Cum vor trăi creştinii ortodocşi în vremurile antihristice?

La oameni lucrul acesta e cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu.
Căci la Dumnezeu toate sunt cu putinţă
(Marcu 10:27)

Să ne bucurăm duhovniceşte, pentru că Dumnezeu îngăduie să vină antihrist înainte de sfârşitul lumii, ca să ne încerce credinţa şi să ne ajute să ne mântuim.
Întreaga viaţă a creştinului ortodox este o luptă cu trupul, cu oamenii păcătoşi şi cu diavolii.
În această luptă, creştinul ortodox trebuie să aleagă între:

 • o vieţuire subfirească – în păcate;
 • o vieţuire firească – conformă cu legea morală- glasul conştiinţei – glasul lui Dumnezeu în om;
 • o vieţuire suprafirească, harică, mântuitoare pentru creştinul ortodox. El nu poate avea o vieţuire suprafirească decât dacă apelează la ajutorul Harului Dumnezeiesc care i se împărtăşeşte prin Sfintele Taine. După cum ne spune Domnul nostru Iisus Hristos: Fără de Mine nu puteţi nimic.

Pentru creştinul ortodox vieţuirea subfirească şi firească nu este mântuitoare, pentru că este botezat şi are pe Hristos şi harul Duhului Sfânt în inima sa, iar mohahul trebuie să ajungă la vieţuire îngerească pe pământ pentru că a primit şi Taina Călugăriei.

Din păcate, la sfârşitul lumii, spunea un Preacuvios Părinte, monahii vor vieţui precum mirenii, iar mirenii ca dracii.

Prin mărturisirea credinţei noastre cu fapta şi cu cuvântul, trebuie în primul rând să ne mântuim, putând să ajungem în ceata sfinţilor, a mucenicilor şi a mărturisitorilor în Împărăţia Cerurilor.

Creştinul este ostaş al lui Hristos şi, în timp de pace, trebuie să se pregătească cât mai bine pentru vremurile de prigoană ca să biruiască cu ajutorul lui Dumnezeu patimile sale, lumea şi pe ţiitorul lumii, diavolul.

Nu trebuie să ne fie frică de diavol. Diavolul este câinele lui Dumnezeu în lanţ, căruia Dumnezeu îi îngăduie să latre şi să ne muşte ca să ne îndreptăm pe calea mântuirii. Dumnezeu va îngădui celor credincioşi ca slujitorii lui antihrist să le ia ce nu le este de folos pentru mântuire.

Cuviosul Paisie Aghioritul spune: „Cel mai mare duşman al sufletului nostru nu este diavolul, ci duhul lumesc, pentru că ne atrage în chip plăcut şi în cele din urmă ne amăgeşte veşnic”[1]. Pentru că dacă l-am vedea pe diavol ne vom cutremura de frică şi ne vom pocăi, iar duhul lumesc – lumea cu conforturile ei, ne învăluie plăcut şi, în cele din urmă ne robeşte cu păcatele, depărtându-ne de Dumnezeu.

Ne-am învăţat să ne împlinim dorinţele apăsând pe butoane şi pedale, plătind să muncească alţii, noi profitând de munca lor. Astfel, omul nu mai luptă, nu mai gândeşte, nu se mai roagă şi nu mai are voinţă de a se împotrivi păcatelor.

Cum vom trăi fără să vindem şi să cumpărăm?

Creştinii se confruntă şi se vor confrunta cu numeroase lucrări antihristice[2], pe care le vor putea birui numai cu ajutorul lui Dumnezeu.

Dumnezeu îngăduie să vină ispitele asupra noastră, inclusiv cipuirea şi pecetluirea, ca să ne pocăim, să mergem la Biserică, să ne împărtăşim cu Sfintele Taine şi să ne mântuim.

Sunt creştini care se sperie, aflând din Cartea Apocalipsei, că în vremurile antihristice nimeni nu poate cumpăra sau vinde: decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei (Apoc. 13,17).

Dacă nu vom putea cumpăra sau vinde fără pecete şi cipuri nu înseamnă că nu putem trăi. Şi astăzi, mulţi oameni de afaceri şi care ne conduc şi-au vândut sufletul diavolului (Matei 4,8-9)[3], ca să poată câştiga mai mulţi bani.

Este foarte bine pentru creştini că nu vor putea vinde şi cumpăra din sistemul global antihristic, pentru că astfel se vor ruga şi îşi vor pune nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu.

Dacă nu vom putea vinde şi cumpăra fără pecete, cum vom putea trăi? Acestea sunt frământări şi gânduri pentru oamenii păcătoşi-necredincioşi, care se încred în raţiunea lor, în ajutorul oamenilor păcătoşi, al banilor şi al diavolilor.

Dar Dumnezeu, prin gura Sfântului Proroc Ieremia ne spune: Blestemat este omul care se încrede în om şi îşi face sprijin din trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul (Ier. 17, 5).

De mici ne învăţăm să ne încredem în părinţi, în rude mai puternice şi bogate, uitând de Dumnezeu.

De aceea Dumnezeu, pentru a ne mântui, îngăduie să fim părăsiţi, trădaţi, prigoniţi de aceşti oameni, pentru a alerga din nou la El, ca să ne mântuim.

Dumnezeu este Cel care ne dă viaţă, putere, sănătate, hrană. El dă ploaie şi soare la vreme potrivită, şi face să crească recoltele, nu guvernul, parlamentul sau preşedintele. Guvernele sunt numai administratore ale darurilor dumnezeieşti şi din păcate incompetente şi corupte. Numai lui Dumnezeu i se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea şi nu oamenilor.

Dacă nu ne temem de Dumnezeu, frica faţă de Dumnezeu este pervertită şi ne temem de diavoli, de oameni, de moarte, de prigoană, de pierderea bogăţiilor pământeşti, de cipuri, de pecetea antihristică şi de celelalte lucrări antihristice de care trebuie să ne lepădăm.

Însă de pierderea celui mai important lucru, a sufletului, nu ne temem.

Dumnezeul nostru ne spune: Ne te teme de cele ce ai să pătimeşti. Că iată, diavolul va să arunce dintre voi în temniţă, ca să fiţi ispitiţi, şi veţi avea necaz zece zile. Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii (Apoc. 2, 10).

Cum vor putea trăi creştinii ortodocşi în vremurile antihristice, dacă nu vor face compromisuri antihristice, dacă nu vor putea să cumpere şi să vândă fără cipuire şi pecetluire?

Soluţia este suprafirească: cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu credinţă şi nădejde în Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, El a creat lumea văzută şi nevăzută din nimic, numai cu Cuvântul, a jertfit pe Unicul Său Fiu pentru mântuirea noastră şi ne-a iertat prin Botez păcatele, făcându-ne fii ai lui Dumnezeu după har (Ioan 1,12; 1 Ioan 3,1). El este Atotputernic şi poate să ne hrănescă din Cer şi din pământ, sau poate să ne sature cu hrană mai puţină, cum va considera că este mai bine pentru mântuirea noastră.

Un ucenic l-a întrebat pe Cuviosul Paisie Aghioritul despre vremurile antihristice:

– Părinte, dacă nu vor putea vinde şi cumpăra (fără semnul lui Antihrist pe frunte şi pe mâna dreaptă, n. n.) cum vor putea petrece mai bine? Cuviosul Paisie Aghioritul a răspuns:

– Să vezi, Dumnezeu ştie un mod. Îl ştiu şi eu. Aşadar, m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis după aceea… o telegramă (descoperire n. n.). Măi, măi, cum le iconomiseştete Dumnezeu”[4].

Noi am vrea să ştim exact cum vom trăi fără pecete, dar aceasta nu este credinţă, ci raţiune omenească.

Cuviosul Paisie Aghioritul nu ne spune concret, cum vom trăi, pentru că este vorba de credinţă  şi nădejde în Dumnezeu, care n-are explicaţii şi soluţii logice. Vom trăi suprafiresc, cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar suprafirescul nu are explicaţii raţionale. Dumnezeu este Tatăl nostru şi puterea Lui este nemăsurată: Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni! (Ps.76,13).

Creştinii adevăraţi care vor să se mântuiască, vor trăi cu credinţă şi nădejde în Dumnezeu, în simplitate, fără iscodire. Poate în aceleaşi locuri sau în altele, poate în aceleaşi locuinţe sau în altele mai smerite, poate se vor hrăni la fel ca acum sau mai simplu şi mai sănătos, poate vor avea aceleaşi slujbe sau altele, cum va rândui Dumnezeu pentru fiecare în parte ca să se mântuiască.

De asemenea nu toţi ne vom muta la viaţa cea veşnică în acelaşi fel. Dumnezeu îi va alege pe cei care sunt vrednici ca să fie mucenici şi mărturisitori, alţii vor locui în oraşe şi se vor smeri şi vor fi acoperiţi şi păziţi de puterea Dumnezeiască, alţii vor locui în munţi şi păduri, după cum va rândui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia. Tot aşa a fost şi în primele secole, în timpul prigoanei împotriva creştinilor.

Când ne ispitesc oamenii antihristici trebuie să apelăm la ajutorul Harului Dumnezeiesc, prezent în Sfintele Taine (Spovedanie, Sfânta Împărtăşanie, rugăciuni, dezlegări), ca să ne curăţim de păcate, să scoatem dracii din noi şi, cu ajutorul lui Dumnezeu să ne întărim în credinţă şi nădejde în ajutorul lui Dumnezeu.

În vremurile antihristice, cei credincioşi vor vedea puterea şi minunile Dumnezeului nostru. El va avea grijă de noi şi ne va hrăni dacă ne vom închina, Îl vom slăvi şi ne vom ruga Lui. Noi suntem fiii lui Dumnezeu după har(Ioan 1,12 ; 1 Ioan 3,1), pentru mântuirea cărora a trimis să pătimească şi să se Jertfească pe Însuşi Fiul Său Cel Prea iubit.

*

Dacă până la venirea lui antihrist, toţi nădăjduim că vom trăi 70-80-90… de ani, când va veni antihrist la conducerea lumii globalizate, vom mai avea de trăit 42 de luni – trei ani şi şase luni (Apoc. 13, 5). Antihrist va face cu puterea sa satanică „semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ înaintea oamenilor, şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ, prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei…” (Apoc. 13:13-14).

Aceste false minuni, vrăjitorii, nu vor fi văzute de cei binecredincioşi[5], spune Sfântul Lavrentie al Cernigovului, care, prin vieţuirea lor suprafirească, vor fi în lumea minunată a lui Dumnezeu.

Ce face un credincios dacă află că are o boală incurabilă şi că va muri în câteva săptămâni? Se împacă cu Dumnezeu şi cu aproapele. Face milostenie, se spovedeşte şi se împărtăşeşte pregătindu-se pentru viaţa cea veşnică.

Cel necredincios se distrează, desfrânează, bea, fumează ca să nu-i pară rău că nu şi-a împlinit toate poftele în această viaţă.

Să ne bucurăm duhovniceşte şi să mulţumim lui Dumnezeu că îngăduie venirea lui antihrist, vestindu-ne astfel că sfârşitul lumii şi judecata noastră este aproape şi să ne pregătim mai cu sârguinţă pentru viaţa cea veşnică. Pentru creştinii adevăraţi va fi minunat să se nevoiască şi să trăiască în vremurile antihristice

Exemple

Să avem credinţă în Dumnezeu, Care a spus când S-a înălţat la Cer, Sfinţilor Apostoli şi, prin ei, nouă, că va fi cu noi: în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor (Matei 28,20), dacă vom păzi toate câte ne-a poruncit.

Dumnezeu vrea ca, prin vieţuirea şi mărturisirea noastră, să fie proslăvit, iar prin minunile Sale cei necredincioşi să devină credincioşi, iar cei credincioşi-mai credincioşi.

Avem numeroase exemple în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Cei care au avut credinţă, au trăit în chip minunat, Dumnezeu purtând grijă de ei, întărindu-i, îmbrăcându-i, hrănindu-i şi potolindu-le setea. Poporul evreu, care nu era botezat, a trăit în pustiul Egiptului timp de 40 de ani. Dumnezeu le trimitea pâine din cer-mana cerească (Ieşirea 16:15), şi apa a izvorât din stâncă, atunci când, la porunca lui Dumnezeu a lovit Sfântul Proroc Moise cu toiagul (Ieşirea 17:6)[6]. Când treceau prepeliţele, Dumnezeu trimitea un curent de aer rece şi acestea îngheţau căzând pe pământ.

Locuitorii Sodomei, care voiau să-şi bată joc de Lot şi fetele lui, au fost orbiţi de Dumnezeu, de la mic până la mare, şi în zadar se chinuiau să găsească uşa (Facerea 19:11).

Cum au trăit cei trei tineri, care nu s-au lepădat de Adevăratul Dumnezeu ca să se închine la idoli? Regele Nabucodonosor, care poruncise închinarea la idoli, văzând „că focul nu pricinuise nicio vătămare trupului acestor oameni, că nici perii capului nu se pârliseră şi că hainele lor erau neschimbate şi că nici măcar nu miroseau a foc (Dan. 3, 27)  a zis: Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, Care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe servii Săi, care îşi puseseră nădejdea în El şi care au călcat porunca regelui şi şi-au dat trupurile lor, ca să nu slujească şi să nu se închine altor dumnezei decât Dumnezeului lor (Dan. 3, 28). Şi a poruncit regele  popoarelor şi neamurilor ca aceia care ar vorbi de rău pe cei trei tineri să fie tăiaţi  în bucăţi şi casele lor să fie nimicite, fiindcă nu este un alt dumnezeu care să-i poată izbăvi într-acest chip (Dan. 3, 29).

Apoi regele Nabucodonosor a dat un hrisov către toate popoarele, neamurile şi limbile care locuiesc pământul: «Pacea voastră să sporească» Plăcutu-mi-a să vestesc minunile şi faptele cele peste fire pe care le-a făcut mie Dumnezeul cel Preaînalt. Cât de mari sunt minunile Lui şi cât de puternice sunt faptele cele peste fire! Împărăţia Lui este Împărăţie veşnică şi stăpânirea Lui ţine din neam în neam! (Dan. 3, 31-33)..

Cum a trăit Daniil în groapa cu lei? Regele Darius Medul a dat poruncă că oricine s-ar ruga vreme de treizeci de zile altui dumnezeu şi om în afară de rege, să fie aruncat în groapa cu lei (Dan. 6, 8)

Daniel n-a ascultat de această poruncă şi în fiecare zi îngenunchia de trei ori, se ruga şi lăuda pe Dumnezeu, cum făcea şi mai înainte (Dan. 6, 11). Slujitorii regelui care îl zavistuia pe Daniel, au spus regelui şi acesta l-a aruncat în groapa cu lei (Dan. 6, 18-19).

A doua zi, a venit regele Darius la groapa cu lei şi a întrebat: Daniel, slujitorul Dumnezeului celui viu, Dumnezeul tău, Căruia te închini neîncetat, oare a putut să te scape de lei?. Apoi Daniel a vorbit  cu regele: O, rege, în veci să trăieşti! Dumnezeu a trimis pe îngerul Său şi a astupat gura leilor, şi ei nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui, precum şi în faţa ta, rege, n-am făcut niciun rău! (Dan. 6, 21-23).

Apoi regele Darius a dat un hrisov către toate popoarele, neamurile şi limbile care locuiesc peste tot pământul: „Pacea voastră să sporească! Poruncă iese de la mine ca în tot cuprinsul regatului meu să se teamă şi să se cutremure lumea înaintea Dumnezeului lui Daniel, că El este Dumnezeul cel viu, Care rămâne în veci şi Împărăţia Lui nu se va nimici, iar stăpânirea Lui nu va avea sfârşit.

El poate să scape şi să libereze, face semne şi minuni în cer şi pe pământ; El a scăpat pe Daniel din ghearele leilor”.

Şi Daniel se afla într-o stare fericită în regatul lui Darius şi în regatul lui Cirus, regele Perşilor (Dan. 6, 26-29).

Un creştin ortodox sârb mi-a spus:

– Părinte, seara, după vecernie, eram în parc pe o bancă şi mă gândeam: „Doamne, cum vom putea să ne hrănim, dacă nu putem cumpăra fără pecetea antihristică?” După câteva secunde a căzut lângă mine o pâine.

Cum au mărturisit, răbdat şi vieţuit şi s-au mutat la fericirea cea veşnică milioane de sfinţi, mucenici, mărturisitori ai credinţei noastre ortodoxe? Cu credinţă şi nădejde în mila şi ajutorul lui Dumnezeu.

Cum au trăit mii de pustnici şi sihaştri zeci de ani, în locuri pustii şi peşteri deasupra prăpăstiilor adânci, cu hrană şi apă foarte puţină?

Cu credinţă şi nădejde în mila şi ajutorul lui Dumnezeu.

Cei care vor crede şi nădăjdui în Dumnezeu, vor vieţui haric-suprafiresc şi vor trăi încă din această viaţă în lumea suprafirească, minunată, a lui Dumnezeu.

Dumnezeu, în vremurile antihristice, Se va proslăvi prin mari semne şi minuni. Astfel, va trimite pe pământ, în vremea domniei lui antihrist, pe Sfinţii Proroci Ilie Tezviteanul şi pe Enoh, care vor proroci tot timp de 1260 de zile – 42 – de luni (Apoc. 11,3), cu semne şi minuni mari, ca să întoarcă la Dumnezeu cât mai mulţi oameni. Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi mistuieşte pe vrăjmaşii lor; şi dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie să fie ucis. Aceştia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele prorociei lor, şi putere au peste ape să le schimbe în sânge, şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi (Apoc. 11, 5-6).

Nu numai în acest scurt timp (1265 de zile), ci în fiecare zi trebuie să ne despătimim de cele lumeşti, să ne curăţim de păcate, să ne pregătim de veşnicie, pentru că lumea cu lucrurile ei ia locul lui Hristos din inima noastră duhovnicească.

de părintele Daniel de la Rarău


[1] Cuv. Paisie Aghioritul, Cu durere şi cu dragoste pentru omul contemporan, Chilia Buna Vestire-Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000, p. 58.
[2] Acte biometrice, pectluire, ecumenism satanic, vaccinuri cu metale şi mercur, pornografie, homoxesualitate….
[3] Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor, şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie dacă vei cădea înauntea mea şi Te vei închina Mie” (Matei 4, 8-9).
[4] Cuv. Paisie Aghioritul, Trezie duhovnicească, Chilia Buna Vestire, Sfântul Munte Athos, 2000, p. 180.
[5] Sfântul Lavrentie al Cernigovului, Viaţa şi Minunile, Ed. Credinţa Strămoşească, p. 170.
[6] Cerut-au, şi au venit prepeliţe, şi cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicat-a piatra şi au curs ape, şi au curs râuri în pământ fără de apă (Psalm 104, 39-40).

85 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  foarte bun articolul - cel mai bun din ultimele luni sau chiar și mai mult

 2. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pentru doza de lămurire oferită

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Minunat,cat se poate de clar si explicit,fara D-zeu,fara rugaciune,fara marturisire si impartasanie nu avem nici o sansa sa margem mai departe in aceste vremuri in care D-zeu a ingaduit sa iasa la lumina toate pacatele omenirii!E nevoie de aceasta curatare si primenire ,de spalare a sufletelor ,de cernere a neamurilor si popoarelor ,pt a putea merge mai departe.Lupta intre Lumina si intuneric este foarte dura (la propriu),dar acum D-zeu ne da sansa sa privim in sufletele noastre si sa vedem de ce parte a baricadei suntem si sa actionam pt ca timp nu mai avem fiindca noi traim timpurile cele de pe urma! DOAMNE,ISUSE HRISTOASE,FIUL LUI DUMNEZEU MILUIESTE-NE PE NOI,!

 4. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Tot de la Rarău ne vin lămuririle, după cum se vede. Slăvit fie numele Domnului pentru acest articol excepțional.

 5. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Și să ne dea Domnul putere și înțelepciune ca să urmăm lui.

 6. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Parintele Paisie Aghioritul - grec fiind -? ,EL a prevazut toata situatia din Grecia din anii 75'80' ,cand atunci era tara in expansiune economica ,totul era f. bine ,in special castigul de o zi ajunsese la constructii 100 de dolari ziua /meseriasii , 10 ani de Grecia ?/ . A murit in anul 92' /93 parca ,? si are 5 volume de carti deosebite ,in care intr/una scrie f. deschis ,de ce va venii nenorocirile f . mari peste orasele mari ,in special.... ? ,pt. ca ,poporul a cazut f. mult de la credinta ,uitand pe DUMNEZEU. / iata cum traiesc astazi ,sarmanii ....?/. Dumnezeu stie cum sa ne aduca din nou in CASA LUI , nu mai primim bani sa ne facem de CAP.....! . Va sugerez sa cititi cartile lui ,sant deosebite si fac minuni prin cuvintele lor dumnezeiesti , multi crestini ,s/au apropiat de DUMNEZEU / in Grecia sute de mii ?/ ,dupa ce au citit cartile , / unul sant si eu pacatosul ?/

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  BUNUL DUMNEZEU sa/i ajute in aceste F.grele timpuri ,la fel pe noi toti crestinii ,si necrestini si sa ne lumineze mintile ,prin DUHUL SFANT .

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Am o nelamurire 🙂 daca acesti 2 sfinti vor veni in timpul antihristului si vor face minuni pentru a atrage cat mai multi oameni la Dumnezeu.. asta ce inseamna? te poti lepada de semnul fiarei? sau vor fi atei care vor refuza cipul doar pentru faptul ca isi vor pierde libertatea?

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cum vom putea trai atunci? Asa cum au trait si mucenicii in vremea prigoanelor, adica nu vom trai, ci vom muri sau vom fi omorati pentru Hristos si pentru credinta in El.

 10. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Lucia
  Cam multă rătăcire în îndemnurile tale. Cum să nu petrecem Săptămâna Patimilor după rânduială și să nu mergem la Prohod?!? Exaltarea ta nu-i de loc a bună. Să ascultăm de cei mai mari decât noi, nu să spunem bazaconii în numele nostru ar fi mai cuminte, nu ți se pare?

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Îndemnurile sunt foarte bune și adevărate, adevarul te face liber.... foarte bun articolul ....

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Graitoare imagine sub titlu!

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  as vrea sa stiu care rarau: manastirea sau sihastria? multumesc!

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.scribd.com/jwayne_62 Parintele Paisie Aghioritul

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  FERICE DE CEI CE…
  http://www.youtube.com/watch?v=IF7V7wVme4M

 15. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Legionarule,
  Ai dreptate: DUMNEZEU iti da, iti deschide baierele traistei, iti baga si in traista, DAR te lasa pe tine, omul, sa...mesteci bunatatile LUI! Si are mii de cofetarii cu tot felul de minunatii duuulci ca mierea curata de albine. Doamne ajuta sa le descoperim cu totii! Amin!

 16. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Va rog, cititi din NOUL TESTAMENT Ortodox macar:

  * Evanghelia dupa IOAN
  * Apocalipsa 19-22
  * Epistolele lui Ioan

  Doamne, miluieste-ne sa intelegem CUVANTUL TAU, Amin!

 17. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Da Crenguta,ai dreptate Dumnezeu este Cuvant ,insa ai grija ca poti gresi amarnic prin cuvantul omenesc:Ca-n basme-i a cuvantului putere
  El lumi aieve-ti face din parere
  Si chip etern din umbra care piere
  Si iarasi azi din umbra cea de ieri.......de aceea se si spune ca" tacerea e de aur"....eu zic sa fii mai rezervata cu sfaturile in ceea ce priveste stravechea randuiala ortodoxa. Doamne ajuta!

 18. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cer ingaduinta sa preiau articolul pentru a fi publicat in revista "Credinta ortodoxa". As dori sa intru in legatura si cu autorul. Se poate? Cu plecaciune,
  Ioan Enache

 19. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Este cineva care sa ma indrume ce demersuri trebuie sa fac ptr a renunta la cnp ? Cui trebuie sa ma adresez???

 20. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Prea putin ortodoxe, mai degraba eretice , new-age-iste comentarii ale @Lucia si @Crenguta

 21. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  totuși eu când mă gândesc la prohod știu că începe așa ÎN MORMÂNT, VIAȚĂ - ȘI CUVÂNTUL VIAȚĂ răsună din această cântare.
  tuturor care pot să mă lămurească va rog să căutați calea cea mai simplă și lămuritoare.
  Doamne Ajută!

 22. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cred ca Crenguta si Lucia (sau sunt una si aceeasi persoana) au ceva influente de la "Noul Ierusalim de la Pucioasa".

 23. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Crenguta verde de brad :)) bai Lucia vezii ca iti cam arde motorul , ce tot o tragii atata cu cuvantul ? crezi ca tu acum ai descoperit Biblia sau cee ?? crezi ca Preotii nu stiuu ce sa faca si esti tu vestitoruul lor? nu da tu sfaturii ci mai degraba vezi lungul nasului ....., Pentru ca habar nu ai macar ce este Prohodul, ai mers la tot felul de secte si acum o tragi tare cu ortodoxia si cu preotii ei ?? si mai vii si cu ideei de ale lor sa aduci tu lumina cuvantului, mai bine te-ai ruga , si ai mai pune si tu mana sa citesti vietile sfintilor ca vad ca esti cam zburdalnica rau. Asa te invata si la secte , tu muiere fiind , sa inveti pe altii? sau ca o muiere sa stai si sa te rogi?

 24. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dinuleţ - omuleţ,
  mai întâi învaţă să scrii corect ROMÂNEŞTE! Alfabetul şi alfabetul Credinţei!!! Da, i-am citit aproape pe toţi Sfinţii Părinţi. Da!
  De mine poţi spune ce vrei, nu-mi pasă, că nu de asta Vă tot bombardez cu CUVÂNTUL!
  DAR DE HRISTOS CEL VIU să nu se ia nimeni şi să nu-L jignească, spunând că nu A ÎNVIAT o dată pentru totdeauna, CĂ JAR MÂNCAŢI!!! Nu vă jucaţi! Sunt spovedită şi împărtăşită ortodox, deci SUNT HRISTOFORĂ! Pricepi tu, omuleţ Dinuleţ?

  Da, sunt calul alb pe care vine CUVÂNTUL. Asta este adevărat.
  CITEŞTE NOUL TESTAMENT şi nu judeca fără să ştii măcar SCRIPTURILE!

  Succes la creştere şi la învăţarea Alfabetului, pui mic!

 25. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Doamne ajuta mai Lucia ce sa mai zic, numai ca eu vomit de la duhul asta sectar

 26. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SITE ORTODOX RUSESC, FOARTE TARE IN RUSIA, UITATI CAT DE CUNOSCUTI SUNT SFINTI NOSTRI PARINTI MARTURISITORI........MARELE PARINTE IUSTIN PARVU, PARINTELE PROCLU, REGRETATII, ARSENIE PAPACIOC, ARSENIE BOCA, PARINTELE CLEOPA, ARATATI LUMII.......INTREGI.
  http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/49710.htm
  http://www.pravoslavie.ru/put/50539.htm
  http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/48107.htm
  http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/47754.htm
  http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/45871.htm

 27. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hdv1XdDq71c

 28. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Lucia si cand tu mananci Sfanta Impartasanie sa zici asa eu nu cred ca Domnul Iisus a murit ci tu crezi doar in invierea Sa si nici cum in moartea Lui bine? asa sa zici cant te impartasesti , ca Cel ce te impartaseste sa fie ..............sub judecata dreapta.
  Vreau sa multumesc mult pentru acest articol, mi-a placut atat de mult , ca azii l-am citit de cateva ori , multumesc mult celor ce a scris acest articol si l-a postat

 29. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu nu am postat meditatia asta de mai sus, ci asta:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HjywL1_FXW4

 30. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Hm... Nimic intamplator, nu?

 31. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Acela care va crede doar in Invierea lui Hristos si nu crede si in moartea Domnului Iisus , este eretic. Prohodul Domnului este o cantare unica in Lume.

 32. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pt. Lucia si Crenguta

  Sa fim cu multa luare aminte, sa nu venim cu idei de acest fel, e foarte periculos. Sa ne intrebam in toate duhovnicii, sa facem ascultare de ei, sa ne gandim ca daca era ceva rau in practica crestin ortodoxa , ne-ar fi spus-o sfintii parinti. Nu uitati ca toate bisericile pastreza pe Sf. masa a altarului un Sfant Epitaf, de asemenea exista icoane care infatiseaza rastignirea Domnului, punerea Lui in mormant, in orice biserica care este pictata exista aceste picturi. Daca ar fi sa va credem ar insemna sa desfiintam foarte multe... Stim ca la Dumnezeu, timpul nu exista, iar noi prin participarea noastra la Sfanta Liturghie, iar in saptamana patimilor la toate slujbele care au loc atunci, nu facem decat sa fim coparticipanti cu Hristos la jertfa Sa care este vesnica. Cred ca asta nu intelegeti. Noi, ori de cate ori ne rugam, iesim din timpul acesta, iar jertfa Domnului din fiecare Sf. Liturghie este chiar jertfa Lui, nu e de fiecare data alta. Imi pare rau dar cred ca sunteti intr-o ispita pe care trebuie sa o spovediti. Dumnezeu sa va ajute si sa ma iertati.

 33. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Frăţioară dragă,
  NU eu iert, DUMNEZEU iartă, dacă vrea. Dar vrea, pentru că este Îndelung Răbdător. Ne iartă pentru că ne iubeşte pe toţi ca pe copiii LUI. Şi vrea să ne mântuiască pe toţi.

  DACĂ spui - şi aşa este! - că JERTFA LUI ESTE SFÂNTA LITURGHIE - şi ai dreptate! - de ce IL mai îngropi pe HRISTOS? De ce te duci să Ii cânti prohodul DACĂ afirmi că ieşi din timpul ăsta? ORI eşti şi tu una / unul dintre cei ce L-au răstignit în alt timp? Tu nu trăieşti ÎN PREZENT, ca mine?

 34. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Lucia Crenguța
  Tot îi dai în sus și în jos cu Noul Testament, dar de Sfânta Tradiție a Bisericii văd că nu vrei să știi. Vrei să reformezi tu Sfânta Tradiție? Să scoți Prohoadele Domnului și Maicii Domnului din Tipic ca și cum nu le-ai înțelege rostul, ca și cum dacă ele se cântă după rânduiala stabilită de Sfinții Părinți cei care le cântă ar comite un sacrilegiu sau ar ofensa pe Domnul și pe Maica Domnului Care știm și credem cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru că sunt vii și că ne vor învia și pe noi în ziua Judecății dacă vom fi găsiți vrednici de aceasta? Te lauzi că știi Noul Testament, dar că în Săptămâna Patimilor se reface drumul Golgotei prin slujbele Bisericii și că ni se cade nouă să ne întristăm pentru chinurile grozave și pentru moartea cea trupească a Domnului, măcar ca o aducere aminte că așa cum evreii l-au răstignit pe Domnul în chip văzut noi îl răstignim prin fiecare păcat pe care-l facem în chip nevăzut, aceasta n-o mai știi? Zici că nu ar mai trebui cântat Prohodul? Păi înseamnă, atunci, după tine, că Domnul n-a murit cu trupul, dacă nu se cuvine să-I cântăm slujba de înmormântare, nu-i așa? Ia deschide Noul Testament pe care-l tot vânturi prin fața tuturor și citește acolo unde se arată cum soldatul I-a împuns coastele cu sulița de a curs sânge amestecat cu apă și s-a convins că Domnul murise cu trupul, dându-L apoi jos de pe Cruce. Vrei să fie scos din Noul Testament adevărul că Domnul a murit cu trupul în Vinerea Patimilor? Nu știi că, așa cum scrie la Apocalipsă, "de va scoate cineva din cuvintele cărții acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieții și din cetatea sfântă și de la cele scrise în cartea aceasta" (Apoc. 22, 19)? Ia mai citește în Noul Testament cum au plâns Maica Domnului și Sfintele Femei Mironosițe în toată vremea cât Domnul S-a chinuit pe Cruce și mai apoi, după ce a fost dat jos de pe Cruce în timp ce-I spălau trupul însângerat, ÎL înfășurau cu giulgiul de îngropare și-L conduceau la mormânt. Nu vrei să plângi și tu cu ele în ziua în care ni se cade nouă să ne amintim de toate acestea, retrăind, prin cântările Prohodului, toată durerea lor? Ți se pare fățărnicie să deplângi moartea trupească a Domnului fiindcă tu știi astăzi că Domnul, de fapt, a Înviat și este viu, în timp ce Sfintele Femei Mironosițe nu știau încă de Taina Învierii și era normal ca ele să plângă, nu-i așa? Și tu, în loc să plângi, zici că ar trebui să petreci Săptămâna Patimilor în bucurie, nu în întristare, așa-i? Mai întâi, înseamnă că nici postul acela atât de aspru care trebuie ținut în Săptămâna Patimilor, cu ajunare desăvârșită, pentru cine poate, din Miercurea Mare până-n Sâmbăta Mare n-ar mai trebui ținut, de vreme ce trebuie să ne bucurăm în răstimpul acesta, nu să ne întristăm, nu-i așa? Apoi, tu nu știi că datori suntem să plângem pentru păcatele noastre și să ne întristăm în sinea noastră la aducerea aminte de ele dacă s-ar putea în toată vremea, darămite atunci când se reface drumul suferințelor Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Ce S-a răstignit pentru păcatele noastre? Nu ți se pare că ar fi o fățărnicie mai mare aceasta, ca tu să renunți la plângerea de toată vremea pentru păcate și să te bucuri exact în timp ce Domnul se îndreaptă de bună voie spre chinurile înfricoșate care I-au adus Lui moartea pentru ca să-ți șteargă ție păcatele și să-ți aducă mântuirea? De bucurat ai voie să te bucuri, într-adevăr, în ziua Învierii, cu nădejdea că vei învia și tu în ziua Judecății Celei Mari prin mila Domnului dacă te sârguiești să păzești poruncile, dar până atunci trebuie să plângi. Iar pe tine te deranjează că trebuie să plângi chiar mai tare în Săptămâna în care trebuie să plângi cel mai tare? Oare chiar nu-ți dai seama în ce înșelare te afli? Ai grijă, încearcă să-ți potolești înfierbântarea și renunță la tendințele reformatoare în ceea ce privește credința, fiindcă și întemeietorii de secte au pornit-o tot așa, de la interpretarea cuvintelor Scripturii după capul lor, renegând calea bătătorită pe care au mers Sfinții Părinți și au lăsat-o mai departe posterității! Vrei să cazi și tu în aceeași greșeală? Ferească Dumnezeu! Sfatul meu este să copiezi pe o hârtie toate cele pe care le-ai scris în comentariile de la articolele recente (articolul acesta și cel despre filmul Ostrov), să i le citești Părintelui tău duhovnic sub epitrahil la spovedanie și să-l întrebi și pe el ce părere are și ce sfat îți dă în legătură cu ele, iar până nu vei face aceasta, să nu mai postezi alte comentarii, fiindcă așa poate te vei mai liniști și îți vei da seama chiar și singură de absurditățile pe care le susții.

 35. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Tu de ce nu vrei sa intalegi ca acest duh este inselator , eretic, ce esti penticostala sau de ziua a 7, ca ortodoxa nu esti . Tu nu vrei sau nu pricepii/ ca exzista o diferenta Intre aceste doua cuvinte Domnul Iisus si Hristos. De acea se chema Prohodul Domnului nu o sa gasesti nicaieri Prohodul lui Hristos. Domnul Iisus arata partea umana , iar Hristos arata partea Divina, in prohod se ingroapa acesta parte umana, nu partea cea Divina ca aia nu o poti ingropa de acea El inviaza ca Hristos si se numeste Hristos, Hristos era si inainte de moarte in mod tainic si ascuns, Dar dupa ce moartea a fost invinsa si biruita atunci Taina Lui Hristos a fost aratata. Daca ai intalege acesta diferenta dintre aceste cuvinte Domnul Iisus si Hristos; era si este si va fi aceiasi Persoana. De acea Sfinti Parinti nu zic Prohodul Lui Hristos, pentru ca Hristos e in inviere; Sfinti Parintii zic Prohodul Domnului . dar sectarii astia sunt foarte luminati ca ei vad doar lumina au orbit de atata lumina ca nu mai pot sa priceapa adevarul.

 36. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Crenguta si Lucia
  Voi doua nu vorbiti in duh ortodox. Va legati de prohod, faceti afirmatii bizare. Pe acest blog se fac comentarii de bun-simt, adica iei cuvantul atunci cand ai intr-adevar ceva de spus. Voi bateti campii si nu e bine . Lasati pe altii mai priceputi ! De exemplu eu ma pricep foarte bine sa fac cornulete si cred ca mai bine fac cornulete decat sa vorbesc aiurea. Sa nu va suparati pe mine !

 37. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Stiu si cred ca HRISTOS A MURIT pentru pacatele noastre.
  Stiu si cred ca Maica Domnului si altii au plans din cauza asta.
  DAR STIU SI CRED din toata FIINTA mea ca HRISTOS A INVIAT! ADEVARAT A INVIAT!
  "Bucurati-va PURUREA! Rugati-va neincetat!" - UNDE scrie sa plangem si sa ne intristam ?
  BUCURATI-VA, caci A INVIAT HRISTOS!

  Mai, da' buni mai sunteti voi, cei "priceputi"! Daca ADEVARUL nu este mai mare decat al carturarilor, cine se va mai mantui? Voi nu vedeti ca picati in capcana propriilor voastre cuvinte?

 38. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Tu nu poti face diferenta intre doua cuvinte si vorbesti de CUVANT?????????????????
  RUUUUUSSSSIIINEEE SAAAAAAAAAAA-TI FIEEE TIE. Muiere fra cap.

 39. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pt Crenguta
  Esti straina de Duhul ortodox.

 40. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Rog să-mi fie iertată greșeala ortografică de a fi scris un pronume referitor la Domnul nostru Iisus Hristos cu literă mică, greșeală pe care o corectez acum. În loc de:
  "... măcar ca o aducere aminte că așa cum evreii l-au răstignit pe Domnul în chip văzut..."
  trebuia să scriu:
  "... măcar ca o aducere aminte că așa cum evreii L-au răstignit pe Domnul în chip văzut..."

 41. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Pericopa evanghelica si apostolica a zilei 16.02.2012

  Pericopa evanghelica: Marcu 15, 1- 15

  1. Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi legând pe Iisus, L-au dus şi L-au predat lui Pilat.
  2. Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti regele iudeilor? Iar El, răspunzând, i-a zis: Tu zici.
  3. Iar arhiereii Îl învinuiau de multe.
  4. Iar Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva Ta.
  5. Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira.
  6. Iar la sărbătoarea Paştilor, le elibera un întemniţat pe care-l cereau ei.
  7. Şi era unul cu numele Baraba închis împreună cu nişte răzvrătiţi, care în răscoală săvârşiseră ucidere.
  8. Şi mulţimea, venind sus, a început să ceară lui Pilat să le facă precum obişnuia pentru ei.
  9. Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă eliberez pe regele iudeilor?
  10. Fiindcă ştia că arhiereii Îl dăduseră în mâna lui din invidie.
  11. Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba.
  12. Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: Ce voi face deci cu cel despre care ziceţi că este regele iudeilor?
  13. Ei iarăşi au strigat: Răstigneşte-L!
  14. Iar Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai mult strigau: Răstigneşte-L!
  15. Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca să fie răstignit.

  I Ioan 4, 20- 21; 5, 1- 21

  20. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească.
  21. Şi această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său.
  1. Oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu, şi oricine iubeşte pe Cel care a născut iubeşte şi pe Cel ce S-a născut din El.
  2. Întru aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile Lui.
  3. Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt grele.
  4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea, şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră.
  5. Cine este cel ce biruieşte lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
  6. Acesta este Cel care a venit prin apă şi prin sânge: Iisus Hristos; nu numai prin apă, ci prin apă şi prin sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte, că Duhul este adevărul.
  7. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.
  8. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel.
  9. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: că a mărturisit pentru Fiul Său.
  10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în el însuşi. Cine nu crede în Dumnezeu, L-a făcut mincinos, pentru că n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Său.
  11. Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său.
  12. Cel ce are pe Fiul are viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.
  13. Acestea am scris vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică.
  14. Şi aceasta este încrederea pe care o avem către El, că, dacă cerem ceva după voinţa Lui, El ne ascultă.
  15. Şi dacă ştim că El ne ascultă ceea ce Îi cerem, ştim că dobândim cererile pe care I le-am cerut.
  16. Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind – păcat nu de moarte – să se roage, şi Dumnezeu va da viaţă acelui frate, anume celor ce nu păcătuiesc de moarte. Este şi păcat de moarte; nu zic să se roage pentru acela.
  17. Orice nedreptate este păcat, dar este şi păcat care nu e de moarte.
  18. Ştim că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; ci cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzeşte pe sine, şi cel rău nu se atinge de el.
  19. Ştim că suntem din Dumnezeu şi lumea întreagă zace sub puterea celui rău.
  20. Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de veci.
  21. Fiilor, păziţi-vă de idoli.

 42. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Codruta,

  Exaltarea ta frizeaza patologicul!
  .....
  Inceteaza sa mai postezi caci ti se vor da replici dure!

  Ai probleme, femeie, probleme care nu se rezolova decat cu Sfantul Maslu!

 43. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  eu cred ca Crenguta cauta mântuirea.

 44. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Dinule tu stii foarte bine ca roada Duhului e ... smerenia. Si asa cum bine ai observat nici pomeneala de asa ceva la unele persoane. Asa ca "omulet" ... nu conteaza cat de mic e paharul ci ... sa fie plin! Garantat iadul e plin de teologi! Doamne-ajuta!

 45. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  nu vă mai luați de ea. corectați doar ce s-a spus greșit!

 46. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Da duhul, e gresit la ea, pana nu ajunge la duh de smerenie si cainta nu ai ce sa corectezi, e vorba de mandrie, si fiecare dintre noi cand este mandru intram. In conflict cu Dumnezeu, si nu mai primim har in cea ce facem .

 47. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Sa caute duhovnic bun, si sa faca ce zice ea ca face sa se spovedeasca etc.etc.

 48. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Valentine daca a zis ca te iubeste crezi ca e cazul sa devii cavaler? Cred ca esti un pic naiv, nu prea stii mare lucru despre secte si sectari, te sfatuiesc sa te informezi cat de cat, macar sa-i poti recunoaste si apoi sa te hotarasti daca intri in joc sa-i ... catehizezi. REZUM: FARA SMERENIE SANSE ZERO! O ultima intrebare pentru tine; ai vazut smerenie la sectari?

 49. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Imi cer si eu iertare de multele greseli ortografice si de gresel de exprimare.

 50. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Crenguta draga, din ce trib faci parte? Ai spionat pe la penticostali, pe la mormoni, sau pe unde?. Trezeste-te pina nu intri prea adinc in nisipuri miscatoare. Ai fi in stare sa scrii din nou Ssinta Scriptura, si sa ii faci cu ou si otet pe marii nostri duhovnici,plecati la Domnul , sau inca in viata! Dumnezeu sa-ti lumineze mintea ,macar in al 12-lea ceas. Vai de cei smintiti, dar mai vai de cei prin care vine sminteala. In locul tau as citi cel putin 5 ani, fara sa comentez ceva.

 51. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Problema CNP-ului!!! -vreau sa intelelgeti ca exista stadii de indosariere electronica, iata noi romanii am trecut deja peste un stadiu si nici macar nu suntem constienti. E vorba de CNP- banalul numar de identificare, adica suntem un numar, nu mai conteaza numele nostru de botez, suntem deja numar!!! Acum vom trece la un alt stadiu si anume cip, dar tot cu numar. Parintii greci spun ca toata aceasta indosariere nu e decat o problema eminamente sociala. Adica e o metoda de a stirbi libertatea omului( La apusul libertatii- carte vehiculata on grecia, dar tradusa si in romania), dar nu constitue totus lepadare de Hristos, pentru ca lepadarea inconstienta nu are valoare, Apocalipsa spune clar ca intai va veni antihrist si acesta va da numarul 666 celor care il vor voi!! De bunavoie! Nu cu sila, pentru ca daca e cu sila nu mai e valabil. Atentie la detalii. Din pacate se vede tendinta unor crestini de a se ghetoiza, eu numesc aceasta ispita ghetoizarii, nu aceasta este solutia, solutia e Harul, Rugaciunea si pastrarea Ortodoxiei curate, fara ecumenisme, fara rugaciuni in comun. Aici e lupta cretinului, de a fi in mijlocul lumii si de a lupta cu ajutorul Harului. Solutii omenesti nu exista. Fuga din lume, trocul, etc nu duc decat la disperare, la formarea de comunitati gen amisii americani, care s-au rupt de lume si nu mai pot ajuta lumea, pencand noua ni se cere sa ajutam lumea prin rugaciunea noastra. Cititi Epistola catre Diognet din Parinti si Scriitori Bisericesti- e vorba de una din primele carti patristice in care se explica relatia crestinului cu lumea.

 52. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  David a simţit cum îi bătea inima, după ce făcuse numărătoarea poporului. Şi a zis Domnului: „Am săvârşit un mare păcat, făcând lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoieşte şi iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!”
  De ce oare a tremurat inima uni om VITEAZ?? Numaratoarea este legata de numarul omuluii , Dumnezeu ne-a creat dupa chipul Sau, sa luam aminte ,Dumnezeu nu este un numar, ca noi sa fim insemnati cu numere.
  Pr. Timotei CNP nu este de la Dumnezeu , este de la om , omul l-a facut.
  Cand Domnul Iisus a venit pe lume a venit exact la numaratoarea care se facea atunci, nu intru in amanunte. Dumnezeu sa ne ajute in viata asta care o traim acum pentru castigarea mantuirii , sa ne mantuiasca exact de acesta intalepciune omeneasca numerica si Satanica. Numerologia este Satanica este pentru negot, este pentru comert, este pentru castig si castigul acesta este urat de Dumnezeu. NOI CREDINCIOSI CARE CREDEM IN DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS FIUL LUI DUMNEZEU, si urmam in deaproape invataturile ortodoxe lasate de batrani nostri pentru alinarea sufletelor noastre la vremuri grele si tulburi ne castigam mantuirea nu prin negot , ci prin credinta. Amin

 53. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si Hristos cand era in pantecele Feciarei a fost dus la Betleem pentru recensamant!

 54. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ne trebuie si putin discernamant...

 55. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @ Timotei
  Iar începi să te legi de părintele Arsenie?

 56. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  pentru Lucia/Codruta:
  Mai inainte de a exprima pareri despre Prohod, citeste cele trei imne ce se canta in trei stari ca sa vezi ca acolo e proslavit Iisus cel viu, pe care noi Il omoram cu pacatele. Cele trei stari ale slujbei invita la o meditatie absolut necesara pentru a trai bucuria pascala. Nu exista Inviere fara Cruce, iar PARTICIPAREA NOASTRA LA SLUJBA PROHODULUI DOMNULUI IMPLICA MARTURISIREA CREDINTEI IN INVIEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS. Spun asta pentru ca sfarsitul cantarilor deja se anticipeaza Invierea cea de a treia zi. Pe de alta parte, exista o lucrare straina de duhul crestin care ii determina pe unii sa minimalizeze patimile si ingroparea Domnului nostru Iisus, pentru ca mai apoi sa atace din plin Invierea Lui. Degeaba ai postat pericopa evanghelica de la I Ioan 4, 20- 21; 5, 1- 21, daca nu o intelegi si nu o traiesti. Iar meditatia postata nu argumenteaza deloc punctul tau de vedere, ci se constituie tocmai in avertisment pentru cei ce ratacesc, nestiind Scripturile. E mare tupeu sa iei cuvintele parintelui Arsenie marturie pentru ratacirea ta, dar si mai mare indrazneala sa ataci ceva ce nu cunosti.
  Cred ca ortodocsii care citesc aici au intelepciunea sa discearna intre marturisirea credintei si atacul fatis la adresa Bisericii lui Hristos.
  pentru "pr. Timotei":
  Daca te-au dat afara de pe Saccsiv, ne ataci si pe Apologeticum? Te plateste bine ca sa ataci asa puternic credinta ortodoxa?

 57. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Va voi trece clasa,
  Pe voi si pe femeile voastre,
  În fata carora îngenunchez
  Pentru sfânta rabdare pe care o au cu noi
  Si pentru misterul care ne leaga.
  Va voi trece clasa, va voi trece veacul,
  Veti supravietui în poezia mea,
  Si poate mai mult în poezia mea de dragoste,
  Care nu e reglementata
  Prin hotarâre a Consiliului de Ministri.
  O, bietii mei prieteni!
  (ADRIAN PAUNESCU - Iubiti-va pe tunuri)

 58. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  rugați-vă pt mine dacă mă considerați .... așa
  Doamne AjutĂ! iertați-mă! adevărul e că m-am dus zilele astea la biserica pe stil vechi... nu știu dacă asta e înșelare... dar așa simt că trebuie să fac.

 59. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  cei de la sacciv nu mai au credibilitate. o vreme am văzut că se preocupă de suflet.
  acuma încep să se ocupe de troc.... asta e. Doamne Ajută!

 60. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @ Timotei
  Care părinte de la Petru Vodă? Vrei să o luăm iar cu ce a spus părintele Justin?

 61. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @admin frate, ai cenzurat pur si simplu comentariul meu dupa care ai sters si postarea lui "lucia - crenguta" in care spunea mARAM ATHA. Sa inteleg ca ai facuto pentru protectia crestinilor de buna credinta sau dintr-un motiv obscur? mi-ai trezit pur si simplu interesu cu chestia asta

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   @Valeleu
   normal ca pentru protejarea credinciosilor... nu are rost sa dezbatem lucruri dinafara Ortodoxiei. fii pe pace.

 62. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @ Timotei
  1. Aș vrea niște dovezi clare că l-a reprezentat pe Ulfila drept sfânt.
  2. Chiar dacă a făcut-o, eu am mai explicat asta la fratele Saccsiv, trecutul nu ai cum să îl știi 100%. Erezia ariană este condamnată în Sinoadele Ecumenice, dar, din câte știu, nu se spune acolo clar că persoana lui Ulfila a fost de această erezie, cel puțin nu până la sfârșit.

 63. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @administrator

  Vreau sa iau legatura cu Prahovean si nu am alta posibilitate decat pe acest blog. Pentru ce imi stergeti intrebarea? N-am insultat pe nimeni, doar am intrebat daca este preot ortodox pentru ca in cazul in care este, as vrea sa-l intreb ceva. Atata tot.

 64. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Crenguta,
  "Stiu si cred ca HRISTOS A MURIT pentru pacatele noastre.
  Stiu si cred ca Maica Domnului si altii au plans din cauza asta.
  DAR STIU SI CRED din toata FIINTA mea ca HRISTOS A INVIAT! ADEVARAT A INVIAT!
  “Bucurati-va PURUREA! Rugati-va neincetat!” – UNDE scrie sa plangem si sa ne intristam ?
  BUCURATI-VA, caci A INVIAT HRISTOS!"

  Toate astea sunt un intreg si nu pot fi separate. Sa plangem pentru partea tragica (in special sa plangem pentru vina noastra care a facut necesara jertfa Lui Iisus Hristos chiar inainte de a ne fi nascut) si abia apoi sa ne bucuram de invierea Mantuitorului. Prohodul prezinta adevarul in intreg asa cum se cuvine si daca nu retraim si partea tragica atunci despre ce inviere intru Hristos mai putem sa vorbim? Nu putem pur si simplu sa culegem doar fructele invierii nesocotind jertfa prin care a fost posibila. Pentru a trai intru Hristos trebuie sa traim si in trecut si in prezent si in viitor, adica dincolo de timp caci El este dincolo de timp. Prezentul rupt de context e doar un "univers paralel" (metaforic vorbind) rupt si de adevar.

 65. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @pr. Timotei - am luat aminte parinte, nu e bine la stilisti.
  @valeleu sunt asa mai slab cu duhul - pomeniti-ma in rugaciunile dvs.
  dar cavaler totusi nu cred ca e ceva rau sa fii - in schimb, e bine sa nu te lasi pacalit - aveti dreptate.
  duhul lui crenguta nu-l cunosc , .. si cred ca m-a si impresionat cand mi-a zis ca ma iubeste. ce sa fac asa e omu slab. dar oricum -poate fi si ea un om care cauta mantuirea (sau chiar este) si nu e bine sa o jignim ci numai sa corectam ce s-a gresit prin ceea ce a scris ea sau altcineva.
  Doamne Ajuta!

 66. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Adiministrator

  Multumesc, Doamne ajuta!

 67. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  prohodul apartine de traditia noastra ortodoxa si chiar imi place cand se aduna lumea la biserica si il canta. eu nu cunosc intelesuri teologice avansate dar cred ca ne arata adevarul despre cum a murit Hristos pentru iertarea pacatelor noastre.
  ceea ce simt e o stare de trezvie care ne invita sa vedem ca a fost necesar ca El - Dumnezeu, sa moara pentru a putea fi iertate multele si gravele noastre pacate. Deci nu stiu ce e rau in Prohod cum spune cineva de pe aceasta pagina... si eu ziceam ca ar fi logic... dar nu e, eu unul am doar folos duhovnicesc.
  Nu cred ca e bine sa sarim la cine spune altfel, ci doar sa aratam adevarul spre slava lui Dumnezeu.

 68. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Crenguta - si eu te iubesc -roaga-te sa ne întâlnim în Împărăția Cerurilor și să fim alături de Hristos pururea.

 69. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  SIturi ortodoxe sarbesti, cu pagini intregi de citate si predici, ale Sfintilor nostrii Parinti si Duhovnici, ai Romaniei, in legatura, cu erezia ecumenista, merita vazut!

  http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Izazovi/Ekumenizam/Ekumenizam09.htm

  http://www.karike.com/blog/227176/vreme-je-za-muchenishtvo-stariji-otac-justin-pirvuob-velika-rumunija-stariji-otac-justin-pirvuob-to-govori-sasvim-jasno

  Situri,Bloguri grecesti, vorbind despre Parintii romani…!

  http://vatopaidi.wordpress.com/2010/06/12/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%CF%80-%CE%B9%CE%BF%CF%85/

  http://proskynitis.blogspot.com/2012/01/blog-post_2276.html

 70. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @ Creștin
  Nu sunt preot și nici o să fiu./
  @ Timotei
  Eu am văzut pictura de la Drăgănescu pe viu și nu o dată. Despre Francisc de Assisi am tot discutat pe Saccsiv, am spus care este poziția mea, cunosc pictura. Și după ce ai spus acolo atunci, nu cred că ești preot, de ai fi, nu ai fi spus. Văd că nici tu, nici eu nu ne înțelegem așa că, dacă vrei să reaprinzi disputa, ești liber, pe mine nu mă muți nici în fața morții la ce vrei tu, să fie clar.

 71. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Prahovean

  Atunci probabil esti monah sau ai studii teologice? Ai spus undeva intr-o discutie pe care o purtai mai demult cu presupusul preot Timotei ce va de genul 'mai ales noi ca teologi' ceea ce ma face sa cred ca esti teolog.
  Nu te intreb ca sa te iscodesc ci pentru ca am nevoie de niste lamuriri pe probleme de credinta. De ce te-am ales tocmai pe dumneata? Pentru ca citind raspunsurile pe care le-ai dat 'pr' Timotei am nadejde ca m-ai putea ajuta.

 72. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Nu am studii formale, poți cere fratelui Apologeticum adresa mea, să nu apară pe aici, ca o iau boții de spam.

 73. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @Prahovean

  Nu, bineinteles ca n-as vrea sa te expun in felul acesta. Daca vrei ma poti contacta la [email protected]

  Doamne ajuta!

 74. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  @ Crestin
  Fratele Apologeticum îți poate da adresa mea, să întrebi ce vrei. Eu zic să vă mai lăsați, fraților, prea ușor adresele de mail pe net, că le iau boții de spam.

 75. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  De infricosatoarea si DREAPTA Judecata toti vom avea parte, dar iata si infricosatoarele patimiri ale Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

  Acest mesaj este pentru cei ce inca nu au inteles de ce plangem noi ortodocsii pentru pacatele noastre in Postul Sfintelor Pasti, pentru ca apoi de Invierea Domnului Hristos sa ne bucuram.
  Sfintii toata viata si-au plans pacatele lor, si abia la sfarsit s-au bucurat intru Domnul.

  Cugetare dureroasă la mulţimea Patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos

  “Vederea Mântuitorului de la rugăciunea şi prinderea lui în grădina Ghetsimani până la Pretoriu lui Pilat si pe drumul Crucii, era peste măsură de jalnică. Ea covârşea toate durerile jalnice şi sfâşietoare de pe lume. Pentru a cunoaşte mai bine cumplitele dureri ce le-a suferit PreaCurata Sa Maică când l-a văzut slăbit, căzut sub Crucea-I grea, plin de sânge peste tot Corpul, de multele bătăi, dăm aici o icoană a mulţimii suferinţelor Lui, de la Ghetsimani până la crucificare, zugrăvită în culorile vii ale Patimilor Lui”:
  1. Mântuitorul nostru Iisus Hristos în cursul Patimilor Sale, numai suspine umilite din inimă, mai înainte de moartea Sa pe Cruce, a slobozit de 109 ori.
  2. În toată vremea pătimirii Sale, a vărsat din ochi 67.200 picături de lacrimi.
  3. Picături însângerate din ochi şi din tot Trupul Său au curs de 11 ori câte 108.225 = 1.190.475, adică un milion una sută nouăzeci de mii patru sute şaptezeci şi cinci.
  4. De perii capului şi de barbă a fost tras şi târât de 78 de ori.
  5. De la grădina Ghetsimani, unde a fost prins, legat şi îmbrâncit, până la Ana arhiereul jidovilor, S-a poticnit şi a căzut de 7 ori.
  6. În vremea aceea când îl împingeau până la poticnire, I-au dat 72 de lovituri peste picioare şi peste fluierele picioarelor.
  7. A fost ridicat de păr şi de funia cu care era legat de grumazul lui de 23 de ori.
  8. Tifle şi lovituri peste obraz, peste gură şi între ochi, a primit de 28 de ori.
  9. Bătăi cu palmele peste obraz a suferit 102. Nemulţumitorul Malh, sluga arhiereului, căruia Mântuitorul îi vindecase urechea tăiată de Petru, cu mâna înarmată de fier L-a lovit peste Faţă, încât s-a auzit în toată curtea arhierească. Atunci I s-au mişcat toţi dinţii în gură, urmele degetelor s-au închipuit pe Faţa Lui şi a căzut cu Faţa la pâmânt, curgându-I mult Sânge din gură şi din nas.
  10. Peste grumaz, după cap, a fost lovit de 25 de ori.
  11. Peste cap şi în piept a fost lovit de 28 de ori.
  12. O dată a fost lovit de stâlp foarte greu, de moarte.
  13. De trei ori a fost îmbrâncit şi trântit la pământ.
  14. La stâlp a fost bătut cu toiege clenciuroase de porumbel, cu biciuri noduroase groaznic înveninate şi cu lanţuri de fier în muchi, primind 6666 lovituri şi 5000 de răni. Peste mulţimea acestora au mai adăugat şi altele mai cumplite, încât după fire ar fi urmat să moară; însă Dumnezeirea întărea Omenirea, ca după noianul acelor covârşitoare pătimiri, insuportabile firii omeneşti, pe Cruce să moară.
  15. Osebit de mulţimea rănilor, a mai primit lovituri si vânătăi 1199.
  16. Pe cap a fost împuns de ghimpii ascuţiţi ai cununii de spini, de 1000 de ori, fiindcă cununa de spini s-a luat şi s-a pus apăsat până la 50 de ori.
  17. Lovit peste cap şi peste cununa de spini, cu trestiile şi cu toiegele, cu toată puterea, de 40 de ori. Din toate loviturile acelea date cu putere şi cruzime tiranică, fără nici o milă, cinci ghimpi au trecut mai adânc decât ceilalţi în capul Domnului, până la creier, dintre care trei au rămas în cap şi după moartea şi învierea Lui.
  18. Pe drumul Crucii, de la Pretoriu lui Pilat până sus pe Golgota, de cinci ori a căzut foarte greu. Atunci a primit 19 lovituri cumplite de moarte.
  19. De 19 ori a fost scuipat în Faţa Lui Sfântă şi Preacurată.
  20. Peste tot Trupul Său gol, Mântuitorul pe când zăcea întins pe cruce, a fost scuipat de 73 de ori de vrăjmaşii Săi.
  21. Tras a fost într-o parte şi în alta, cu batjocură, de nas, de 20 de ori.
  22. De urechi, de asemenea a fost tras cu batjocură, de 30 de ori.
  23. Răni multe şi silnice, lovituri şi semne au fost peste tot trupul Domnului atâtea, câte zile sunt în 15 ani, adică 5475.
  24. Mult a pătimit Izbăvitorul nostru, cu tot Sufletul şi Trupul Său, izbăvind pe om din moartea sufletească şi trupească.
  25. Cu Sufletul a pătimit: scârbe, tânguire şi temere de moarte. Peste toate puterile Lui sufleteşti, adică peste minte şi peste voie, a suferit groaznic.
  26. Cu Trupul a pătimit, afară de golătate, legături, scârbe, strânsori, scuipări, lovituri, bătăi, răni, dureri, peste toate mădularele şi simţurile trupeşti.
  27. Peste cap a suferit îmboldiri, peste mâini şi picioare pironire, pe obraji, pe Faţă şi tâmple: lovituri şi scuipări; iar în coastă şi în inimă împunsătură cu suliţa, din care a curs Sânge şi Apă.
  28. La simţul pipăirii peste tot Trupul a suferit groaznice bătăi şi răni dureroase.
  29. La simţul gustului, adăpare cu oţet şi fiere.
  30. La simţul mirosului, a suferit puturoasa duhoare a temniţei.
  31. La simţul auzului, a suferit furtuna batjocurilor, hulelor, ocărilor şi huiduielilor grosolane, ieşite din gura vrăjmaşilor Lui: arhierei, preoţi, bătrâni, cărturari, farisei, căpetenii evreieşti şi de la ostaşii păgâni.
  32. Cu simţul văzului, a pătimit greu la vederea dezgolirii Trupului Său, căruia PreaCurata Sa Maică numai coapsele le-a acoperit, înfăşurându-le cu mahrama capului Său.
  33. Trei dureri mari iuţi a suferit Domnul în timpul Patimilor Sale.
  34. Prima, când Domnul a văzut că nu multe suflete din cursul vremurilor se pocăiesc cu mulţumire, pentru pătimirea Sa, pentru care ca şi cum în zadar şi-ar fi vărsat Sângele Său: „Întristat este Sufletul Meu până la moarte ” (Marcu 14.34)
  35. Al doilea, când răstignitorii Săi, au aşezat Trupul Său pe Cruce, aşa de mult şi de puternic L-au întins de mâini şi de picioare, în care au bătut cuie, încât I s-au desfăcut toate alcătuirile Lui, după proorocia Psalmistului; „Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte. Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate oasele mele. Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topeşte în mijlocul pântecelui meu. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât. Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. ” (Psalm 21,12-20)
  36. Al treilea, când a văzut Mântuitorul Sufletul, ales şi preţios al Preacuratei Sale Maici îndurerat, sub Cruce gemând, pătruns cu arma pătimirii.
  37. Toate pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după aprecieri, au fost 100.146
  38. Cei care vor suferi din inimă pentru mulţimea rănilor Domnului nostru Iisus Hristos, şi în fiecare zi vor zice cu credincioşie rugăciunea domnească „Tatăl nostru” de 15 ori pe zi, aceea într-un an de zile, vor face şi aduce câte o rugăciune în cinstea fiecărei rane a Domnului. De asemenea cei ce vor face zilnic câte 15 metanii, într-un an, aceia vor aduce în cinstea Patimilor Domnului, câte o metanie la fiecare rană a Lui.
  39. Folosul cugetării dureroase din inimă, la Patimile Domnului nostru Iisus Hristos, alungă întunericul păcatelor, luminează sufletul, înflăcărează inima cu focul dragostei de Dumnezeu, Izvorul bunătăţilor şi fericirilor sale vremelnice şi veşnice.
  40. „Dacă cu adevărată cugetare- zice un dascăl bisericesc – şi cu desăvârşită sfârâmare a inimii, vei cugeta la Patimile lui Hristos, mai mult folos vei avea, decât când cineva peste tot anul va posti de pâine şi de apă, sau decât, când cineva îşi va omorî zilnic trupul său, chinuindu-se până la vărsarea de sânge, sau de ar citi Psaltirea în fiecare zi”.

  (Din descoperirile Îngerului Domnului, făcute celui între Sfinţi, Părintelui nostru Dimitrie, făcătorul de minuni, Mitropolitul Rostovului, Ieroslavului Rusiei, trimis stareţului Paisie din arhiva Sf. Sinod al Petersburgului de secretarul Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe creştine din Rusia.)

  Din cartea parintelui Ieromonah Nicodim Mandita – Viata Maicii Domnului (pag 131 - 137)

 76. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  cine este slab in credinta probabil ca va pune botu"la prostiile lui crenguta(lucia)petru(stilist).valentin dorneanu(simpatizant stilist).miros" sectari de la o posta stiu de asemenea instinctiv ca este extrem de grav sa ma departez de la credinta noastra.
  ce aveti cu trocul?cand va apare pecetea 666 si nu vei vrea sa ti-o aplici ce vei manca?ca nu vor mai fi bani decat electronici.nu vei apela in prima faza la troc?nu vei apela la orice metoda ce nu presupune acceptarea pecetei?ca sa nu mori de foame?este usor acum sa vb cand inca mai sunt bani cash.am cunostinte care traiesc in olanda de ex si acolo daca te vede cineva cu cash se uita stramb la tine deja esti suspect.si la noi recent s-a introdus plata prin smartphone.deci..va inchipuiti si singuri ce urmeaza..

  pt valentin stai aproape omule de credinta noastra.singura adevarata.cum poti sa nu realizezi..ca .. crenguta" este sectara..si incearca sa te traga de la singurul drum drept.doar se stie ca este adventista.a fost banata si pe alt blog ca numai tampenii spunea...
  Pr Timotei stam in orase momentan.dar probabil la un moment dat viata va fi f.insuportabila fara pecete ..si atunci va trebui sa o taiem in codru..ca sa nu acceptam magaria..

 77. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  doamne,cata judecare!!!! a spus Mantuitorul ,,nu judecati ,ca sa nu fiti judecati,, asa procedau crestinii in vremuri ,cand se adunau in munti ,in pesteri ? ei vorbeau si asteptau pe Domnul se iubeau isi luau apararea unul altuia, asa dezbinati in credinta ne v-a gasi antihristul cand v-a veni!!!!!!!ii v-a fi usor sa termine cu noi !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*