantului Ioanichie

 190. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez..Sunt IMPOTRIVA NOII ORDINI MONDIALE!!!!!!!!!!!!Ortodox sunt si ortodox voi ramane,pana ce BUNUL DUMNEZEU,se va indura de sufletul meu si ma va lua la EL.

 191. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta si pazeste, caci trecem prin vremuri tulburi oameni buni, insa toate cartile sfinte si toata scriptura se rezuma la un singur sentiment IUBIREA, iubirea adevarata de Domnul, iubirea de aproape, iubirea fata de dusmani,....NU MASONILOR!!!, NU ILUMINATILOR!!!, NU adoratorilor raului!!!!....Dumnezeu sa aiba mila de sufletele vostre. Atentie preotime, cui slujiti, caci "...nu poti sluji la doi stapani, si Lui Dumnezeu si lui mamona(demonul banilor)...".....Bucurativa daca veti fi prigoniti, batuti, scuipati, si torturati , bucurati-va caci raul nu are sanse de izbanda, ci izbanda va fi a Bunului Dumnezeu, a Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, ...Rugati-va pentru mine va rog si pentru toti pacatosii ce cred intr-unul Dumnezeu si cauta iertarea, ...SUNT PACATOS, un mare pacatos insa iubirea fata de Dumnezeu si fata de aproapele meu si de dusmani ma va elibera de pacat!!! Fiti tari, lumea este in mare parte a raului, faceti voi diferenta , semanand o samanta de IUBIRE ADEVARATA, iubind si iertand dusmanii , ca poate multi dintre ei se vor intoarce pe caile cele bune prin pilda voastra !!!!! Dumnezeu sa ne aiba in paza!!!

 192. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ECUMENISMULUI!!!!!!

 193. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  JOS, cu preainaltii ecumenisti si cu masonii! Doar Hristos Mantuitorul!

 194. Parvu Ana-Bianca

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva ecumenismului!

 195. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SCRISOARE PATRIARHULUI APUS *
  de Arhimandrit Epifanie Theodoropulos

  “Înalt Prea Fericirea Voastrã,
  De cîtiva ani încoace, trupul Bisericii - trupul cugetãtor al crestinilor - stã într-o tulburãtoare
  asteptare privind salturile primejdioase ale credintei [unuia dintre Arhiereii] Ortodoxiei.
  Pe scurt, pentru a evita lungirea cuvîntului, purtarea ÎPF Voastrã si a cîtorva delegati ai
  Papei, aruncã adevãratii fii ai Bisericii nu numai într-o de nedescris mîhnire, ci si într-o
  grozavã încercare duhovniceascã [pentru care cel prin care vine sminteala va plăti neîndoios. Deci mai cu grab rugaţi-vă să nu se smintească careva, că va pieri şi Acela şi cel ce sminteşte mai cu sârg].
  ÎPF Voastrã corespondati cu Papa în orice problemã bisericeascã ca si cum am trãi în
  secolul cinci dupã Hristos. Vã expuneti la obositoare si lungi cãlãtorii pentru a-l întîlni.
  Schimbati cu el “prieteneşti” îmbrãtisãri si “frãtesti” sãrutãri [1](…). Vã rugati împreunã cu trimisii latini si vã purtati cu cardinalii ca si cum ar fi episcopi ortodocsi.
  Ati ridicat anatemele secolului XI care, chiar dacã au fost aruncate sub presiunea
  momentelor fãrã precedent ce erau atunci, veneau ca o reactie la blasfemiile (ce se
  rãspîndiserã în întreaga crestinãtate) [călăuzelor] catolice asupra de-Dumnezeu-purtãtoarei
  Ortodoxii. Dinspre partea latinilor totul a mers dupã un plan, într-adevãr mult întîrziat – care
  cãuta trãdarea rînduitelor Canoane ale Bisericii, Legi Sfinte ce impun alungarea din
  dumnezeiescul staul a oilor de netãmãduit si bolnave de moarte care sunt ereticii,
  schismaticii si coruptii credintei.

  Înalt Prea Fericite [p]ãrinte,
  Care dintre aceste lucruri s-au petrecut? S-a fãcut Papa ortodox sau ÎPF Voastrã catolic?
  Dacã e prima, declarati-o oficial ca sã ne bucurãm si sã ne veselim toti laolaltã. Dacã e cea
  de-a doua, spuneti-o direct si sincer, ca sã fim siguri cã s-au împlinit proorociile ce zic cã
  [cei mai mari puşi să păstorească vor apostazia]. Dacã nici una dintre acestea nu s-au
  întîmplat, ci amîndoi întîi-stãtãtorii rãmîneti fiecare întru limitele trasate [pentru care aţi depus sfânt jurământ], atunci cum se explicã astfel de fapte?
  Cum e posibil ca un papã eretic sã fie primul episcop al crestinãtãtii (…)? De cînd Biserica noastrã ortodoxã îsi pomeneste episcopii alãturi de episcopii eretici? Folositi un limbaj strict dogmatic sau metaforic, îndreptãtiti acrivia canonicã sau ipocrizia diplomaticã? Sunteti un episcop sau un diplomat?
  Si, mai departe, cum e posibil ca penitentele canonice ale Bisericii sã fie ridicate cînd pãcatul anatemizat de ele (erezia) continuã sã rãmînã si sã se lãteascã si sã se mãreascã pe sine?
  Chiar dacã nu ar fi fost excomunicãrile împotriva catolicismului si a papilor, pentru nesãbuitele schimbãri în credintã, acestea ar trebui sã fie pronuntate chiar astãzi [la care vă invităm pe Sfinţia Voastră să purcedeţi iniţierea, ce vă stă în atribuţii cu prioritate canonică], cu consimtãmîntul tuturor
  Bisericilor Ortodoxe si conform regulilor clare si consfintite ale Sfintelor Canoane. Cum si
  de ce, de vreme ce eresul existã, anatemele au fost ridicate?

  Înalt Prea Fericirea Voastrã,
  Este trist cã vã purtati asa cum o faceti, pentru a vã împrieteni cu puterea lumeascã a
  Vaticanului [care nici măcar nu e putere ci deşertăciune]. Dacã e adevãrat [că asta urmăriţi], atunci amîndoi sunteti în înselare si vã munciti degeaba.
  Avem noi alianta cu Dumnezeul cel adevãrat, cu Atottiitorul si Preasfîntul, da sau nu? Dacã
  da, atunci
  - "cãdea-vor dinspre latura ta o mie si zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se
  vor apropia" [2] .
  - Chiar dacã furtunile se vor stîrni prin mînia sãlbatecã (…), acestea [sunt] pentru noi ca o "nimicnicie si desertãciune"[3] .
  - (…) "dreptul ca finicul va înflori si ca cedrul din Liban se va înmulti"[4],
  - "atunci va sãri schiopul ca cerbul si limpede va fi limba gîngavilor, cã izvoare de apã vor curge în pustiu si pîraie în pãmînt însetat"[5],
  - atunci "neamurile vor întelege si se vor pleca, cãci cu noi este Dumnezeu."[6].
  Dacã nu, atunci de ce sã ne propune[ţi, prin faptele Sfinţiei Vostre directe şi prin discuţii ascunse] sã credem "în împãrati, în fii oamenilor în care nu este mîntuire"[7]?
  [Dacă e aşa], Sanctitate, [atunci] cuvintele profetului [vă] sunt adresate:
  "Vai de cei ce se pogoarã în Egipt dupã ajutor si se bizuie pe caii lor si îsi pun nãdejdea în multimea carelor si în puterea cãlãretilor, dar nu-si atintesc privirea cãtre Sfîntul lui Israel si nu cautã pe Domnul. Dar El este întelept, El va face sã vinã nenorocirea si nu Îsi va lua înapoi cuvintele. El se ridicã împotriva casei celor fãrã de lege si împotriva ajutorului celor care sãvîrsesc nedreptatea. Egipteanul este om, nu Dumnezeu, caii lui sunt carne si nu duh.
  Cînd Domnul îsi va întinde mîna Lui, ocrotitorul se va împiedica si ocrotitul va cãdea, iar amîndoi vor pieri."[8]

  Înalt Prea Fericite [s]tãpîne,
  (…) Mireasa lui Hristos nu a murit.
  Biserica lui Hristos nu a dispãrut. Ea îsi continuã drumul prin secole, rãnitã si însîngeratã
  ca si Fãcãtorul ei, dar neadormitã si neînfrîntã, strãlucitoare, adãpostire caldã si de viatã
  dãtãtoare si mîntuitoare de suflete.
  Ea, Biserica Ortodoxã, nu va muri niciodatã (…), nimãnui, nicãieri si niciodatã nu i se va îngãdui a sacrifica pentru “binele” sãu [închipuit] cea mai micã pãrticicã din Credinta Ortodoxã.
  Luptati pentru ea cu toatã puterea! Sunteti chemat si uns [şi vă justificaţi poziţia doar] pentru [asta. Nimic în plus şi nici în minus].
  Sacrificati de dragul [Adevărului] orice, oricît: bani, averi, onoruri, glorie, comori, diaconi, preoti, episcopi, si chiar pe Patriarh[ii apostaziaţi]!
  Pãstrati doar singurul lucru de trebuintã, un singur pãzitor, unul singur sã nu-l [vindeţi, precum a făcut cel ce şi-a pus singur mai apoi ştreangul de gât, Iuda, dublându-şi chinul veşnic prin acestea]: Credinta Ortodoxã!
  Tronul are valoare si e de folos atît timp cît rãspîndeste în întreaga lume negrãita si dulcea luminã linã a Ortodoxiei.
  Farurile sunt folositoare cît timp lumineazã drumul celor ce cãlãtoresc pe mare pentru a evita stîncile. Cînd lumina lor e stinsã, se fac nu numai nefolositoare, ci vãtãmãtoare pentru cei ce s-ar încumeta sã se apropie.

  Înalt Prea Fericite [p]ãrinte si [s]tãpîne,
  Deja ati mers prea departe, ati pus pasul dincolo (…). Pentru dragostea lui
  Dumnezeu, întorceti-vã înapoi! Nu introduceti schisme si dezbinãri în Bisericã. [Vi se pare că] încercati sã uniti ce e despãrtit [de Duhul Sfânt, până se vor întoarce cei rătăciţi la credinţă], dar singurul lucru care-l veti reusi e sã [ispitiţi prin actele acestea nebinecuvântate distrugerea unităţii singurei Biserici a lui Hristos, iar nu biserica Sfinţiei Vostre – căci sunteţi slugă iar nu Stăpânul](…). Veniti-vã în fire si treziti-vã!
  (…) Deja e aproape searã si ziua a trecut. Cînd oare veti vedea cum se cascã abisurile pe drumul pe care singur vã cãlãuziti?
  Fie ca toatã puterea Celui ce odatã a fãcut soarele sã stea deasupra Ghibeonului si luna înaintea vãii Aialon[10] [să repete] minunea si [să lungească] din nou ziua [Sfinţiei Voastre] (…) pentru a vedea, întelege si reîntoarce.
  Note bibliografice
  * Traducere de mh. Paisie din periodicul "Trei Ierarhi", nr.1228, dec. 1965, Grecia.
  [1] Vezi Pilde 26, 27: "Va bãga cineva foc în sîn si hainele lui nu le va arde? Sau va cãlca
  cineva peste cãrbuni de foc si picioarele lui nu le va arde?"
  [2] Psalmul 90, 7.
  [3] Isaia 40, 17: "Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decît nimicnicie si
  desertãciune".
  [4] Psalmul 91, 12.
  [5] Isaia 35,6.
  [6] Încã si zice: De frica voastrã nu ne vom teme nici ne vom tulbura, cãci cu noi este
  Dumnezeu, din slujba Pavecernitei mari.
  [7] Psalmul 146, 3.
  [8] Isaia 31, 1-3.
  [9](…)
  [10] Iosua 10, 12-13: "Atunci a strigat Iosua cãtre Domnul si a zis înaintea Israelitilor: «Stai
  soare, deasupra Ghibeonului, si tu lunã, opreste-te deasupra vãii Aialon!» Si s-a oprit
  soarele si luna a stat pînã ce Domnul a fãcut izbîndã asupra vrãjmasilor lor." ”
  ____________________________________________________________

  P.S. – Să nu cumva să îndrăznească dracii (întorcând, după obiceiul firii lor potrivnice, totul pe dos) a zice că sminteala vine din această binecuvântată epistolă, întru numele Domnului Iisus Hristos!

 196. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Orice am spune noi, acum ne îndreptăm spre adevărata mântuire personală, "Cine vrea să-mi urmeze Mie să se lepede de sine şi să-Mi urmeze..." Cei ce conduc azi sunt plătiţi şi neglijează sufletul celor din jur. "Cui îi va păsa de sufletul meu oare?" ...! "Voi bate păstorul şi oile se vor risipi." Vrem nu vrem astea sunt vremurile în care trăim " IAR DIN PRICINA ÎNMULŢIRII FĂRĂDELEGII DRAGOSTEA CELOR MAI MULŢI SE VA RĂCI. CINE VA RĂBDA PÂNĂ LA SFÂRŞIT SE VA MÂNTUIT" Pentru ierarhi de azi glasul sfinţiilor este neglijat sunt mai sfinţi preasfinţiţi de azi JALE....! Ecumenismul distruge tot ceea ce au clădit Sfinţii Ştefan Cel Mare , Constantin Brâncoveanu şi fii săi,trupul lui Hristos ... etc. Mă doare că am ajuns timpurile acestea, Au dat vina pe comuniştii pe legionari, însă în noi este adevărata viaţă, " Eu sunt pâinea Vieţii" Hrăniţi din trupul lui Hristos vom trăi şi dincolo de lumea ce ne înconjoară. trăiţi ca drept măritori creştini muriţi pentru ceea ce au murit SFINŢII Înaintaţi noştri . ( Hristos, Biserică, Credinţă.) Doamne ai milă de noi!

 197. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII!

 198. Stefan Alexandru-Marius

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII!, PREASFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU, FECIOARA, MANTUIESTE-NE CU RUGACIUNILE TALE!

 199. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @lm...

  "Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate de folos...".

  Sigur că se poate, omule. Doar că, din ne-simţire, unii vor să schimbe ceea ce a aşezat Însuşi Cel Neschimbat în Biserica Sa.

  Acum, te rog să ne spui şi nouă, judecând cu aceeaşi măsură a lui "Se poate?" - Are voie Hristos să cuvânte în Biserica pe care a înfiinţat-o cu preţul Jertfei Sale? Are voie să nu primească în sine pe cei ce nu cred în El în Duh şi în Adevăr? Se poate să ne lase ecumeniştii în pace pe noi, ortodocşii, să ne închinăm drept, după cum învaţă Învăţătorul Hristos?
  Are voie Hristos să aibă în continuare un singur Trup, sau trebuie să-L înveţe oamenii pe El cine este şi care este Trupul Său?

  Are voie Hristos să ne lumineze, în continuare, că El este Cel Viu, şi că niciodată nu a fost dezbinat în Sine sau în Trupul Său astfel încât nebunii să cugete că ar putea exista mai multe Biserici creştine, devreme ce Biserica este chiar Trupul lui Hristos, iar acest Trup este Biserica drept-măritoare...?

  Iar dacă unii ar zice că poate este alta, să se roage să-i lumineze Dumnezeu care este (deşi noi vă mărturisim, întru Hristos, că Biserica ortodoxă este aceasta. Cine caută cu inimă curată va găsi toate dovezile şi, mai mult decât atât, pentru sârguinţa sa va fi şi luminat de Duhul Sfânt - Care mărturiseşte tainic unde şi Cine şi cum este Hristos, şi care-I este Trupul...), dar să nu cugete cele nebuneşti şi fără noimă, ilogice şi nefireşti unei raţiuni normale, cum că ar avea Hristos mai multe Biserici - căci asta ar însemna că Hristos este un monstru cu mai multe trupuri. Ori, ca să nu cădem în astfel de hule, ne-a luminat tot El vorbind mereu la singular despre trupul Său (vezi, de pildă, Sf. Ap. Pavel...), iar vasele Sale alese, organele cuvântătoare ale Duhului Său (Duhul Sfânt) au mărturisit totdeauna că Hristos are un singur Trup: viu, sfânt, neîmpărţit, nedespărţit, neschimbat, deplin, desăvârşit, sfinţitor, mântuitor, luminător, vindecător, de viaţă dătător, nebiruit şi biruitor, neclătinat şi sprijinitor, nemincinos şi încredinţător, preacurat şi curăţitor... şi câte altele s-ar mai putea scrie, de nu le-ar încăpea pământul... Şi cum să le încapă când vorbim de Cel neîncăput? Şi unde a binevoit Cel neîncăput să încapă? Acolo unde Însuşi "S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, şi ca s-o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană." - Biserica ortodoxă, care nu se va uni în veac cu nimeni şi nimic. Căci deja este unită cu Hristos - Dumnezeu, această unire făcând-o chiar El, la Pogorârea Duhului Sfânt...; "şi ce a unit Dumnezeu nimeni să nu despartă"!

  (Citiţi tot capitolul 5 din Epistola către Efeseni a Sf. Apostol Pavel, căci acolo se arată cu putere taina Bisericii celor ce doresc curat să fie luminaţi, cu darul Domnului ...).

  Iar dacă spune că "a unit", să înţeleagă neînţelepţii că acest fapt s-a petrecut deja. Şi dacă s-a petrecut deja, cine este hulitorul care să spună: "Hai să ne unim", din moment ce Biserica deja este unită cu Hristos?

  Cu ale cuvinte, cel ce spune că crede în Hristos dar nu înţelege care este trupul Său şi că acest Trup, de la Pogorârea Duhului Sfânt şi până-n vecii nesfârşiţi este Viu şi neîmpărţit şi unul singur, acelaşi, neschimbat şi neprimitor de mincină (ecumenistă, de pildă...); deci cel ce spune că e creştin şi nu înţelege care este Trupul lui Hristos, şi că acest Trup nu e altul decât biserica drept-măritoare, acela este antihrist. Nu o spun eu ci Teologul Ioan, Apostolul:

  "Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul..."(I Ioan II, 22)

  Dar poate că vei spune că unde pomeneşte Apostolul Iubirii de Trup aici. Află că atunci când spune "că Iisus este Hristosul [adică "Cel uns"...]", el se referă exact la Cel ce a venit în trup, adică nu o ideologie sau o uniune de oameni mântuieşte, ci Cel ce s-a întrupat. Nu crezi că asta arată prin aceste sfinte cuvinte? Hai să ne adăpăm mai departe, dar cu cuminţie şi cuvioşie, fără gânduri ori inimă vicleană:

  "...Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.
  În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu..."(I Ioan IV, 1-2).

  Dar poate că iarăşi te poticneşti. Să vedem ce zice Sfântul mai exact: "orice duh care mărturiseşte că...", deci vorbeşte de duh aici, adică de ce "aude" lăuntric omul. Problema este că nu e de ajuns să mărturisească omul cu buzele că "Hristos a venit în trup..." ("nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne..."), ci să creadă. Iar credinţa este vederea celor nevăzute. Deci semnul că omul vede (adică crede în Duh şi în Adevăr...) că Hristos S-a întrupat este să vadă... Trupul Său.

  Că pe Hristos - Care e şi Dumnezeu desăvârşit şi Om deplin - nu-L poate nimeni vedea în fiinţa sa dumnezeiască, ci doar în cea trupească (pe care Şi-a asumat-o când S-a zămislit, de la Duhul Sfânt, în pântecele pururea Fecioarei...). Iar abia dacă-L vede, cu ochiul credinţei, abia atunci se poate numi că mărturiseşte. Asta înseamnă să cunoşti Duhul Sfânt (în text - "duhul lui Dumnezeu"...), să-L vezi şi să-L mărturiseşti pe Iisus Hristos că a venit în trup. "Căci Acesta [Duhul Sfânt, Mângâietorul...] vă va învăţa toate", spune Hristos... Iar trupul Său, până la Înălţare era un trup omenesc normal (ca al tău, ca al meu, ca al oricărui om, aşa...), doar că fără de păcat. Iar de la Pogorârea Sfântului Duh exact acest Trup S-a preschimbat - exact cum a făgăduit Cel nemincinos, Hristos - în Biserica sa.
  Adică, simplu: Biserica este Trupul lui Hristos adevărat, iar acesta este compus din toţi cei ce-L mărturisesc drept, adică drept-mărturisitorii, drept-măritorii, drept-închinătorii, drept-înţelegătorii, ortodocşii, care sunt un singur Trup şi nu vor desfrâna niciodată unindu-se cu templele create de minţile celor căzuţi în înşelări nenumărate. Toate astea cu darul Sfântului Duh, nu că am fi noi ceva...

  Dar să vedem ce mai spune Apostolul Iubirii, ucenicul lui Hristos, Sf Ioan:

  "...Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume."(I Ioan IV, 3).

  Acest verset să-ţi ajute Dumnezeu şi Maica Domnului, al cărei preasfânt şi feciorelnic chip este Biserica ortodoxă (deci nu va desfrâna în veac şi nici în vecii nesfârşiţi cu tatăl minciunii...), şi Sfântul Ioan (a cărui măsură - Atenţie! - măsură de iubire cine o poate atinge măcar, nicidecum s-o mai şi întreacă?...) să pricepi!

  În fine, întrebăm şi noi:
  Se poate să înţeleagă că nu au nicio şansă ecumenişii să mintă pe cei ce STAU în Adevăr?

  Dar nebuneşte am întrebat, făcându-ne din luminaţi nebuni. Căci noi credem cu tărie şi încredinţaţi suntem (privind cu ochiul dreptei-credinţe către fraţii noştri mai-mari, adevăraţii luminători din tăria Cerului: Sfinţii lui Dumnezeu; care sunt aici cu noi, ortodocşii, în acelaşi Trup mântuitor - ei în latura cerească noi încă în cea pământească, dar cu nădejde la mântuire prin credinţa dreaptă în Iisus Hristos, deşi nici faptele bune nu trebuie să le lăsăm...) că nu au nicio şansă purtătorii de duhuri mincinoase să ne păcălească. Asta nu pentru că noi putem ceva, ci dimpotrivă, pentru că:

  http://www.youtube.com/watch?v=q7zMdCgDukw

  Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!

 200. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului,si semnez

 201. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului, si semnez:
  Maria-Nicoleta Vatasescu, Brasov.
  Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi, pacatosii.

 202. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

  • Parvu Ana-Bianca

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 203. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez

 204. Hollosi Nicolae

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DA, sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 205. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez impotriva ecumenismului si atentie la publicitatea facuta inclusiv in mijlpacele de transport in comun din Bucuresti - ca si la alte sponsorizari din media !!

 206. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  CRED DOAMNE si imi MARTURISESC CREDINTA si sunt impotriva ECUMENISMULUI si semnez

 207. MARIA Anca Sanda

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Biserica Română NU are conducătorii de care ar fi avut nevoie în zilele de după lovitura de stat din 1989. Statul român este condus de piraţi şi trădători. MĂRTURISESC : Ecumenisul este erezia ereziilor. Sunt împotriva ecumenismului. Sunt împotriva celor care au scos la mezat şi la târguială Credinţa Ortodoxă. În ORTODOXIE aflăm harul SFINTEI TREIMI. AMIN !

 208. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sant de acord cu Marturisirea de CREDINTA stramoseasca de 2000 de ani ! , impotriva ECUMENISMULUI si semnez . -SWEDIA provizoriu -.?

 209. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord si semnez ''Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului'' !
  Doamne ajuta!

 210. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnaturile sunt contorizate daca sunt trimise in modelul de mai jos?

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Nume :
  Prenume:
  Localitate :
  Tara : Romania
  Profesie:

  Sunt contorizate in limba romana?Deoarece vad ca e-mailul este grecesc.
  Eu unul am trimis din neatentie si fara numele si prenumele separat.

 211. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  m-am nascut crestin ortodox si asa vreau sa mor.e credinta adevarata.fiecare sa-si vada de treaba lui.nu trebuie amestecat neghina cu graul.semnez IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.DUMNEZEU SA NE AJUTE SI SA NE INTAREASCA IN CREDINTA.

 212. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 213. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  catolicii sunt niste oameni falsi si profanatori imi voi sustine tara si neamul cred ca ortodoxia este dreapta credinta si semnez impotriva Ecumenismului

 214. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt deacord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.Doamne Ajuta !

 215. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea impotriva ecumenismului si semnez.

 216. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului.Ortodox pina la moarte si dincolo de ea,huuuuu Ecumenism erezia ereziilor,cu noi este DUMNEZEU.

 217. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului!

 218. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului.
  Voi trimit si pe adresa de e-mail adeziunea mea.

 219. Cristina Parvu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 220. ANDREI ONORIU NAN

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Subscriu
  ANDREI ONORIU NAN

 221. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta si semnez alexandru vank

 222. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului si semnez

 223. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez, Chiru Mihaela.

 224. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE/AJUTA. Sunt intru totul de acord cu cele declarate. Cred cu tarie, ca daca ne intoarcem la credinta cu totii, chiar si ateii, masonii, toti, si bunul DUMNEZEU, ne va ajuta.

 225. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  imi marturisesc ADEVARATA CREDINTA ORTODOXA si sunt impotriva ecomenismului, pentru care si semnez, Serb Georgeta

 226. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Da imi marturisec Credinta Adevarata Ortodoxa sant impotriva ecumenismului asa sa-mi ajute Dumnezeu cornel

 227. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI PE CARE IL CONSIDER UN FLAGEL SI SMINTEALA. SEMNEZ ACEASTA MARTURISIRE!
  RUDOLF BONE

 228. Elisabeta Aldea

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.
  Iarta-ne greselile. Doamne ajuta.

 229. Elisabeta Aldea

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu stiu sa comentez, cred in Dumnezeu

 230. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  LUPTATI !!!! IMPOTRIVA ECUMENISMULUI !!!! SI NU LASATI LUPII SA VA FURE SUFLETUL CU LUCRURILE LOR ADEMENITOARE ....CACI ACESTIA SUNT IISUSII MINCINOSI..... SUNT TEOLOG SI ACESTA E APELUL MEU LA ACEST LUCRU ....LUPTATI SI IAR LUPTATI !!!!

 231. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez deasemenea impotriva ecumenismului si Noii Ordini Mondiala ce pare ca din zi in zi se propaga in toata lumea . Sa il cautam pe Dumnezeu caci el este aproape si in noi!

 232. prisacaru alin ionut

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 233. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  LUPTATI !!!! IMPOTRIVA ECUMENISMULUI !!!! SI NU LASATI LUPII SA VA FURE SUFLETUL CU LUCRURILE LOR ADEMENITOARE ….CACI ACESTIA SUNT IISUSII MINCINOSI….. SUNT UN CRESTIN MIHNIT SI NEPUTINCIOS DE A FACE CEVA CU ADEVARAT FATA DE DOMNUL IISUS SI MA ROG CA TOT POPORUL ACESTA SA IA ATITUDINE IMPOTRIVA CELOR CE TRADEAZA DREAPTA CREDINTA SI NEAMUL ACESTA DE CRESTINI ORTODOCSI , ACESTA E APELUL MEU CATRE TOTI ROMINII AI ACESTEI TARI IN A LUPTA PINA LA MOARTE IMPOTRIVA CELOR CARE VOR SA NE TRIMITA IN IAD ….LUPTATI SI IAR LUPTATI !!!!AJUTA-NE DOAMNE IISUSE HRISTOASE SI NU NE PARASI PE NOI PACATOSII.

 234. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.Doamne ai mila de noi.fac apel la tot poporul ortodox,sa-si marturiseasca credinta ortodoxa pana la moarte si sa nu se lase inselati de "conducatorii bisericii"care pun pe pastori sa predice in fata altarului,fereasca Dumnezeu,marturisiti credinta si nu va fie frica caci toti suntem datori cu o moarte si toti avem un sfarsit.si nu in ultimul rand va veni Judecatorul care va judeca pe fiecare si vai si amar de cei ce vand Biserica Mama si de cei ce ii urmeaza la tradare.Doamne ai mila de noi.

 235. iuliana elena cretu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului.sa ne lase in pace toti acesti diavoli

 236. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ASA M-A LASAT BUNUL DUMNEZEU,ORTODOX,ASA VREAU SA MOR!SA NE APARAM CREDINTA NOASTRA SFANTA SI BISERICA CEA DINTAI A LUMII.SANT TOTAL DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI! UNDE ESTI ,,PREFERICITULE,,DANIEL! NU AI URECHI SA NE AUZI? ASCULTA GLASUL POPORULUI!

 237. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
  Dumnezeu si Maica Domnului sa ne intareasca in credinta sa avem puterea de a duce lupta cea dreapta.

 238. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pe forumul http://ortodoxia.it.cx se lucreaza la realizarea unui pliant ANTI-ECUMENISM.
  Una dintre pagini va avea un tabel/formular unde se pot aduna semnaturi(in jur de 10 semnaturi per pliant) pe care cei fara internet le pot trimite prin posta.Insa aici intervine o mica problema,respectiv adresa greceasca care este mai greu de scris.
  Nu exista alta adresa la care se pot trimite semnaturile?

  De asemenea,vreau sa va mai intreb daca s-a mai actualizat lista parintilor care au semnat marturisirea si numarul total de semnaturi.

  Doamne ajuta !

 239. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez. Lidia Neagu
  Doamne ajuta.

 240. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  asa este cei ce se opun hotaririlor sfintelor sinoade ecumenice sa fie anatema.semnez impotriva ecumenismului.sunt de acord cu marturisirea de credinta a SFINTILOR PARINTI A BISERICII LIU HRISTOS.

 241. Liliana Baltesiu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De la strabunici (atat am informatii) incoace, cu totii am fost ortodocsi.
  Am primit Sfanta Taina a Botezului si a Cununiei in Ortodoxie si adormirea mea intru Domnul, vreau sa fie tot in Ortodoxie.

  PRIN URMARE, SPUN UN NU HOTARAT ECUMENISMULUI.

  DOAMNE AJUTA!

 242. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta!
  Ecumenismul pe care ni-l dorim cu totii se poate realiza numai cu ajutorul Duhului Sfant prin intoarcerea tuturor religiilor la obarsie - ORTODOXIA. Ceea ce vor capii lumii nu este decat interes politic antihrist, impotriva omenirii, nicidecum intoarcerea la Unul Dumnezeu in Treime slavit.
  Sunt de acord cu marturisirea de credinta si total impotriva acestui ecumenism mincinos care pregateste venirea oficiala a lui Antihrist.
  Bunul Dumnezeu sa aiba grija de noi pacatosii, ca suntem neputinciosi in fata tuturor curselor care ni se pregatesc incepand cu alimentele, medicamentele si toate activitatile care ni se ofera prin mass-media.
  Domnul sa ne pazeasca si sa aiba mila cu noi, cei care mai suntem cat de cat credinciosi si traim sau incercam sa traim ortodox.

 243. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord

 244. BASARABEANU LILIANA

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SIGUR CA SUNT IMPOTRIVA ECUMENISMULUI! LUCREZ PESTE HOTARE MAI EXACT IN ITALIA, SI MI-A FOST DAT SA ASIST CU DURERE IN SUFLET LA O SLUJBA ECUMENICA. IN SFANTUL ALTAR SLUJEAU UN PREOT ORTODOX,UNUL CATOLIC SI UN ALTUL PROTESTANT. SI ATUNCI M-AM INTREBAT: "CE LEGATURA DOGMATICA SA FIE INTRE ORTODOCSIE SI CATOLICISMUL CARE IL MINIMALIZEAZA PE SFANTUL DUH?! SI CUM SA IMPREUNA SLUJESC CU PROTESTANTUL CARE NU RECUNOASTE CALITATIILE INDUBITABILE ALE PREA SFINTEI NASCATOARE DE DUMNEZEU?!?"
  SI A FOST PRIMA SI ULTIMA DATA CAND AM PARTICIPAT LA ASTFEL DE SLUJBE CARE SE TIN LA INCEPUTUL FIECARUI AN. AM INCERCAT SA IMPARTASESC SI CELORLALTI FRATII AI MEI ADEVARUL DESPRE ECUMENISM ATAT CAT IL PUTEAM EU PERCEPE LA VREMEA RESPECTIVA SI FIRESTE, NU AM AVUT CORESPONDENT IN INIMA NIMANUI. AM FOST ACUZATA DE FUNDAMENTALISM...DE CHIAR INSUSI PARINTELE ORTODOX (MENTIONEZ TOTUSI CA PARINTELE PE CARE L-AM ADUS IN DISCUTIE, ESTE UN PARINTE MINUNAT, DOAR CA ARE ACEASTA SLABICIUNE CARE NU VINE NEAPARAT DIN CONVINGERE CI MAI MULT DIN STRATEGIE DE SUPRAVIETUIRE!) SI STITI CE AM FACUT? AM CUMPARAT MAI MULTE EXEMPLARE DIN CARTEA PARINTELUI ARSENIE PAPACIOC: "DOAR ORTODOXIA!" SI AM IMPARTIT-O TUTUROR. LA SFARSIT MI-AU DAT DREPTATE DAR AU MERS TOT PE CALEA LOR...ECUMENICA!
  ASA CA IMI DAU ACORDUL CU TOT SUFLETUL!
  BASARABEANU LILIANA

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   eu ti-am mai spus liliana sa te intorci acasa,in romania,,,si eu locuiesc in italia si ,di fericire,nu am participat la vreo slujba ecumenica...nimeni nu te obliga.poti sa-ti alegi calea,in sracie si dreapta credinta...nu sunt pt ecumenism...

 245. DUMITREAN MIHAI ADRIAN

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DA,SUNT DE ACORD SA LUPTAM IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.

 246. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DA HOTARAT !SA LUPTAM IMPOTRIVA ECUMENISMULUI ,CREDINTA NOASTRA ESTE ORTODOXA , DREPT MARITOARE IN HRISTOS CAPUL BISERICII ORTODOXE SI NU ALTE EREZII CONDAMNATE DE MARI SFINTI IERARHI AI NOSTRI CARE AU ARATAT DREAPTA SI ADEVARATA CREDINTA ORTODOXA.

  • Constantin_ox

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Doamne ajuta!

   Prin occident lumea si-a luat liber. Cica e pastele catolicilor duminica asta... . Sunt doar curios, de unde vor primi lumina sfanta, din moment ce aceasta se va pogora abia in Duminica Sfintei Invieri, peste o saptamana?... Cine le va vesti: "Veniti de luati lumina!..."? Sarmanii catolici si ceilalti ne-ortodocsi, cum sunt ei tinuti in intuneric, cu mult mai mult de acesti ecumenisti nenorociti. Si mai au curajul sa vorbeasca despre iubire, ei, care "nici ei nu intra in Imparatia Cerurilor, si nici pe altii nu-i lasa, facandu-i indoit fii ai gheenei "... .

   Mantuitorul judeca si biciuieste pe cel ce se sminteste, insa Vai! celor prin care vine sminteala. Vai lor! Vai lor! Vaiul vesnic... .

 247. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ....DREAPTA SI ADEVARATA CREDINTA ORTODOXA

 248. Corina Gheorghe

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt intrutotul de acord cu marturisirea de credinta Ortodoxa si sunt IMPOTRIVA ECUMENISMULUI!

 249. Bob Sebastian Marius

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt intrutotul de acord cu marturisirea de credinta Ortodoxa si sunt IMPOTRIVA ECUMENISMULUI!

  Pr. Sebastian Bob

 250. dinu marius virgil

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului!

 251. Ligia Gheorghita

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Martusirea de Credinta impotriva Ecumenismului!

 252. Roxana Laura Prahovean

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU, DIN TOATA INIMA ECUMENISMULUI

 253. Cristina Moldoveanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Categoric! Sunt impotriva Ecumenismului!

 254. Mioara Cojocaru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului. Doamne ajuta!
  Mioara Cojocaru

 255. sismanian gabriel jurist Bucuresti Romania

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 256. Clarissa din Anglia

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu, impreuna cu sotul meu care a trecut de la catolicism la ortodoxie, aflind astfel Adevarata Cale de mintuire a sufletelor , suntem de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului!
  (de la Clarissa si Adam, doi crestini ortodocsi din Anglia)
  DOAMNE-AJUTA!

 257. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.l Gabur Ioan
  Italia Dumnezeu sa aiba mila de noi!

 258. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez! Sa na ajute Dumnezeu!

 259. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez! Sa na ajute Dumnezeu!

  unde trebuie sa semnez aceasta petitie?

 260. Câmpean Ciprian

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Să urmăm Sfânta Scriptură, pe Sfinții Părinți și Hotărârile celor 7 Sinoade ecumenice
  Prof. de Religie Ortodoxă,
  Câmpean Ciprian

 261. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  FRATI CRESTINI , SA NE UNIM IMPOTRIVA LUPILOR CARE VOR SUFETELE NOASTRE PENTRU CARE HRISTOS S-A RASTIGNIT, SI PE CARE EI NU-L RECUNOSC DECIT PENTRU INSELARE. ORTODOXIA ESTE SINGURA SI ADEVARATA DREAPTA CREDINTA. DOAMNE, TE ROG AJUTA-MI SA TE MARTURISESC PINA LA ULTIMA SUFLARE. AMIN.

 262. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD SI VOTEZ PT PETITIE

 263. Panainte Ecaterina

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sint de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez .

 264. Panainte Ecaterina

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne lumineaza mintea la toata lumea!!!!!

 265. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Mihai Capatina
  Bucuresti

 266. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 267. ieremiciuc mihaela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 268. ieremiciuc mihaela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  UN NU HOTARAT ECUMENISMULUI!

 269. Liviu Brasov

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord dar FRATILOR... nu este suficienta opozitia noastra ci si ATITUDINEA CARE TREBUIE S-O AVEM. Vorbiti cu toti duhovnicii vostrii cu prelatiimai inati, cei care-ti cunoasteti si spuneti-le ca nu suntem de acord cu ecumenismul. Nu se mai poate invoca la nesfarsit "ascultarea" . Daca patriarhul "orbeste" voit sau nu este de datoria noastra sa-i aratam care-i CALEA ADEVARUL SI VIATA CRESTIN ORTODOXA. Semnalele trebuie sa vina de la noi, cei de jos, cu curaj caci astfel se vor complace in continuare in aceasta situatie. LA LUPTA FRATI CRESTINI ORTODOCSI !!!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   http://www.youtube.com/watch?v=XI19MYgf2Fw (trebuie facut urgent ceva,in aceasta privinta)

 270. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=TlJS2V5X3mM&feature=related

 271. Feruta Dumitru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta ,impotriva ecumenismului. si semnez. Doamne Ajuta!

 272. Elena Cristescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisirea se Credinta, impotriva ecumenismului si semnez.Doamne ajuta-ne!

 273. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sant de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului si semnez cu mare bucurie.Una este SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA A LUI HRISTOS SI ACEASTA ESTE =BISERICA ORTODOXA. Nu am nici o partasie cu ereticii sau cu cei ce nu cred in MAICA DOMNULUI ,IN SFANTA CRUCE, ,,,,Cu cei ce au schilodit CREZUL (Marturisirea de Credinta) Doamne ajuta-ne ! ocroteste si intareste pe cei ce lupta ca trupul tau sa nu mai fie sfartecat.

 274. Pascar Mihaiela Maria

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului!
  Mare este Dumnezeu!
  Doamne ajuta-ne si ne lumineaza!

 275. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului

 276. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sînt de acord cu Mărturisirea de credinţă, împotriva ecumenismului şi semnez !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Domnul ne-a încredinţat că biserica întemeiată de El pe temelia dreptăţii şi adevărului nu va fi biruită, aşa că nădejdea aceasta să ne fie călăuză în orice momente vitrege ce vor veni peste noi.

 277. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Domnu şi Maica Domnului a fost, este şi va fi cu noi şi în veşnicie!

 278. anisoara-manuela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu hotarit ecumenismului.Domnul sa ne ajute si Maica Domnului sa ne apere!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   NU hotarat ecumenismului!Jos cu patriarhul Daniel,tradatorul religiei ortodoxe! http://www.youtube.com/watch?v=6ad-s0YcNkY

 279. Stoleriu Sorina

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului si semnez.Doamne ajuta-ne!

 280. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ!

 281. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nici n-am citit întreg documentul(sinaxa) și subscriu împotriva ecumenismului. Doamne ajută-ne și ne miluiește pe noi păcătoșii, Amin!

 282. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului si impotriva cipurilor 666. semnez!

 283. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului si impotriva cipurilor 666. semnez!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Trebuie actionat de la varf impotriva ecumenismului,degeaba votam noi,simplii oameni.Trebuie actionat si prin televiziuni,cat mai des.Semnez impotriva religiei anticristice.

 284. Ramona Craciun

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SINGUR ORTODOXIA!
  ACUM SI INTOTDEAUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Semnez

 285. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismuului si semnez

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Totul pleaca de la oculta mondiala,chiar si Vaticanul va impune o singura religie, ecumenista.Oare vom putea birui raul care se apropie?Dumnezeu sa ne ajute!Jos cu aceasta religie,care il propovaduieste pe lucifer.Semnez.

 286. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt contra ecumenismului.DUMNEZEU a fost ,este si va fi cu noi.DOAMNE AJUTA-NE !

 287. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt contra ecumenismului.sa ne ajute Dumnezeu sa ne strangem cat mai multi pentru marturisirea de credinta

 288. Liliana Baltesiu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 289. Liliana Baltesiu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  AJUTA DOAMNE TUTUROR CRESTINILOR, CARE MERG CU ADEVARAT SPRE DUMNEZEU, PE CARAREA IMPARATIEI!

  CEI CARE-L IUBITI CU ADEVARAT PE MANTUITORUL IISUS HRISTOS, SEMNATI VA ROG ACEASTA LISTA!

 290. Eduart S. De Silva

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Eduart S. De Silva

 291. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Mrturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez
  iuliana Macrisoiu

 292. Sevastru Costica

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva ecumenismului, asa cum arata sfintii parinti
  Costica

 293. Ivaniciuc Gabriela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 294. Nemtanu Gheorghe

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 295. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 296. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 297. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 298. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez, roaba lui Dumnezeu Lucia

 299. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  În toata Scriptura, Iisus Hristos a îndemnat la dragoste si unitate ,iar acum veniti voi si spuneti ca fiecare cu ale lui.De fapt nu acuma, din punctul meu de vedere biserica nu a facut decat sa dezbine, sa ne intoarca pe unul impotriva celuilalt din motive puerile,gen:eu imi fac cruce intr-un fel tu de ce nu faci asa ci altfel, sau de ce nu iti faci deloc? Sa nu uitam de razboaiele din trecut ,de inchizitie, toate in numele lui Dumnezeu,mai corect spus a unor confesiuni care nu aveau nici o remuscare in a ucide oameni, in timp ce marii bisericilor traiau in pacate greu de imaginat.Nu il amestecati pe Dumnezeu in mizeriile si nelegiuirile voastre.Nici voi nu iti vedea Imparatia lui Dumnezeu,dar nici pe altii nu ii lasati sa ajunga acolo. Dumnezeu e acelasi pt toate confesiunile ,iar pt ca eu aleg sa ma inchin Lui altfel decat o face vecinul meu , nu inseamna ca nu il slujesc.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Vor veni,din pacate vremuri urate,ele trebuie sa se intample.Nu vom avea nicio putere,decat daca se va trezi toata lumea.

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Draga Crina, Dumezeu sa te aiba in paza caci nu stii ce faci. Iarta-ma pentru critica, dar ceea ce spui D-ta arata nu profunzime ci superficialitate; eu ma bucur ca crezi in Domnul Iisus Hristos, dar ar trebui sa citesti bine Biblia, si scrierile Sfintilor Parinti, mergi la o Liturghie Ortodoxa si vorbeste cu Preotul. Traditia Ortodoxa este lasata de insusi Domnul Iisus Hristos. Inchizitia a fost a Bisericii Romano-Catolice, Romano- Catolicii au macelarit in jur de 20000 de oameni, inclusiv femei si copii la Albingenses, in Franta - asa zisa prima cruciada; Anglicanii au decapitat episcopi Romano-Catolici ; Romano-Catolicii Irlandezi ii bubuie pe Protestanti si invers- toti acestia sunt eretici, ei aduc dezbinare, Biserica Ortodoxa s-a supus Sfintei Traditii de la inceput si nu a vrut sa o incalce; si Romania Mare s-a facut si a rezistat datorita Bisericii Ortodoxe. Ar fi bine sa te interesezi despre ce spune ecumenismul- nu se refera la diferite confesiuni Crestine ci la toate credintele asa zis spirituale, pentru ca nu il recunoaste pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu, ci este o exaltare de tip satanic. Stii ceva despre Budhism ?- ca nu exista Dumnezeu?; stii ceva despre Islam ? In Qur'an zice ca Iisus Hristos nu a fost rastignit - numai li s-a parut - citeste Sura 4 versul 157 cu atentie - aceasta este cea mai mare blasfemie la adresa Credintei Crestine. Deci, cum se poate sa aduni la un loc doctrine care contrazic Adevarul Absolut care este Domnul Iisus Hristos ?
   asa ca informeaza-te inainte de a improsca cu critici. Doamne ajuta !

 300. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credință împotriva Ecumenismului și semnez, Iuliana

 301. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

  Biserica Crestina are ca reper sau centrul universului ei pe Domnul nostru IIsus Hristos.
  Orice Biserica, cult religios, secta, etc. care nu are acest reper este eretica. Chiar si catolica.
  Ecumenismul este cheia lui satan pentru a distruge Ortodoxia.
  Daca, cred in Dumnezeu si nu exista, ... nu pierd nimic.
  Daca, nu cred in Dumnezeu si EL exista, ... am pierdut TOT.

 302. Ioana Stefanescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez,
  Ioana.
  Bunul Dumnezeu sa ne ajute sa ne cunoastem cat mai bine credinta noastra ortodoxa si sa nu facem compromisuri cand mai-marii lumii vor veni cu propuneri de amalgamare a credintelor si cu tot felul de viclenii pentru a-i pregati lui antihrist stapanirea.

 303. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturia de Credinta impotriva ecumenismuluisi semnez.

 304. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez si eu ,IMPOTRIVA ecumenismului .!!!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Eu am semnat o data.Opriti-l pe patriarh sa faca asta dar pe fata!Dati-l la televizor!

 305. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT IMPOTRIVA ATEISMULUI,SECTELOR SI AL ECUMENISMULUI.
  DECI SEMNEZ IMPOTRIVA SPURCATILOR DE ECUMENISTI.
  SUCCES.

 306. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dragii mei,
  Trimiteti aceasta marturisire si la adresa de e-mail postata in articol. Dumnezeu Sa ne ajute!

 307. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ecumenismul este lucrarea satanei. blestemata fie erezia ecumenista!

 308. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  si a zis si Nicu mai sus, satana fara oamenii sai nu putea sa o propage, deci si ecumenistii sunt anatema si daca nu se pocaiesc ajung in iad.

 309. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  dariusflorin

 310. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva sectarilor

 311. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez

 312. lotorosanu alvina

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord si semnez Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului . Dumnezeu sa aiba mila de noi !

 313. GAVRIS ALEXANDRU STEI BH

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  GAVRIS ALEXANDRU 05.02 2013 sant de acord si semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 314. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Gavris Victor 06 02 2013 sant de acord si semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 315. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu este atac mai pervers,concentrat si concertat de puterile intunericului impotriva ortodoxiei,decat ecumenismul-urata masca-prin care se vrea amagirea naivilor,si inrolarea lor materie prima pentru satan in focul vesnic!

 316. trandafir bogdan george

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  MARTURISESC IN FATA LUI DUMNEZEU SI OAMENILOR ,MAM NASCUT CRESTIN ORTODOX,VREAU SA TRAESC SI SA MOR CRESTIN ORDODOX.
  NU ECUMENISMULUI. FRATE DANIEL SA TE IERTE DUMNEZEU CACI FACI CU BUNA STIINTZA CEEA CE FACI . SA IMI FIE CU IERTARE, VANZATORUL A VANDUL PE DOMNUL CA SA SE IMPLINEASCA LEGEA DAR TU VINZI TOT NEAMUL ROMANESC CRESTIN ORTODOX .

  BOGDAN GEORGE SEMNEZ INPOTRIVA ECUMENISMULUI

 317. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez.
  presbitera Rodica Buga

 318. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de Acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.
  Doamne Ajuta!

 319. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Iaca, semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismnului. Hai noi toti romanii crestini ortodocsi - ca o singura forta/unitate cum spune parintele Iustin - sa semnam.

 320. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 321. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ecumenismul este Evanghelia Diavoliilor !!!!!!!!!!!!!

 322. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ecumenismul este ultima murdarie ce a mai avuto Dracul in sac!

 323. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Da, semnez impotriva ecumenismului! Asa ne-au invatat si marii nostri parinti dragi:parintele Arsenie Papacioc, parintele Arsenie Boca, parintele Dumitru Staniloaie, parintele Adrian Fageteanu si multi altii care nu mai sunt aici. Parintele Iustin Parvu ne-o spune si acum!!Si multi altii! Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 324. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  semnez impotriva ecumenismului. Avem tot ce ne trebuie pentru mantuirea sufletului in credinta cea adevarata, cine vrea unire sa vina la ortodoxie!

 325. SFANTUL CONSTANTIN

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.DOAMNE MILUIESTENE PE NOI PACATOSIII!

 326. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU MILUIESTE-NE PE NOI!

 327. Politeanu Marian

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  2013
  Sunt totalmente de acord cu aceasta caracterizare HiperInteleapta exemplificata de Mihaela,de-si era Fain si Corect sa isi mentioneze intreg numele.Intr-o zi Tot o sa Murim iar frica de "Stapanii Lumii"nu ne ajuta la NIMIC. Ba,chiar ne indeparteaza enorm de Dumnezeul Nostru-pierzandu-se Mantuirea.
  CITAT:
  "nu este atac mai pervers,concentrat si concertat de puterile intunericului impotriva ortodoxiei,decat ecumenismul-urata masca-prin care se vrea amagirea naivilor,si inrolarea lor materie prima pentru satan in focul vesnic!"

 328. Crenguta-Lucica

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  ORTODOXIA este credinta adevarata.

 329. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 330. Crenguţa-Lucica

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

  (Recunosc, am avut ispite, dar m-am spovedit şi Bunul Dumnezeu m-a iertat. Iertaţi-mă şi voi, vă rog! Iertare! Vă rog să mă iertaţi!)

 331. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ecumenismu erezia tuturor ereziilor zice pr ARSENIE BOCA .semnez impotriva ecumenismului

 332. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  “Ține-te strâns de Biserica ta: este o Biserică frumoasă și sfântă, dar totuși zdroșește orice lepădare rușinoasă a altor Biserici” (Sfântul Nicolae Velimirovici, Pătimirea Bisericii, p. 95).

 333. Székely Sándor Alexandru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE AJUTĂ DRAGII MEI FRATI PRIN HRISTOS ORTODOCŞI !!
  SI EU CA SI ALTI SPUN ..NU ECUMENISMULUI!!
  SPER CÁ INCÁ IN TIMP AM TRECUT LA CREDINTA CEEA SFINTÁ ADEVÁRATÁ ORTODOXÁ..MAI MULT DE DOI ANI AM TRECUT DE LA ROM. CATOLICI SINGUR SI NESILIT DE NIMENI IN VOIA LUI DUMNEZEU...DUPÁ CARE MÁ SIMT MULT MAI BINE....NU PARCÁ N-ASI AVEA GREUTÁTI DE ATUNCEA DAR TOTUSI MÁ SIMT IN GRIJA DOMNULUI..
  TOATE CELE BUNME ....CU DRAG ALEXANDRU (din Ungaria)

 334. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sint impotriva ecumenismului

 335. Constantin Cezar Stefanescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 336. Constantin Cezar Stefanescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sanatate parintelui Iustin Parvu ,Dumnezeu sa-l ajute in drumul drept in al credintei ortodoxe si adevar. Hristos a inviat.Doamne ajuta-ne.

 337. Stratila Dimtrie

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 338. Dan Herineanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI si semnez Daniel S. Herineanu

 339. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI si semnez. DOAMNE ajuta si sa ne fie de folos nu spre sminteala. DOAMNE FIE VOIA TA cu noi.AMIN

 340. VICTOR ANTONIU

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI!!!!!!!

 341. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Mărturisesc credința împotriva ecumenismului! Semnez.

  • Fr. Eugen Brumar

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   „SUNT DE ACORD CU MĂRTURISIREA DE CREDINTĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ”: Fr. Eugen L. Brumar.

   Așa-zisul, „sfântul și marele sinod” dar, Tâlhăresc, a rămas în istorie ca o molimă dușmănoasă și ecumenistă (eretică) și în România, condusă de ereziarhul-papă și masonul Daniel Ciobotea. Ecumenismul și întunecații lui conducători, ce se ascund cu râvnă în spatele lui, au încercat acum să facă încă un pas decisiv pentru a-și pune în aplicare planurile lor globale și de a nimici Ortodoxia. Iar acest pas demonic își împlinește visul de a îmbolnăvi și perverti conștiința poporului ortodox, la care ecumeniștii au tras toate sforile. Au validat inovațiilor ereticilor, pe care trădătorii „ortodocși” le promovează astăzi în Biserică și își impun părerile lor rătăcite. Firește, fără să se observe folosindu-se de importanța (e nerecunoscută de noi) hotărârii sinodului ecumenist al tuturor furiilor și tâlharilor de pretintundeni! Eu nu numai că mărturisesc Credința Străbună, dar, și osândesc secta ecumenismului! Pentru că este cel mai periculoasă și osânditoare erezie dintre toate. Trebuie să știm încă de acum că Biserica Ortodoxă nu va deveni niciodată un instrument al puterilor oculte ale întunericului. Nu se va supune Antihristului nici furiilor, nici tâlharilor. Nu va face alianțe cu idolatria, urmând calea trasată de ecumenism.
   HRISTOS A ÎVIAT! Hristos va învinge!.

   „Ecumenismul e numele de obște pentru creștinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene. În el se află cu inimă lor toate umanistele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creștinism mincinoase, toate aceste biserici mincinoase, nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obște este acela de „a-tot-erezie” (PANEREZIE). De ce? Fiindcă, de-a lungul istoriei, feluritele erezii tăgăduiau sau sluțeau (mutilau, schilodeau) anumite însușiri ale Dumnezeu-Omului Domnului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime și pun în locul lui pe omul european. În această privință nu e nici o deosebire esențială între papism, protestantism, ecumenism și celelalte secte, al căror nume este «LEGIUNE»”.
   Demască Sfântul Iustin Popovici. Părintele Arhim. Justin Pârvu, un mare apărător și mărturisitor al credinței Ortodoxe spunea: „Dacă nu vom mărturisi Adevărul și Ortodoxia după învățătura Cuviosului Părinte Iustin Popovici, nu ne mântuim”.
   Sfinții Părinți din primele secole și până astăzi apar ca un mare dușman al ecumeniștilor și al europenilor umaniști luciferici. Și de aceea în Facultățile de Teologie nu îi veți găsi studiați, pentru că au combătut papismul și toate rătăcirile umaniste ale ecumenismului, ce i-a îndepărtat pe oameni de Bunul Dumnezeu. Ecumenismul sionist este pe drept un adevărat apostol al Națiunilor Europene, pentru o Nouă Ordine Mondială al luciferului. Ecumeniștii nu pot suporta Răsăritul ORTODOX.
   Ecumeniștii au la bază această concepție, chipurile, democratică: egalitate, fraternitate, libertate. Ateismul și comunismul-sionist sunt mugurii, odraslele ei. Este cea mai inteligentă și satanică metodă de a schimba fața unei civilizații, prin iluzia acestei libertăți false. Nu este decât o înșelare, un surogat și acel stat perfect nici nu a existat și nici nu va exista vreodată. Este vorba de schimbarea sistemului de gândire al omenirii care aduce în centru universului omul-antihrist și nu pe Dumnezeu, mediu prielnic în care s-a dezvoltat masoneria canceroasă și tot răul politic și social.
   Prin relativizarea valorilor, masoneria urmărește să te închini unui dumnezeu impersonal, dumnezeu ecumenist. Secta ecumenistă merge strategic împreună cu globalizarea. Nivelarea tuturor neamurilor, formarea unui guvern și stat unic concomitent cu ecumenismul ce are drept scop formarea unei singure credințe care să le unifice pe toate în una – toate duc spre înfăptuirea scopului lor final – înscăunarea noului om, Antihrist.
   Ecumenismul este un mare fals, ei vorbesc în numele unei iubiri în afara lui Hristos, care te exclude din Adevăr. Dacă ecumeniștii ar iubi cu adevărat poporul nu ar dezmoșteni Adevărul de valoarea și bogăția duhovnicească a Tradiției Bisericii, a Sfinților Părinți, a Canoanele Bisericii și cele șapte Soboare Ecumenice. Dezmoștenesc, tulbură, dezbină creștinismul de frumusețea harică.
   Ecumenismul a luat mare amploare, pe meleagurile noastre l-au strecurat cu eticheta de cultură, de progres. Ni-l prezintă drept un plan frumos și salvator. Acum ne cheamă să renegăm credința noastră ortodoxă și să căutăm împreună cu papistașii, cu toți ereticii, cu mahomedanii, cu jidovii, cu budiștii, cu hinduiștii, cu vrăjitorii etc..
   Ecumenismul și-a schimbat felul de a acționa. Îndrăznește să lupte față în față, cu Dumnezeu; cu Biserica Sa; cu Maica Domnului; cu Sfinții; cu puterea Sfintei Cruci și cu fii Bisericii care au mai rămas, ucigând cu surâsul pe buze. Îmbrățișează, chipurile, din „dragoste” pe credinciosul ortodox, și strângându-l în brațe, încearcă să-l sufoce cu C.M.B., U.E., O.N.U. ,N.A.T.O., cu imigrația musulmană etc.
   Ecumenismul aruncă momeala „progresului”, pe care ecumeniștii o întrebuințează pe scară largă, și este invenția sioniștilor-masoni. Cu momeala așa-zisului progres, așadar, ecumeniștii blestemați încearcă să ne smulgă de la Unicul Adevăr al Bisericii lui Hristos și să ne arunce în brațele minciunii și amăgirii, ale antihristului-om și satan!
   Ecumenismul merge spre Globalizare, spre o nouă prigoană și dictatură mondială, pe care vo-r guverna tiranii și huliganii, cu cea mai bestială cruzime, care încearcă cu aceeași arme asupra lumii, asupra ortodoxiei, să-și impună voința în orice împrejurare, care asuprește pe cei care mai vrea să țină și să mărturisească Ortodoxia. Acești despoți și slugi ai antihristului, terorizează conștiința ortodoxă spre pervertire și profanare cu manifestări abuz: „iubire”; „solidaritate”; „filantropie”; „îngăduință”, „pogorămant”, „congrese”, „sinoade”, „simpozioane” „fraternitate”; „egalitate”; „libertate”; „progresul” întrebuințează „calul troian”, etc..
   Ecumeniștii, ne cheamă să ne lepădăm pe această cale de titani Ortodoxiei: Sfântul Marcu Eugenicul, Sf. Iustin Popovici și toți apărătorii Ortodoxiei, Sf. Fotie cel Mare, Sf. Grigorie Palama, Sf. Nectarie, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Ioan Damaschin, Sfinții Trei Ierarhi, Sf. Spiridon. etc., care sau luptat împotriva papismului eretic, apărând Ortodoxia.
   Ecumeniștii, ne cheamă să călcăm în picioare toate hotărârile și dogmele Sinoadelor Ecumenice (cele 7, ). Și ne cheamă la aceste fapte sinucigașe în zilele noastre, din păcate, chiar și apostații: Jidovul Bartolomeu al „Constantinopolului” și acest Mason Ciobotariu cu toți „teologii”, mai bine zis: cu toți trădătorii moderniști, călăi, grupați ca membrii ai sistemului. La nivelul Piramidei (GLOBAL), în care face parte și C.M.B., - este o societate secretă, este comuniunea nevăzută – mai presus de grație, de rasă, de culoare, de naționalitate, de clase, de stări, într-un cuvânt, de toate deosebirile din afara, dintre oameni, care trece anume cu vederea chiar și deosebirile dinlăuntrul credinței străbune. Ecumenismul trâmbițată de masonerie ca un act de mare generozitate, de dărnicie de suflet din parte-i, ca o binevoitoare îngăduință față de credința ortodoxă a celor ce bat la ușile hrubelor lor, se schimbă dar, după depunerea jurământului de credință masonică, în ateism cras, în tăgăduirea existenței lui Dumnezeu și a sufletului.
   Ecumeniștii ne cheamă la unire cu purtare plină de amabilitate, cu politețe și rugăciuni în comun, lucru cu neputință, fiindcă pentru Ortodoxie înseamnă trădarea Credinței. Și totuși ne cheamă la asta în numele „iubirii”. Și-au concentrat pe „iubire” toate forțele. „Iubirea primează”, ne spun. Fac vâlvă în jurul unui „dialog al dragostei”, la care credința și dogma ortodoxă este dată la o parte cu desăvârșire. Dragostea fără adevăr nu există. Sfinții Părinții nu purtau de loc convorbiri (tratative) cu ereticii, nu se uitau la amabilități și politețuri; ei doar mărturiseau Adevărul. Biserica Ortodoxă a Sinoadelor Ecumenice nu a deschis un dialog cu sinagogile ereticilor si . Dimpotrivă, primul canon al celui de-al doilea Sinod ecumenic nu cheamă la o unire, în cadrul vreunei organizații, cu ereticii, ci îi ANATEMIZEAZĂ.
   Nu există, așadar, dialog cu ereticii care continuă să rămână în înșelare. Sfinții Părinții nu au vorbit cu ereticii de la egal. Nu au întreținut dialoguri, în termeni de egalitate, etc., după cum vor astăzi unioniștii-ecumeniști. Respingeau afirmațiile lor, iar atunci când aceia rămâneau neclintiți în înșelarea lor, părinții purtătorii de Dumnezeu întrerupeau comuniunea cu ei, îi cateriseau și îi anatemizau. Îi îndepărtau de la Trupul Sfânt al Bisericii ca pe unii ce aparțineau sinagogii satanei.
   De la ei s-a dus Dumnezeu, rămâne doar egoul lor. „Nu, noi nu avem nevoie de Tine, noi conducem lumea, noi dăm pâinea, noi dăm fericirea pe acest pământ. Iisus trebuie să fie din nou arestat ca să nu deranjeze mersul nostru.” Eliminarea lui Dumnezeu din lume și din sufletul omului, pe orice cale – acesta este scopul ecumenismului, pe care îl combat și condamn cu tărie:
   „Să nu faceți nici inovație, nici omitere în Predania pe care am păzit-o cu evlavie până acum. Deoarece toți câți s-au păstrat înlăuntru Sfintei Bisericii Universale, nu au primit nici adaosuri, nici omiteri. Și cu mare pedeapsă va fi condamnat cel ce va face adăugări, fie omiteri. ” (Sinodul de la Constantinopol din anul 1724)
   „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema” (Galateni 1: 8).
   Prezentul Canonul 45 Apostolic stabilește că orice episcop sau preot sau diacon care vrea numai să se roage împreună cu ereticii, nu să și liturghisească împreună cu ei, să se excomunice, iar dacă a îngăduit acestor eretici să săvârșească vreo slujbă ca și clerici, să fie caterisit. (Tâlcuirea Canonului 45 Apostolic, Pidalion, pag. 50-51). Referirile din textele Noului Testament sunt limpezi și cuprind interdicții încă mai exclusiv decât ale Sfintelor Canoane:
   „De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” (Tit 3/ 10-11).
   „Oricine se abate și nu rămâne în învățătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învățătura Lui, acela are și pe Tatăl, și pe Fiul. Dacă cineva vine la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! Se face părtaș la faptele lui cele rele” (2-Ioan 1/ 9,10,11).
   „Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Au Doră culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? ” (Matei 7/ 15-16).
   „Căci eu știu acesta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei” (Fapte 20/ 29, 30).
   „Pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos. Nu este de mirare, deoarece însuși satana se preface în înger al luminii. Nu este deci de mirare dacă și slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptății, al căror sfârșit va fi după faptele lor.” (2-Corinteni 11/ 13,14,15).
   „Dar au fost în popor și prooroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura eresuri pierzătoare, și tăgăduind chiar pe Stăpânul care i-a răscumpărat, își vor aduce lor o grabnică pieire; Și mulți se vor lua după învățăturile lor rătăcite, și din pricina lor calea Adevărului va fi hulită; Și din pofta de avere și cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăbovește și pierzarea lor nu dormitează ” (2-Petru 2/ 1,2,3).
   „Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume” (1-Ioan 4/ 1).
   „Pentru că mulți amăgitori au ieșit în lume, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; acesta este amăgitorul și antihristul” (2-Ioan 1/ 7).
   La fel și la Sfinții Apostoli și în continuare la toți Sfinții Părinți. Prin adeverirea lor de către Sinoadele Ecumenice, au dobândit o mai mare autoritate și mai ales, au fost cuprinse în Dreptul Canonic al Sfintei Bisericii noastre. Așadar, încă din primii ani ai creștinismului și nu abia din secolul al IV-lea, Sfânta Biserica pune interdicții stricte pentru eretici și ecumenismului de astăzi, de îndată ce se conturează dreptul ei „canonic”, le integrează masonii-sioniști, în acesta și astfel dobândesc ereticii autoritate „canonică-ecumenică”, de la Trădătorii ecumeniști.

   ANATEMA ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI A FRATELUI EUGEN
   „ANATEMA! Ecumenismului și celor ce atacă Sfânta Biserica lui Hristos învățând că Biserica Sa este împărțită în așa-zise „ramificații” ce se deosebesc în doctrină și felul de viață, sau că Sfânta Biserica nu există vizibil, ci va fi formată în viitor când toate „ramificații” sectele, de dominațiune, și chiar religiile – vor fi unite într-un singur „trup”, și care nu deosebesc Preoția și Tainele SF. BISERICI de cele ale ereticilor, ci spun că „botezul” și „euharistia” ereticilor sunt suficiente pentru mântuire; că Biserica Ortodoxă este o sectă; că ereticii sunt „botezați”, sunt „creștini” și „biserică”; că păgânii sunt credincioși ai lui Dumnezeu; că Sfinții Părinți sunt moșnegi anacronici pentru aceste vremuri; că Sfânta Scriptură este o carte învechită.
   ANATEMA! Celor care vor unirea cu: ereticii; cu jidovii; cu budiștii; cu hinduiștii; cu islamiștii; cu vrăjitorii pentru o nouă credință mondială, etc.
   ANATEMA! Tuturor care predică în bisericile ortodoxe, progresul, binele comun și tolerează, și pervertește conștiința credincioșilor ortodocși.
   ANATEMA! Săptămâna de rugăciune cu ereticii, cu jidovii etc., oricând și oriunde.
   ANATEMA! Celor care susțin și încurajează secta ecumenistă, C.M.B., și New-ateismul.
   ANATEMA! Celor care zic că și ereticii au Taine; care fac politică în Biserică; care recunosc primatul papal și alte învățături eretice.
   ANATEMA! Celor care schimbă Crezul Ortodox.
   ANATEMA! Celor care nu fac Botezul Ortodox corect și Canonic, adică prin afundare de trei ori, în numele Sfintei Treimii, mirungere cu Sfântul și marele Mir și rugăciunile.
   ANATEMA! Celor care susțin și ascultă de C.M.B..
   ANATEMA! Tuturor trădătorilor care negociază și trădează Sfânta Credință Ortodoxă și neamul românesc.
   ANATEMA! Celor care primesc pe papa ereticul și ne-Botezatul-antihrist, ca și „cap al Bisericii”, în țară și în Biserică, sărutându-i și mâna, inelul, sau papucul lui, recunoscându-i (care este o apostazie și trădare a Ortodoxiei) „preoția” și „binecuvântările” lui. Dacă nu se va lepăda mai întâi de satana și de ereziile lui, apoi să se Boteze, și mai apoi să se Hirotonească dacă se va găsi vrednic de păstorie. Dar până atunci să fie primit cu mare cinste în Sfânta Biserică lui Hristos. Iar dacă nu renunță la toate acestea, să fie defăimat, scuipat și anatematizat ereticul și idolatrul, asemenea unui idol al tuturor ecumeniștilor„ortodocși”.
   ANATEMA! Celor care fac „căsătorii” mixte, „căsătorii” homosexualilor și a lesbienelor; poligamiei, pedofiliei, necrofiliei și altele asemenea lor.
   ANATEMA! Celor care dau voie și practică eutanasia; ucideri și transplant de organ, răpiri și vânzări de copii; trafic de carne vie, avortul și altele asemenea lor.
   ANATEMA! Tuturor companiilor, fabricilor și traficanților de țigări, drog, cocaină, heroină și altele asemenea toxice care le folosesc și în mod negativ(viclean)(și-patimă), pentru care pot înnebuni, distrug organele și provoc moartea omului (consumatorului).
   ANATEMA! Celor care au introdus și învață în școli, facultăți, etc., teoria evoluționismului, teoria despre sex, despre negarea existența lui Dumnezeu, teoria ecumenismului și altele asemenea pervertiri, blasfemii și hule împotriva lui Dumnezeu și Bisericii Lui.
   ANATEMA! Celor care legalizează, învață și practică yoga-tantra, sau altele asemenea de prozelitism.
   ANATEMA! Celor care susțin și încurajează sistemul: CARDUL, CIPUL, VACCINUL și alte sisteme antihristice.
   ANATEMA! Celor care au laicizat viața monahală prin turism, comerț, congrese, filantropi, simpozioane, concerte în biserici și altele asemenea diplomat ecumeniste; care au introdus statui și alte obiecte idolatre; simboluri ale masoneriei, simboluri papistașe, jidovești, budiste, induse, islamice, steagul U.E., O.N.U. etc., în biserici, mănăstiri și în casele creștinilor.
   ANATEMA! Tuturor francmasonilor care sunt înfiltrați în Biserica lui Iisus Hristos.
   ANATEMA! „Sinodului” tâlhăresc din Insula Creta (2016)
   Prin urmare, celor ce cu bună-știință sunt în comuniune cu acești păgâni și eretici înainte-menționați sau celor ce susțin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă etc., sub pretextul „dragostei frățești” sau al presupusei uniri a „creștinilor” despărțiți, să fie ANATEMA!”.
   ________________________________________

   SUNT DE ACORD CU MĂRTURISEREA DE CREDINȚĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI ȘI SEMNEZ
   † FR. EUGEN L. BRUMAR †

 342. vank alexandru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  si eu sunt contra ecumenismului

 343. vank alexandru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ce poti sa mai comentezi fiecare are parerea lui dar cand este vorba de credita si eu marturisesc credinta ortodoxa a mea si semnez ampotriva ecumenismului

 344. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT IMPOTRIVA ECUMENISMULUI

 345. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului antihristic. sant romanca pur ortodoxa si asa vreau sa mor. mihaela olaru. rm. vl.

 346. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva ecumenismului antihristic !Ortodox m-am nascut .Multumesc LUI IISUS !!!

 347. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Sunt roman crestin ortodox.

 348. MUNTEANU GHEORGHE DIN ROMAN

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului si a popilor care nu respecta juramantul de preotie.cel mai simplu sa iti ajuti aproapele sa faci milostenie. cum va simtiti voi trimisii lui DUMNEZEU cand treceti cu jeepul pe langa casele saracilor sau a sinistratilor.mai sunt si inpotriva masonilor sectantilor interlopilor si a celor care ii ajuta .daca este o anumita ora cand se fac rugaciuni colectiveva rog sa imi spuneti sa ne rugam unii pentru altii.DOAMNE AJUTA PE ADEVARATII PARINTI AI BISERICII AMIN

 349. Chicu Adrian

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  HRISTOS A INVIAT.Ma numesc Chicu Adrian si sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.Sper ca si copii si nepotii si stranepotii si stra .........stranepotii nostri sa cunoasca ortodoxia curata cum o stim noi astazi.Doamne ajuta.

 350. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez.

 351. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez.

 352. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  citatul l-am preluat de pe un site unde este amintit la ce va duce ecumeniscumul.
  m-am semnat cu al doilea prenume la a doua mea postare, insa m-am semnat cred ca in cursul anului 2010 cu numele complet.
  multumesc
  mihaela

 353. Victoria Georgiana

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si eu sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului!!!Singura credinta adevarata este cea CRESTIN-ORTODOXA!!!!

 354. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisitrea impotriva Ecumenismului... Doamne Ajuta si lumineaza toate mintiile oamenilor sa putem lupta impotriva acestor monstri si da-ne putere si credinta sa ii biruim.

 355. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez: Vasile - Iasi
  Doamne Tu, invata'ne, intelepteste'ne, lumineaza'ne si ne intareste, ajuta'ne sa nu te parasim, sa ramanem in Ortodoxie, sa nu ne lasam pacaliti de diavolii ecumenismului . Amin !

 356. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU ECUMENISMULUL.......SANT IMPOTRIVA A ORCARUI TIP DE ASTFEL DE PRACTICI..

 357. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 358. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 359. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta inpotriva ecumenismului si semnez

 360. serban ramona

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta sunt impotriva ecumenismului dumnezeu sa ne ajute sa luptam sa ramanem adevarati crestini

 361. serban ramona

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 362. Ivancea Melania

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de accord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez. Doamne ajuta!

 363. Costina Ghias

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de accord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez. Doamne ajuta!

 364. Mihaela Hoisan

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt intru totul de acord cu marturisirea de credinta impotriva flagelului numit ecumenism si semnez apasat.Doamne, ajuta-ne pe noi, oacatosii!

 365. Georgeta Mihai

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva ecumenismului si semnez cu raspundere. Doamne ajuta!

 366. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  acum, biserica catolica e super-politizata. In aceste conditii, semnez cu bucurie Declaratia Ortodoxa impotriva ecumenismului. Cioc Mihai, 42 ani, constanta, 13 07 2013- Soborul Sf Arh. Gavriil. Maica Domnului, Stapana lumii si a muntelui sfant Athos, sa faca sa triumfe "Singur rtodoxia" in lume !

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @cioc mihai
   Papistasii (catolicii) nu pot avea sfinti, fiind eretici, iar la ce a ajuns acum politrucul de la Roma nu poate fi decat satanism

 367. Bocioc Sebastian Marian

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului,si semnez, Bocioc Sebastian Marian

 368. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dragostea se bucura ( iubeste ) de adevar, ecumenismul e erezie. Dragostea uraste minciuna ecumenismului.

 369. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de ACORD cu MARTURISIREA de CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI , SEMNEZ CHILIAN MONA

 370. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 371. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ORTODOX PE VESNICIE

 372. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Marturisesc in "una Sfanta, Soborniceasca, si Apostoleasca Biserica", si fie ca Domnul nostru Hristos, impreuna cu rugaciuniule PreaSfintei Maicii Sale, si ale tuturor Sfintilor Sai, sa nu ne abata de la corabia sa mantuitoare

 373. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ECUMENISMULUIsi semnez

 374. Lacramioara Zabulic

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  HRISTOS A INVIAT!!! NU ecumenismului! Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului! Marturisesc credinta ortodoxa si semnez impotriva ecumenismului care este erezia ereziilor, a chipurilor rfid si a codurilor de bare care au nr. 666!!! "Aceasta lume este victima unei hipnoze in masa si singura cale prin care tu poti fi liber este sa-ti inchizi televizorul!" Traim vremurile Apocalipsei! Cautati-L pe Hristos! HRISTOS A INVIAT!!!

 375. Preot Sorin Teodor Munteanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 376. IONUT_TEOLOGUL

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE AJUTA !
  SUNT CRESTIN ORTODOX ROMAN ! SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI ! AMIN !

 377. IONUT_TEOLOGUL

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU VREAU IN VECI DE VECI SA EXISTE ECUMENISMUL DECI NUUUUUUU ECUMENISM! AMIN!

 378. IONUT_TEOLOGUL

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  STOP APOSTAZIE! STOP DESACRALIZARE! STOP ECUMENISM! PENTRU TOATE ACESTEA STOP NEW AGE! AMIN!

 379. IONUT_TEOLOGUL

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  PARVANOV IONUT, SEMNEZ MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA EREZIEI ECUMENISM! SERPII MINCIUNII SA PICE FIINDCA NU MAI VREM CA GENERATIA VIITOARE SA CADA IN CURSA LOR INSELATOARE ...CREDEM IN CREDINTA ADEVARATULUI DUMNEZEU SI ACESTA SE NUMESTE ORTODOXA NU ECUMENISM. DE ACEEA SUNT SI VOI FI IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI ORICAREI SECTE DE ACEST FEL.... SECTELE SUNT OTRAVA SUFLETULUI ...CINE VREA SA SE OTRAVEASCA ...NU FACE DECIT LEPADAREA DE DUMNEZEU SI SE LASA IN MINA satanei.

 380. IONELA PARVANOV

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  PARVANOV IONELA, SUNT SOTIA LUI PARVANOV IONUT, SI SUNT SI EU DE ACORD SA SEMNEZ MARTURISIREA DE CREDINTA ORTODOXA IMPOTRIVA EREZIEI ECUMENISM !!!

  ASA SA NE AJUTE DUMNEZEUL CEL ADEVARAT SI SINGURUL. AMIN!

 381. IONUT_TEOLOGUL

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  PARVANOV IONUT, SUNT DE ACORD SA SEMNEZ MARTURISIREA DE CREDINTA ORTODOXA IMPOTRIVA EREZIEI ECUMENISM!!! AMIN!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez! Elena Stoian
   DOAMNE AJUTA!

 382. Teodora Roxana

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SEMNAT !!! DOAMNE AJUTA !!!

 383. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt crestina ortodoxa si semnezimpotriva ecumenismului si sunt pentru HRISTOS DOAMNE AJUTA-NE

 384. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Desi am semnat pe site-ul oficial,cel grecesc,inca din primele zile,o fac inca o data aici!Jos ecumenismul,erezia ereziilor,impreuna cu cei care au inventat-o si o propaga,ducand multime de suflete la pierzare! De acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului,semnez: Marin Gabriela! Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 385. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Subsemnatul, sunt total impotriva ecumenismului, nu din mandrie ci din smerenie, si ma supun Sfintei Traditii a Bisericii lasate de Insusi Dumnezeu, cand a umblat si a mancat cu Apostolii, si i-a invatat la prima mana exact tot ce trebuie sa stim; deasemenea puterea invincibila a Bisericii Ortodoxe nu poate fi clatinata nici de Cel viclean, si cu atat mai putin de ecumenism( iarta-i Doamne ca nu stiu ce fac), caci este data de Dumnezeu cel Atotputernic( vezi Sf. Ev. d. Matei 16:18). arma cea mai puternica este rugaciunea la Dumnezeu si Maica Domnului, deci cel mai important este sa ne rugam Tatalui Nostru si sa iertam pe toti ( vezi Sf. Ev. d. Matei: cap. 6:14-15; cap. 21:21-22 ; Sf.Ev.d.Marcu : cap.11:22-26). Eu ma trag dintr-o familie de Greco-Catolici, dar am aderat din toata inima la Biserica Ortodoxa, singura Biserica adevarata.

 386. Cirstea Daniela

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez!
  NU ECUMENISMULUI !!!!
  Sunt romanca crestin ortodoxa,cred numai in Sfanta Treime si Sfanta Fecioara Maria si il iubesc pe Mantuitorul nostru Iisus Hristos!!!
  AMIN !

 387. Ciosa Carmen Emilia

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez !!
  NU ECUMENISMULUI !!!
  "HARUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS,DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU TATAL SI IMPARTASIREA SFANTULUI DUH SA FIE CU NOI CU TOTI !" AMIN !
  Si toata suflarea crestin ortodoxa sub Acoperamantul Cel Sfant si Dumnezeiesc al Maicii Domnului sa se afle ! Amin !
  Doamne IIsuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu Cel Viu, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale
  si pentru rugaciunile tuturor Sfintilor Tai,miluieste-ne si ne mantuieste pre noi toti pacatosii!
  AMIN!!
  Doamne Ajuta!!

 388. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez!
  Doamne lumineaza-ne pe noi toti pacatosii sa vedem si sa cunoastem ADEVARUL,SA TE CUNOASTE PE TINE SI SA NU NE LASAM INSELATI DE necurat,FECIOARA APARA-NE DE RAU SI DE RELE FERESTE-NE,SI AJUTANE SA ALEGEM CALEA CEA DREAPTA SI FARA DE PACAT!!!!!AMIN!!

 389. Curtasu Alexandru Vlad

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 390. Ciobanu Cecilia

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez!!

 391. Georgiu Augustin

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt deacord cu marturisirea de credinta inpotriva ecumenismului si semnez Augustin Georgiu

 392. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acordcu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez. Adam Alexandra

 393. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez!!

 394. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  AM INCERCAT SA TRIMI EMAIL DAR IMI SPUNE CA ACEASTA ADRESA NU MAI ESTE "VALABILA" de ce??? Sunt de acord cu Martuisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez. 22 ani,Botosani,Romania,crestin ortodox

 395. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 396. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu ma declar importriva ecumenismului ,fiind ortodox de religie.Am auzit cum preotii catolici propaga idea ecumenismului.Am declarat si atunci si declar si acum ca este o mare erezie.

 397. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 398. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 399. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 400. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sint impotriva ecumenismului, să nu amestece religiile cu scopul de a nu se mai ști adevarul, adevarata credinta, să răminem ortodocsi, să răminem ai lui Hristos

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez!
   manguta florin

 401. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 402. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sint de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez. Nu doresc babylonizarea Bisericii Ortodoxe Romane..Vrem sa fim ceea ce am fost dintotdeauna ,fara imixtiuni si influente straine. Sa ne ajute Dumnezeu!

 403. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 404. roibu elena coca

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ecumenismul este indepartarea Harului Duhului Sfant din Biserica Apostolica Ortodoxa

 405. roibu elena coca

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Suntem impotriva Ecumenismului si semnam Roibu Elena si Mihai.

 406. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Iubitilor, textul :"Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotrina Ecumenismului si semnez" , se trimite la adresa de email : [email protected] , cu datele de identificare.
  Dumnezeu sa ne ajute si sa ridice si noua romanilor, un ierarh curajos
  precum IPS Serafim, Mitropolitul Pireului.
  Va inchipuiti cata bucurie ar avea poporul drept credincios, care acum este sufocat de tavalugul ecumenist din Biserica ?!!!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sint impotriva amestecarii limbilor si a TURNULUI LUI BABEL care se numeste Ecumenism si semnez ca nu sint de acord sa ma rog cu nici o alta credinta in afara de credinta crestina ortodoxa in care m-am nascut! si semnez Lupu Carmen

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Frumoasă cuvântare,nu degeaba vă numiți Baci,adică îndrumător al turmei lui Hristos, Domnul nostru.Vă doresc să înfloriți cu plăcut miros ,acum,în toate zilele și în vecii vecilor. Amin !

 407. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sint de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez Lupu Carmen , Rominia , jud Suceava , Radauti ,

 408. Patroiu Vasile si semnez

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului e erezie si sunt deacord cu marturisirea de credinta amin si semnez

 409. Mirela Puica Tantan

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez ! Mirela Puica

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez total impotriva noii ordini mondiale

 410. DRANICERIU ELENA

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez: Elena Draniceriu

  • DRANICERIU ELENA

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Nu trebuie sa comentez.Vorbele pot rani si vorba multa duce la pacat.Cand va veni timpul se va vedea cine isi onoreaza cuvantul.Ma iertati si pentru aceste cuvinte daca ranesc pe cineva.

 411. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DEACORD CU MMĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI ŞI SEMNEZ:FLORIN FEGHER

 412. Baltag Lică

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Revin pentru a fi întocmai cu îndrumarea Sfinților noștri Părinți: ,,Sunt de acord cu Mărturisirea de Credință împotriva Ecumenismului și semnez".

 413. Melania Petrov

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 414. mariano popesco

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului'si cred ce este religia lui antihrist Popescu Marian.

 415. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ.

 416. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE AJUTA !
  SUNT CRESTIN ORTODOX ROMAN ! SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI ! AMIN !
  Semnez.

 417. Anisoara-Manuela Sandu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Marturisesc Dreapta Credinta Ortodoxa impotriva ecumenismului. Doamne Iisuse Hristoase, miluiste-ne pe noi!

 418. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE AJUTA !
  SUNT CRESTIN ORTODOX ROMAN ! Cred Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica care e biserica ortodoxa asa cum e scris in Crezul dreptei credinte ortodoxe. Cine vrea sa treaca la dreapta credinta ortodoxa sa I ajute Dumnezeu. Asta e singura biserica, eu nu recunosc alta.
  "Cum poate ortodoxia sa fie inclusa ca membra in ceva devreme ce ea insasi e totul, Trupul lui Hristos, care ii cheama pe toti sa devina membrii ei?"
  Semnez

 419. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 420. Mirela Puica Tantan

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

  Bunul Dumnezeu sa ne aiba in paza Lui, Amin.

  Mirela Puica

 421. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 422. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SEMNEZ I M P O T R I V A E C U M E N I S M U L U I !!!!!
  Elena C ojocaru

  DOAMNE IARTA - NE PE NOI MULTPACATOSII!!!!

 423. roman gabriela rafaila

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu ecumenismului

 424. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Semnez mărtirisirea de credință căci respectă canoanele Bisericii Ortodoxe întemeiată pe cele șapte Sinoade Ecumenice. Sfinții Părinți au pus sub afurisanie și sub anatematizare pe toți cei ce îndrăznesc să le încalce sau să le schimbe cu ceva. De aceea nu pot fi de acord cu Filioque, cu cardinalii sodomiți și pederaști, cu femeile episcop, și cu alte denominațiuni. Catolicii l-au secularizat pe Dumnezeu și l-au adaptat la modul lor de viață, acaparând puterea lumească, protestanții l-au micșorat scoțându-l din viața publică. Am mai rămas noi ortodocșii și de aceea vom fi cei mai progoniți. Restul de la Consiliul Mondial (nu-i voi spune Ecumenic, fiindcă nu este) adunătura de indivizi care se întrunesc la agape și consilii și-și bat joc de credința ortodoxă. Vai și amar de ierarhii care cad sub anatema căci leapădă de fapt mărgăritarele Ortodoxiei în gurile porcilor.(Vezi liturghia ecumenică și Charta Ecumenică).

 425. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 426. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 427. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Aprob si semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.
  Doamne ajuta!

 428. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta Impotriva Ecumenismului si semnez.
  Doamne Ajutane sa nu abandonam Dreapta Credinta Ortodoxa si sa tinem Invatatura si Canoanele Sfintilor Parinti.

 429. Constantin Butnarescu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ce sa caute Papa in Romania? Nu sunt de acord. Aprob si semnanez impotriva circului ecumenist.

 430. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez, robul lui Dumnezeu, sorin,asa sa ne ajute DUMNEZEU,SI MAICA DOMNULUI.Doamne Ajuta.

 431. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.Dumnezeu sa aiba mila de sufletele noastre.Doamne ajuta!

 432. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.Domnul sa ne apere.

 433. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  semnez si sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului .DOAMNE AJUTA .

 434. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.Domnul sa ne ajute!

 435. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  semnez si sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului .DOAMNE AJUTA

 436. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 437. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU SUNT DE ACORD CU ECUMENISMUL, SA RAMANA CREDINTA NOASTRA DREAPTA! CATOLICII SA SE INTOARCA LA DREAPTA CREDINTA!

 438. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA

 439. Chindea Claudiu Teofil

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 440. Mihaela Turiţă

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez!

  Toata familia mea e impotriva Ecumenismului!

 441. Malos Ioan Florin

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Da sint de acord cu Marturisirea de Credinta si sint impotriva Ecumenismului! Doamne Ajuta-ne!

 442. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 443. NICOLETA IONESCU

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DA SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI, SI SEMNEZ NICOLETA IONESCU

 444. Panainte Ecaterina

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sant impotriva ecumenismului!

 445. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD SA SEMNEZ IMPOTRIVA ECUMENISMULUI, PENTRU CARE CU TOATA RESPONSABILITATEA SEMNEZ. DANIELA BODALE

 446. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  NU NOI TREBUIE SA NE INTOARCEM LA DREPTA CREDINTA CI CEILALTI CARE S-AU DEPARTAT. NU AVEM IN COMUN NIMIC CU EI, DECI NU NE PUTEM RUGA LUI DUMNEZEU SI MAICII DOMNULUI IMPREUNA, PENTRU CA O PARTE DINTRE EI NU O CINSTESC PE MAICUTA DOMNULUI SI CUM AU SA SE ROAGE EI. RUSINE PENTRU CEI CARE ACCEPTA BATJOCURA PENTRU AVANTAJE MATERIALE SAU RANGURI. CE VOR SPUNE LA JUDECATA IN FATA SFINTEI TREIMI A MAICII DOMNULUI SI TUTUROR SFINTILOR.

 447. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  DOAMNE AJUTA !
  SUNT CRESTINA ORTODOXA ! SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMUL! semnez ,Carmen Ghiorghita
  Doamne Iisuse Hristoase miluieste-ne pre noi impreuna cu Maicuta Ta, Amin!

 448. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez

 449. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sai lumineze Dumnezeu si nu ecumenismului

 450. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.
  Frati intru Dreapta Ortodoxie,oricat de grele vor fi vremurile ce urmeaza sa nu va lepadati de credinta noastra stramoseasca!!
  Sa luam exemplul Sfintilor Martiri Brancoveni,care au ramas in Dreapta credinta pana la moarte.
  Doamne Iisuse Hristoase,Fiul Lui Dumnezeu,miluieste-ne si ne mantuieste pe noi,pacatosii!
  Amin.

 451. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ecumenismul este PAN-EREZIA secolului xx .... spunea un sfant parinte ! Sa luam aminte !

 452. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez

 453. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUSTINE SI SEMNEZ MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI. CREDINTA ADEVARATA ESTE UNA SINGURA, CHIAR DACA CATOLICII AU O PARTE DIN CEEA CE A LASAT DOMNUL HRISTOS PE PAMANT, EA TREBUIE LUATA ASA CUM E PASTRATA IN ORTODOXIE. ASTA NU POATE SCHIMBA NIMENI. ORTODOX CU TOATA VIATA MEA.

 454. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva ereziei ecumeniste! >.<

 455. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA

 456. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez

 457. Botoş Remus-Emilian

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Confirm că sunt de acord cu mărturisirea de credinţă creştină împotriva ereziei celei mari din istoria creştină generală, erezia ecumenismului.
  Pentru această mărturisire a Adevărului, îmi dau şi viaţa, dacă va fi nevoie.
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Spre slava lui Dumnezeu Savaot Treime Iubire, a Preacuratei şi Sfinţilor Săi,
  Semnez, Botoş Remus-Emilian.

 458. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sunt impotriva ecumenismului si semnez,Doamne apara-ne de cel viclean.Cristos a inviat

 459. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Ecumenismul este cea mai rea erezie care a existat vreodata.Deci trebuie eradicata.Ortodoxia trebuie aparata cu dintii.Devenim mucenici dar nu renuntam.

 460. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Indiferent de ce ziceti voi unirea cu catolicii se va face. In 2016 va fi sinod talharesc. Acela va fi inceputul.

 461. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  sustin cu tarie credinta ortodoxa care a singura adevarata...jos ecumenismul o erezie demonica,masonica care nu e pe placul lui DUMNEZEU MAICII DOMNULUI SI A TUTUROR SFINTILOR."Ecumenismul este erezie tuturor ereziilor'-PPARINTELE ARSENIE BOCA.

 462. Balaban Mihail Constantin

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa acceptam invataturile LOR ar insemna sa ne renegam credinta si istoria, sa-i necinstim pe martirii si eroii nneamului. EI s-au ratacit, NU NOI !

 463. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez, asa sa ne ajute DUMNEZEU,SI MAICA DOMNULUI.Doamne Ajuta.

 464. Benchea Ligia Antonia

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez ! Doamne ajuta-ne pe noi !

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu Marturisirea impotriva ecumenismului si semnez.

 465. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu sunt pentru ecumenism,vorba parintelui Staniloaie şi in plus,vreau sa iesim din UE fiindca va fi mai rău decat in vremea Imperiului otoman! Despre acest subiect şi multe altele vizitati şi blogul ,,Calea adevarului" ( http//: nicolaetritoiu.blogspot.com)

 466. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dumnezeu sa ne randuiasca asa cum crede de cuviinta pentru noi.Amin.

 467. MORARASU GHEORGHE

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SINT de acord cu MARTURISIREAimpotriva ecumenismului si semnez

 468. Bercea Margareta

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 469. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt impotriva ecumenismului! Doamne ajuta!

 470. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ ,DUMNEZEU SA NE AJUTE !

 471. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu e acum prigoana. [rigoana incepe daca or veni rusii peste noi

 472. Benedict (Octavian) Poghirca, ieromonahul

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt împotriva ereziei secolului, a ereziei ecumeniste, care se leapada de 2000 de ani de crestinism si de cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice ale Sintilor Parinti ai Bisericii cea UNA, Soborniceasca si Apostoleasca. ANATEMA TUTUROR ECUMENISTILOR satanisti!

 473. IONESCU NICOLETA

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ

  IONESCU NICOLETA CARMEN , DIN BRASOV, ROMANIA, INGINER DE PROFESIE

 474. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu marturisirea credintei impotriva ecumenismului si semnez cu frica nde Dumnezeu Varlan Angelica.

 475. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  anatema ecumenismului

 476. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ : Teodora Damian.

 477. Risnoveanu Marioara

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sunt de acord cu mărturisirea de credință împotriva ecumenismului și semnez: Risnoveanu Marioara

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Sunt de acord cu mărturisirea de credință impotriva ecumenismului si semnez Graur Natalia

 478. Ionel Bumbaru

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ : Ionel Bumbaru

 479. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sînt împotriva ecumenismului eretic

 480. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sînt împotriva ecumenismului eretic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*