Pericolul vaccinurilor nu a trecut. Despre patologia societatii vaccinate

Ca medic, am con­statat o explozie de patolo­gie diversa in cadrul gen­er­atiei tinere in ciuda pro­gre­selor med­i­cinii, progre­selor din dome­niul igienei, ali­men­tatiei sau con­for­tu­lui. Radioac­tiv­i­tatea aeru­lui, polu­area solu­lui, stre­sul, ali­men­ta­tia pot fi fac­tori pro­mo­tori ai diferitelor forme de can­cer din ultimii ani.

Dar mul­ti­tudinea de boli aparute la copii nu este ca urmare a polu­arii vac­ci­nale? Tot mai multi copii se plang de: alergii, aste­nie mar­cata, gripe frecvente, rinite, tul­bu­rari de somn si gastro-intestinale.

Copiii pot mostenii anu­mite virusuri mute ce nu se man­i­festa in con­di­tii ele­mentare de igiena si nutri­tie, deci nu este nevoie de pre­venire a bolilor prin vac­cinare; ci pot dobandi imu­ni­tate  nat­u­rala man­i­fe­s­tand boala. Dar daca se vor vac­cina, prin per­tur­barea sis­temu­lui imu­ni­tar se pot „destepta” acesti virusi „muti”, generand diverse boli ca: scle­roza in placi, cancere.

Se prac­tica vac­cinarea oblig­a­to­rie in tar­ile lumii a 3-a fara sa se tina cont de starea imuno­log­ica  a fiecarui indi­vid (este extrem de per­icu­los, se intro­duc virusi vii sau aten­uati in organ­is­mul frag­ilizat d.p.d.v. imunitar).

VARIOLA: a fost erad­i­cata nu ca urmare a vac­ci­narii ci ca urmare a cresterii nivelu­lui de trai (cele mai multe cazuri erau in Africa si Asia, si oricum epi­demia era in declin cand au inceput  cam­pa­nia de vac­cinare). La vre­mea respec­tiva (1947 – 1979) vac­cinarea a provo­cat mai multe imbol­naviri decat var­i­ola insasi. Pro­fe­sorii  I. Alek­sandrow­icz si B.Halibokowski de la Acad­e­mia  de Sti­inte Cra­covia au pub­li­cat in „The Lancet” 1967: „vac­cinarea anti­var­i­ola provoaca leucemii”. Dr. B. Duper­rat din Spi­talul Saint– Louis pub­lica in „La Presse Med­icale” din 1955: „vac­cinarea anti­var­i­ola provoaca explozie de leucemii”.

Pro­gra­mul OMS de elim­inare a var­i­olei nu a reusit decat dupa oprirea vac­ci­nar­ilor. Timp de 30 de ani copiii au murit din cauza vac­ci­narii anti­var­i­ola desii nu mai erau amenin­tati de boala naturala.

BCG (vac­cine anti-tbc efec­tuat la nastere)

Dr. Scohy in revista „Des Clefs pour vivre” in august 1994 afirma: „S-a con­statat agravarea post­vac­cin a predispozițiilor pato­log­ice la rino­farin­gite, otite, bron­site, larin­gite si deschide calea terenu­lui artritic si a reumatismelor”.

Dupa un studiu, facut in India 1979, s-a rapor­tat de catre OMS:

– Vac­cinarea BCG nu are efect pro­tec­tor in primii 7.5 ani dupa vaccinare;

– Vac­cinarea BCG este deja con­tes­tata de 50 de ani; vac­cinarea BCG reprez­inta de fapt inoc­u­larea unei tuber­cu­lozei chiar aten­u­ata ce va evolua pana la 6–9 luni. Urma­torul vac­cin se face de obi­cei la 2 luni adica in plina tuberculoza.

De exem­plu un vac­cin tetra­coq contine:

– Tox­ine bacilu­lui Lof­fler;
– Tox­ina bacilu­lui Nico­lair;
– 5 mil­iarde de bacilli de Bortetella per­tu­sis in faza I hemo­lizati;
– > 100.000 virusi polio tip I inac­ti­vati cu for­mol;
– > 100.000 virusi polio tip II inac­ti­vati cu for­mol;
– > 300.000 virusi polio tip III inac­ti­vati cu formol;

Aceste doze sunt strict ace­leasi, indifer­ent de greu­tate, varsta, stare de imu­ni­tate. Se aplica sug­aru­lui de 3 kg ca unui adult de 80 kg fara a se ver­i­fica daca pacien­tul poate suporta aceste otravuri, virusuri sau bacilli.

ATPA(vaccin impotriva tetanosului)

Pro­fe­sorul Tis­sot in 1947 a afir­mat: „Se stie ca un bol­nav vin­de­cat de tetanos nu este nicio­data imu­nizat con­tra unei a doua infec­tarii iar serul com­er­cial­izat este inefi­cace (poate crea chiar o stare de anafi­laxie in cazul unei a doua infec­tii) si pro­duce si col­ibaciloza. Pre­venirea tetanosu­lui se face prin curatirea si igi­en­izarea buna a plagii infectate.

DTTAB (vac­cin impotriva dif­teriei, tetanos, febra tifoida). Sta­tis­tic, s-a con­statat ca deter­mina nefrite, afec­tiuni hepat­ice, iar la 6 luni dupa vac­cin se poate con­stata alta boala de febra tifoida. Pro­duce moarte subita la sugari.

Vac­cinul con­tra tusei convulsive:

Pro­fe­sorul Dick de la spi­talul Mid­dles­sex, autori­tate mon­di­ala in materie de imunolo­gie, declara in 1973 in Tele­graph: „Vac­cinul mul­ti­plu impotriva tusei con­vul­sive si a dif­teriei poate provoca infir­mi­tatea a numerosi copii, provo­cand lez­i­uni cerebrale”.

Dr. Pilette citeaza in Survie in 1975 ca „vac­cinul mul­ti­plu impotriva tusei con­vul­sive si a dif­teriei poate provoca apari­tia poliomielitei”.

Dr. Gor­don T. Stew­ard a afirma ca in Glos­gow 30% din cazurile de tuse con­vul­sive apar la paci­enti vaccinati.

Vac­cinul R.O.R (ruje­ola, oreion — rubeola)

S-a con­statat in SUA in 1990 o crestere con­stanta de ruje­ola in ciuda unei mari acoperiri vac­ci­nale. Din surse ofi­ciale mor­tal­i­tatea este de 20 de ori mai mare decat a aceleia inreg­is­trate inain­tea intro­duc­erii vac­cin­u­lui, datorate pneu­moniei  rujeolice.

Virusurile lente ce se gas­esc in toate vac­cin­urile si mai ales in vac­cinul antiru­je­olei se pot ascunde  in tesu­turile umane si pot aparea mai tarziu ca si com­pli­catii: ence­falite, scle­roze mul­ti­ple, ataxie, retard mintal, menin­gita asep­tica, DZ, hemi­pareze, sin­drom REYE. Tipatul ascu­tit este expre­sia unei ence­falite post­vac­cin ce atrage o per­tur­bare a maturizarii ner­voase iar mai tarziu sa dez­volte deficit de aten­tie, tul­bu­rari de com­por­ta­ment, autism.

Potrivit O.M.S: Sansele ca ruje­ola sa fie con­tac­tata de cei vac­ci­nati sunt de 15 ori mai mari fata de cei nevac­ci­nati. Efecte post­vac­cin ROR: artrite, parestezii pe traiec­tul nervilor per­iferici pot aparea cu intarziere pana la 2 luni dupa vac­cinare si de aceea par­in­tii nu recunosc simp­tomele ca fiind cauzate de vac­cin. Par­in­tii copi­ilor din Marea Bri­tanie refuza sa-si vac­cineze copiii cu ROR  intru­cat un nou studiu a con­fir­mat pro­duc­erea autismu­lui si a bolii Crohm la cei vaccinati.

Dr. Helmke afirma ca la mai multe luni dupa vac­cinare impotriva oreionu­lui se poate declansa  dia­betul zaharat.

Vac­cinul ROR de tulpina URABE a fost retras de pe piata la 15 sept 1992 in Ger­ma­nia si Marea Bri­tanie ca urmare a apari­tiei cazurilor de menin­gita si a bolii Crohn.

Daca bolile copi­lar­iei se man­i­festa nat­ural, se doban­deste o rezis­tenta la afec­tiuni cu car­ac­ter  ered­i­tar cum ar fi ast­mul sau eczemele. In acest sens, cerc­eta­torii englezi si amer­i­cani au con­statat ca  femeile care au man­i­fe­s­tat nat­ural oreion in copi­larie nu dez­volta can­cer ovar­ian la maturitate.

Vac­cinul impotriva Hepatitei B

Pro­duce dezor­dini imu­nitare, hepatite ful­mi­nante, menin­gite, nevrite optice, con­vul­sii, epilep­sii. In 1994 Pas­teur – Merieux pus­ese la punct un vac­cin anti­hep­atic B prel­e­vat pe cul­turi de celule  can­ceroase de ovar de ham­ster si ast­fel se putea trans­mite indi­vidu­lui vac­ci­nat si oncovirusul (virusul raspun­za­tor de cancer).

Virusul anti­gri­pal

In ian­uarie 1977 Ziarul National Inquirer acuza pe ofi­ciali, guver­nul si pro­mo­torii aces­tei cam­panii de vac­cinare con­tra gripei ca au tre­cut sub tacere riscurile evi­dente si cunos­cute cre­ate de vac­cinare, ence­falite, parkin­son, artrite, astm, pso­ri­azis. Ace­lasi aspect se pub­lica in British Med­ical Journal.

Virusii vii intro­dusi in organ­is­mul nos­tru sub forma vac­ci­nala se pot recom­bina cu virusi sau  retro­virusi defec­tivi (care nu se man­i­festa) care exista deja in organ­ism si pot gen­era un virus hib­rid deosebit de per­icu­los. O exper­tiza real­izata de INSERM (Insti­tu­tul National de sanatate – Franta) recunoaste ca efi­cac­i­tatea vac­ci­nala vari­aza intre 40–80%. In Elve­tia au aparut de 23 ori  mai multe capuri de par­al­izii de nervi faciali decat au fost rapor­tate ante­rior (Mutsch 2004).

Vac­cinul antipo­lio – a fost prel­e­vat pe rinichi tumoral de maimuta si deci per­soanele vac­ci­nate au con­tac­tat virusul SV40 can­ceri­gen care nu moare ca urmare a formolizarii.

Vac­cinul antipo­lio SABIN – prel­e­vat pe rinichi de maimute verzi (orig­inare din Africa) con­t­a­m­i­nate cu virusul STLV3 – pre­cur­sorul virusu­lui HIV de la orig­inea boli SIDA. Con­form OMS poliomelita par­a­lit­ica este prin­ci­pala cauza de infir­mi­tate in tar­ile lumii a 3-a  si o per­soana din 10 moare din cauza ei.

De ce vac­cinul antipo­lio SABIN este inca admin­is­trat copi­ilor cand Dr. Jonas Salk, care a preparat primul vac­cin antipo­lio din lume, arata ca vac­cinul este cel care cauzeaza cele mai multe  cazuri de poliomielita.

Vac­cinul DTP (diftero-tetano-pertusis) – se admin­istreaza la 2, 4, 6, 12 luni cu un rapel la 2 ani si 6 luni. Dupa sta­tis­tici 2/3 din dece­sele de moarte subita la sug­ari au fost ca urmare a vac­ci­narii DTP.

In SUA copiii vac­ci­nati impotriva tetanosu­lui si a DTP con­tacteaza alergii cron­ice de 2 ori mai mult decat copiii nevaccinati.

Inter­val Vac­cin Efecte
0–4 ore Toate vac­cin­urile Anafi­laxie, alergii
0–3 zile Tuse con­vul­siva Ence­falopatie, tar­div – DZ
0–28 zile Tetanos Plexus-brahialis-neuritis
5–15 zile ROR Ence­falita, tar­div, trombocitopenii
7–30 zile Rube­ola ROR Pur­pura trombocitopenica
7–42 zile Rube­ola Artrita cron­ica, tar­div, boala Crohn

Dr. Buchewald in lucrarea sa „Non­sen­sul Vac­ci­narii” din 2002 afirma cat­e­goric: „Vic­to­ria impotriva epi­demiei nu a fost cas­ti­gata de vac­cin­uri ci de rezul­tanta imbunatatir­ilor aparute in dome­niul tehnic, social, igienic si mai ales nutri­tional. Ipoteza ca vac­cin­urile stau la baza declin­u­lui bolilor infec­tioase este un mare nonsens”.

Dr. Keis Gaublomme – presed­in­tele Aso­ci­atiei Inter­na­tionale „Vac­cine Dam­age Pre­va­tion” a dez­valuit mecan­is­mele bolilor autoimune ce apar in urma diferitelor vaccinari.

Virusurile nu prez­inta efecte secun­dare tipice si ime­di­ate, intru­cat vac­cinul slabeste sis­temul imu­ni­tar al pacien­tu­lui si face sa iasa la suprafata aspectele vul­ner­a­bile struc­turii genet­ice ale individului.

Dr. Scott Mumby (mem­bru al Soci­etatii Regale de med­i­c­ina, mem­bru fonda­tor al Soci­etatii Bri­tan­ice pen­tru nutri­tie si alergie) afirma ca vac­cinarea este un asalt delib­erat asupra sis­temu­lui imun aflat in dez­voltare. Sanatatea copi­ilor in crestere este slabita prin vac­ci­nari mul­ti­ple intro­duse prin pro­gramele de vaccinare.

In SUA s-au primit anual de catre sis­temul fed­eral guver­na­men­tal de raportare a reac­ti­ilor adverse la vac­cinare aprox­i­ma­tiv 11000 recla­matii privind reac­ti­ile adverse la vac­cinare si se reporteaza 200 decese anual si dis­func­tion­al­i­tati per­ma­nente depen­dente de vaccin.

Imunologi de seama ca Shoen­field (2001) si Tich­ler (2004) vorbesc despre latura miz­er­abila a vac­ci­nar­ilor. Ca sub­stante de lega­turi din com­pozi­tia vac­cin­urilor sunt: Alu­miniu, Mer­cur, THYMEROSAL ce stau la baza declansarii bolilor ca: scle­roza in placi, can­cere, leucemii, tul­bu­rari gastro-intestinale.

CONCLUZII

Vac­cin­urile duc la izbuc­nirea bolilor autoimune (DZ, scle­roza in placi, boli reumat­ice, col­ita ulcero-hemoragica la per­soane pre­dis­puse genetic sau pot influ­enta nefa­vor­a­bil evo­lu­tia lor (Fourneau 2004, Wraith – 2003).

In Ger­ma­nia nu mai este oblig­a­to­rie vac­cinarea la copii de cativa ani, intru­cat s-au rapor­tat anual inva­lid­i­tati grave post­vac­cin 1995–2004 din­tre care 60% au fost despagu­bite.

Toate sta­tis­ti­cile inter­na­tionale dovedesc diverse fal­si­fi­cari intru­cat vac­ci­nar­ile au fost sustinute din interes si igno­ranta a fenomenelor postvaccin.

Se chel­tu­i­esc mai multi bani pen­tru pro­pa­ganda vac­cin­u­lui decat pen­tru cerc­etarea lor pe ter­men lung. Pen­tru a insela opinia pub­lica si cor­pul med­ical, fab­ri­can­tii de vac­cin­uri arata curba descresca­toare dupa intro­duc­erea vac­cin­u­lui, dar de fapt boala infec­tioasa era in scadere put­er­nica inainte de vac­cinare iar intro­duc­erea aces­tora a deter­mi­nat izbuc­nirea unor epi­demii ale bolii impotriva careia tre­buia sa se imunizeze.

Daca se mai con­tinua vac­cinarea va aparea in cat­eva decenii o patolo­gie noua, cea a soci­etatii vac­ci­nate (a spus acum 31 ani Dr. Del­oge in lucrarea sa „Ten­dencer de la med­i­cine contemporane”).

Rog a se medita asupra  numaru­lui cres­cand de cazuri de can­cere si DZ.

Prin­cip­iul vac­ci­nar­ilor oblig­a­torii n-ar fi tre­buit accep­tat nicio­data de guverne pen­tru ca el con­travine prin­cipi­ilor ele­mentare ale drep­turilor omu­lui.  Este vorba de nere­spectarea  opiniei si lib­er­tatilor individuale.

Actul vac­ci­nal a devenit o psi­hoza si un ade­varat act de cred­inta in atot­put­er­ni­cia med­icala!

BIBLIOGRAFIE

 1. Kauf­mann (R. E.) si Janeway (M.), citati in arti­colul lui Pilette, La poliomyélite [Poliomielita — n.tr.], in Survie, 1975, pag. 26;
 2. Mon­ta­nari (G.): Stato di male epilet­tico susseguente a prima e sec­onda iniezione antipo­lio con vac­cino tipo Salk [Starea de rau epilep­tic suc­ce­siva primei si celei de a doua injec­tii antipo­liomielitice cu vac­cinul de tip Salk — n.tr.], in „Min­erva Med­ica”, nr. 54, august 1963;Baguley (D. M.) si Glas­gow (G.L.): Sub­a­cute Scle­ros­ing Panen­cephali­tis and Salk Vac­cine [Panence­falita scle­rozanta sub­a­cuta si vac­cinul Salk — n.tr.], in „The Lancet”, 6 octombrie 1973;
 3. Hin­ton (G. G.) et coll.: Paral­y­sis After Oral Poliomyelitis Vac­cine [Par­al­izia Dupa Vac­cinul Antipo­liomielitic Oral — n.tr.], in Cana­dian Med­ical Asso­ci­a­tion Jour­nal [Jur­nalul Aso­ci­atiei Med­icale Cana­di­ene –n.tr.], nr. 87, octombrie 1962;
 4. Boji­tiov (S.) et coll.: Encéphalo-myélo-polyradiculonévrites par suite de l’utilisation du vac­cin antipo­liomy­cli­tiquc de Sabin a germe vivant [Ence­falo– mielo-poliradiculonevritele   ca   urmare   a   uti­lizarii   vac­cin­u­lui antipo­liomielitic Sabin cu ger­men viu — n.tr.], in „La Presse Med­icale [Presa Med­icala — n.tr.]”, nr. 72, 11 ian­uarie 1964;
 5. Orstavik (I.) et coll.: Par­a­lytic Poliomyelitis in Nor­way Since the Intro­duc­tion of the Triva­lent Oral Vac­cine [Poliomielita par­a­lit­ica in Norve­gia de la intro­duc­erea vac­cin­u­lui oral triva­lent — n.tr.], in Bull.OMS, 1971;
 6. Aaby, P., Jensen, H., Gomes, J., Fer­nan­des, M., Lisse, I.M.: The introduc­tion of diph­the­ria  tetanus-pertussis vac­cine and child mor­tal­ity in rural Guinea-Bissau: an obser­va­tional study. Int J Epidimiol 2004, 33 (2): 374–380;
 7. Aaby, P., Ves­sari, H., Nielsen, J., Ken­neth, M., et al: Sex dif­fer­en­tial effects of rou­tine immu­niza­tions and child­hood sur­vival in rural Malawi. Ped Infect Dis J 2006, 25 (8): 721–727;
 8. 8. Albon­ico, H., et al.: Febrile infec­tious child­hood dis­eases in the his­tory of can­cer patients and matched con­trols. Med Hypothe­ses, 1998c, 51 (4): 315–320;
 9. 9. Bach, J. F.: The Effect of Infec­tions on Sus­cep­ti­bil­ity to Autoim­mune and Aller­gic Dis­ease (Review). N Engl J Med 2002, 347: 911–920;
 10. Bar­low, W.E., Davis, R.L., Glasser, J.W., Rhodes, P.H.: The risk of seizures after receipt of whole-cell per­tus­sis or measles, mumps, and rubella V vac­cine. N Engl J Med 2001, 345 (9): 656–661 Barr, R., Limp, K.: Fact Sheet Measles. Autism inde­pen­dent UK, 1999.
 11. Bergfors, E., Bjorkelund, C, Troll­fors, B.: Nine­teen cases of per­sis­tent pru-ritic nod­ules and con­tact allergy to alu­minium after injec­tion of com­monly used aluminium-adsorbed vac­cines. Eur J Pedi­atr 2005, 164(11): 691–7;
 12. Bernsen, R.M.: Child­hood asthma and allergy: the role of vac­ci­na­tions and other early life events.EUR,Medical,Dissertations,2005.https://repubeur.nl/publications/med_hea/mh3/229957523/
 13. Böh­lke, K., Davis, R.L., Marcy, S.M., Braun, M.M., et al.: Risk of anaphy­laxis after vac­ci­na­tion of chil­dren and ado­les­cents. Pedi­atrics 2003, 112 (4): 815–820;
 14. Bur­mistrova, A.L., Gor­shunova, L.P., Ebert, L.: Change in the non-speci-fie resis­tance of the body to influenza and acute res­pi­ra­tory dis­eases fol­low­ing immu­niza­tion diphtheria-tetanus vac­cine diphtheria-tetanus vac­cine. Zh Mikro­biol Epi­demiol Immuno­biol 1976 (3): 89–91;
 15. CDC (Cen­ters for Dis­ease Con­trol and Pre­ven­tion): Thiom­er­sal in vac­cines: a joint state­ment of the Amer­i­can Acad­emy of Pedi­atrics and the Pub­lic r Health Ser­vice. MMWR 1999, 48 (26): 563–565;
 16. 16. CDC (Cen­ters for Dis­ease Con­trol and Pre­ven­tion): Overview of vac­cine safety. 2003. https://www.cdc.gov/nip/vacsafe/
 17. Ciz­man, M., et al.: Asep­tic menin­gi­tis after vac­ci­na­tion against measles* and mumps. Pedi­atric Infec­tious Dis­ease Jour­nal 1989, 8: 302–308;
 18. DuVer­noy, T. S., Braun, M. M.: Hypotonic-hyporesponsive episodes reported to the Vac­cine Adverse Event Report­ing Sys­tem (VAERS), 1996–1998. Pedi­atrics 2000, 106 (4): E52;
 19. EURODIAB ACE Study Group: Vari­a­tion and trends in inci­dence of child-hood dia­betes in Europe. Lancet 2000, 355: 873–876;
 20. Far­well, J.R., Dohrmann, G. J., Mar­rett, L.D., Meigs, J.W.: Effect of SV40 virus-contaminated polio vac­cine on the inci­dence and type of CNS neo­plasms in chil­dren: a population-based study. Trans Am Neu­rol As-soc, 1979, 104: 261–264;
 21. Fisher, M.A., Eklund, S.A., James, S.A., Lin, X.: Adverse events asso­ci­ated with hepati­tis B vac­cine in U.S. chil­dren less than six years of age, 1993 and 1994. Ann Epi­demiol 2001, 11 (1): 13–21;
 22. Grif­fin, M.R., et al.: Risk of seizures and encephalopa­thy after immu­niza­tion with the Diphtheria-Tetanus-Pertussis vac­cine. J Am Med Associa­tion 1990, 263: 1641–1645;
 23. Har­ri­son, B. J., Thom­son, W., Pep­per, L., Ollier, W.E.: Patients who develop *   inflam­ma­tory pol­yarthri­tis (IP) after immu­niza­tion are clin­i­cally indis­tin­guish­able from other patients with IP. Br J Rheuma­tol 1997, 36 (3):366–369;
 24. Her­nan, M. A., Jick, S. S., Olek, M. J., Jick, H: Recom­bi­nant hepati­tis B vac­cine and the risk of mul­ti­ple scle­ro­sis: A prospec­tive study. Neu­rol­ogy 2004, 63:723–772;
 25. Hornig, M., Chian, D., Lip­kin, W.I.: Neu­ro­toxic effects of post­na­tal thiom­er­sal are mouse strain depen­dent. Mol­e­cul Psy­chi­atr 2004: 1–13;
 26. Jef­fer­son, T, Rudin, M., Di Pietran­toni, C.: Adverse events after immu­ni­sa­tion with aluminium-containing DTP vac­cines: sys­tem­atic review of the evi­dence. Lancet Infect Dis 2004, 4 (2): 84–90;
 27. Lee, R., Robin­son, J.L., Spady, D.W.: Fre­quency of apnea, brady­car­dia, and desat­u­ra­tions fol­low­ing first diphtheria-tetanus-pertussis-inactivated polio-haemophilus influen­zae type B immu­niza­tion in hospita­lized preterm infants. BMC Pedi­atr 2006: 6: 20;
 28. Miller, E., Andrews, N., Stowe, J., Grant; A., et al: Risk of con­vul­sion and asep­tic menin­gi­tis fol­low­ing measles-mumps-rubella vac­ci­na­tion in the United King­dom. Am J Epi­demiol 2007, 165 (6): 704–709;
 29. Mont­gomery, S.M., Mor­ris, D.L., Pounder, R.E., et al.: Paramyx­ovirus  infec­tions in child­hood and sub­se­quent inflam­ma­tory bowel dis­ease. Gas­troen­terol­ogy 1999, 116 (4): 796–803;
 30. Petrik, M. S., Wong, M. C, Tabata, R. C, Garry, R.F., Shaw, C. A.: Alu­minum  adju­vant linked to gulf war ill­ness induces motor neu­ron death in mice. Neu­ro­moleeu­lar Med 2007, 9 (1): 83–100;
 31. Valer­ian, V: Devel­op­men­tal neu­ro­bi­ol­ogy con­traindi­cates vac­cine par­a­digm. The mech­a­nism of encephalitic dam­age from vac­cines. 2000, http ://www. trafax. org/vaccine/myelin.html;
 32. Ver­straeten, T, Davis, R.L., DeSte­fano, F., Lieu, T.A., et al.: Safety of thiomersal-containing vac­cines: a two-phased study of com­put­er­ize health main­te­nance orga­ni­za­tion data­bases. Pedi­atrics 2003, 112 (5): 1039–1048;

arti­col din revista Ati­tu­dini, nr. 10, de  Dr. Mihailescu Gavriil

18 comments

 1. Ovidiu Cladoveanu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu contest adevarul informatiilor, dar puterea de decizie ramane tot a medicilor de familie. Parintii vor asculta intotdeauna de halatele albe, indiferent daca "adevarul" lor este sustenabil sau nu.

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Va semnalez un caz :un pacient se prezinta la consultatie pentru :astenie, tulburari de mers, dureri de mijloc si scaderea fortei musculare ;examenul clinic a ridicat supiciunea unei boli autoimune. IAR TOTUL S-A PETRECUT DUPA CE BOLNAVUL A FACUT VACCINUL H1N1 in decembrie 2009.
  Rog pe medicii care sunt activi sa semnaleze si alte cazuri.
  Doamne ajuta !

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Toate bolile apar din necredinta noastra...departarea de Lumina Lumii care este Iisus Hristos. Iar vaccinurile nu ne lumineaza...

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne Ajuta! Ce vesti mai aveti despre Parintele Iustin Parvu, cum se mai simte?Sper ca este bine.Va multumesc.

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  si daca cineva refuza o parte din vaccinurile obligatorii? ce se intampla?

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @luchiana

  Vaccinurile nu ne lumineaza. Si sa stii ca nici medicamentele nu ne lumineaza, nici macar alea naturiste. Nici macar ceaiurile medicinale nu ne lumineaza. Doar Dumnezeu ne lumineaza, atat.

  Eu cred ca omul trebuie sa isi faca partea lui si Dumnezeu face ceea ce nu poate face omul. Si cred ca partea omului implica si sa se foloseasca cu intelepciune si discernamant de stiinta medicala, fara sa-si puna toata speranta in ea, si fara sa o ignore cu totul. Si Sf. Evanghelist Luca a fost doctor.

  Bogdan.

 7. un fir de praf

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  cred ca ar trebui sa incepem o campanie anti-vaccin ,pt ca sunt facute ca sa ne scada imunitatea , cunosc medic care a facut copilului un vaccin de 6 luni si acum copilul are probleme cu vederea si trebuie operat , problema este ca nu spune nimeni ce reactii adverse are orice vaccin ,refuzul total e cel mai bun si alimentatie cat mai naturala tratamente naturiste sau babesti . iertati daca am scris ceva gresit .HRISTOS A INVIAT si DOAMNE AJUTA

 8. mirceapuscasu

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  BUCOVINA PROFUNDĂ
  va invita la conferinta

  A Treia Forţă :
  România profundă
  Soluţii vechi pentru crize noi

  Conferenţiar:
  Ovidiu Hurduzeu

  - doctor în ştiinţe umaniste al Universităţii Stanford, SUA
  - scriitor, autor al lucrărilor:
  ● Sclavii fericiţi. Lumea văzută din Silicon Valley
  ● Unabomber. Profetul ucigaş
  ● A Treia Forţă: România profundă (împreună cu Mircea Platon)
  ● A Treia Forţă: Economia libertăţii.Renaşterea României profunde
  (antologie realizată împreună cu John Chrysostom Médaille)

  Conferinţa va fi urmată de lansarea volumului
  A Treia Forţă: Economia libertăţii.
  Renaşterea României profunde
  şi de un dialog cu cititorii.

  joi, 13 mai 2010, ora 18.00
  Casa de cultura – Sala mica
  S U C E A V A

  (http://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/05/04/ovidiu-hurduzeu-in-conferinta-la-suceava/)

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  toate sant induse fortat de cei ce se aliniaza sistemului global antihristic.Doamne ajuta.

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Bogdan

  Acelasi lucru am spus si eu, doar in mai putine cuvinte. Multumesc de confirmare.

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  E adevarat ca tinerele generatii sunt din ce in ce mai bolnave de la varste din ce in ce mai fragede. A crescut foarte mult incidenta cancerului la copii. Cineva care a fost internat la spitalul din Cluj spunea ca un palier intreg era alocat copiilor cu cancer. Imaginati-va, copil de trei ani jumate cu cancer!

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pacatele noastre nespovedite, necaite imbolnavesc nu numai pe noi ci si lumea intreaga.

  Deci fratilor, haideti ca prin rugaciune, post, spovedanie sa ne apropiem de Dumnezeu sa ne miluiasca!

  Doamne ajuta!

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Va rog sa dati un sfat acelor parinti care au refuzat vaccinurile pentru copiii lor, dar au mari probleme la inscrierea la gradinita/scoala unde se cere avizul epidemiologic obligatoriu.
  Ei chiar sunt intr-un impas. Doresc scolarizarea copiilor, refuza vaccinarea, nu este legala scolarizarea la domiciliu, etc...
  Va multumesc.
  Doamne ajuta!

 14. oliviarastoaca

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  vaccinurile=0-boala!
  credinta si viata ordonata =sanatate /ameliorarea in bine.
  bine mai sint si boli care apar dar na ,asa e viata ,numai bine nu se poate.

 15. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  raspuns intrebarii
  Sunt de parere ca trebuie adus in discutie faptul ca in multe tari ale Comuitatii Europene vaccinarea nu este obligatorie.Dau ca exemplu, Franta.
  Fiica mea si-a vaccinat fetita, cu acordul medicului de familie, doar impotriva tetanosului. Nu a avut nici o dificultate privind scolarizarea.
  Nu putem fi cand in Europa,cand pe langa, dupa cum convine unora si altora.
  Trimiteti o scrisoare recomandata cu confirmare de primire catre comisarii europeni responsabili cu sanatatea, invatamantul si familia dar si ministrilor romani. In scrisoare trebuie precizat faptul ca plangerea s-a facut catre toate aceste persoane si institutii. Este de preferat ca scrisoarea sa fie formulata succint, cu ajutorul unui avocat, in limba romana si engleza. Aratati faptul ca vaccinarea NU este obligatorie peste tot. Mergeti cu plangerea in copie la inscrierea copilului. Sunt obigati sa il primeasca, asteptand raspunsul oficial.
  Nu va fie teama sa ii solicitati legal pe cei pe care ii platim si care sunt responsabili pentru deciziile luate. Toata tevatura costa in jur de 50 de euro. Merita banii creand si un precedet. Succes!

 1. Pingback: Atentie! Incepe perioada de vaccinare anti-gripa. NU VA VACCINATI! | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam si tara

 2. Pingback: Atentie la capcana! Stirile abunda legat de ineficacitatea vaccinurilor…romanesti, spre a le promova pe cele straine! NU VA VACCINATI cu niciunul! | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam si tara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*